Корнєєва К.О. Формування фонологічної компетенції німецької мови як другої іноземної в порівняльному аспекті

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Корнєєва Катерина Олегівна – студентка Житомирського державного університету імені Івана Франка, спеціальність «Мова та література (англійська)».


Стаття присвячена особливостям вивчення німецької мови як другої іноземної. Важливим є знання англійської мови у процесі формування фонологічної компетенції учнів п'ятих класів, які починають вчити другу іноземну мову (німецьку). Дана стаття надає інформацію про те, як легше сформувати в учнів фонологічну компетенцію з німецької мови на основі знань англійської.

Ключові слова: фонологічна компетенція, звук, інтонація, ритм, наголос.


Статья посвящена особенностям изучения немецкого языка как второго иностранного. Важным является знание английского язика в процессе формирования фонологической компетенции учеников пятых классов, которые начинают изучать второй иностранный язык (немецкий). Данная статья предоставляет информацию про то, как легче сформировать фонологическую компетенцию на основе имеющихся знаний по английскому языку.

Ключевые слова: фонологическая компетенция, звук, интонация, ритм, ударение.


The article is dedicated to peculiarities of the formation of the phonological competence of German as the second foreign language on the basis of the first foreign language (English), to be exact the phonological competence of the fifth grade learners, who have started to learn the second foreign language (German). This article presents the information about the easier way of formation of the phonological competence on the basis of the English language knowledge.

Key words: the phonological competence, sound, intonation, rhythm, stress.


Зміст

Постановка проблеми

Cтрімкий розвиток суспільства, розширення економіки, торгівлі та культурних зв’язків між країнами, обмін між представниками різних галузей науки, геополітичні, комунікаційні перетворення у суспільстві диктують необхідність знання більше ніж однієї іноземної мови.


Аналіз досліджень

В процесі дослідження нами було проаналізовано різноманітні джерела та публікації, присвячені проблемі навчання учнів німецької мови на базі англійської мови. Дана проблема була висвітлена в працях вітчизняних та зарубіжних науковців, серед яких А. А. Леонтьєв, М. Ф. Беляєв, О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук та інші.


Постановка мети дослідження

Метою даної статті є спроба порівняти фонологічну систему англійської та німецької мови та представити ряд розроблених вправ


Виклад основного матеріалу

Англійська та німецька мови мають багато спільного, тому їх вивчення переплітаються та взаємодіють. Володіння звуками та інтонаційними моделями іноземної мови є необхідною передумовою розвитку умінь спілкування у всіх видах мовленнєвої діяльності. Лише засвоївши норми вимови, учні зможуть розуміти висловлювання інших людей і точно сформулювати власні [2].


Фонетична (фонологічна) компетенція – це здатність сприймати і відтворювати звукові одиниці мови у певному контексті з використанням відповідного наголосу, ритму та інтонації [3].


В англійській та німецькій мовах спостерігаються різноманітні фонетичні явища такі, як явища лабіалізації, дзвінкості – глухості, тривалості звучання та наявності африкатів, аспірація, мускульне напруження мовленнєвого апарату, наявність задньоязикового зімкненого носового сонанта [ŋ] та подовження приголосних звуків. Подібність фонетичної системи цих двох мов можна побачити на прикладі аспірації. Аспірація — акустичний ефект, який утворюється внаслідок тертя повітря, що видихається, із не зімкнутими до кінця частинами мовного апарату (напр., голосовими зв'язками). Аспірація відбувається при вимові глухих зімкнених [p], [t], [k] англійської та німецької мов. Наприклад: англ. pepper, time, look; нім. Pilz, Tempel, Kante [1].


Вправляти німецькі аспіровані звуки можна за допомогою представленої вправи: Прослухайте та порахуйте скільки разів ви почули звуки [t], [k] (Hören Sie zu und zählen, wie oft Sie den Klang [t], [k] hören):

Wares ein kleiner Junge- Ja, es war.

Wie war er- Er war mal brav, mal böse.

Welche Haare hatte er? — Er hatte blonde Haare.

Kann er Roller fahren? –Ja, er kann.

Hatte er einen Hund? — Ja, er hatte einen Hund [4].


Інтонаційні структури англійської та німецької мов мають два базові тони – висхідний, коли інтонація зростає, та спадних, коли інтонація спадає, за якими розрізняють повідомлення і запитання, завершені висловлювання. Наприклад:


Korneeva 26.jpg


Таким чином, знаючи різницю між німецькою та англійською інтонацією можна затренувати дане явище за допомогою представленої вправи:


Прочитайте римівку, уповільнюючи темп читання з кожним рядком. Lessen Sie der Reim und verlangsamen das Tempo des Lesens:

На!". На! На! На! На! На! На! — На! На! На!

Unsern Jubel ruft das Echo uns zurück.

Laβt uns fröhlich sein und lachen,

Denn nicht ewig währt das Glück [4].


Для того, щоб автоматизувати представлені фонетичні явища, можна використати наступні вправи:


•Прочитайте римівку, вставляючи слова по смислу зі звуком [z] (Lesen Sie ein Reim und einsetzen die Wörter in der Bedeutung mit dem Ton [z]) [4]:

Hans und Karin ________ gern.

Inge ______ auch gern.

Sie holt die Gitarre und _______:

Kommt wir _______!

Sie _______:

Tanzen und springen,

________ und klingen, fa-la-la-la.

(Singen, singt, sagt)

•Знайдіть слова, які містять звук [t] (Finden sie die Wörter mit dem Ton [t]):


Korneeva 26 1.jpg


Мал. 1


Для забезпечення мовленнєвої практики з використанням опрацьованих компонентів фонологічної компетенції можна використати наступні комунікативні творчі завдання:

• Розділіться по парам та придумайте вірш про своїх домашніх улюбленців. (Pair up with your friend and make up your own poem about your pets; Teilen Sie in Paaren und kommen mit dem Gedicht über seine Haustiere).

• Ваш друг каже, що збирається поїхати до Лондона. Поговоріть з ним та запитайте які місця він хоче відвідати. (Your friend says that he is going to London. Talk to him and ask what places is he going to visit; Ihr Freund sagt, dass er nach London geht. Sprechen Sie mit ihm und fragen, welche Orte er besuchen will).


У спробі порівняти фонологічну систему англійської та німецької мови, були представлені розроблені вправи, які відповідали 3 етапам:

1.Презентація (перше тренування) основних компонентів фонологічної компетенції.

2.Тренувальний етап.

3.Творчий етап.


На базі 5-го класу Житомирської спеціалізованої загальноосвітньої школи № 12 нами було проведено анкетування серед учнів контрольної та експериментальної груп для того, щоб дослідити рівень сформованості фонологічної компетенції німецької мови. Кожна з груп показала достатньо низький рівень сформованості фонетичної системи. Така ситуація пояснюється недостатньою кількістю вправ на формування фонологічної компетенції у підручниках з німецької мови. Протягом практики нами було використано представлені у статті вправи. Наприкінці практики було проведено зріз, який показав приріст знань учнів, який збільшився 16%, що свідчить про доцільність використання розробленої нами методики.


Висновок

Отже, підсумовуючи сказане вважаємо, що формування фонологічної компетенції в учнів 5-х класів повинно відбуватися на основі порівняльного аспекту, тобто повинно відбуватися порівняння фонетичної системи англійської та німецької мов. Це дасть кращий та швидший результат засвоєння нового матеріалу.


Список використаних джерел

  1. Аспірація. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://uk.wikipedia.org
  2. Німецька мова. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://uk.wikipedia.org
  3. Німецькі скоромовки. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://lenguasgames.ucoz.com/index/nimecki_skoromovki/0-6
  4. Німецькі фонетичні вправи. [Електронний ресурс] Режим доступу: kspu.karelia.ru/structur/kafedry/kafnemjaz/1.doc


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама