Омері Ірина Дмитрівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Омері Ірина Дмитрівна

Омері Ірина Дмитрівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри анатомії і фізіології людини Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.

Зміст

Освіта

Досвід роботи

Наукова діяльність

 • У 2008 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 – зоологія, на тему: «Кліщі родини Phytoseiidae (Parasitiformes, Mesostigmata), які мешкають на рослинах дендропарків та ботанічних садів Лісостепу України».

Наукова тема: «Формування наукових понять у майбутніх учителів у процесі вивчення природничих наук»

Викладає дисципліни

 • «Вікова фізіологія і шкільна гігієна»
 • «Основи природознавства»
 • «Польова практика»

Основні публікації:

 1. Акимов И.А. Видовой состав и экологические характеристики клещей надсемейства Tetranychoidea (Аcariformes, Trombidiformes) и семейства Phytoseiidae (Parasitiformes, Gamasina), обитающих на растениях ботанических садов Киева (Украина) / И.А.Акимов, Л.А.Колодочка, О.В.Жовнерчук, И.Д. Омери, Т.П.Самойлова // Вестник зоологии. – 2007. – 41, № 6. – С. 521-534. Бібліогр.: с. 534
 2. Колодочка Л.А. Феномен расселения хищных клещей-фитосейид (Parasitiformes, Phytoseiidae) с растениями-интродуцентами и его роль в обогащении аборигенной фауны / Л.А.Колодочка, И.Д. Омери // Вестник зоологии. – 2006.– 40, № 2. – С. 171-174. Бібліогр.: с. 174.
 3. Колодочка Л.А. Хищные клещи семейства Phytoseiidae (Acari, Parasitiformes) парковых сообществ Центральной Лесостепи Украины / Л.А.Колодочка, И.Д. Омери // Вестник зоологии. – 2006. – 40, № 5. – С. 463-467. Бібліогр.: с. 467.
 4. Колодочка Л.А. Видовое разнообразие и распределение растениеобитающих клещей-фитосейид (Parasitiformes, Phytoseiidae) Каневского заповедника / Л.А. Колодочка, И.Д. Омери // Вестник зоологии. – 2007. – 41, № 1. – С. 35-46. Бібліогр.: с. 46.
 5. Колодочка Л.А. Описание самца и переописание самки Anthoseius victorovi (Parasitiformes, Phytoseiidae) / Л.А.Колодочка, И.Д. Омери // Вестник зоологии. – 2008. – 42, № 4. – С. 355-358. Бібліогр.: с. 358.
 6. Омери И.Д. Видовое разнообразие и распределение растениеобитающих клещей-фитосейид (Parasitiformes, Phytoseiidae) Кременецкого ботанического сада / И.Д. Омери // Вісник Київського нац. університету імені Тараса Шевченка. – 2007. – Вип. 15-17.– С. 103-105. Бібліогр.: с. 1056.
 7. Omeri I.D. Phytoseiid mites (Parasitiformes, Phytoseiidae) on the plants in dendrological park «Trostyanets» / I.D. Omeri // Vestnuk zoologii. – 2009. – 43, № 3. – P. 245-252. Бібліогр.: с. 252.
 8. Омери И.Д. Ботанические сады и дендропарки города киева – резерваты видового разнообразия клещей семейства Phytoseiidae (Parasitiformes, Mesostigmata) / И.Д. Омери, Т.П. Самойлова // Вестник Мордовского ун-та. Сер. Биол. науки. – 2009. – № 1. – С. 87-88. Бібліогр.: с. 88.
 9. Омері І.Д. Фізіологічні аспекти дії кобальту та кадмію на здоров’я людини // Культура безпеки, екології та здоров’я / І.Д. Омері. – К.: ПП «Редакція журналу «Культура безпеки, екології та здоров’я», № 3/2010. – 39-40 с.
 10. Омері І.Д. Девіантна поведінка як чинник порушення суспільного життя підлітків // Вісник психології і соціальної педагогіки [Електронний ресурс] : Зб. наук. праць. – Випуск 2. – К., М., 2010. – Режим доступу до збірника : www.psyh.kiev.ua
 11. Omeri I.D. Species diversity of plant-inhabiting phytoseiid mites (Parasitiformes, Phytoseiidae) in botanical garden of Karasin National university of Kharkov (Ukraine) // Abstr. XXXIX Ann. Meet. Europ. Soc. New Methods Agricult. Res. (Brno, August 25-29, 2009). – Brno, 2009. – P. 93.
 12. Омери И.Д. Полевая практика как интегрирующее звено теоретической и прикладной составляющих учебного процесса в курсе «Основы природоведения» / И.Д. Омери // Современные проблемы методики преподавания биологии, географии и экологии в школе и ВУЗе: традиции и инновации. Сборник материалов Международной научно-практической конференции, 3-5 февраля 2010 г. – М.: Издательство МГОУ, 2010. – С. 37.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама