Назарок В.В. Формування основ іншомовної лексичної компетенції старших дошкільників з використанням активних методів навчання

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Назарок В.В. – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Дошкільна освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Анотація: У статті розглянуто ефективність використання активних методів навчання на заняттях з англійської мови в дошкільному навчальному закладі з метою формування у дітей старшого дошкільного віку основ іншомовної лексичної компетенції. Охарактеризовано переваги впровадження активних методів навчання у процес формування основ іншомовної лексичної компетенції.

Ключові слова: іноземна мова, іншомовна лексична компетенція, активні методи навчання, дошкільний навчальний заклад.


Аннотация: В статье рассмотрена эффективность использования активных методов обучения на занятиях по английскому языку в дошкольном учебном заведении с целью формирования у детей старшего дошкольного возраста основ иноязычной лексической компетенции. Охарактеризованы преимущества внедрения активных методов обучения в процесс формирования основ иноязычной лексической компетенции.

Ключевые слова: иностранный язык, иноязычная лексическая компетенция, активные методы обучения, дошкольное учебное заведение.


Annotation: In this article it was established the effectiveness of active learning methods in the classroom of English at pre-school to form the bases foreign language lexical competence of pre-school children. We characterize the benefits of using active learning methods in the process of forming the bases foreign language lexical competence.

Key words: foreign language, foreign language lexical competence, active learning methods, pre-school.


Зміст

Постановка проблеми

Вивчення іноземної мови є необхідною частиною освіти кожної сучасної людини. Швидкий розвиток суспільства ставить перед дітьми все більше вимог, однією з яких є володіння англійською мовою, тому вивчення іноземної мови необхідно розпочинати вже у дошкільному віці. Англійська мова в освіті дошкільників розглядається як засіб розвитку, виховання та соціалізації.


Навчання дошкільнят АМ повинно відбуватись в тісному взаємозв'язку, спираючись на фізичні, психологічні та інтелектуальні особливості дітей цього віку. Слід зазначити, що головним аспектом в навчанні англійської мови є процес навчання лексики, адже лексика вважається будівельним матеріалом іншомовленнєвої діяльності. Саме тому практична мета навчання іноземної мови в дошкільному навчальному закладі полягає насамперед в тому, щоб сформувати основи іншомовної лексичної компетенції у старших дошкільників. Оскілки це безпосередньо пов’язано з психолого-педагогічними особливостями цього віку, вчитель іноземної мови необхідно знати основи дошкільної психології та педагогіки, володіти методикою навчання іноземній мові дошкільників, бути знайомим із механізмами опанування дитиною першої та другої (іноземної) мови, а також орієнтуватися у питанні наступності між дошкільним навчанням іноземної мови та подальшим її навчанням у школі. Саме тому перед вчителем ІМ постають особливі вимоги до організації навчального процесу на заняттях з іноземної мови в дошкільному навчальному закладі.


Зважаючи на психологічні особливості дітей старшого дошкільного віку, головною проблемою в навчанні іноземної мови є активізація дошкільників на занятті з англійської мови та формування у них мотивації учіння, що можливо досягнути за допомогою використання активних методів навчання, які дозволяють зробити заняття з іноземної мови в дошкільному навчальному закладі цікавими, задовольнити потребу дошкільників у руховій активності, спонукають їх брати активну участь в навчальному процесі та допомагають сформувати основи іншомовної лексичної компетенції. Крім того, такі методи навчання іноземної мови сприятимуть розвитку творчої та розумової діяльності дошкільників, їхньому всебічному розвитку.


Таким чином, на сучасному етапі розвитку національної системи освіти та наповнення її новим змістом проблема використання в дидактичному процесі активних методів навчання набуває особливої актуальності.


Аналіз досліджень

Формування іншомовної лексичної компетенції дітей розглядалося у працях таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як О.П. Аматьєва, А.М. Богуш, О.О. Коломінова, С.Л. Куліш, О.І. Негневицька, І.Л. Шолпо, Т.М. Шкваріна та ін.


Ідеї ж активізації процесу навчання досліджувалася вченими протягом усього періоду становлення та розвитку педагогіки. Вони беруть свій початок ще з висловлювань вчених і мислителів античного світу. Однак найбільшої актуальності такі ідеї набули за часів Я. А. Коменського, Ж.-Ж. Руссо, В. Р. Песталоцці, Р. Гегеля, Ф. Фребеля, А. Дистервега, Дж. Дьюї, К. Д. Ушинського.


Помітний поштовх до розширення дидактичного використання активних методів навчання дали також дослідження та розробки ділових та імітаційних ігор таких фахівців в галузі активного навчання, як В. Р. Абрамова, Ю. С. Арутюнов, М. М. Бірштейн, Н. С. Борисова, А. А. Вербицький, С. Н. Гідрович, С. С. Єгоров, В. М. Єфімов, Р. Ф. Жуков, С. Р. Колесніченко, В. Ф. Комарів, С. Н. Кругліков, В. Я. Платов, В. О. Подіновський, С. Н. Рибальський, А. М. Смолкін, В. М. Сироєжин, Р. П. Щедровицький та ін.


Постановка мети дослідження

Не зважаючи на те, що проблема використання активних методів навчання та рухової активності дітей на занятті з ІМ є пріоритетною, на сьогодні, вона є недостатньо вивчена у контексті використання в дошкільному навчальному закладі у процесі формування основ іншомовної лексичної компетенції.


Тому метою нашої статті є обґрунтування та доведення необхідності використання активних методів навчання для формування основ у дітей іншомовної лексичної компетенції старшого дошкільного віку.


Виклад основного матеріалу

Під час вивчення іноземної мови, в період дошкільного навчання, базовим матеріалом мовленнєвої діяльності на занятті є лексика, тому на початкових етапах навчання іноземної мови у дошкільному навчальному закладі основою є практична мета, складовою якої є формування основ іншомовної лексичної компетенції. Для обґрунтування цієї думки, уточнимо поняття та структуру лексичної компетенції взагалі.


Під лексичною компетенцією розуміють лексичні знання, навички та вміння, які передбачають здатність до розпізнавання, розуміння і відтворення лексичного матеріалу у різних видах мовленнєвої діяльності: аудіюванні, говорінні, читанні та письмі [3,с.120].


Варто зазначити, що Базовим компонентом дошкільної освіти [1] та навчальними програмами з ІМ передбачено оволодіння дошкільниками лише такими видами мовленнєвої діяльності як аудіювання та говоріння. А умови навчання в дошкільних закладах, недостатня кількість занять з іноземної мови та обмежена тематика, призводить до необхідності відбору певного лексичного мінімуму, тобто невеликої кількості одиниць зі сфер дитячого спілкування [5,с.64]. Таким чином, у процесі дошкільного навчання ми не можемо говорити про формування іншомовної лексичної компетенції в повному обсязі. Саме тому можна стверджувати, що метою навчання іншомовної лексики дітей дошкільного віку є формування основ іншомовної лексичної компетенції, а не лексичної компетенції в цілому, тобто оволодіння іноземною мовою на елементарному рівні, достатньою для того, щоб вступити в мовленнєвий контакт зі співрозмовником, долучитися до розмови, отримати і передати елементарну інформацію, пов'язану зі змістом дитячого спілкування, припинити спілкування тощо.


Важливо сказати, що успішність процесу формування основ іншомовної лексичної компетенції на занятті в дошкільному навчальному закладі можлива лише за умови, якщо враховуються індивідуальні та вікові особливості дитини, її комунікативний розвиток у рідній мові, з перевагою гри як провідного виду діяльності дошкільника та має активний характер. Для активізації дошкільників на занятті з іноземної мови та формування у них мотивації учіння необхідно розширювати традиційні методи та прийоми. Тому використання активних методів навчання є сучасним та актуальним.


Активні методи навчання розглядаються в літературі, як методи, що спонукають дітей до активної розумової та практичної діяльності у процесі оволодіння навчальним матеріалом. Вони забезпечують багаторівневу і різнобічну комунікацію всіх учасників освітнього процесу, саме тому їхнє застосування є необхідним та можливим навіть у дошкільному навчальному закладі. Активні методи є основою реалізації цілей проблемного і розвиваючого навчання у дошкільників [4, с.53].


Активна рухова діяльність у процесі навчання іноземної мови сприяє розвитку системи аналізаторів, залучає органи чуття, прискорює розвиток іншомовного мовлення, допомагає формуванню розумових дій, що впливає на формування основ іншомовної лексичної компетенції у дітей старшого дошкільного віку. Невимушена атмосфера на занятті з іноземної мови, що створюється завдяки активним методам навчання, допомагає зробити освітній процес непомітним для дошкільників і запам’ятати лексичний матеріал мимовільно. А робота вчителя англійської мови в дошкільному навчальному закладі значно полегшується, оскільки весь лексичний матеріал подається у формі гри, що відповідає віковим особливостям дітей старшого дошкільного віку та сприятиме вищому рівню сформованості зазначеної компетенції на етапі переходу в початкову школу.


Використання активних методів навчання для формування основ іншомовної лексичної компетенції старших дошкільників найчастіше відбувається у вигляді спеціальних вправ. Як відомо, вправа у методиці навчання іноземної мови – це спеціально організоване в навчальних умовах багаторазове виконання окремих операцій, дій або діяльності з метою оволодіння ними або удосконалення [2,с. 64]. На заняттях з іноземної мови в дошкільному навчальному закладі, вправи повинні насамперед забезпечувати ігровий мотив дітей, а також відповідати тим навичкам та вмінням, які формуються за їхньої допомоги. Такі вправи можна використовувати під час у вивчення будь-яких тем.


Отже, для введення у словник дошкільника назв основних частин тіла людини англійською мовою та відповідно сформувати у них основи іншомовної лексичної компетенції з теми «Частини тіла» / «Parts of body» ми пропонуємо використовувати вправи, які реалізують та поєднують в собі активні методи навчання:

- Вправа «Моє тіло / My body». Вправа, яку необхідно застосовувати на етапі введення нової лексики. Вчитель ІМ промовляє назву частини тіла доторкуючись до неї вказівним пальцем, діти повторюють за зразком, таким чином, діти виконують рухи та супроводжують їх мовленням: My eyes (brows, eyelashes, nose, etc… )

- Вправа «Вчитель каже / Teacher says» проводиться на етапі активізації лексики з цієї теми за допомогою часто вживаних словосполучень, вчитель використовує команди, а діти виконують їх за допомогою активних рухів:

Teacher says touch your eyes (brows, eyelashes, nose, etc… ).

Teacher says caress your eyes (brows, eyelashes, nose, etc… ).

Teacher says knock your eyes (brows, eyelashes, nose, etc… ).

Teacher says shake your heads (hands, legs).

Teacher says clap your hands.


Для ускладнення завдання можна збільшувати темп промовляння та виконання команд.

- Вправа «Допоможи назвати / Help me to say» використовується на останньому, підсумковому етапі, засвоєння лексики. Вчитель читає вірш, діти повторюють за вчителем супроводжуючи своє мовлення активними рухами, наприклад:

My (hands) upon my (head) I place

On my (shoulders), on my (face)

Then I put them in front of me

And gently clap: one, two, three!


Або:


Touch your (shoulder)

Touch your (lips)

Raise your (hands)

Then drop them, please!

Touch your (legs)

Pull your (ears)

Then touch your (nose)

With your toes go tap, tap, tap

Now your (fingers) snap, snap, snap!


Цю вправу, можна подати також, у вигляді фізкультхвилинки. Вона допоможе дітям зняти напруження та задовольнити їх потребу в руховій активності.


Висновок

Запропоновані вище комплекси вправ, за допомогою яких реалізуються активні методи навчання іноземної мови, можуть застосовуватись вчителем англійської мови на заняттях в дошкільних навчальних закладах постійно, при вивченні будь-якої теми та для різних мовленнєвих ситуацій. Такі вправи відповідають віковим та психологічним особливостям дітей старшого дошкільного віку, а також будуть сприяти кращому формуванню основ іншомовної лексичної компетенції, активізуватимуть активний та пасивний лексичний мінімум дітей старшого дошкільного віку, зацікавлять їх, а також спонукають до активної участі в навчальному процесі.


Список використаних джерел

  1. Базовий компонент дошкільної освіти України: Науковий керівник: А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф., д-р пед. наук.; ― К.: Видавництво, 2012. - 26 с.
  2. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / Кол. авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.
  3. Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Котенко О.В., Соломаха А.В.[та ін.]. – К.:Київ. Ун-т ім.. Б.Грінченка, 2013. – 356 с.
  4. Чайка В. М. Основи дидактики: навч. посіб. / В. М. Чайка. – К.: Академвидав, 2011. – 238 с.
  5. Шкваріна Т. М. Англійська мова для дітей дошкільного віку: книга для вчителя / Т. М. Шкваріна. – К.: Шк.світ, 2009. – 160 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама