Напрям підготовки (спеціальність)"Психологія"

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Психологія -1.jpg

Зміст

Поняття

Професія „психолог" на Заході з'явилася на початку XX століття. Найбільшого розвитку вона набула в США, Великобританії, Австрії, Німеччині, Франції, Швейцарії. У цих країнах із самого початку фахову підготовку психолога реально здійснювали за трьома напрямами, тобто психолога готували за трьома типами психологічної професії:

1) психолог-науковець, основна діяльність якого пов'язана з науковими дослідженнями, спрямованими на пошук нових психологічних знань, встановлення психологічних закономірностей;

2) викладач психології, основна діяльність якого – навчання інших психологічних знань і психологічна просвіта (читання лекцій, проведення семінарів, керівництво психологічною самоосвітою людей);

3) психолог-практик, основна діяльність якого - використання психологічних знань для вирішення практичних завдань (психологічна діагностика, консультування, психотерапія, психокорекція, психологічна профілактика).

Варто наголосити, що кожен із цих типів психологічної професії висуває певні вимоги до професійної підготовки та здібностей спеціаліста. Відомо, що хороший учений не обов'язково може бути хорошим викладачем чи практиком, а хороший практик - бути одночасно й хорошим ученим чи викладачем. Адже професія науковця потребує здібностей до пошуку нових психологічних знань, їхнього узагальнення та встановлення закономірностей розвитку психіки людини. Професія психолога-практика вимагає вміння використовувати психологічні знання на практиці у процесі роботи з клієнтами, вміння надавати людині психологічну допомогу, що потребує не тільки альтруїстичної спрямованості, а й конкретних професійних знань, умінь та навичок. А професія викладача-психолога вимагає здатності систематизувати наявні психологічні знання та вміння передати їх іншим людям. Отже, кожен із названих типів психологічної професії вимагає як відповідної підготовки спеціаліста, так і наявності специфічних здібностей та вмінь. Хоча, безумовно, трапляються випадки, коли спеціаліст-психолог володіє одночасно багатьма здібностями й може успішно поєднувати декілька типів психологічної діяльності. Проте це не є правилом, а швидше винятком із нього.

У нашій країні найбільш визнаною є діяльність психолога у педагогічній, медичній, соціальній, юридичній сферах. Водночас активно розвиваються й інші напрями практичної психології: політичної, спортивної, військової, економічної, управлінської, реклами та бізнесу тощо.

Крім того, актуальною є вимога щодо певної спеціалізації психолога-практика: сімейної, консультативної, корекційної, реабілітативної. Кожна із цих спеціальностей вимагає від спеціаліста певної підготовки, набору вмінь та навичок, особистісних якостей. [1]


Фото:Танцювально-рухова терапія

Галузевий стандарт вищої освіти

Виробничі функції та типові задачі діяльності, якими повинен володіти випускник ВНЗ за спеціальністю (напрямом підготовки) 053 „Психологія”

Фото:Психологічне консультування
 1. Науково-дослідницька функція
  1. Реферування та творчий аналіз наукової літератури з психологічної проблематики
  2. Участь у розробці та виконанні заходів із психологічного супроводження проведення наукових досліджень
  3. Підготовка аналітичних та статистичних матеріалів для доповідей, звітів, статей, тощо
 2. Освітньо-виховна функція
  1. Вивчення психологічних характеристик навчально-виховного процесу у закладах середньої та вищої школи
  2. Проведення профорієнтаційної роботи серед різних верств населення
  3. Організація та проведення пропагандистської та просвітницької робіт серед населення з актуальних психологічних проблем
 3. Діагностично-консультативна функція
  1. Проведення психодіагностичного обстеження (збирання та обробка емпіричного матеріалу) клієнтів
  2. Проведення психологічної експертизи у прикладних сферах діяльності (юридичній, військовій, тощо)
  3. Розробка рекомендацій та проведення консультацій, щодо професійного трудового та соціального самовизначення клієнта
  4. Психологічна допомога дорослим, батькам та дитині з вадами психологічного розвитку. Корекція девіантної поведінки дітей та дорослих
 4. Виробничо-управлінська функція
  1. Виявлення психологічних властивостей і якостей людини при проведенні профдобору, відбору, навчання та адаптації персоналу
  2. Експертна оцінка стану людини та впровадження рекомендацій з оптимізації трудової діяльності
  3. Проведення соціально-психологічної та ергономічної експертизи на відповідність діючим нормативним вимогам
  4. Обґрунтування функціональної структури управління з урахуванням психологічних чинників
  5. Аналіз психологічного клімату та міжособистісних стосунків в організації
 5. Соціально-технологічна функція
  1. Реферування та аналіз соціально-психологічної інформації по даній проблематиці
  2. Моніторинг соціально-психологічних явищ у групах та суспільстві
  3. Дослідження динаміки суспільно-політичних поглядів, аналіз соціальних відносин, настроїв, установок різноманітних груп людей
  4. Розробка соціально-психологічних заходів, пропагандистських, рекламних та PR-акцій по формуванню іміджу політичних партій, їх лідерів, а, також, виробничих, громадських та інших організацій
 6. Реабілітаційно-профілактична функція
  1. Участь в організації психологічного захисту громадян у кризових ситуаціях. Реалізація програми реабілітаційних заходів.
  2. Визначення обсягу та характеру необхідної допомоги, як складової соціальної роботи з населенням.
  3. Проведення бесід, спостережень за життям, побутом та психічним станом своїх клієнтів. Організація психотерапевтичної допомоги різним верствам населення


Випускники вищого навчального закладу за кваліфікацією “бакалавр психології” будуть переважно працювати в таких галузях народного господарства, як охорона здоров’я, фізична культура та соціальне забезпечення; освіта; наука і наукове обслуговування; об’єднання громадян.


Бакалавр психології може обіймати посади, які орієнтовані переважно на вирішення стереотипних задач, та можуть бути залучені до вирішення професійних завдань у сфері психологічної практики:

 • психолог у закладах освіти;
 • психолог на підприємстві;
 • психолог в органах державної влади та управління;
 • психолог-консультант;
 • фахівець з найму робочої сили;
 • організатор з персоналу;
 • помічник керівника виробничого підрозділу;
 • інспектор з соціальної допомоги;
 • фахівець з вирішення конфліктів (побудова сфера);
 • лаборант (психологічні дослідження, освіта).


Бакалавр з психології має академічне право продовжити навчання за спеціальністю „Психологія” освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”.

Підготовка психологів

У Києві підготовку фахівців за спеціальністю „Психологія” освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" і "магістр" (денна і заочна форма навчання) здійснюють у Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського в Навчально-науковому гуманітарному інституті (м. Київ, вул. Івана Кудрі, 33).

З Правилами прийому - 2018 до Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського та іншою важливою інформацією про навчання можна познайомитися на сторінці Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

Примітка

1.Приходько Ю.О. Практична психологія. Введення у професію (навчальний посібник)Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама