Машовець М.А., Власенко В. Формування у дітей старшого дошкільного віку уявлень про професії дорослих засобами художньої літератури

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Машовець Марина Анатоліївна - заступник директора Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка з науково - методичної та навчальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент

Власенко Вікторія – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Дошкільна освіта», кафедра дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ

Зміст

Постановка й обґрунтування проблеми.

Програма економічної і соціальної розбудови української держави надає великого значення розвитку освіти і виховання підростаючого покоління, головними проявами життєдіяльності якого має стати висока культура праці і поведінки, побудована на засадах моральності.[1, с.8] В Україні існує власна педагогічна школа, яка відрізняється оригінальними підходами до вирішення проблеми виховання працею на основі принципів народності, демократичності, гуманізму, антропологізму, ідей вільного виховання. Роль художньої літератури у трудовому вихованні дітей дошкільного віку своєрідна. Не можна навчити людину працювати, слухаючи музику, оповідання, казку або розглядаючи картину про працю. І, тим не менш, саме з допомогою художньої літератури можна викликати у дітей інтерес до праці, бажання бути схожими на тих, хто трудиться, зрозуміти важливість і суспільну значущість праці. Для розв'язання завдання ознайомлення з професіями дорослих засобами художньої літератури, формування особистості дитини, істотну роль відіграє правильний відбір творів літератури, як для читання і розповідання, так і для ігрової та театралізованої діяльності. При відборі книг для читання дітям треба враховувати які виховні впливи здійснюються на пізнавальний, естетичний та моральний розвиток дитини.

Аналіз психолого-педагогічних досліджень з проблеми.

Трудове виховання притаманне всім історичним епохам, воно є найдавнішою формою виховання. Вже античні мислителі наголошували на необхідності виховання людини самостійної, здатної до життєвого самовизначення. У працях видатних педагогів (Й. Базедова, Й.Песталоцці, М.Пирогова, С.Русової, Ж.-Ж. Руссо, К. Ушинського та ін.) наголошувалося на важливості трудового виховання, як спеціально організованого залучення дитини до праці. З 50-60-х років минулого століття питання трудового виховання були відображені в програмних документах дошкільних закладів, і в наукових дослідженнях (Я.Неверович, Л.Порембська, О.Усова та ін.). Сучасні українські дослідники проблеми трудового виховання (Г.Бєлєнька, З.Борисова, М. Машовець, В.Павленчик, Т.Поніманська) вивчають питання виховного значення праці дітей у дитячому садку і сім'ї. До актуальних проблем трудового виховання в нових соціально-економічних умовах належать: виховання у дітей основ економічної грамотності, здатності сприймати і використовувати економічну інформацію; відбір видів праці, які найбільше цікавлять дітей у зв'язку з модернізацією економіки; підвищення педагогічної компетенції батьків у питаннях організації дитячої праці в умовах родинного виховання [6, с.260]. Метою статті є розгляд особливостей формування у дітей старшого дошкільного віку уявлень про професії дорослих засобами художньої літератури.

Виклад основного матеріалу.

Проблема формування у дітей уявлень про професії дорослих широко розкрита у завданнях програмах розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» та «Дитина» - завдання програм спрямовують педагогів до поглибленого ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з працею дорослих. Трудові завдання не тільки корисні, оскільки формують моральні звички: берегти і підтримувати чистоту, порядок, допомагати, долати труднощі, радіти успіхам, доводити розпочате до кінця, а й надзвичайно цікаві, бо розкривають дітям сутність людської праці.[1, с.5; 7] Важливе значення мають дослідження Т.Маркової, Я.Неверович в яких доведено, що основним мотивом, спонукаючим дітей до трудової діяльності, є їх бажання допомагати дорослим. У дошкільній педагогіці виділені кілька способів наближення дітей до праці дорослих: художня література, спостереження за працею, часткова допомога дітей дошкільного віку дорослим і організація спільної діяльності дорослих і дітей (В. Глотова, Л.Загик, С.Котлярова, Г.Леськова, Е.Радіна, Д.Сергеєва та ін.). Інтерес до діяльності дорослих, взаємини між дітьми та дорослими, дбайливе ставлення до продуктів праці сприяє формуванню таких якостей особистості, як гуманізм, відповідальність, старанність, цілеспрямованість. Науковці виділяють такі особливості праці дітей дошкільного віку (порівняно з трудовою діяльністю дорослих): 1. Умовність. 2. Поступове вироблення здатності мотивувати трудову діяльність. 3. Динамічний розвиток компонентів трудової діяльності дітей дошкільного віку. 4. Виховна значущість як найвища цінність дитячої праці. 5. Тісний зв'язок дитячої праці з грою. У дошкільному навчальному закладі трудове виховання реалізується за такими напрямками: - ознайомлення дітей дошкільного віку з працею дорослих, формування інтересу й поваги до її результатів; - організація безпосередньої трудової діяльності дітей. З.Борисова зазначає, що напрямки взаємопов’язані: спостереження за працею дорослих викликає у дітей бажання наслідувати дорослих, допомагати їм, включатися в їх працю; з другого боку – самостійна трудова діяльність сприяє вихованню у дітей позитивного ставлення і поваги до праці дорослих, прищеплює перші трудові навички і вміння [3, с.12]. В той же час науковці привертають увагу до того, що батьки не достатньою мірою усвідомлюють важливість трудового виховання, виховний потенціал праці. Зокрема, Л.Калуська вказує, що основою виховання працьовитості, поваги до людини-трудівника і дбайливого ставлення до продуктів праці мають стати сформовані «чесність, сумлінність, охайність, доброзичливість, відповідальне ставлення до виконання трудових завдань та доручень; уміння доводити справу до кінця; діставати втіху від доброї роботи; бажання допомагати іншому; зацікавлення професіями дорослих; шанобливе ставлення до всього, що виготовлене людськими руками» [5, с. 8]. Г.Бєлєнька зауважує, що основне завдання трудового виховання дітей дошкільного віку на сьогоднішній день полягає у формуванні «стійкого переконання, що праця є прекрасною життєвою необхідністю людини, а її результат – цінністю» [1, с. 7]. Дитина дошкільного віку прагне пізнання світу професій дорослих через ознайомлення з професіями батьків, дідусів і бабусь, а також інших дорослих. Крім того, важливим джерелом пізнання світу професій дорослих для дітей дошкільного віку є твори художньої літератури різних жанрів. Художня література – могутній дієвий засіб розумового морального і естетичного виховання дітей, що має величезний вплив на розвиток і збагачення мови, на загальний розвиток особистості дошкільника. Вона збагачує емоції, виховує уяву, дає дитині прекрасні зразки трудових звершень; відповідального ставлення до праці; краси людської праці. Художня література — багатожанрова. Для дітей дошкільного віку найбільш доступними є твори таких літературних жанрів: загадки, приказки, вірші ,оповідання, казки. У роботі з дітьми дошкільного віку кожен вихователь щоденно використовує прислів'я та приказки. Ці «перлини народної мудрості» допомагають педагогам в лаконічній формі похвалити і підбадьорити дитину. Прислів'я не сприймається дитиною як нотація, і тому вона є ефективним засобом виховання [4, с.293-319]. Читання творів художньої літератури є ефективним методом трудового виховання дітей дошкільного віку. Саме художня література найповніше розкриває дітям різноманітні особливості праці дорослих. Завдяки творам художньої літератури вони пізнають не лише її зовнішні вияви,а й внутрішню суть,мотиваційну сферу,психологічні наслідки. Використання художніх творів активізує емоційну сферу дітей,спонукає їх до співпереживання з тими,хто працює,за досягнення результату,переконує,що навіть у найскладніших умовах цілеспрямована і працьовита людина зможе досягти своєї мети. Пережиті емоції зумовлюють конкретизацію знань про сутність праці,вимоги,які вона пред’являє людині,і про те,як праця впливає на розвиток,суспільне визнання особистості. Твори А.Костецького «Спитай у тата чи у мами»; О. Донченка «Голубий гвинтик»; І. Неходи «Мій тато на заводі» та інші дають дітям уявлення і знання про різні види праці дорослих, виховують у них повагу до людей праці, створюють можливість ознайомити їх із такими видами праці, які вони не можуть спостерігати. Повчального характеру є оповідання В.Захарченко «Яка ж професія найкраща», вірші: А. Костецького «Спитай у тата чи у мами»; В.Захарченко «Яка ж професія найкраща?», казки Г.Бєлєнької «Фея Офелія», «Чудеса від чудакси», «Голочки-художниці», збірки Г.Чубач «Професії для дівчаток» та «Професії для хлопчиків»; Н.Репета «Абетка ремесел і професій» та інші. Набуті знання, враження, пережиті емоції діти можуть відтворити у різних видах ігор, насамперед сюжетно-рольових. Для гармонійного формування особистості дитини у трудовій діяльності необхідно розмежовувати гру та працю. Як зауважував А.Макаренко, несвоєчасне відокремлення гри від праці було б справжнім насильством над дитиною і викликало б у неї відразу до трудового зусилля та ще сильніше прагнення до гри. Дитину слід поступово готувати до усвідомлення того, що її трудові доручення, якими б простими чи складними вони не були, є обов'язковими. Гра, хоч і створює можливості для підготовки до праці, але не замінює власне трудової діяльності дітей дошкільного віку. Трудове виховання є обов'язковим компонентом розвитку базових і творчих здібностей дитини, найважливішим засобом формування культури міжособистісних відносин.

Висновки.

Художня література несе в собі доступність і практичну загальну значимість в навчанні дітей дошкільного віку. Ознайомлення дітей дошкільного віку з працею дорослих за допомогою засобів художньої літератури представляють загальний поступальний рух трудового процесу від задуму до результату, кількість компонентів. Дитині легше зрозуміти, що відсутність хоча б одного компонента порушує весь процес, і результат не може бути досягнутий. Отже, робота з формування системних знань про працю дорослих з використанням засобів художньої літератури, дозволить змінити процес ознайомлення з працею дорослих і довести, що дітям дошкільного віку доступні не тільки уривчасті уявлення, а й система знань про структуру трудового процесу [2, с. 8-16].

Список використаних джерел

  1. Бєлєнька Г. В. Зростання дошкільника в праці /Г. В.Бєлєнька. – К.: Шкільний світ, 2010. – 112 с.
  2. Богініч О.Л. Проблема наступності дошкільної та початкової освіти у фаховій підготовці /О.Л. Богініч: Зб. наукових праць (Спецвипуск): матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції /за заг. ред. проф. В. І. Сипченка. – Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2007. – С. 8-16.
  3. Виховання дошкільника в праці /З.Н Борисова, Г.В.Бєлєнька, М.А.Машовець та ін. – [2-ге вид., стер.]. – К., 2002. – 112 с.
  4. Демина И.С. Руководство предметно-практической деятельностью дошкольников/ И.С. Демина// Воспитание детей дошкольного возраста/ Под ред. Л. Н. Проколиенко. – К.: Рад. шк., 1990.– 368 с. – С. 293-319.
  5. Калуська Л. Праця як важливий засіб ранньої соціалізації дитини/ Л. Калуська // Дошкільне виховання. – 2004. – № 2. – С. 8-9.
  6. Поніманська Т.І.Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: «Академ-видав»,2006. – 456с.
  7. Програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років «Дитина»/ наук. кер.: О. В. Проскура, Л. П. Кочина, В. У. Кузьменко. – 2-ге вид., доопрац., доповн. – К.: Богдана, 2003. – 326 с.
  8. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»./ наук.кер. О.Л.Кононко. – Київ:ТОВ «МЦФЕР», 2014. – 452с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама