Паустовська М.В. Програмне забезпечення формування іншомовної компетентності дітей старшого дошкільного віку в сучасних ДЗ

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Паустовська Марина Василівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Дошкільна освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті висвітлено проблему стану програмного забезпечення формування іншомовної компетентності дітей дошкільного віку на сучасному етапі в Україні, здійснено огляд актуальних програм для навчання ІМ в ДНЗ, уточнено сутність понять «програмне забезпечення», «іншомовна компетентність».

Ключові слова: програмне забезпечення, програма, навчально-методичий комплекс, іншомовна компетентність, методичне забезпечення.


В докладе представлено проблему состояния программного обеспечения формирования иноязычной компетенции детей дошкольного возраста на современном этапе в Украине, осуществлено обзор актуальных программ для обучения ИМ в ДУУ, уточнено сущность понятий «программное обеспечение», «иноязычная компетентность».

Ключевые слова: программное обеспечение, программа, учебно-методический комплекс, иноязычная компетентность, методическое обеспечение.


The article deals with the problem of the program supplying of forming of foreign language competence forming for preschool children in modern preschool educational establishment in Ukraine.; the actual education programs for teaching foreign language in a kindergarten have been reviewed; there have been specified the notions of such conceptions as: “program providing”, «foreign language competence».

Key words: program support, program, foreign language competence, methodical support, teaching and methodological complex.


Зміст

Постановка проблеми

В умовах глобалізації та інтеграції до європейського суспільства знання іноземної мови стало чи не однією з найголовніших проблем сучасних людей. Саме це стало передумовою підвищення інтересу до вивчення іноземної мови (ІМ) в дошкільному віці. Якщо дотепер методика була орієнтована на школярів, то тепер все більше набуває популярності навчання дітей ІМ саме з дошкільного віку. Тим більше, що дошкільний вік визнаний психологами та педагогами найбільш сприятливим періодом для вивчення ІМ. Хоча наразі навчання іноземній мові в дошкільних закладах не є обов’язковим на державному рівні, просте з плином часу все більше дитячих навчальних закладів впроваджують в практику раннє навчання ІМ. Зрозуміло, що в такій ситуації виникає все більша потреба в різних програмах та підручниках. По-перше, тому що різноманітність такого матеріалу допоможе з’явитись конкурентно спроможних та ефективним підручникам та матеріалам. Крім того, вчителі ІМ в ДНЗ зможуть підібрати для себе саме той матеріал, який підійде найбільше. Тому що, підбір матеріалів напряму залежить від психолого-фізіологічних особливостей дітей, яких починають навчати ІМ; від кількості дітей в групі (це дуже важливо, тому що навчання в групі з 5-7 дітей буде значно відрізнятись від навчання в групі з 15 і більше дітей); також дуже важливо мати на увазі і компетентність викладача та рівень розвитку дитини.


Аналіз досліджень

Проблему ефективності навчання ІМ з дошкільного віку досліджували зарубіжні та вітчизняні вчені ще з другої половини XX ст., досягненнями яких було доведено ефективність раннього навчання ІМ. Л. С. Виготський, С. І. Рубінштейн, Є. М. Верещагін, Н. В. Імедадзе, В. А. Трунова, О. Н. Хорошковська, М. Б. Успенський, Л. В. Щерба, А. М. Богуш, О. Є. Дем’яненко та ін. досліджували причини раннього двомовного навчання дітей, умови успішного оволодіння дітьми іноземною мовою. В. Пенфільд, Р. Робертс, Т. Еліот вивчали проблему тривалості сенситивного періоду. Ще К. Д. Ушинський писав: «Дитя привчається в кілька місяців так говорити іноземною мовою, як не може привчитися в кілька років» [9]. У наукових працях С. Д. Рубінштейна і А. Н. Леонтьєва були закладені основи особистісно-діяльнісного підходу до процесу навчання іноземних мов, а С. В. Соколовська розробила методику навчання ІМ дітей старшого дошкільного віку на засадах даного підходу. Вагомий внесок у розв’язання даної проблеми внесла Т. М. Шкваріна, яка розробила авторський курс «Теорія і методика навчання іноземної мови дітей дошкільного віку», є автором перших в Україні навчально-методичних комплексів (НМК) для навчання ІМ в ДНЗ.


Проте на сучасному етапі залишається багато нерозкритих питань щодо раннього навчання дітей ІМ, а саме: немає єдиної навчальної програми щодо навчання ІМ в ДНЗ; не уточнено вік дитини, з якого варто розпочинати навчання.


Постановка мети дослідження

Мета нашого дослідження полягає у моніторингу діючих навчальних програм навчання іноземній мові у ДНЗ на предмет відповідності психолого-фізіологічним віковим особливостям дітей дошкільного віку та доцільності застосування у ДНЗ.


Виклад основного матеріалу

У педагогічній та енциклопедичній літературі немає єдиного визначення поняття «іншомовна компетентність». За визначенням Н. Ізорія, «іншомовна компетентність» є інтегральною особистісно-професійною якістю людини з певним рівнем мовної освіти, яка реалізується у готовності на певній основі до успішної, продуктивної та ефективної діяльності з використанням комунікативних та інформативних можливостей іноземної мови, забезпечує можливість ефективної взаємодії з оточуючим середовищем за допомогою відповідних мовних компетенцій [7]. За дефініцією М. Гулович «іншомовну компетентність» розуміють як комплекс знань, умінь, навичок, які дозволяють успішно використовувати ІМ як у професійній діяльності, так і для самоосвіти і саморозвитку особистості [3]. На нашу думку, «іншомовна компетентність» – це оволодіння способами формування і формулювання думок іноземною мовою, здатність розуміти висловлювання людей і бути зрозумілим для інших.


Значну роль у формуванні іншомовної компетенції відіграє програмне забезпечення. Але в енциклопедичній літературі ще немає визначення терміну «програмне забезпечення», тому розглядаємо дане поняття в контексті двох понять: «програма» і «забезпечення». На нашу думку, «програмне забезпечення» – це сукупність необхідних для навчання засобів, які умовно можна розділити на два типи: перший – друковані програми, до складу яких входять рекомендації до них, посібники, підручники, робочі зошити, дидактичні матеріали тощо, які допомагають здійснювати процес навчання, другий – технічні засоби (комп’ютерні програми, відео та аудіо матеріали, смарт-дошки тощо), які виступають допоміжними засобами для навчання ІМ в дошкільних навчальних закладах. Ще одним допоміжним, але дуже важливим засобом є майстерність та творчість педагога.


Проаналізувавши програмне забезпечення з навчання дітей ІМ ми виділяємо авторські програми та навчально-методичні посібники, укладені за державними програмами, які найбільше користуються попитом у сучасних дошкільних навчальних закладах. Наведемо опис кожної з них:

• Гунько С., Гусак Л., Лещенко З. «Граючись вчимося. Англійська мова. Програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації»

Станом на 2015 рік дана програма є єдиною для навчання дітей ІМ в дошкільних закладах, яка рекомендована Міністерством освіти і науки України.

Її новизною та особливістю є те, що автори подають лексичний матеріал не традиційно, а з використанням методу асоціативних символів (МАС). На думку авторів, запам’ятовування через імітацію, максимально наближену до реальності на початковому етапі вивчення англійської мови має перевагу над традиційними формами навчання [4, с.319]. Зміст даної програми конкретизується у підручнику та зошиті для навчання дітей 5-6 років. Усі заняття базуються на провідному виді діяльності дітей – грі, що є ефективним на ранньому етапі навчання ІМ, так як дослідженнями дитячих психологів було доведено, що діти дошкільного віку через гру запам’ятовують 80% матеріалу.

• Шкваріна Т. М. «Англійська мова для дітей дошкільного віку» (програма, методичні рекомендації)

Програма затверджена грифом Міністерства освіти і науки України і була рекомендована для навчання дітей ІМ в ДНЗ до 2013 року. Вона є складовою навчально-методичного комплексу (НМК) для здійснення дошкільної іншомовної освіти і укладена з дотриманням усіх вимог щодо цього документу. У даній програмі обґрунтована доцільність розпочинати системне навчання англійської мови дітей старшого дошкільного віку, а також автором запропонована концепція і зміст орієнтовної програми, здійснено розподіл програмового матеріалу між заняттями [10]. Тематика програми розкривається у посібнику Т. М. Шкваріної «Англійська для дошкільнят». Посібник розрахований на дітей 5-6 років. Навчальний матеріал викладено під назвою «Пригоди королеви Казки та її друзів». Весь курс навчання проходить у вигляді «подорожі» по найвідомішим казкам різних народів світу. Замість традиційної назви «заняття» автор пропонує нам «кроки». Вивчаючи англійську мову за даною методикою дитина зможе навчитись в ігровій формі елементарно спілкуватись в межах восьми тем.

• Жук Н. В. і Кравченко Т. В «Цікавинка». Навчальна програма з англійської мови для дитячих садків, методичні рекомендації до програми.

Авторська навчальна програма «Цікавинка» з англійської мови для дітей 3-6 років спрямована на формування в них елементарної англомовної комунікативної компетентності за основними сферами життєдіяльності, визначеними Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні. Зміст програми включає в себе календарно-тематичний план, а також методичні рекомендації до програми, робочий зошит на кожний віковий період, перелік наочного матеріалу, тексти авторських і літературних пісень, віршів, лічилок, скоромовок [6].

• Казанічер О. С. «Усі заняття з англійської мови в ДНЗ (за Базовим компонентом дошкільної освіти)»

Даний посібник розроблено відповідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти (БКДО). У посібнику представлено авторські розробки 140 занять з англійської мови для дітей 5-6 років. Заняття розроблено в ігровій формі із залученням персонажів казки А. Мілна «Вінні-Пух та всі-всі-всі». Навчальний матеріал розподілено на 15 тем, логічно пов’язаних між собою. Курс розраховано на 35 тижнів. Кожна тема охоплює від одного до п’яти тижнів, залежно від обсягу лексичного матеріалу. На кожен тиждень припадає 4 заняття: перше – ознайомлення з темою та лексикою, друге – первинне сприймання та використання лексичного та граматичного матеріалу в іграх, третє – творче заняття, яке розширює або систематизує вивчений матеріал, четверте – закріплення та повторення матеріалу всього тижня [8].


Всі вищезгадані програми побудовані на принципах раннього навчання дітей ІМ, з урахуванням фізіологічних особливостей дітей дошкільного віку. Але найефективнішою, на нашу думку, є авторська програма С. Гунько, яка розроблена з використанням ігрового методу асоціативних символів. Навчання за даною програмою основане на грі та фантазії, так як домінуючим в дошкільному віці є наочно-образне мислення. Ігровий метод асоціативних символів допомагає робити можливим мимовільне запам’ятовування матеріалу. Використання рухів, жестів, міміки на таких заняттях створює сприятливу атмосферу та мотивує дітей до подальшого вивчення англійської мови.


Висновок

Станом на сьогодні в Україні немає єдиної програми для навчання дітей ІМ в дошкільному віці, що є проблемою, адже різні дошкільні заклади впроваджують в практику навчання дітей ІМ з різного віку. Це є перешкодою для забезпечення наступності між ДНЗ і школою, тому що діти приходять в школу з різною підготовкою. Подальшою перспективою наукових розвідок є пошук та удосконалення найбільш ефективних програм для навчання ІМ в ДНЗ, які б забезпечували вищезгадану наступність між дошкільною та початкову ланками навчання ІМ.


Список використаних джерел

  1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція)[Електронний ресурс] Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/doshkilnaosvita/30154
  2. Гладилина И. П. Некоторые приемы работы на уроках английского языка в начальной школе / И.П. Гладилина // Иностранные языки в школе. – 2003.
  3. Гулович М. М. Формування іншомовної компетентності студентів як необхідного фактору академічної мобільності / Гулович М. М.. // Вестник НТУ "ХПИ". – 2012. – С. 48
  4. Гунько С., Метод асоціативних символів – сучасний високоефективний метод вивчення іноземної мови на початковому етапі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2010. – №8. – С. 319-329
  5. Гунько С. «Граючись вчимося. Англійська мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації / С. Гунько, Л Гусак, З. Лещенко. – К: Редакції газет з дошкільної та початкової освтіи, 2013. – 88 с. – (Бібліотека "Шкільного світу")
  6. Жук Н. В. Цікавинка. Методичні рекомендації. Навчальна програма з англійської мови для дитячих садків / Н. В. Жук, Т. В. Кравченко. – К.: "Ранок", 2013. – 56 с.
  7. Изория Н. М. Формирование навыков иноязычной компетенции у специалистов сферы туризма в вузах культуры и искусств [Текст] / Н. М. Изория. // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств : Научный журнал. – 2007. – С. 98.
  8. Казачінер О. С. Усі заняття з англійської мови в ДНЗ (за базовим компонентом дошкільної освіти) / О. С. Казачінер. – Х. : Вид. група «Основа», 2014. – 285 с. – (Серія ДНЗ. Вихователю).
  9. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: “Академвидав”, 2004. - 456 с.
  10. Шкваріна Т. М. Англійська мова для дітей дошкільного віку (програма, методичні рекомендації) : [навч. посіб. для вчителів раннього навчання англійської мови, студ. вищ. пед. навч. закл.] [Текст]/ Т. М. Шкваріна. – Умань : Вид.-поліграф. під-во, 2003. – 120 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама