Петренко Ірина Володимирівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Петренко Ірина Володимирівна

Петренко Ірина Володимирівна – старший науковий співробітник Лабораторії психології спілкування, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, кандидат психологічних наук, м. Київ

Наукова діяльність

У 2011 р. захищено дисертацію за темою «Особливості саморегуляції довільної активності у школярів з різною навчальною успішністю»

Коло наукових інтересів: регулятивна сфера особистості, саморегуляція, особистісна ефективність, психологічні механізми розгортання соціального діалогу.

Основні публікації

  1. Петренко І.В. Психологічні механізми розгортання соціального діалогу в освітньому просторі / І.В. Петренко // Актуальні проблеми психології: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія: зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України/ за ред. С.Д. Максименка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2014. – Т.V. – Вип. 14. – С. 170-176.
  2. Петренко І.В. Становлення особистості школярів з різними навчальними досягненнями в онтогенетичному просторі : монографія / Г.О. Балл, М.Т. Дригус, Н.І. Мусіяка, І.В. Петренко, І.В. Яворська-Вєтрова // за ред. М.Т. Дригус. – Кіровоград: Імекс – ЛТД, 2013. – 154 с.
  3. Петренко І.В. Вивчення регулятивної сфери особистості у площині «свободи вибору» / І. В. Петренко // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. : С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – Вип. 6. – С. 167–175.
  4. Петренко І.В. Конструктивні й деструктивні тенденції у становленні регулятивної сфери школярів / І.В. Петренко // Dny vĕdy – 2012: Materiály VIІІ Mezinárodní vědecko-praktická konference. – Díl 61. Psychologie a sociologie. – Praha: Publishing House "Education and Science" s.r.o, 2012. – S. 60-68.
  5. Петренко І.В. Регулятивно-поведінковий підхід до вивчення особистісної ефективності учнів / І.В. Петренко // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К.: Видавництво «Фенікс», 2013. – Т. ХІІ. Психологія творчості. – Випуск 17. – С. 267–277.
  6. Петренко І.В. Застосування технології SWOT-аналізу для вивчення особливостей діалогічної взаємодії у шкільному середовищі /І.В. Петренко// Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – Т.VI. – Психологія обдарованості. – Випуск 11. – С. 223-229, (0,6. д.а., планова).
  7. Петренко І.В. Дослідження процесу діалогічної партиціпації у просторі освіти /І.В. Петренко// Актуальні проблеми психології: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія: зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України/ за ред. С.Д. Максименка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2015. – Т.V. – Вип. 15. – С. 183–190. – 0,5, (планова).
  8. Петренко І.В. Технологія SWOT та її використання у процесі становлення соціального діалогу в освітньому середовищі /І.В. Петренко// Tendencies of modern science: Materials of XІ International research and practice conference (May 30 – June 7, 2015, Sheffield, England). – Sheffield: Science and education LTD, 2015. – P. 51–54. – 0,4, (планова).
  9. Petrenko I. SWOT technology and its use in the organization of social dialogue in an educational environment /Iryna Petrenko// Prospects of world science – 2015: Materials of XІ International research and practice conference (July 30 – August 7, 2015, Sheffield, England). – Sheffield: Science and education LTD, 2015. – P. 42–45. – 0,4, (планова).


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама