Куліш Ю.О. Особливості використання музичних римівок у процесі вивчення англійської мови дітьми дошкільного віку

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Куліш Ю.О. – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Дошкільна освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Анотація: У статті висвітлено основні питання щодо сутності музичних римівок, їх основних характеристик та особливостей використання при навчанні дітей іноземної мови. Надані методичні рекомендації щодо їх використання безпосередньо на заняттях.


Ключові слова: Музичні римівки, малі фольклорні жанри, Dave and Ava.


Аннотация: В статье определены основные вопросы относительно сущности музыкальных рифмовок, их основных характеристик и особенностей использования при обучении детей иностранному языку. Представлены методические рекомендации по их использованию непосредственно на занятиях.


Ключевые слова: музыкальные рифмовки, малые фольклорные жанры, Dave and Ava.


Annotation: The article is devoted to the basic questions about the nature of music rhymes, their basic characteristics and use in teaching children a foreign language. Methodical recommendations for their use directly in the classroom are analysed by the author.


Key words: musical rhymes, small folklore genres, Dave and Ava.


Зміст

Постановка проблеми

У сучасному дошкільному навчальному закладі широко використовується вивчення іноземної мови дітьми дошкільного віку. Це засвідчується не тим, що воно є популярним. Потреба у вивчення іноземної мови дітьми дошкільного віку згадується в Базовому компоненті дошкільної освіти [1 , с.19] , в програмах «Дитина» [4 ,с.251-267], «Я у світі» [3 , с.327-331] тощо.


Навчання іноземної мови є не обов'язковим, але бажаним компонентом дошкільної освіти. Таке навчання є важливим засобом гармонійного розвитку особистості, формування її життєвої компетенції. Побудований правильно з дидактичного та лінгвістичного поглядів, процес навчання сприяє реалізації змісту всіх сфер життєдіяльності дітей, визначених базовим компонентом дошкільної освіти («Я сам», «Люди», «Культура», «Природа»), і має самостійне освітнє значення.


Діти, які у дошкільному віці упродовж одного-двох років залучалися до вивчення іноземної мови, за умови, що це навчання організовувалося методично правильно, успішніше навчаються у школі, краще засвоюють курс будь-якої іноземної мови. Навчання дошкільників англійської мови — це особливий вид освітньої діяльності. У процесі навчання мова виступає водночас предметом і провідним засобом навчання. У процесі навчання діти не вивчають складових частин незнайомої мови, а одразу опановують її як засіб спілкування. [5, с.7].


Аналіз досліджень

Аналіз сучасної літератури засвідчує, що питанню особливостей вивчення іноземної мови дітьми дошкільного віку приділяли увагу багато науковців, серед них праці Б.В.Бєляєва «Нариси з психології навчання іноземним мовам в школі», П.І.Зінченка «Про роль мимовільної пам’яті у навчанні іноземним мовам» та ін.


Сутність технології навчання іноземних мов з’ясовується у статтях Т.Є.Єрьоменко «Формування іншомовної комунікативної компетенції в майбутніх учителів іноземної мови», Р.Ю.Мартинової «Сутність технології навчання іноземних мов», В.М.Плахотник «До навчання іноземних мов дітей шести-семи років», Т.Шкваріної «Іноземна мова: структура ефективного навчання» та інших. Більшість науковців (Ю.А. Аркін, О.О. Леонтьєв, Е.І. Негневицька, І.Л. Шолпо) розглядають дошкільний вік як найсприятливіший, з фізіологічної і психологічної точки зору, для початку систематичного вивчення іноземної мови.


Важливе значення при вивченні іноземної мови відіграють малі фольклорні жанри (вірші, римівки, скоромовки, загадки, казки тощо). Особливе значення має розучування музичних римівок, розспівуючи пісеньку з певним текстом, діти легко і мимоволі заучують модальні дієслова і лексику, що знадобиться їм для розповіді про те, як вони допомагають мамі вдома. Музична римівка розучується протягом кількох занять під час проведення фонетичної зарядки. Заучування римувань розширює словниковий запас дітей. Вивчені у такий спосіб слова й мовленнєві зразки діти легко впізнають під час аудіювання, використовують для складання власних висловлювань, у мовних ситуаціях.


Багато віршованих текстів ніби навмисно вигадані для того, щоб дитина навчилася правильно вимовляти складні звуки та їх сполучення, засвоїла необхідні граматичні конструкції, набула необхідного запасу слів.


Постановка мети дослідження

З огляду на це постає необхідність аналізу особливостей використання музичних римівок в процесі вивчення іноземної мови дітьми дошкільного віку в ДНЗ, що становить мету нашої статті.


Мета реалізовуватиметься через розв’язання таких завдань :

- проаналізувати сутність музичних римівок,їх характерні особливості та можливості під час навчання дітей дошкільного віку іноземної мови; - розробити методичні рекомендації щодо використання музичних римівок «Dave and Ave» на занятті з іноземної мови для дітей дошкільного віку.


Виклад основного матеріалу

Музичні римівки – це безцінний засіб для розвитку у дітей навичок слухання. Існує багато переваг їх використання при вивченні іноземної мови. Вони легкодоступні, демонструють нові слова, вирази без відриву від контексту; слухаючи їх, діти знайомляться з вимовою носіїв мови; надають теми для обговорення, і, нарешті, більшості дошкільників подобається слухати й аналізувати римівки тому, що це є відпочинком від рутинних вправ з математики або природи. Дітям подобається вивчати англійську за допомогою музичних римівок. Вивчаючи слова пісні, яку слухали протягом кількох років до цього, вони часто дивуються, розкриваючи її зміст.


Музична римівка може служити формуванню комунікативних навичок, форми спілкування, оскільки багато текстів будуються у вигляді діалогів або монологів від першої особи. Працюючи над змістом музичної римівки, можна запропонувати створити на основі фраз, що витягують із тексту римівки сценку, що є, свого роду, видом самооцінки дитини, що виявляє здатність самостійно відтворювати і використовувати звуки в мові, а вивчені лексичні одиниці в контексті. [2]


Придатність музичної римівки залежить від того, наскільки відповідає вона цілям матеріалу, що вивчається. Віршований матеріал має бути легкими для сприйняття, слова вимовлятися чітко, новий словник має бути багатим і різноманітним, музична римівка повинна містити в собі якесь послання чи хоча б розповідати цікаву історію.


Не слід використовувати музичні римівки такого типу:

• музичні римівки у швидкому темпі; • музичні римівки, де музика глушить слова; • музичні римівки з неякісною поезією; • музичні римівки, які межують з непристойністю, або які є дискримінуючими ( наприклад, щодо релігійних переконань).


Аналіз сучасної літератури засвідчив, що є багато прикладів вдалих римівок. Окрему увагу варто звернути на музичні римівки розроблені аніматорами зі Львова. Вони випустили мультфільм «Dave and Ava», який буквально за півтора місяці подивилося близько 15 мільйонів американських глядачів. «Dave and Ava» - повністю український продукт. Все було створено в Україні: починаючи від ідеї і закінчуючи реалізацією. Мультик створювався для англомовної аудиторії і озвучений тільки англійською мовою.


Ці музичні римівки відрізняються своєю автентичністю, гарною вимовою, якою діти можуть керуватися як прикладом під час спілкування з однолітками та дорослими. Музичний супровід римівок є багатогранним та різноманітним, можна зустріти і веселу, і сумну , і повчальну мелодію. «Dave and Ava» є серією 3D анімаційних музичних римівок особливо актуальних для маленьких дітей. У кожному епізоді можна зустріти двох малюків, хлопчика і дівчинку, одягнених, як цуценя і кошеня, а також їхніх друзів тварин. Ці музичні римівки допомагають дітям вивчити абетку, цифри, форми, кольори і багато іншого. За допомогою музичних римівок «Dave and Ava» діти не зосереджуючись на навчанні, у вигляді веселої гри здобувають багато корисних знань.


З огляду на це можна виділити певні методичні рекомендації щодо використання музичних римівок «Dave and Ava» на заняттях з іноземної мови з дітьми дошкільного віку.


У процесі вивчення теми «Holidays, rest, entertainments» [4 , с. 253], доцільно використовувати рисівку типу : «We wish you a Merry Christmas»:


We wish you a Merry Christmas, We wish you a Merry Christmas, We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year.


Good tidings we bring To you and your kin. Good tidings for Christmas And a Happy New Year.


Oh bring us a figgy pudding, Oh bring us a figgy pudding, Oh bring us a figgy pudding, And a cup of good cheer!


Good tidings we bring To you and your kin. Good tidings for Christmas And a Happy New Year.


We won’t go until we get some, We won’t go until we get some, We won’t go until we get some, So bring some out here.


Good tidings we bring To you and your kin. Good tidings for Christmas And a Happy New Year.


We wish you a Merry Christmas, We wish you a Merry Christmas, We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year.


У процесі вивчення теми «Domestic and wild animals» (Count 1 – 10) [4 , с. 253], доцільно використовувати римівку «Five little monkeys jumping on the bed», «Once I Caught a Fish Alive»:


«Five little monkeys jumping on the bed»


Five little monkeys jumping on the bed One fell off and bumped his head Mama called the doctor, And the doctor said No more monkeys jumping on the bed


Four little monkeys jumping on the bed One fell off and bumped his head Mama called the doctor And the doctor said, No more monkeys jumping on the bed


Three little monkeys jumping on the bed One fell off and bumped his head Mama called the doctor And the doctor said, No more monkeys jumping on the bed


Two little monkeys jumping on the bed One fell off and bumped his head Mama called the doctor And the doctor said, No more monkeys jumping on the bed


One little monkey jumping on the bed One fell off and bumped his head Mama called the doctor And the doctor said, Put those monkeys right to bed


«Once I Caught a Fish Alive»


1, 2, 3, 4, 5, Once I Caught a Fish Alive Bom-bom, bom-bom, bom, bom-bom, Bom, bom-bom, bom-bom, bom, bom. One, two, three, four, five, Once I caught a fish alive, Six, seven, eight, nine, ten, Then I let it go again.


Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on my right.


One, two, three, four, five, Once I caught a fish alive, Six, seven, eight, nine, ten, Then I let it go again.


Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on my right.


One, two, three, four, five, Six, seven, eight, nine, ten.


Під час проведення фізкультхвилинок доцільно використати римівку «If you’re happy and you know it» [ 6 ]:


If you’re happy and you know it, clap your hands. If you’re happy and you know it, clap your hands. If you’re happy and you know it, And you really want to show it, If you’re happy and you know it clap your hands.


If you’re happy and you know it, stamp your feet. If you’re happy and you know it, stamp your feet. If you’re happy and you know it, And you really want to show it, If you’re happy and you know it stamp your feet.


If you’re happy and you know it, turn arount. Ha! Ha! If you’re happy and you know it, turn arount. Ha! Ha! If you’re happy and you know it, And you really want to show it, If you’re happy and you know it, turn arount. Ha! Ha! If you’re happy and you know it, shout hooray! Hoo-rey! If you’re happy and you know it, shout hooray! Hoo-rey! If you’re happy and you know it, And you really want to show it, If you’re happy and you know it, shout hooray! Hoo-rey! If you’re happy and you know it, shout hooray! Hoo-rey! If you’re happy and you know it, shout hooray! Hoo-rey!


Використання музичних римівок «Dave and Ava» є доцільним при організації навчання дітей дошкільного віку іноземної мови, оскільки використовуючи одну римівку педагог може реалізувати ряд поставлених завдань, не обмежуючись тільки темою: «Animals» або «Colors» , а об’єднуючи їх в систему.


Висновок

Отже, у статті представлена загальна характеристика музичних римівок, особливостей їх використання на заняттях з іноземної мови, їх навчальне та виховне значення для дітей дошкільного віку. Музичні римівки «Dave and Ava» є цікавим, влучним та доцільним прикладом організації занять, які дають змогу відійти від стандартів системи освіти. Окрім цього використання музичних римівок забезпечує створення позитивного, емоційно-комфортного середовища, відіграє велику роль у формуванні комунікативних навичок з іноземної мови. У музичних римівках узагалі є не лише щось таке, що надає дитині жвавості й освіжає, але й організовує працю та налаштовує дітей на спільну працю. Музичні римівки кілька окремих почуттів зливають в єдине спільне почуття й кілька розрізнених сердець – в одне дуже чутливе серце, а це дуже важливо в садочку, де спільними зусиллями слід перемагати складності навчання. Ось чому під час навчання іноземної мови потрібно впровадити музичні римівки.


Список використаних джерел

  1. Базовий компонент дошкільної освіти /Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М. А та ін. ― К.: Видавництво, 2012. – 26 с.
  2. Посвистак Ю.С «Використання казок, віршів,пісень, прислів’їв і приказок для інтенсифікації вивчення лексичного і граматичного матеріалу на уроках англійської мови»/ Ю.С Посвистак . – Ярмолинці: 2013. – 45 с.
  3. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі»(нова редакція).У 2 ч. (від трьох до шести-семи років) / Аксьонова О.П, Аніщук А.М,Артемова Л.В. та ін.;наук. кер. О.Л. Кононко.- К.: ТОВ «МЦФЕР – Україна»,2014. – 452 с.
  4. Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»/ В.О Огнев’юк, Г.В Бєлєнька , О.Л Богініч , К.І Волинець, та ін. – К.: 2016. - 303 с.
  5. Шкваріна Т.М. Англійська мова для дітей дошкільного віку. Програма, методичні рекомендації. – К.: Шкільний світ, 2008. – 111с.
  6. Dave and Ava - Nursery Rhymes [Електронний ресурс] . – Режим доступу: https://www.youtube.com/channel/UC6zhI71atP7YLoZyIyCIGNw


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама