Поліщук О.В. Британський та американський варіанти англійської мови: порівняльний аспект

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Поліщук Оксана Василівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Дошкільна освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Стаття присвячена проблемі дослідженню британського та американського варіантів англійської мови. Автор розглядає варіанти розбіжностей в орфографії, граматиці та лексикології серед носіїв мови різних національностей. У статті висвітлено найуживаніші варіанти лексичних одиниць зазначених варіантів мови.

Ключові слова: літературна мова, американський варіант, британський варіант, лексичні одиниці.


Статья посвящена проблеме исследованию британского и американского вариантов английского языка. Автор рассматривает варианты разногласий в орфографии, грамматике и лексикологии среди носителей языка разных национальностей. В статье предоставленно наиболее употребляемые варианты лексических единиц этих вариантов языка.

Ключевые слова: литературная речь, американский вариант, английский вариант, лексическая единица.


The article deals with the investigation of British and American English. The author pays attention to the differences in spelling, grammar and lexicology among speakers of different nationalities and gives the most common variants of lexical items in both language options.

Key words: the American English, the British English, literary language, lexical items.


Зміст

Постановка проблеми

Часто студенти зі знанням англійської мови зустрічаються з характерними труднощами при першому контакті з носіями мови. Проблема постає не у мові, а у мовленні. Окремо від якості американської промови, існує набір основних різниць між британською і американською вимовою.


Питання вибору мови постає щодня, так як більшість учнів, здобувши у школі певний багаж знань з англійської мови (практичних умінь і навичок), не завжди можуть застосувати їх на практиці в реальному житті. Тому часто, коли наші студенти їдуть навчатися за кордон, аборигени називають їхню англійську мову «too bookish» − надто книжною.


Аналіз досліджень

Про особливість проблеми варіативності мови, соціальними, функціональними і територіальними чинниками, свідчить ціла низка праць у вітчизняному і зарубіжному мовознавстві: Р. Бейлі, (R.Bailey), В. Г. Гак, А. І. Домашнє, В. М. Жирмунский, Д. Кристал (D.Crystal), Л. Л. Нелюбин, Г. А. Орлов, В. В. Ощепкова, Л. Г. Попова, О. Е. Семенець, М. М. Семенюк, А. І. Смирницкий, Г. В. Степанов, Г. Тернер (G.Turner), Г. Д.Томахин, А. І. Чередниченко, А. Д. Швейцер, В. М.Ярцева. Зацікавлення питанням варіативності англійської пояснюється неоднорідністю і складністю її складу, особливостями її функціонування в різних мовних ситуаціях та територіальних ареалах [1].


Постановка мети дослідження

Американський варіант англійської мови дещо не унормований та не дотримується правил літературної мови. На відміну від британського варіанту американська англійська мова гнучкіша , відкрита до змін і легша для сприйняття. Зокрема, тому і отримує більшого поширення у світі. Це мова нового покоління без певної національності та місця проживання, вихованого на масовій культурі.


Метою статті є окреслити основні розбіжності між британським та американським варіантами англійської мови, та надати приклади найуживаніших лексичних одиниць.


Виклад основного матеріалу

Мова є важливим аспектом розвитку людини, тому не дивно, коли різні групи людей, носіїв однієї мови, розділяють географічні, соціальні чи політичні бар’єри, кожна група розвиває свій власний варіант мови. Англійця від американця можна відрізнити не лише за бездоганним костюмом, незворушною увагою і свіжим номером «Times», а американця від англійця – по ласо за поясом і високими ковбойськими чоботами та McDonald’s. Сучасних жителів цих країн, перш за все, легко відрізнити за мовою, якою вони спілкуються.


Перш за все варто сказати, що в усіх країнах, у тому числі англомовних, вивчають нормовану, усереднену мову, основний словниковий склад мови в США суттєво не відрізняється від мови населення Британських островів. Американську англійську мову використовують переважно в Америці, а британську англійську – у Великобританії та більшості країн світу. Британська англійська більш класична, консервативна та з’явилася раніше американського варіанту.


Незначні розходження спостерігаються у галузі фонетики − наприклад: в американській англійській мові звук [r] вимовляється більш насичено і не втрачається в більшості слів. Буквосполучення ″tt″ в середині слова у американців часто вимовляється як [d]. Часто має місце зміщення наголосів у словах; і орфографії – наприклад: favourite − favorite, caliber − calibre, center −centre, dialyze − dialyse, colour – color, fiber – fibre, humor – humour [3, c. 475.]. Слід зазначити, що спроби спрощення орфографії мають в США більше прихильників, ніж в Англії.


Невелика кількість слів має відмінний від стандарту наголос. Головна частина розходжень припадає на лексико-семантичні особливості вживання окремих слів, що виникло історичними умовами розвитку країни. В американському варіанті мови не використовується should після дієслів demand, insist, require та інших подібних. Це видно з такого прикладу: I demanded that he apologize замість I demanded that he should apologise в британському варіанті.


По-різному вживаються артиклі. Багато стійких виразів в американському варіанті мови змінюються. Наприклад, американець скаже take a shower / a bath замість have a shower / a bath. Замість needn 't використовується складна форма don't need to. Також в американському розмовному варіанті англійської мови яскраво виражена така тенденція англійського дієслова to do, як поступове витіснення форми третьої особи does формою першої та другої особи do, найчастіше перевага надається простим часам (Simple) і майже не використовуються доконані (Perfect). Щоб порівняти лексичні одиниці британського та американського варіантів мови, надаємо наступні приклади, що є найбільш вживаними :


British variant (American variant) mobile phone (cellphone); flashlight (photo flash); petrol (gass); sweets (candy); pub (bar); lavatory (bathroom); biscuit (cookie); lift (elevator); baggage (luggage); post\letter (mail); film (movie); shop (store); boots (shoes); underground (subway); water closet, (W.C) (toilet); cab (taxi); tram (streetcar) [3, c 474].


Висновок

Знання американського варіанту англійської мови – це потреба в успішному спілкуванні з ровесниками, які вільно володіють англійською мовою, та важливий засіб розширення діапазону знань, який викликає в учнів подальше бажання продовжити процес навчання задля власного самовдосконалення. В ході нашого дослідження ми дійшли висновку, що під час оволодіння англійською мовою не слід нехтувати та уникати лексичних одиниць чи окремих часових спрощень з американського варіанту, тому що сучасне спілкування вимагає елементарних знань не лише літературної (шекспірівської) мови, а й діалектичних форм, зокрема й американського варіанту.


Список використаних джерел

  1. Елена Коптелова: Варианты английского. Какой учить и как? / "Иностранец", 2012. №2 [Електоронний ресурс]: — Режим доступу до журналу [ http://www.homeenglish.ru/ArticlesVarianty.htm].
  2. Логвиненко Н. М. Відмінності між британськими та американським варіантами англійської мови крізь призму теорії та методики / Англійська мова та література // Наталія Логвиненко, — 2012 р. — № 14 (348) травень.
  3. Кубарьков Г. Л. Английский язык без проблем / Г. Л. Кубарьков. – Донецк, 2006. – 473 с.
  4. Новоселецька С. В. / Студентські наукові записки / Особливості американського варіанту англійської мови С. В. Новоселецька – 2011р. — № 4.
  5. Попова Л. Г. Лексика английского языка в Канаде. Учеб. пособие для вузов / Л. Г. Попова. – М.: Высш. школа, 1978. – 116 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама