Назарок В.В. МАС як здоров’язбережувальна технологія на занятті з англійської мови в дошкільному навчальному закладі

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Назарок Віталіна Володимирівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Дошкільна освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті автором обґрунтувано ефективність застосування здоров’язбережувальних технологій на заняттях з англійської мови в дошкільному навчальному закладі. Представлено приклади, а також охарактеризовані переваги впровадження методу асоціативних символів (МАС) як здоров’язбережувальної технології.

Ключові слова: здоров’язбережувальна технологія, МАС, англійська мова, дошкільний навчальний заклад.


В статье автором обосновано эффективность применения здоровьесберегающих технологий на занятиях английского языка в дошкольном учебном заведении. Поданы примеры, а также охарактеризованы преимущества введения метода ассоциативных символов (МАС) как здоровьесберегающей технологии.

Ключевые слова: здоровьесберегающие технологии, МАС, английский язык, дошкольное учебное заведение.


In this article the author has established the effectiveness of health-saving technologies on the English language lesson at the preschool educational institution. The examples are presented and advantages of the method associative symbol (MAS) as health-saving technology are described.

Key words: health-saving technology, MAS, the English language, pre-school educational institution.


Зміст

Постановка проблеми

На сьогодні вивчення іноземної мови (ІМ) є невід’ємною частиною освіти кожного громадянина. Швидкий розвиток суспільства ставить перед сучасною людиною все більші вимоги, однією з яких є володіння англійською мовою (АМ). Це зумовлено, зокрема, тим, що вона є найпоширенішою мовою, яка забезпечує міжкультурну комунікацію та можливість отримання світового досвіду. Україна наразі перебуває на шляху євроінтеграції, яка передбачає співпрацю країн у різних сферах, а володіння АМ є тим засобом, який забезпечить безліч можливостей. Насамперед це стосується економічної, політичної, наукової, культурної та соціальної співпраці наших громадян з країнами Європи.


У зв’язку з означеними тенденціями з`являється необхідність залучення людини до вивчення АМ на ранніх етапах її розвитку, а саме починаючи з дошкільного віку. АМ в освіті дошкільників розглядається як засіб розвитку, виховання та особистісного становлення дитини; засобом соціалізації.


Звичайно вивчення АМ в дошкільному навчальному закладі (ДНЗ), враховуючи вищезазначені тенденції є необхідним і обґрунтованим. Проте поряд з ефективністю навчання АМ у дошкільному віці постають й особливі вимоги до організації навчального процесу. Так, головною проблемою у контексті вивчення АМ набуває потреба збереження здоров`я. Погіршення стану здоров’я дітей стало в нашій країні не тільки медичною, а й проблемою педагогічного характеру. У сучасних умовах великої інтенсивності розвитку освітньо‐виховного процесу гостро постає питання щодо збереження здоров’я дітей на заняттях, адже воно є найважливішим показником розвитку суспільства та держави, має безпосередній вплив на майбутнє країни. Відтак, збереженню здоров’я варто приділити увагу, починаючи з навчання дитини у ДНЗ, де відбувається формування культури здоров’я та закладається його основа. Тому питання застосування здоров’язбережувальних технологій на заняттях з АМ в ДНЗ є важливим та перспективним напрямом дослідження.


Аналіз досліджень

Проблема збереження здоров’я розглядалась в роботах науковців, серед яких М. Амосов, І. Булич, В. Войтенко, С. Громбаха, В. Казначеєва, В. Колбанова, Н. Куїнджі, А. Мітяєва І. Муравова, Ю. Лісіцина, Г. Сердюковська, Н. Смирнов, С. Страшко, Л. Сущенко, Л. Тихомирова А. Щедріна та інші. У контексті шкільної освіти ці питання досліджували Н. Бєлікова, О. Ващенко, О. Дорошенко, Н. Панчук та інші.


На уроках англійської мови в ПШ та ДНЗ, питання здоров’язбереження досліджували І.А Абрамова, Н.Д. Гальскова, С.В. Гунько, І.І. Колісник.


Постановка мети дослідження

Не зважаючи на те, що проблема збереження здоров’я та рухової активності є пріоритетною, їй не приділяється достатньої уваги у контексті навчання АМ в ДНЗ.


Метою статті є обґрунтувати ефективність застосування здоров’язбережувальних технологій, а саме методу асоціативних символів (МАС) на занятті з англійської мови в ДНЗ.


Виклад основного матеріалу

Одним із основних завдань, визначених Законом України "Про дошкільну освіту" — збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини. Сьогодні особливу увагу варто приділити впровадженню здоров’язбережувальних технологій в освітній процес, зокрема на занятті з англійської мови в ДНЗ, що сприятиме забезпеченню фізичного, соціально-емоційного, духовного, інтелектуального благополуччя дітей.


Здоров'язбережувальні технології в дошкільній освіті - це технології, спрямовані на вирішення пріоритетного завдання сучасної дошкільної освіти - збереження, підтримки і збагачення здоров'я дітей в дитячому садку. Сутність їх, в основному, полягає у проведенні відповідних коригуючих, психолого-педагогічних, реабілітаційних заходів з метою поліпшення якості життя особистості: формування більш високого рівня її здоров’я, навичок здорового способу життя, забезпечення професійної діяльності та її мінімальної фізіологічної «вартості» [2, 2].


А.М. Мітяєва розглядає поняття «здоров’язбережувальні освітні технології» як якісну характеристику будь-якої освітньої технології [5, 100]. За визначенням Н. Смирнова «здоров'язбережувальні освітні технології - це системний підхід до навчання і виховання, побудований на прагненні педагога не завдати шкоди здоров'ю дітей, що навчаються» [6, 62]. Конкретизуючи це поняття у контексті вивчення АМ зазначимо, що це застосування методів, спрямованих на забезпечення рухової активності, що включають фізкультхвилинки, ігрові методи тощо. Також поряд з цим, активно починають застосовувати інноваційні технології, до яких належить метод асоціативних символів (МАС).


Правильний вибір традиційних і нетрадиційних форм організації уроку АМ, профілактичні методики, чергування режимів і видів роботи згідно гігієнічним критеріям організації заняття, демократичний стиль педагогічного спілкування, які використовуються, і є умовами для збереження і поліпшення здоров'я дітей у навчанні англійської мови в ДНЗ.


МАС – це метод органічного поєднання рухів, жестів, міміки з грою, учасниками якої виступають як педагог, так і вихованці. В його основі - емоційне сприйняття дитиною зв’язної мови за допомогою рухів. Мова рухів, жестів значно підвищує ефективність засвоєння мовного матеріалу, полегшує не лише пам’ять, а й увагу та здатність творчо мислити [4, 320].


Заняття з англійської мови в ДНЗ проходять у формі гри, яка є провідним видом діяльності у дошкільника, що допомагає легко і швидко засвоїти матеріал. Гра допомагає зробити процес навчання цікавим і творчим. Вона створює атмосферу абстрактності і знімає напругу у дітей. Рухова діяльність сприяє розвитку системи аналізаторів, залучає органи чуття, прискорює розвиток мовлення, допомагає формуванню розумових дій. Зображуючи різноманітні предмети, дії та явища, граючи в цікаві ігри на фізкультхвилинках діти постійно перебувають у динаміці, що попереджує втому та нервово-психічне виснаження, а отже сприяє збереженню здоров’я дошкільників.


У такому випадку, робота вчителя англійської мови в ДНЗ значно полегшується, весь лексичний матеріал подається за допомогою рухів, жестів, міміки, без допоміжних засобів. Дітям такі заняття теж до вподоби, під час них вони бігають, стрибають, танцюють, зображають різноманітні предмети та явища природи, імітують рухи тварин, рослин, транспорту, дошкільники наче «переживають» все, що відбувається, кожне слово, яке вони зображують. Створюється невимушена атмосфера і навчання проходить непомітно, так як дошкільники запам’ятовують матеріал мимовільно.


Навчання англійської мови за цією методикою проводиться поетапно. На першому етапі, використовують речення з одного слова, на другому розширюємо до двох, трьох і навіть більше слів. Третій етап характеризується наявністю у дітей мінімального рівня комунікації, вони вже розуміють деякі запитання і можуть дати відповідь на них. На четвертому етапі відбувається подальше вдосконалення у володінні мовою.


Методику МАС можна застосовувати у вивченні будь-яких тем. З використанням символів у дітей виникає відповідна асоціація, що сприяє активній участі кожного у грі на занятті. Отже, презентація будь-якого навчального матеріалу проходить за стандартною схемою:

•домовленість про використання асоціативного символу;

• перевірка розуміння;

•озвучення даного символу мовою, яка вивчається, з одночасним зображенням його.


26 Nazarok 1.jpg


Наприклад, у процесі вивчення теми «Тварини» (Рис.1), копіюючи поросятко, зображуємо кумедне рильце зімкнутими у коло та притуленими до носа великий і вказівний пальці (1); коня – опущеними донизу та стиснутими у кулаки руками показуємо уявні копита (2); кота – прикладеними до верхньої губи вказівними і середніми пальцями зображуємо уявні вуса (3); корову – приставленими до голови випрямленими вказівними пальцями, демонструємо довгі роги (4). Обов’язково перевіряємо, чи запам’ятали учні запропоновані образи-символи [4,325].


Для того, щоб підвищити рухову діяльність дітей та закріпити їх знання про назви тварин, пропонуємо гру з використанням жестів, яка допоможе вирішити ці питання. Вчитель з дітьми домовляється про використання рухів, які будуть називати ту чи іншу тваринку (Рис. 2) і перевіряє, як діти засвоїли ці рухи. Потім, вчитель називає тварин, а діти мають їх зобразити і навпаки.


26 Nazarok 2.jpg


Наприклад, перший малюнок зображує зайчика (стрибаємо на місці), другий – імітація польоту пташки (рухи руками в сторони-вниз), за допомогою третього малюнка можна продемонструвати рибку (руки вгорі і нахиляємо тулуб вправо, ліво), четвертий малюнок – біг на місці – це імітація рухів коня.


Отже, перевагами застосування методу МАС у навчанні АМ в ДНЗ є насамперед забезпечення рухової активності одночасно з ефективним засвоєнням навчального матеріалу. Ефективність забезпечується завдяки застосуванню ігрових елементів та активного залучення дошкільників до процесу оволодіння АМ, а також завдяки основним принципам методу МАС – природо відповідності та ритмічності.


Висновок

З впевненістю можна сказати, що здоров’я та навчання дуже тісно пов’язані між собою і є важливими складовими розвитку дитини. Тому в ДНЗ необхідно створити умови для забезпечення оптимального освітнього процесу та зміцнення здоров’я дитини. МАС повністю відповідає таким вимогам, оскільки його принципами є: активності, природовідповідності, ритмічності у зміні форм, станів, системності, послідовності, наступності, науковості, доступності, розвиваючого навчання. А головне – він відповідає психо-фізіологічним особливостям дитячого розвитку й сприяє формуванню, збереженню здоров’я дитини, що є запорукою її подальшої успішної життєдіяльності.


Перспективу подальших досліджень вбачаємо у дослідженні застосування МАС у навчанні різних видів мовленнєвої діяльності.

Список використаних джерел

  1. Базовий компонент дошкільної освіти України: Науковий керівник: А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф., д-р пед. наук.; ― К.: Видавництво, 2012. - 26 с.
  2. Бойченко Т. Валеологія – мистецтво бути здоровим / Т. Бойченко // Здоров’я та фізична культура. – 2005. – N 2. – С. 1-4.
  3. Ващенко О. Готовність вчителя до використання здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховному процесі / О. Ващенко, С. Свириденко // Здоров’я та фізична культура. – 2006. – N 8. – С. 1-6.
  4. Гунько С.В. Метод асоціативних символів – сучасний високоефективний метод вивчення іноземної мови на початковому етапі / С.В.Гунько // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2010. – №8. – С. 319-329.
  5. Митяева А.М. Здоровьесберегающие педагогические технологии: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.М. Митяева. — М.: Издательский центр “Академия”, 2008. – 192 с.
  6. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология здоровья в школе / Н.К. Смирнов. — [2-е изд.]. — М.: АРКТИ, 2006. — 320 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама