Павлюк Т.Г. Особливості змісту та структури професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з персоналом

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Павлюк Т.Г., ад’юнкт кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Зміст

Постановка проблеми

Робота з персоналом у Державній прикордонній службі України є пріоритетним напрямом діяльності органів управління і посадових осіб усіх рівнів. Вона передбачає систему взаємопов’язаних правових, організаційних, педагогічних, психологічних, інформаційних, культурно-просвітницьких та соціальних заходів, що забезпечують морально-психологічну готовність персоналу прикордонного відомства до виконання оперативно-службових завдань за будь-яких умов обстановки.

Проблема формування і розвитку професійної готовності привертала увагу вітчизняних і зарубіжних учених. Зокрема у працях О. Барабанщикова, А. Галімова, І. Грязнова, Ю. Дем’янюка, В. Дияка, Т. Івашкової, Д. Іщенка, В. Мірошніченко, О. Ставицького і В. Ягупова розглядаються різноманітні аспе кти формування та розвитку професійно важливих якостей особистості офіцера.

Результатом професійної підготовки є готовність. Проблема готовності людини до певного виду діяльності була в центрі досліджень починаючи з 19 століття.

Аналіз наукової літератури

Аналіз наукової літератури з проблеми готовності до діяльності, дав можливість визначити, перші фундаментальні дослідження щодо цього питання, зокрема:

  • розкриття змісту поняття «готовність до дії» здійснили вітчизняні вчені психологи (Д. Узнадзе) [1];
  • сприйняття готовності як феномену соціально-психологічної характеристики особистості здійснювали зарубіжні вчені-психологи (В. Томас, Д. Томас [2]);
  • тлумачення готовності як показника адаптації на різних етапах формування психічних процесів особистості (М. Дьяченко, Л. Кандибович [3], А. Ліненко [4]).

Результати аналізу сучасної педагогічної та психологічної наукової літератури свідчать про таке визначення поняття «готовність»: це є певна здатність до певного виду діяльності.

Таким чином, враховуючи чималу кількість характеристик поняття «готовність», вважаємо, що розуміння його сутності залежить від відповідних обраних теоретичних підходів.

У представленому дослідженні поняття «готовність» розглядається як складне утворення, якому характерні такі ознаки: прагнення оволодіти професійною діяльністю та здатність оволодіти професійною діяльністю.

Аналіз наукових джерел [5; 6] дав можливість розкрити сутність поняття «професійна готовність майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з персоналом» − це властивість чи ознака окремої особистості, а також концентрований показник діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників, міра їх профе- сійних здібностей.

Професійна готовність майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з персоналом − це сукупність професійних знань, умінь, навичок, здібностей, особистісного потенціалу щодо реалізації системи організаційних, морально-психологічних, інформаційних, педагогічних, правових, культурно-просвітницьких та військово-соціальних заходів, спрямованих на формування і розвиток у військовослужбовців-прикордонників професійно необхідних якостей, моральної самосвідомості, що має забезпечити високий рівень оперативно- службової діяльності, згуртованість військових колективів.

Змістом професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з персоналом є інтегральні характеристики особистості, що включають в себе професійно-моральні знання, вміння і навички, переконання, потреби, звички, педагогічні здібності, інтелектуальні, емоційні і вольові властивості.

Теоретичне вивчення проблеми показало, що компонентами готовності особистості до відповідної діяльності є: безпосереднє ставлення до діяльності або настанова (для ситуаційна готовність); інтереси та мотиви; знання про предмет діяльності; навички та вміння їхнього практичного використання.

На основі аналізу наукової літератури [3; 4; 5], в структурі професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з персоналом нами виділено такі компоненти: мотиваційно-емоційний − включає в себе професійні установки, інтереси, прагнення займатися професійною діяльністю, зокрема роботою з персоналом; його основою є професійна спрямованість; ціннісно-особистісний − це ціннісно-професійні орієнтації, основою яких є професійна етика, професійні ідеали, погляди, принципи, переконання, готовність діяти відповідно до них; когнітивний − входять спеціальні професійні та загально педагогічні і психологічні знання; це обсяг професійних знань, пізнавальна ак- тивність, висока здатність до навчання; діяльнісний − представлений такими елементами як: вміння та навички, спостережливість, педагогічне передбачення й уявлення; рефлексивний − передбачає самооцінку своєї професійної підготовки і відповідність процесу розв’язання професійних завдань оптимальним зразком; потребу фахівця в професійному зростанні та вдосконаленні.

Висновок

Отже, теоретичний аналіз наукової літератури та врахування особливостей професійної діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників дозволяють визна- чити їх професійну готовність до роботи з персоналом як важливу професійну властивість, яка є результатом професійної підготовки у вищому військовому навчальному закладі й охоплює сукупність цінностей переконань, професійних знань, умінь, навичок.

Список використаних джерел

  1. Узнадзе Д. Н. Экспериментальные основы психологии установки. Тбилиси, 1961. 351 с.
  2. Тhomas, W. I., Thomas D. The Child in America (Alfred Knopf, 1929, 2nd ed., p. 572.
  3. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психологические проблемы готовности к деятельности. Минск: Изд-во БГУ, 1976. 175 с.
  4. Ліненко А. Ф. Педагогічна діяльність і готовність до неї: монографія. Одеса: ОКФА, 1995. 80 с.
  5. Діденко О. В. Виклики сучасності, тенденції та проблеми професійного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогіч- ні науки. 2016. № 1. С. 70-81. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ znpnadpcpn_2016_1_8.
  6. Івашкова Т. О. Забезпечення якості професійної підготовки фахівців прикордонної поліції країн Європейського Союзу. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогіка. 2017. Вип. 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadped_2017_1_9.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама