Куземко Л.В., Турбаєвська С.В. Педагогічні умови розвитку інформаційної культури вихователів дошкільних навчальних закладів

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Куземко Леся Валентинівна - старший викладач кафедри педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук.


Турбаєвська Світлана Володимирівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Дошкільна освіта», кафедра дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ

УДК 373.3:37.013


Педагогічні умови розвитку інформаційної культури вихователів дошкільних навчальних закладів


Анотація. У статті висвітлено проблему розвитку інформаційної культури вихователів дошкільних навчальних закладів. Розкрито сутність, структуру, показники сформованості інформаційної культури сучасних вихователів ДНЗ. Обґрунтовано педагогічні умови, які сприятимуть розвитку інформаційної культури педагогів з дошкільної освіти.

Ключові слова: інформаційна культура, інформаційна компетентність, педагогічні умови, складові інформаційної культури.

Аннотация. В статье освещена проблема развития информационной культуры воспитателей дошкольных учебных заведений. Раскрыта сущность, структура информационной культуры современных воспитателей ДУЗ. Обоснованы педагогические условия, способствующие развитию информационной культуры педагогов по дошкольному образованию.

Ключевые слова: информационная культура, информационная компетентность, педагогические условия, составляющие информационной культуры.

Аbstract. In this article was explained the problem of elaboration information culture of preschool education teachers. Revealed essence, structure of information culture of modern kindergarten teachers. Justified pedagogical conditions that promote information culture of preschool education teachers.

Key words: information culture, information competence, pedagogical conditions, components of information culture.

Зміст

Постановка проблеми.

Прогрес суспільства залежить від здатності особистості швидко сприймати інформацію, неординарно мислити, чітко приймати рішення i брати на себе відповідальність за них. Кожна людина, а педагог тим паче, для реалізації себе як професіонала повинна мати сформовану інформаційну культуру, бо саме вона є важливим фактором успішної професійної діяльності та захищеності людини в суспільстві. Дошкільна освіта сьогодні також потребує активного використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській, навчально-виховній, фінансовій діяльності дошкільних навчальних закладів. Інформаційна культура працівників дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) сприятиме повноцінній підготовці дітей до життя в інформаційному суспільстві, адже в Законі України «Про дошкільну освіту» виокремлено основні функції дошкільного навчального закладу: «Дошкільний навчальний заклад - навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий i духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту» [2]. З огляду на це, виникає потреба створення освітнього середовища ДНЗ орієнтованого на виклики інформаційного суспільства, що сформує систему цінностей і пріоритетів вихователів для використання інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні особистості.

Аналіз досліджень.

Аналіз теоретичних джерел доводить, що у педагогічній науці досить ґрунтовно висвітлені концептуальні основи процесу інформатизації системи освіти. Низкою науковців (Н. Баловсяк, Р. Гуревич, А. Гуржій, М. Жалдак, М. Кадемія, Г. Селевко, В. Хуторський та ін.) розглядався педагогічний потенціал інформаційних технологій. Проблема формування інформаційної культури майбутніх педагогів розкривалася в дослідженнях О. Значенко [3], Н. Волкової [1], І. Смирнової [5], А. Столяревської [6] та ін. Разом із тим, аналіз освітнього процесу в ДНЗ свідчить про недостатню обізнаність вихователів з сучасними можливостями інформаційних технологій, має місце недооцінка інформаційно-комунікаційних засобів у професійній діяльності. Як зазначає М. Кадемія: «Недостатнє використання інформаційних технологій загалом пов’язане із низьким рівнем інформаційної культури суспільства, необізнаністю щодо широких можливостей застосування інформаційних технологій, слабкою мотивацією педагогів до використання інформаційних технологій у навчальному процесі та професійній діяльності» [4, с. 46]. Це, у свою чергу, актуалізує дослідження умов формування і розвитку інформаційної культури вихователів дошкільних навчальних закладів.

Мета статті

– розкрити педагогічні умови формування та розвитку інформаційної культури вихователів дошкільних навчальних закладів.

Виклад основного матеріалу.

Сучасні тенденції розвитку освітньої практики в Україні спрямовані на застосування інформаційних технологій педагогами задля удосконалення змісту освіти та модифікацію організаційних форм i методів навчання. Нормативні документи у галузі дошкільної освіти, дослідження науковців засвідчують про необхідність розроблення і впровадження в освітній процес дошкільних навчальних закладів нових педагогічних технологій, у тому чисті з використанням комп’ютерної техніки. Також з’ясовано, що інформаційні технології, даватимуть вагомі результати у навчанні лише тоді, коли педагоги володіють комп’ютерною технікою, знають методику її використання в роботі з дітьми дошкільного віку, мають високій рівень інформаційної культури. Інформаційною культурою людини науковці називають сукупність якостей, що відображають її знання й представлення про інформаційні процеси в навколишньому світі, володіння інформаційними засобами, освоєння системи морально-етнічних і юридичних норм, цінностей, установок, пов'язаних з ІКТ, а також володіння комп'ютерною грамотністю [3]. Отже, інформаційна культура – одна із складових загальної культури людини; сукупність інформаційного світогляду, системи знань та вмінь, що забезпечують цілеспрямовану самостійну діяльність за оптимальним задоволенням індивідуальних інформаційних потреб з використанням як традиційних, так і нових інформаційних технологій. Проблема розвитку інформаційної культури, інформаційної компетентності педагогів досить широко розкрита у наукових джерелах. Однак дослідження педагогічних умов формування і розвитку інформаційної культури вихователів дошкільних навчальних закладів носять частковий характер і обґрунтовані недостатньо. У результаті проведеного дослідження здійснено аналіз професійної діяльності вихователя сучасного дошкільного навчального закладу, з’ясовано поняття професійної компетентності взагалі та професійної компетентності вихователя сучасного ДНЗ, визначено її складові. З’ясовано, що професійна компетентність вихователя сучасного ДНЗ складається із трьох взаємопов’язаних блоків: професійно-діяльнісного, психологічно-особистісного та результативного. Визначено, що інформаційний компонент готовності педагогів до професійної діяльності передбачає їхнє залучення до продуктивної навчально-дослідницької роботи, здатності до самостійного удосконалення умінь і навичок та розвитку творчого педагогічного мислення. Аналіз сутності поняття «інформаційна культура педагога» дозволив з’ясувати її складові, а саме: - технічна складова, що спирається на знання архітектури персонального комп’ютера, характеристик базових і допоміжних периферійних пристроїв та вміння й навички їх використовувати; - системна складова, що визначається знаннями характеристик операційної системи, їх призначення та складових частин, об’єктів та елементів управління та відповідними вміннями та навичками; - програмна складова – передбачає оволодіння основами роботи з прикладним програмним забезпеченням загального призначення; - гігієнічно–ергономічна складова – передбачає знання санітарних умов і режимів безпечного використання комп’ютерів та стандарти яким повинна відповідати комп’ютерна техніка, що використовується в навчальному процесі; - навчальна складова, що передбачає оволодіння педагогічними програмами засобами навчального призначення; - методична складова – підготовленість до використання ІКТ, яка базується на сформованості загальних, спеціальних і конкретних методичних вмінь, що спираються на знання, вміння та навички, одержані при вивченні педагогіки, психології [1, с. 20]. На основі досліджень науковців: Л. Пєтухової (формування інформатичної компетентності педагога); О. Значенко (складові інформаційної культури педагога), І. Дичківської (компоненти готовності майбутніх вихователів ДНЗ до інноваційної педагогічної діяльності) та дослідження Н. Волкової (формування інформаційної культури студентів індустріально-педагогічних факультетів у процесі професійної підготовки), виділено складові інформаційної культури вихователів дошкільних навчальних закладів (мотиваційна, когнітивна, креативна та рефлексивна). Визначено показники сформованості складових інформаційної культури вихователя: - мотиваційної, що засвідчує наявність пізнавального інтересу до інформаційних технологій та особистісно-значущого смислу їхнього застосування задля поліпшення освітнього процесу дошкільного навчального закладу; - когнітивної - сформованість знань та умінь щодо застосування інформаційних технологій задля оновлення педагогічної, методичної бази дошкільних навчальних закладів, підвищення власного професійного рівня та популяризації педагогічного досвіду; - креативної - відкритість і готовність до інноваційної педагогічної діяльності, що виявляється через творче застосування можливостей інформаційних технологій в освітньому процесі ДНЗ, гнучкість, критичність мислення; - рефлексивної - сформованість рефлексивної позиції (характер оцінки вихователем себе як суб'єкта інформаційної діяльності). Для з’ясування рівнів сформованості інформаційної культури вихователів ДНЗ за кожним із складових виокремлено рівні – достатній та недостатній. Розроблено питання анкети, інтерв’ю, спостереження для вивчення стану сформованості інформаційної культури вихователів. Проведене дослідження рівнів сформованості інформаційної культури вихователів дошкільного навчального закладу доводить, що переважна більшість опитаних (75%) умотивована щодо потреби застосування інформаційних технологій у власній професійній діяльності, однак не вистачає знань та сформованих умінь щодо їхнього творчого використання на практиці. Зважаючи на результати проведеного нами теоретичного і практичного дослідження, виокремлено основні педагогічні умови розвитку інформаційної культури вихователів, а саме:

 • внутрішня впевненість у корисності та стійка мотивація до творчого впровадження інформаційних технологій в освітній процес дошкільного навчального закладу;
 • наявність комп’ютерної техніки і підключення її до всесвітньої мережі; наявність базової підготовки в користуванні комп’ютером та програмним забезпеченням;
 • поглиблення знань та вмінь щодо застосування інформаційних технологій в освітньому процесі дошкільного навчального закладу (як в роботі з дітьми дошкільного віку так і для створення дидактичних, інформаційних ресурсів, спілкування з батьками вихованців та колегами);
 • постійне підвищення кваліфікації в закладах післядипломної освіти, самоосвіта;
 • єдність зусиль адміністрації та педагогів – спрямування зусиль всіх суб’єктів освітнього процесу на підвищення інформаційної культури.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми формування та розвитку інформаційної культури вихователів дошкільних навчальних закладів. Перспективу подальших наукових розробок убачаємо в теоретичному обґрунтуванні методичних і технологічних засад інформаційно-педагогічного забезпечення освітнього процесу дошкільного навчального закладу.

Література:

 • Волкова Н. В. Формування інформаційної культури студентів індустріально-педагогічних факультетів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Наталія Валентинівна Волкова ; Респ. ВНЗ «Кримський гуманітарний університет». – Ялта, 2009. – 20 с.
 • Закон України «Про дошкільну освіту» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2628-14.
 • Значенко О.П. Формування інформаційної культури майбутніх учителів гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О. П. Значенко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – 20 с.
 • Кадемія М. Ю. Використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання у вищих навчальних закладах / М. Ю. Кадемія // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. – № 21. ¬– С. 46-52.
 • Смирнова І. М. Формування інформаційної культури майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / / І.М. Смірнова ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2004. – 20 с.
 • Столяревська А.Л. Формування інформаційної культури студентів педагогічних вузів при вивченні курсу інформатики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.0І «Теорія та історія педагогіки» / А.Л. Столяревська ; Харк.держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Харків, 1998. – 16 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама