Науменко В.О., Осколова М.Д. Спілкуймося красно

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Науменко Віра Орестівна - кандидат педагогічних наук, професор кафедри теорії початкової освіти, індивідуального навчання та методик викладання дисциплін гуманітарного циклу Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Осколова Марія Дмитрівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії початкової освіти, індивідуального навчання та методик викладання дисциплін гуманітарного циклу Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка


УДК 373.3:808.5


У статті розглядається проблема впровадження в навчальний процес курсу «Риторика в початкових класах». Розкривається предмет, завдання курсу риторики, особливості програми, навчальних посібників з риторики. Крім того, акцентується увага на прийомах роботи, які специфічні для даного курсу: риторичний аналіз, риторичні ігри, задачі, імпровізовані діалоги і монологи. Курс риторики призначений для реалізації варіативної частини навчального плану.


В статье рассматривается проблема внедрения в учебный процесс дисциплины «Риторика в начальных классах». Раскрываются предмет, задания курса риторики, особенности программы, учебных пособий по риторике. Кроме того, акцентируется внимание на приемах работы, специфических для обучения риторики: риторический анализ, риторические задачи, риторические игры, импровизированные монологи, диалоги. Курс риторики служит для реализации вариативной части учебного плана.


At the article we look at the problem of course «The art of publicspeaking in primary school». We describe the object, tasks of course, peculiarity of the program and the text-books. We stress to receptions of work, which are specific for this course.

Ключові слова: риторика в початкових класах, оволодіння культурою слова, ефективне спілкування, дбайливе ставлення до слова, прийоми роботи на уроках риторики.

Зміст

Актуальність проблеми і мета статті

Мета статті: спрямувати увагу педагогічної громадськості на необхідності впровадження в навчальний процес дисципліни «Риторика в початкових класах», розкрити особливості програми і посібників з риторики для 1-4 класів.

Актуальність розгляду даного питання пов’язана з загальною проблемою: негативною комунікативною культурою, в якій живе сьогодні людина, необхідністю розвитку її комунікативної компетентності з дитинства. Крім того, у 2009 році гриф Міністерства освіти і науки України одержала програма з риторики для 1-4 класів, з 2007 року почали виходити грифовані посібники з риторики, у 2010 році вийшов методичний посібник для вчителя «До уроків риторики в початкових класах».

Аналіз проблеми

Сучасна дитина живе в оточенні складної комунікативної культури. Негативному впливу мовної, особливо молодіжної субкультури доцільно протиставити насамперед систематичне навчання дітей конструктивного спілкування, формування в них комунікативної і психологічної компетентності, у спілкуванні виробити і закріпити конкретні моральні цінності, впливати на застосування ними засвоєного у реальних життєвих ситуаціях.

Комунікативна компетентність – це сукупність знань, умінь і навичок ефективного спілкування, те, чого слід навчати, те, на чому треба сконцентрувати увагу дитини. Із незапам'ятних часів цю функцію виконує риторика як наука про красномовство.

Уміння красиво, переконливо говорити – характерна риса культурної людини. Правильне й грамотне мовлення – це впорядковане мислення. Людина розвиває своє мислення за допомогою читання, письма й мовлення.

Спостереження за першокласниками дають підстави стверджувати, що вони активні в спілкуванні, але не володіють необхідними вміннями. Мовлення дітей, як правило, тихе, нечітке, невиразне. Часто це пов'язано з незавершеним розвитком артикуляційного апарату, а також з невпевненістю дітей, невмінням орієнтуватися в ситуаціях спілкування.

Результати запровадження курсу «Риторика»

Із 2000 навчального року окремі початкові класи загальноосвітніх шкіл міста Києва ввели курс «Риторики» (за рахунок варіативної частини державної програми). На допомогу вчителям були створені експериментальні програми (авт. В. Науменко, М. Захарійчук), розроблені посібники та методичні рекомендації щодо змістового наповнення цього курсу. Аналіз проведеної роботи засвідчив актуальність подальшого розвитку змістового й практичного наповнення цього предмета. Саме це зумовило появу нового навчального комплекту, в який входить: програма з «Риторики » для 1-4 класів, а також навчальні посібники «Риторика» для 1-4 класів (авт. В. Науменко, М. Захарійчук). Навчальний комплект рекомендований Міністерством освіти і науки України (лист №1/11 - 3861 від 03.06.2009 р.) і запропонований як предмет за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів.

Курс риторики суто практичний і спрямований на формування умінь спілкуватися у різних життєвих ситуаціях.

Ідея курсу – чого людина не розуміє, тим вона не володіє. Комунікативна компетентність має дві складові: теоретичну і практичну.

Двоєдиність її полягає в цілеспрямованому формуванні знань, умінь і навичок ефективного спілкування в умовах інтерактивної взаємодії і застосування їх на практиці, в життєвих ситуаціях.

Цим визначені мета і завдання курсу риторики.

Мета курсу – забезпечити формування особистості, яка б володіла знаннями, уміннями, і навичками ефективного спілкування, збагачувала свій комунікативний досвід, зберігала культурно-мовленнєві традиції українського народу.

Досягнення мети курсу передбачає вирішення таких завдань:

 • навчати ввічливо ставитися до співбесідника, цінувати й розуміти іншу точку зору;
 • навчати дбайливо ставитися до слова, вміло й доречно використовувати його у власному мовленні;
 • формувати уміння вербального й невербального мовлення;
 • закладати підґрунтя свідомого творчого ставлення до спілкування.

Засвоєння тем програми передбачає формування в учнів комунікативної грамотності:

 • правильно, точно, переконливо висловлювати думку під час діалогів, монологів;
 • керувати голосом, змінювати силу, темп мовлення, надавати голосу різних відтінків залежно від мети спілкування ;
 • вибирати стиль, форму висловлювання залежно від мовленнєвої ситуації;
 • слухати, починати і підтримувати діалог, дотримуватися правил вербального і невербального етикету в повсякденному спілкуванні;
 • дбати про правильну, чітку вимову, багатство, виразність мовлення, точний вибір слів, виразів;
 • виробляти власний стиль спілкування з людьми, реалізовувати свою індивідуальність у мовленні;
 • визначати комунікативні наміри свої і співрозмовника, оцінювати міру їх реалізації у спілкуванні; орієнтуватися в ситуації спілкування, враховуючи адресата;
 • створювати висловлювання: запрошення, привітання, прохання, пояснення, подяка, комплімент, заперечення, порада, відмова, рекомендація, оголошення, критичне зауваження, резюме.

Логіка структури курсу риторики відображає такі напрями:

 • аналіз зразка культурного мовлення;
 • аналіз власної мовленнєвої поведінки;
 • порівняльний аналіз взаємодії слова і справи;
 • аналіз життєвої позиції: власної та інших.

Курс реалізується за такими змістовими лініями:

 • мовлення й спілкування;
 • текст і його типи;
 • словесне оформлення думок.

Зазначені змістові лінії реалізуються через систему завдань, які носять практичний характер і спрямовані на формування риторичних умінь.

Дієвість риторики реалізується через діалоги, обговорення, колективне з'ясування мовленнєвих понять, розв'язання риторичних задач тощо. Враховуючи те, що курс риторики носить практичний характер, змістовий аспект реалізується такими засобами:

 • аналітичні і синтетичні вправи;
 • вправи на звуковимову ( швидкість, виразність, висота);
 • аналіз прислів'їв, приказок, загадок;
 • аналіз «крилатих» висловів;
 • риторичний аналіз невербального й вербального спілкування;
 • мова жестів;
 • редагування висловів, текстів;
 • риторичний аналіз різножанрових текстів; діалогів, монологів, підготовлених та імпровізованих публічних виступів; відеозапис виступів, монологів з наступним їх аналізом та визначенням досягнень;
 • мовленнєві ігри;
 • інтелектуальні ігри;
 • експертна робота;
 • драматизація творів;
 • словесне малювання;
 • рефлексія розумово-мовленнєвої діяльності.

Навчальні посібники «Риторика» забезпечують змістовий і процесуальний компоненти курсу. Навчальний зміст «Риторики» для 1-2 класу подібний за видами роботи і включає: тему уроку, риторичне правило, артикуляційні вправи, художній текст для риторичного аналізу, риторичні смішинки, окремі правила.

На початку посібника («Риторика» 1 кл. ) подані мовні позначення, які будуть супроводжувати учня протягом кожного заняття: Риторинка, хлопчик із мікрофоном, хлопчик у навушниках.

На першій сторінці першокласників зустрічає велична Риторика в образі красивої мудрої жінки в античному одязі зі свитками в руках, на яких різними мовами написані висловлювання (українською, англійською, німецькою, латинською), «говори красиво, щиро, мудро». Цим автори посібника хотіли підкреслити думку, що риторика – давня наука, яка об'єднує всі народи й потрібна в усі часи.

Наступний розворот знайомить учнів з головними героями, які допомагатимуть дітям засвоювати матеріал: Риторинка й торба Ляпа.

Риторинка дає поради, як спілкуватися. Вона одягнена в плаття у вигляді лілії. Лілія, як відомо, символ краси й красномовства. Отже, усі поради Риторинки дитина буде намагатися сприйняти серцем і розумом, використовуватиме їх у житті.

З торбою Ляпою діти знайомляться, прослухавши казку. Ляпа – символ

Чільне місце на сторінках посібника відведено артикуляційним вправам, які бажано проводити на початку уроку. Вони спрямовуються на розвиток мовленнєвого апарату, дикції, дихання.

Добре розвинений мовленнєвий апарат – губи, зуби, язик, піднебіння, гортань, голосові зв'язки – перша умова чіткого, виразного мовлення. Тренування мовленнєвого апарату – обов'язкова складова уроків риторики.

Дзвінкий, гнучкий і красивий голос – це насамперед правильно поставлене мовленнєве дихання. За такого дихання звуки утворюються на струмені видихуваного повітря, а тому кінцевою метою тренування мовленнєвого дихання є тренування довгого видиху.

Правильно поставлене дихання – фізіологічна основа звучності голосу. Розвитку основних якостей мовленнєвого голосу, таких, як сила, тембр, темп, діапазон, звучність, рухливість, сприятимуть скоромовки, спеціально дібрані вірші, фрази, репліки тощо.

Артикуляційні вправи включають буквосполучення, звуки яких потрібно вимовити на одному видиху, короткі слова, які потрібно проспівати, слідкуючи за стрілкою, скоромовки.

До кожної теми уроку підібрані правила, які обрамлюють урок і подаються на початку і вкінці його.

Правило це – (із статті)

На сторінках риторики подаються художні тексти, які є основою риторичного аналізу, у процесі якого учні знайомляться з усіма важливими компонентами мовленнєвих ситуацій: ( с 9 прогр.)

Автори риторик пропонують різноманітні мовленнєві ситуації, риторичні смішинки. Існують різні класифікації таких ситуацій та для молодших школярів найбільш доцільно використовувати такі:

 • рецептивно-репродуктивні (засвоєння готових одиниць, характерних для говоріння в діалогічній формі, формули етикету; прослуховування діалогів);
 • умовно-мовленнєві (удосконалення навичок оволодіння діалогічними комплексами; розвиток умінь складати мікродіалоги );
 • рецептивно - продуктивні (уміння вести і складати власні діалоги). Кожна із запропонованих груп охоплює розмовний, науковий, художній та офіційно - діловий стилі мовлення.

Особливим потенціалом риторики взаємодії, яка спрямована на взаєморозуміння партнерів, є вивчення таких тем: «Теплі слова», «Прощання», «Зустріч», «Розмова по телефону», «Звертання», «Ввічлива відмова», «Компліменти», «Усмішка», «Слова подяки», «Переконання», «Встановлення контакту», «Гідність» та інші. Завданням таких уроків можуть бути:

 • розкриття сутності формул вітання, прощання;
 • розкриття способів їх використання;
 • користування розгорнутими формулами , відповідно до ситуацій;
 • визначення моральних категорій;
 • аналіз мовленнєвих ситуацій у яких використовуються відповідні мовленнєві формули;
 • порівняння різних мовленнєвих ситуацій.

Навчальний зміст «Риторики» для 3-4 класів дещо відрізняється. На сторінках «Риторики» (3 кл.) подається короткий теоретичний матеріал, який включає різноманітні поради, висловлювання, схеми, визначення понять. Для кращого усвідомлення теоретичного матеріалу, він вкладений в уста помічників, а саме: Риторинки – мешканки країни Красного спілкування. Вона любить розповідати про все, що знає з історії і культури спілкування; Курсарик – мешканець Комп'ютерної країни. Він Із задоволенням розповідає, що відбувається в інших країнах: як там спілкуються, які існують правила спілкування. Вірус - розбишака, який заважає спілкуванню інших героїв. Він радіє, коли щось не виходить і боїться тільки Антивіруса. Останній суворо стоїть на сторожі чистоти мовлення І веде непримиренну боротьбу з Вірусом. Навчальний зміст «Риторики» (3 кл.) розширений такими темами як: «Мовленнєві ролі», «Шляхетність», «Мовчання», «Тон, Інтонація», «Погляд, очі», «Пауза», «Постава», «Візитка», «Етикет у мережі інтернет», «Листування». Окремий розділ «Будова тексту. Оформлення думки» пропонує теми «Текст-опис», «Текст-розповідь», «Текст-міркування». Якщо в «Риториці» для учнів 1-2 кл. практичні види роботи проводяться на змісті мовленнєвих ситуативних ігор, то у 3 класі кожен четвертий урок - це тренінг під рубрикою «Заговори, щоб я тебе побачив». Тренінги передбачають закріплення набутих знань через практичне їх використання. Практичний аспект тренінгів включає різноманітні ігри, такі як : «Інтерв'ю», «Репортаж», «Розмова через скло», аналіз правил «Якщо телефонуєш ти», «Якщо телефонують тобі», «Користування мобільним телефоном», а також різноманітні ситуації, розв'язування яких ставить учня у різні рольові ситуації і вимагають використання відповідних мовленнєвих умінь, як то: «Біля каси попереднього продажу квитків», «На пошті», «У дитячій бібліотеці», «Ти приймаєш гостей», «Тебе запросили в гості», «Підготуй листівку-запрошення», «Створи свою візитку», за спірними словами і словосполученнями створи репортаж «Яка буде городина цієї весни», «Репортаж із міста Ялти» та інші.

У посібнику для 4 класу основна увага приділена формуванню умінь ефективного спілкування в повсякденному житті, початкових умінь будувати і виголошувати публічні виступи. З цією метою пропонуються теми на поглиблення умінь встановлювати контакт із співрозмовником, підтримувати розмову, уникаючи непорозумінь, користуватися прийомами впливу на співрозмовника. Для ефективного спілкування його учасники повинні звертати увагу на особистість мовця. Тому розроблений розділ, який включає теми: тактовність – тонка річ, як проявити вихованість, гарні манери, навчитися взаєморозумінню, бути впевненим у собі, привернути до себе увагу, чи критикувати (коректна і некоректна критика). Спілкування вимагає умінь детально чи коротко, але зрозуміло передавати зміст почутого, прочитаного, гарно висловлювати свої думки, будувати і поєднувати різні типи текстів, орієнтуватися в інформаційному просторі. Все це складові публічного виступу, які доповнюються усвідомленням мети виступу, розумінням різновидів виступів за метою,умінням їх будувати, презентувати себе і свої ідеї, утримувати увагу слухачів, говорити про те, що добре знаєш, спілкуватися із слухачами.

У посібнику до кожного уроку визначена тема, підтема, епіграф, які конкретизують ідеї уроку; завдання, вправи, ситуації, ігри, правила, висновок [7].

На уроці риторики ніщо не сприймається як аксіома, а вимагає розмірковувань, висловлювань власних думок, дискусій, удосконалення і самовдосконалення комунікативних умінь

Реалізацію навчального змісту риторики забезпечують такі прийоми:

 • артикуляційна гімнастика – наскрізний вид розвитку мовленнєвої діяльності молодшого школяра, зокрема звуковими;
 • риторичні завдання – один із видів навчальних завдань. Вони спрямовані на аналіз усіх важливих компонентів мовленнєвих ситуацій: хто говорить (адресант); до кого звертається (адресант); як звертається, які слова, жести, міміку використовує; для чого звучить висловлювання (мета); про що йдеться (зміст висловлювання); де відбувається розмова;
 • риторичні ігри. Курс риторики дає унікальну можливість «програти» багато ситуацій із повсякденного спілкування і в ігровій формі засвоїти інструментарій моделювання мовленнєвих ситуацій,формувати вміння аналізувати й розуміти мовленнєву поведінку співрозмовника;
 • риторичні смішинки. Учні ознайомлюються із засобами творення комічного:
 • намагання співрозмовника вдавати себе не за того, ким він є насправді;
  • неправильне тлумачення одним із співрозмовників якогось явища, події, предмета;
  • використання у мовленні жартівливих слів, висловів;
  • протиставлення явища нормі;
 • риторичні задачі вимагають створення мовленнєвого жанру відповідно до комунікативної задачі;
 • риторичний аналіз. Риторичний аналіз усних і письмових текстів, мовленнєвих ситуацій (відповіді на запитання: що сказав, що хотів сказати, як сказав, чи досяг мети), оцінка чужого та власного мовлення, аналіз позитивних і негативних зразків висловлювань, виведення висновків.

Висновок

Риторика, безперечно, є позитивним явищем у початковій освіті. Цей предмет стимулює вчителя до пошуку нових шляхів збагачення мовлення учнів. У дітей виховує увагу до слова, до співрозмовника, бажання говорити красиво, правильно, переконливо.

Використана література

 1. Ладыженская Т. А. и др. Детская риторика в рассказах и рисунках : методические рекомендации / Т. А. Ладыженская. – М. : Баласс, 1998. – 96 с.
 2. Науменко В.О. Формування в дітей уміння говорити майстерно / В.О. Науменко, М. Д. Захарійчук // Початкова школа. – 2002. – № 10. – С. 13–16.
 3. Науменко В.О. Риторика. 1–4 класи / В.О. Науменко, М. Д. Захарійчук // Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова Типових навчальних планів / Упор.: Л. Ф. Щербакова, Г. Ф. Древаль. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. – С. 5–32.
 4. Науменко В.О. Риторика : навчальний посібник для 1-го класу / В.О. Науменко, М. Д. Захарійчук. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 104 c.
 5. Науменко В.О. Риторика : навчальний посібник для 2-го класу / В.О. Науменко, М. Д. Захарійчук. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 104 c.
 6. Науменко В.О. Риторика : навчальний посібник для 3-го класу / В.О. Науменко, М. Д. Захарійчук. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 110 с.
 7. Науменко В.О. Риторика : навчальний посібник для 4-го класу / В.О. Науменко, М. Д. Захарійчук. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 110 с.
 8. Науменко В.О. Урок риторики в початкових классах / В. О. Науменко, М. Д. Захарійчук // Початкова школа. – 2010. – № 3. – С. 21–24.
 9. Науменко В.О. До уроків риторики в початкових классах : методичний посібник / В.О. Науменко, М. Д. Захарійчук. – К. : Літера ЛТД, 2010. – 128 с.
 10. Панфилова А. П. Теория и практика общения : учеб. пособие для студ. сред. учеб. заведений / А. П. Панфилова. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 288 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама