Подоляк Л.Г., Юрченко В.І.Питання для самоконтролю з курсу “Психологія вищої школи

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

1. Предмет психології вищої школи, її завдання, основні категорії.

2. Роль психолого-педагогічної підготовки майбутнього викладача вищої школи.

3. Структура і міждисциплінарні зв’язки курсу «Психологія вищої школи».

4. Методологія науково-психологічних досліджень. Класифікація методів психології вищої школи та їх загальна характеристика.

5. Студентство як особливе соціально-психологічне явище. Своєрідність соціальної ситуації розвитку сучасного студента.

6. Характеристика студентського віку як особливого періоду розвитку людини.

7. Суперечності студентського віку та шляхи їх розв’язання.

8. Адаптація студента-першокурсника до навчання у вищій школі.

9. Динаміка розвитку студента протягом навчання його у вищому навчальному закладі (проблеми і завдання).

10. Новоутворення студентського віку як передумова успішного розв’язання професійних завдань молодим фахівцем.

11. Вимоги до особистості фахівця з вищою освітою.

12. Фактори, що визначають соціально-психологічний портрет сучасного студента.

13. Аналіз особистості студентської молоді залежно від мотивів вибору нею професії (спеціальності) і здобуття вищої освіти.

14. Типологія сучасного студента.

15. Психолого-педагогічна модель особистості викладача вищої школи.

16. Психологічні типи викладачів і оцінка ефективності їх педагогічної діяльності.

17. Типи викладачів, які виділяють студенти.

18. Механізми та джерела соціалізації особистості студента в умовах вищої школи.

19. Формування «Я-концепції» студента як показника особистісного його зростання протягом вузівського навчання.

20. Формування професійної спрямованості особистості студента. Розвиток професійної ідентичності.

21. Психологічні особливості виховання студентів у процесі навчання.

22. Самовиховання і саморозвиток майбутніх фахівців із вищою освітою.

23. Соціально-психологічні чинники та психологічні механізми формування моральних якостей студентів.

24. Формування психологічної готовності студентів до самостійного виконання професійних функцій після закінчення вищого навчального закладу.

25. Психологічні засади педагогічного управління навчальним процесом у вищій школі.

26. Психологічні основи педагогічного контролю та оцінки якості навчання студентів.

27. Навчально-професійна діяльність як провідна діяльність студентів, її психологічні особливості, структура і функції.

28. Мотивація учіння студентів, її розвиток у процесі навчання.

29. Пізнавальні психічні процеси в навчальній діяльності студента.

30. Емоційно-вольові процеси і психічні стани в навчально-професійній діяльності студента.

31. Психологічні особливості засвоєння знань студентами.

32. Психолого-педагогічні аспекти організації самостійної роботи студентів.

33. Розвиток самостійного творчого мислення студентів у процесі навчання.

34. Академічна успішність студентів, критерії та умови її ефективності. Причини неуспішності та їх подолання.

35. Індивідуальний стиль навчально-пізнавальної діяльності студента, його формування та врахування в процесі навчання.

36. Особливості змісту і структури науково-педагогічної діяльності викладача.

37. Психологічні передумови ефективності діяльності викладача. Роль його настанов і особливостей «Я-концепції».

38. Шляхи формування педагогічної майстерності й підвищення рівня професіоналізму викладача вищої школи.

39. Психологічні особливості студентської академічної групи, її структура і зміст діяльності.

40. Соціально-психологічні явища в студентській академічній групі та їх вплив на особистість студента.

41. Рівні розвитку студентської академічної групи та шляхи формування студентського колективу.

42. Проблема керівництва і лідерства в студентській академічній групі. Психологічні засади студентського самоврядування.

43. Професійно-педагогічне спілкування та його особливості в умовах вищого навчального закладу.

44. Стилі професійно-педагогічного спілкування та оцінка їх ефективності.

45. Психологічні умови ефективності професійного діалогу.

46. Бар’єри професійно-педагогічного спілкування, їх причини та шляхи подолання.

47. Взаємини «викладач – студент» як чинник становлення і розвитку особистості майбутнього фахівця та їх оптимізація.

48. Позиція викладача в навчально-професійній взаємодії зі студентами (розуміння, визнання і прийняття студента).

49. Конфлікти у взаєминах «студент – викладач», «викладач – студентська академічна група», їх причини та шляхи конструктивного розв’язання.

50. Основні напрями реалізації виховних функцій у вищій школі.
До змісту навчального посібникаОсобисті інструменти
Ми в мережі
Реклама