Поліщук О.В. Застосування комп’ютерних технологій для навчання англомовної лексики дітей п’ятого року життя

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Поліщук Оксана Василівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Дошкільна освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті висвітлено питання застосування комп'ютерних технологій для навчання англомовної лексики дітей п'ятого року життя. Окресленні шляхи використання сучасної техніки, можливості варіювання використовуваного матеріалу на різних етапах навчання, та важливість активної участі учителя в організації навчального процесу для вдалої роботи з сучасними технологіями в навчанні.

Ключові слова: комп’ютерні технології, англомовна лексика, мова, мовленнєва компетенція, наочні та аудіальні засоби навчання.


В статье рассмотрены вопросы применения компьютерных технологий для обучения англоязычной лексики детей пятилетнего возраста. Намечены пути использования современных технологий, возможности их варьирования на разных этапах обучения, для успешной роботы и активного участия учителя в организации учебного процесса.

Ключевые слова: компьютерные технологии, англоязычная лексика, речь, речевая компетенция, наглядные и аудиальные средства обучения.


The article considers the use of computer technologies to teach English vocabulary of five-year children. It also outlines the ways of modern technologies usage, the opportunities for the used material variations within different stages of training, and the importance of teachers' active participation in the educational process for the successful operation of modern technologies in education.

Key words: computer technologies, English vocabulary, speech, language competence, visual and audible learning tools.


Зміст

Постановка проблеми

У час стрімкого розвитку інноваційних технологій все частіше виникають питання щодо їх застосування в дошкільній освіті та можливості вдосконалення принципів та засобів навчання за допомогою комп’ютерних технологій. Проблема наочності у навчанні іноземних мов була актуальною в усі часи, а з розповсюдженням комп’ютерних технологій постає питання у доцільності їх застосування саме в дошкільному віці.


Аналіз досліджень

У сучасному світі комп’ютерні технології можна розглядати як різновид наочності, так і сучасний засіб діяльності старшого дошкільника. Наразі у процесі навчання принцип реалізується частіше крізь використання наочних посібників, що обумовлено психологічними особливостями дітей даного віку.


За допомогою комп’ютерних технології створюються наочні чи аудіальні навчальні ситуації, в яких відпрацьовується усна комунікація і освоюється, таким чином, мовна реакція на об’єктивну дійсність і життєві ситуації.


Останнім часом проблемі навчання іноземної мови дітей дошкільного віку приділяли увагу Л. Артемова, Б. Бенедиктов, А. Богуш, Г. Бражникова, О. Вєтохов, Т. Вороніна, І. Вронська, О. Глухарєва, О. Дмитрієва, І. Зимня, О. Коломинова, О. Леонтьєв, З. Нікітенко, О. Негнівицька, В. Плахотник, А. Поніматко, Т. Полонська, С. Роман, Н. Скляренко, В. Співаковський, Р. Юдашкова та інші. Більшість авторів доводять, що навчання іноземної мови дітей доцільно розпочинати з 5 – 6 річного віку, хоча й існують інші думки.


Якість дошкільної освіти неможлива без пошуку та впровадження інноваційних моделей життєдіяльності дітей. Сучасність вимагає відповідності змісту освіти життєвим потребам. Вивчення англійської мови з молодшими дошкільниками має свої специфічні сторони, але є результативним за умови виконання законів ефективного вивчення іноземної мови. Освітня лінія «Іноземна мова» входить до варіативної частини Базового компоненту дошкільної освіти в Україні. Іноземна мова в освіті дошкільників розглядається як засіб розвитку, виховання та особистісного становлення дитини; засобом соціалізації. Вона озброює малят основами іншомовного спілкування, а є дієвим засобом розвитку, виховання, особистісного становлення дитини [1, c.64-7].


На основі аналізу загальних закономірностей засвоєння рідної та іноземної мов можна зробити висновок, що розбіжність елементів мовних систем не впливає на умови засвоєння дитиною рідної та іноземної мов, що мають багато подібного. Так, Н. Жинкін стверджував, що засвоюючи мову, рідну чи іноземну, дитина проходить шлях від пасивного сприйняття почутої нею мови до самостійного продукування розгорнутих висловлювань завдяки активній комунікації у процесі спільної діяльності.


Необхідність комп’ютерних технологій у дошкільній освіті також обумовлена значним ускладненням об'єктів навчання. Так, неможливо продемонструвати складні явища в довкіллі тільки вербальними засобами і за допомогою часткового зображення. Комп’ютер дозволяє вийти за рамки навчального середовища; зробити явним те, що не можливо побачити; імітувати будь-які ситуації і природні процеси в довкіллі тощо [6, c.7].


Постановка мети дослідження

Метою даної статті є узагальнення результатів впливу застосування комп’ютерних технологій у роботі з навчання англомовного лексичного матеріалу дітей п’ятого року життя.


Виклад основного матеріалу

Згідно до сучасних досліджень, розвиток головних клітин мозку людини завершується на 70-80% до трирічного віку. Саме вік дошкільного дитинства вважається найсприятливішим для отримання нових навичок. Глен Доман, американський лікар, автор низки праць, серед яких «Гармонійний розвиток дитини», «Як дати вашій дитині енциклопедичні знання», зазначає, якщо доросла людина забажає швидко придбати комплекс неповноцінності, то все, що для цього треба зробити – це позмагатися у вивченні іноземної мови з малюком, якому півтора роки. Вчений вважає, що дитина спроможна опанувати до трьох – чотирьох мов, якщо середовище в якому перебуває малюк є білінгвальним, тому починати навчання потрібно майже з перших місяців. В його інституті за його програмою пройшли навчання вже десятки тисяч дітей, тому що ранній вік є періодом коли росте мозок, і можливості навчання в цей період унікальні [8].


К.Ушинський наголошував, що дитина привчається за декілька місяців так говорити іноземною мовою, як не може привчитися за декілька років, хоча був прихильником думки, що вивчати іноземну мову треба з 5-ти річного віку .


Успішне оволодіння дітьми іноземною мовою стає можливим ще й тому, що дітей, особливо дошкільного віку, відрізняє найбільш гнучке та швидке ніж на подальших вікових етапах, запам’ятовування мовного матеріалу; наявність глобально діючої моделі і природність мотивів спілкування; відсутність мовного бар’єру, страху гальмування, який заважає вступити у спілкування іноземною мовою навіть при наявності необхідних навиків; порівняно невеликий досвід в мовному спілкуванні рідною мовою та інше. Крім того, гра, яка є провідним видом діяльності дошкільника, дозволяє зробити комунікативно цінними практично любі мовні одиниці [8].


З огляду на ступінь навчання англійської мови, а також вікові особливості старших дошкільників, у контексті нашого дослідження актуалізується питання такого різновиду наочності як візуально-зображальна.


На нашу думу, засобом формування компетентності в аудіюванні на початковому ступені навчання іноземної мови слугують малюнки (чи ілюстрації), як орієнтири- підказки для подальшого відтворення змісту аудіотексту. Вони сприяють смисловій здогадці, пробуджують інтерес слухачів до змісту, допомагають утримувати в пам’яті послідовність викладених фактів і подій, покращують точність і повноту розуміння, сприяють сегментації мовленнєвого потоку, збільшують "пропускну здатність" слухового аналізатора за рахунок зорового [2, c.27].


Комп’ютерні технології відіграють важливу роль у навчанні дітей іншомовної лексики. Саме в дошкільний період у дітей присутнє наочно-образне та наочно-дійове мислення. Тому принцип наочності дозволяє в рамках одного засобу навчання (ПК ) реалізувати практично всі види вербальної і невербальної наочності за рахунок використання:

• статичних візуальних засобів (тексти, фотографії, малюнки, схеми, графіки, таблиці);

• динамічних візуальних засобів (мультиплікація, відеодоріжки);

• аудитивних засобів (музичний, шумовий та текстовий супровід);

• їх поєднань (озвучування висунутого на дисплеї тексту, відеофільм тощо).


Засвоєння дитиною 5-річного віку нових слів відбувається на основі чуттєвого досвіду (сенсорики) за допомогою різних аналізаторів (зорового, слухового, смакового, дотикового тощо). Взаємозв’язок мислення, мови і мовлення передбачає практичне ознайомлення дітей з граматичними формами англійської мови (число, невідмінювані слова), артикуляцією звуків, багатозначністю слів, синонімами, антонімами, композицією тексту тощо. Таке ознайомлення легше відбуватиметься в процесі зорового сприйняття та звукового супроводу (система Гелен Домен, АВСtrain), діяльності дітей (ігрові вправи, мовленнєві ситуації, розповіді, дидактичні ігри тощо), спрямованої на активізацію їхнього мовлення і розвиток мислення (вправи на класифікацію предметів, узагальнення, абстрагування тощо).


У сучасному світі комп’ютер є своєрідним «інтелектуальним знаряддям», що дає людині змогу вийти на новий інформаційний рівень. Його можна розглядати і як сучасний засіб діяльності старшого дошкільника. Загально визнано, що в основі навчання іноземної мови дітей дошкільного віку лежать певні дидактичні та методичні принципи. Одним із найважливіших є принцип наочності. Наразі у процесі навчання вище зазначений принцип реалізується частіше крізь використання наочних посібників.


За допомогою інноваційних засобів навчання створюються наочні чи аудіальні навчальні ситуації, в яких відпрацьовується усна комунікація і освоюється, таким чином, мовна реакція на об’єктивну дійсність і життєві ситуації.


Унаочнення лексичних одиниць та озвучення їх за допомогою КТ дає можливість краще запам’ятати ті чи інші поняття, що обумовлено психологічними аспектами розвитку дитини. Так, наприклад доцільно використати відео АВС train для навчання дітей кольорам. Дане відео дає можливість не лише зацікавити дітей та унаочнити завдання, а й почути представника мовної спільноти. Ефективність таких відеороликів можливо перевіряти на занятті по закріпленню лексичного матеріалу.


В. Козій вважає, що комп’ютер для дітей дошкільного віку є і добрим другом, партнером у грі, і терплячим вчителем, справедливим суддею, надійним помічником в оволодінні мистецтвом творчого мислення [3, c.20]. Мультимедійні засоби навчання є універсальними, оскільки можуть використовуватись на різних етапах заняття для вмотивування дітей та постановки проблеми , під час пояснення нового матеріалу, при закріпленні та узагальненні знань[4].


Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі повинно відповідати дидактичним функціям на кожному з етапів заняття.


В. Сорока вважає, що застосування комп’ютерно-ігрового комплексу в системі дошкільного виховання допомагає через гру формувати у дітей психологічну готовність до роботи з обчислювальною технікою у школі [7, c. 23].


Використання програм дають можливість дітям вчити лексичні одиниці за допомогою певних дій з комп’ютером (малювання геометричних фігур, вибору кольору тощо) та перевірити отримані знання. Наприклад, показувати відео але вимикати звук, щоб діти самостійно називали слова, або вмикати лише аудіо частину, щоб діти виконували уже знайомі їм рухи.


Варто зазначити, що діти дошкільного віку із бажанням та емоційним позитивом ставляться до навчання засобами комп’ютерних технологій. Вони із задоволенням переглядають як уривки мультфільмів так і мультфільми у повному обсязі, виконують ігрові завдання за допомогою презентацій, коротких відео з соціальних ситуацій та із життя дітей і близького оточення. Але варто пам’ятати, що комп’ютерна програма не підкріплена дієвою участю учителя та спеціально організованим навчанням з його боку, не дасть результатів. Тому учитель іноземної мови, який працює з дошкільниками повинен варіювати тривалістю використання комп’ютера на занятті та змістом навчального матеріалу.


Бажано, щоб з конкретною групою дошкільників працював один учитель, до вимови якого діти звикають й легко відтворюють пропоновану лексику. Орієнтована тематика для навчання лексичного матеріалу дітей п’яти років за Програмою «Дитина» наступна : давайте знайомитися, мої іграшки , свійські і домашні тварини, їжа. у супермаркеті, фрукти, моя сім’я, частини тіла, пори року, зовнішність, будинок , меблі, погода і природа , одяг, взуття , день народження. За даною програмою метою навчання лексичного матеріалу є формування у дітей навичок для спілкування англійською мовою. Упродовж першого року навчання (1-й рівень) діти засвоюють 200-250 лексичних одиниць, за другий рік навчання (2-й рівень) – 350-500 лексичних одиниць [5, c. 362] .


Висновок

Отже, комп’ютерні технології дають можливість створювати та використовувати наочні та аудіальні матеріали (презентації, відео ігри та вправи тощо), що є дуже важливими засобами навчання дітей дошкільного віку. Завдяки наочності дошкільники краще сприймають англомовну лексику. Наочність підкріплює їх сприйняття і запам’ятовування. Звуковий супровід дає можливість дітям чути носія мови, формувати у дітей правильну звукову компетентність особистості. Якщо на заняттях з англійської мови не буде використовуватись наочний матеріал (демонстраційний чи роздатковий), то процес сприймання і запам’ятовування матиме нижчий рівень, а також виникатимуть проблеми з формуванням у дітей іншомовної комунікативної компетенції.


Питання навчання іноземної мови за допомогою комп’ютерних технологій намагаються практично вирішити в сучасних реаліях, про що свідчать новітні публікації та дослідження, спрямовані на практичне упровадження в дію розробок інноваційних технологій навчання. Вважаємо, що поступовий еволюційний розвиток іншомовного програмового забезпечення дошкільної освіти, вивчення програм суміжних ланок, методики роботи в них, подальший науковий пошук оптимальних шляхів удосконалення педагогічної роботи з сучасними комп’ютерними технологіями сприятливо впливатиме на якість реалізації програмних вимог з навчання дошкільників лексичного матеріалу іноземної мови.


Список використаних джерел

  1. Биков В.Ю. Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем / В.Ю. Биков, Ю.О. Жук // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць. – Вип. 1 (5). – 2003. – С. 64–76.
  2. Бігич О. Б. Методика формування іншомовної компетентності в аудіюванні / О. Б. Бігич // Іноземні мови. – 2012. – № 2. – С. 19-30.
  3. Козій В. Комп’ютер і все, все, все.. / В. Козій //Дошкільне виховання. – 1996. – №4. – С. 20–21.
  4. Мархева О. Є. Шляхи формування іншомовної комунікативно-професійної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови засобами інформаційних технологій [Електронний ресурс] / О. Є Мархєва // Інформаційні технології і засоби навчання. – Вип. 4 (12). – 2009. – Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em12/emg.html. – Загол. з екрану
  5. Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» / наук. кер. проекту: В.О.Огнев’юк;наук. ред. Н.В. Кудикіна, В.У. Кузьменко; авт. код. Е.В. Бєлкіна, Н.І. Богданець-Білоскаленко, О.Л. Богініч, З.Н. Борисова, М.С. Вашуленко [та ін.] / Мін. осв. і наук., мол. та спорту України, Голови, упр. осв. і наук, викон. орг. Київміськради (КМДА), Київ, ун-т ім. Б. Грінченка. — 3-є вид., доопр. та доп. — К.: Київ, ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. — 400 с..
  6. Семак С. Я. Вивчення іноземної мови в дошкільному навчальному закладі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://doshkosvita.blogspot.com/2013/03/blog-post.html - Назва з екрану.
  7. Сорока В. Комп’ютер навчає і розвиває //Дошкільне виховання. - 1997. - №11. - С. 23.
  8. Навчання дошкільнят англійської мови [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://prolisok.it-we.net/navchannya-doshkilnyat-anglijskij-movi . - Назва з екрана


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама