Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи (навчальний посібник)

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Обкладинка навчального посібника "Психологія вищої школи"


У навчальному посібнику Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: Навчальний посібник для магістрантів і аспірантів /Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. – К.: ТОВ “Філ-студія”, 2006. – 320с. з гуманістичних позицій розглядаються актуальні психологічні проблеми підготовки фахівців із вищою освітою. Міститься типова навчальна програма з дисципліни “Психологія вищої школи”, конспекти лекцій до кожної теми, завдання до практично-семінарських занять, окреслено зміст самостійної роботи та методичні рекомендації до неї.

Розраховано на магістрантів, аспірантів і молодих викладачів.


ISBN 966-8527-33-Х

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №14/18.2-669 від 17.03.2006 р.)
Схвалено Вченою радою НПУ імені М. П. Драгоманова (Протокол №7 від 23 лютого 2006 р.)


Рецензенти:

Чепелєва Н.В., член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор;

Булах І.С., доктор психологічних наук, професор;

Гусак П.М., доктор педагогічних наук, професор;

Приходько Ю.О., доктор психологічних наук, професор.

© Подоляк Л.Г., Юрченко В.І., 2006
© ТОВ “Філ-студія”, 2006.

Зміст навчального посібника

ПЕРЕДМОВА

Типова навчальна програма з дисципліни “Психологія вищої школи”

Модуль І. ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ: СТУДЕНТСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

Тема 1.1. Психологія вищої школи, її предмет, завдання та методи

1.1.1. Виникнення психології вищої школи як нової галузі психологічних знань.

1.1.2. Криза освіти. Основні напрями реформування вищої освіти та науки у XXI столітті.

1.1.3. Предмет і основні категорії психології вищої школи.

1.1.4. Завдання психології вищої школи на сучасному етапі реформування вищої освіти в Україні.

1.1.5. Зв’язок психології вищої школи з іншими галузями психологічних знань.

1.1.6. Методологія і принципи психологічного дослідження.

1.1.7. Класифікація методів збору та інтерпретації емпіричних психологічних фактів. Поняття про методику психологічного дослідження.

1.1.8. Дослідницькі вміння. Етика дослідника.

Завдання до практично-семінарського заняття №1 “Предмет, завдання та методи психології вищої школи”.

Тема 1.2. Загальна психологічна характеристика студентського віку

1.2.1. Психологічна характеристика студентства як періоду пізньої юності або ранньої дорослості.

1.2.2. Суперечливості та кризи студентського віку.

1.2.3. Вищий навчальний заклад – один із провідних факторів соціалізації особистості студента як фахівця.

1.2.4. Адаптація студента до навчання у вищій школі, її види та умови ефективності.

1.2.5. Типологічні особливості сучасних студентів.

Завдання до практично-семінарського заняття №2 “Психологія студентського віку”

Тема 1.3. Професійне становлення особистості студента як майбутнього фахівця з вищою освітою

1.3.1. Навчально-професійна діяльність як провідна, її ознаки.

1.3.2. Професіоналізація особистості студента як новоутворення віку.

1.3.3. Фахова компетентність як показник психологічної готовності студента до професійної діяльності.

1.3.4. Роль самовиховання в професійному зростанні студента.

Завдання до практично-семінарського заняття №3 “Професійне зростання студента як фахівця”.

Тема 1.4. Психологія студентської групи

1.4.1. Психологічні особливості студентської групи та її структура.

1.4.2. Розвиток студентської групи, характеристика студентського колективу.

1.4.3. Міжособистісні стосунки в студентській групі.

1.4.4. Проблема лідера та лідерства.

1.4.5. Психологічні особливості студентського самоврядування.

Завдання до практично-семінарського заняття №4 “Психологія студентської групи”.

Модуль ІІ. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ВУЗІВСЬКИМ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ І НАВЧАЛЬНО – ПРОФЕСІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ

Тема 2.1. Психологічні засади управління навчальним процесом у вищій школі

2.1.1. Освіта як система, характерні для неї особливості.

2.1.2. Необхідність і об’єктивні можливості управління системою освіти. Види педагогічного управління.

2.1.3. Психологічний аналіз функцій педагогічного управління.

Завдання до практично-семінарського заняття №5 “Психологічні засади управління навчально-професійною діяльністю студентів”.

Тема 2.2. Психологічний аналіз учіння студентів

2.2.1. Студент як суб’єкт власної навчально-професійної діяльності.

2.2.2. Роль мотивації в навчально-професійній діяльності.

2.2.3. Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів.

2.2.4. Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців.

2.2.5. Психологічні передумови і показники успішності студентів у навчально-професійній діяльності.

2.2.6. Причини неуспішності студентів і шляхи їх усунення.

Завдання до практично-семінарського заняття №6 “Психологічний аналіз учіння студентів”.

Модуль ІІІ. ПСИХОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА ЯК МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ

Тема 3.1. Психологія виховання студентської молоді

3.1.1. Сучасні вимоги до особистості фахівця з вищою освітою та завдання виховання студентів.

3.1.2. Мета і зміст виховання студентської молоді.

3.1.3. Психологічні механізми формування якостей особистості та аналіз відповідних функцій виховання.

3.1.4. Етапи становлення моральної свідомості та критерії моральної вихованості.

3.1.5. Основні напрями реалізації виховних функцій у вищому навчальному закладі та їх характеристика.

Завдання до практично-семінарського заняття №7 “Психологія виховання студентської молоді”.

Тема 3.2. Психологія педагогічної комунікативної взаємодії викладача зі студентами

3.2.1. Значення педагогічного спілкування як форми контактної педагогічної взаємодії.

3.2.2. Психологічна характеристика педагогічної взаємодії.

3.2.3. Труднощі та бар’єри в професійно-педагогічному спілкуванні викладачів і студентів.

3.2.4. Діалогічне спілкування, його психологічна характеристика.

Завдання до практично-семінарського заняття №8 “Психологія педагогічної взаємодії викладача зі студентами”

Тема 3.3. Психологічний аналіз протиріч і конфліктів у педагогічній взаємодії, шляхи їх запобігання та вирішення

3.3.1. Протиріччя і конфліктні ситуації в педагогічній взаємодії та засоби їх регулювання.

3.3.2. Особливості педагогічного конфлікту.

3.3.3. Умови запобігання та шляхи вирішення педагогічного конфлікту у взаєминах викладачів і студентів.

3.3.4. Навчання майбутніх педагогів вирішенню педагогічних конфліктів.

Завдання до практично-семінарського заняття №9 “Психологічний аналіз протиріч і конфліктів у педагогічній взаємодії, шляхи їх запобігання та вирішення”.

Тема 3.4. Психологія особистості та діяльності викладача вищої школи

3.4.1. Педагогічний професіоналізм діяльності викладача.

3.4.2. Педагогічна творчість та її особливості.

3.4.3. Професіоналізм особистості викладача.

3.4.4. Авторитет викладача.

3.4.5. Типологія викладачів.

Завдання до практично-семінарського заняття №10 “Психологія особистості та діяльності викладача вищої школи”.

Питання для самоконтролю з курсу “Психологія вищої школи

Предметний покажчик

Іменний покажчик

Короткий термінологічний словник

Список використаної літератури


Адреса автора

Юрченко В.І. yrvi@ukr.netОсобисті інструменти
Ми в мережі
Реклама