Ткачук О.В. Роль образної пам'яті дитини дошкільного віку у навчанні англійської мови із застосуванням ейдетики

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Ткачук Олена Вадимівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Дошкільна освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті узагальнено та систематизовано методи та форми роботи, пов’язаної з навчанням дітей дошкільного віку іноземної мови. Визначено роль образної пам’яті як психічного пізнавального процесу у дітей. Виявлено специфіку роботи педагога з використанням ейдетики у процесі організації навчання іноземної мови дітей дошкільного віку.

Ключові слова: образна пам’ять, дошкільник, іноземна мова, ейдетика.


В статье обобщены и систематизированы методы, которые связаны с обучением детей дошкольного возраста иностранному языку. Определена роль образной памяти как психического познавательного процесса у детей. Определена специфика работы педагога с использованием эйдетики в процессе организации обучения иностранному языку детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: образная память, дошкольник, иностранный язык, эйдетика.


The article summarizes and systematizes methods related to preschool age children’s foreign language teaching. The role of image memory as children’s cognitive mental process is defined. The specifics of eidetic use in the organization of preschool children’s foreign language teaching process is revealed.

Key words: image memory, preschooler, foreign language,eidetic.


Зміст

Постановка проблеми

Система освіти України безупинно розвивається та оновлюється. Великої уваги освіта приділяє формуванню професійних знань, умінь та навичок людини.


Головна мета дошкільної освіти в Україні – створення сприятливих умов для особистісного та збалансованого розвитку дітей, забезпечення прагнення до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, розвитку поваги до природи, культури, людей та самих себе.


На сучасному етапі розвитку, враховуючи глобалізацію, на перший план виходить питання раннього вивчення іноземної мови, щоб знімати у дітей будь-які мовні та культурні бар’єри вже у дошкільному віці та підготовлювати їх до школи. Діти цього віку характеризуються підвищеною руховою активністю, імпульсивністю та збудливістю, тобто є гіперактивними. Гіперактивність – це стан, при якому активність і збудливість перевищують норму. Гіперактивним дітям характерні такі риси як неуважність, часті зміни в настрої, упертість і агресивність [10]. Таким чином, процес навчання проходить не просто, особливо якщо ми говоримо про навчання іноземної мови, зокрема англійської. Навчання англійської мови має опиратися на образну пам'ять, адже цей вид пам’яті переважає в дошкільному віці. Матеріал для запам'ятовування англійської мови повинен бути насамперед цікавим та яскравим, а навчання – проходити в ігровій формі, тобто за допомогою ейдетики, як одного із методів навчання іноземної мови. Коли у дітей буде добре розвинена образна пам’ять, у них збільшуватиметься продуктивність запам'ятовування іншомовних слів, адже продуктивність запам'ятовування зростатиме лише тоді, коли педагог із дитиною займається діяльністю, що вимагає розумової активності.


Аналіз досліджень

Проблемою дошкільної освіти як особливої ланки в системі дошкільної освіти займалися А. Богуш, Г. Бєлєнька; оволодіння дошкільників навчальною діяльністю Л. Виготський, П. Гончарук, Д. Ельконін, О. Леонтьєв; розумовий розвиток дітей та підготовка їх до школи Т. Бабаєва, А. Богуш, З. Борисова, Ф. Блєхер, Є. Водовозова та ін. Проблемою впровадження ігрових прийомів у навчання англійської мови займалися багато вчених, а саме: М. Біболетова, І. Верещагіна, Б. Пасов, які розробили підручники, побудовані на масовому використанні ігрових прийомів. Вивченням ейдетики займалися А. Лурія, І. Матюгін, О. Пащенко, О. Серікова та інші. Найбільш широко обґрунтували свої дослідження в області пам'яті такі вчені як О. Леонтьєв, Л. Виготський, П. Жане. Серед педагогів, які вивчали гіперактивність у дітей є В. Таран, Є. Госпарова, В. Трошин, Ю. Шевченко, Г.Хоффман та інші. Проте аспект ролі образної пам’яті дітей дошкільного віку у навчанні англійської мови потребує подальшого вивчення.


Постановка мети дослідження

Отже, метою статті є узагальнити та систематизувати методи та форми роботи навчання дітей дошкільного віку іноземної мови, зокрема англійської; визначити роль образної пам’яті як психічного пізнавального процесу у дітей; виявити специфіку роботи педагога з використанням ейдетики у процесі організації навчання іноземної мови дітей дошкільного віку.


Виклад основного матеріалу

Однією з актуальних проблем теперішньої освіти є негативний вплив інформаційного стресу на здоров'я дітей, пов'язаний з великим обсягом доступної для дитини інформації та її неструктурованістю. Вирішенням цієї проблеми є розвиток уміння дітей коректно освоювати інформацію. Через це потрібно розвивати пам'ять. Пам'ять – один із найбільш основних процесів психіки людини, та основа, на якій творить мозок, це можливості людини, її мислення [4]. Пам'ять – дуже важлива характеристика психічного життя людини і саме тому проблема пам'яті – одна з перших, що особливо привернула до себе увагу, і тому є однією з найбільш досліджуваних проблем у психології.


Образна пам'ять – це пам'ять на уявлення, картини природи і життя, а також на запахи, звуки та смаки. Така пам'ять поділяється на слухову, зорову, нюхову, дотикову, смакову [5]. Зазвичай у дітей найкраще розвинена зорова і слухова пам'ять. Протягом дошкільного віку образна пам'ять залишається провідною та досягає свого розквіту. Дитина активно знайомиться з оточуючим світом, отримує значний обсяг вражень, інформації, які вимагають свого узагальнення, групування. Тому дошкільний вік – це найбільш сприятливий період для вивчення іноземної мови. Однак, потрібно приймати до уваги, що діти дошкільного віку є надзвичайно рухливими, тому для них вивчення англійської мови має стати більш цікавим, в чому допоможуть ігрові прийоми. Заняття для дітей повинно відбуватися в емоційно цікавому для них вигляді, наприклад, в ігровому. З урахуванням вищезазначених характеристик, для навчання іноземної мови у дошкільному закладі доцільно застосовувати ейдетику.


Ейдетика – це напрямок психологічної науки, який вивчає методи та прийоми легкого запам’ятовування та відтворення інформації за допомогою зорових уявлень, образів та відчуттів з використанням ігрових прийомів.


Методи ейдетики розвивають мислення, покращують образну пам’ять дітей. Лише за допомогою творчості та цікавості заняття для дитини може стати небайдужим. Спираючись на образи, дошкільники краще сприймають інформацію – це є їх підтримкою у складних процесах розуміння, запам’ятовування та згадування. Протягом усього заняття у них не знижується розумова активність, а навпаки, розвивається увага. Дитина дошкільного віку сприймає матеріал у процесі гри, при цьому не помічаючи розумового навантаження, швидко та весело.


Налічується біля 27 методів ейдетики і велика кількість вправ до них [4]. Звернемо увагу лише на ті, які найбільш доцільно використовувати при запам'ятовуванні іншомовних слів у дошкільному закладі.


На нашу думку, найважливішими є наступні методи: фонетичні асоціації; автобіографічні асоціації та образне мислення.


Метод «Фонетичні асоціації». За допомогою цього методу можна запам'ятовувати слова будь-якої мови та будь-якої складності. Звісно, не всі слова можна підібрати, а особливо їх ідеальне звучання. Суть методу – у правильному виборі співзвучних асоціацій до англійського слова. Наприклад, дати дітям на вивчення слово «сarrots» (керотс) – МОРКВА. Співзвучне йому слово КАРЕТА. Супроводжуємо слово малюнком. (Див. рис. 1)


26 Tkachuk 1.jpg


Також за допомогою цього методу даємо дітям запам’ятати фразове дієслово, наприклад, come in («заходити(до приміщення тощо), входити»), знаходимо близьке за звучанням українське слово «КАМІН» і з'єднуємо з головним поняттям у зв'язне речення:


«Друзі, ЗАХОДЬТЕ до мене в кімнату і подивіться на КАМІН!»


Також чорно-білий малюнок до вправи буде дуже доречним (Див. рис. 2)


26 Tkachuk 2.jpg


Потім діти розфарбовують його. Це буде сприяти міцному запам'ятовуванню фрази та її перекладу.


Пропонуємо дізнатися, як можна ще використовувати цей метод ейдетики.


Circle (коло) — «сокіл» — звучить українською.

По колу у небі літає сокіл.

Kitchen (кухня) — близьке до звучання українською

«Кіт чинить…». Кіт чинить злочин на кухні.

Market (ринок) — «мур-кіт».

Кіт-муркіт на ринок втік.


Діти, які опанували цей метод, можуть запам'ятовують англійські слова у без важкого зубріння.


Метод «Автобіографічні асоціації»

У різних зарубіжних школах вчать, як потрібно правильно запам'ятовувати. Потрібно навчати не запам'ятовувати, а відтворювати. Отже, на противагу асоціаціям, які виникли у нашій фантазії, цей метод використовує асоціації з досвіду пережитих подій. Наприклад, даємо дітям запам'ятати англійське слово puddle (падл) – калюжа. Співзвучне слово «падає», наприклад, «Під час гри м'яч кілька разів ПАДАВ у калюжу». Перевага цього методу в тому, що діти, які опанували і зрозуміли цей метод, буде легко згадати слово, адже воно вже є у їхній пам’яті.


Метод «Образне мислення» обов’язково потрібно застосовувати для того, щоб у дітей дошкільного віку розвивалося образне мислення.

Іноді діти уявляють цілу сюжетну картину. Починають запам'ятовуватися різні слова або цифри, які втілюються в діючих героїв на екрані. До того ж, це може відбуватися відразу. Зазвичай, науковці радять навпаки: придумати асоціацію до запам'ятовування інформації і лише потім побачити її, тобто уявити дуже яскраво – для кращого збереження в пам'яті. Навчаючись цьому методу потрібно поставити завдання і дочекатися, коли його рішення буде не за рахунок послідовних міркувань, а спонтанно; рішення з’являтиметься, оминаючи звичні логічні конструкції в нашій голові та проявиться у вигляді готової картинки. Розуміння цієї картинки, можливо, підтвердить, яким цікавим і несподіваним виявилось рішення поставленої проблеми.


Наприклад, пропонуємо дітям подивитися на будинок (див. рис. 3) – і уявити всіх членів сім’ї, які живуть у цьому будинку. Так вони вивчають слова «mother», «father», «sister», «brother».


26 Tkachuk 3.jpg


У дітей, які опанували цей метод, набагато краще працює образне мислення і, більше того, за допомогою нього дошкільники ефективно вивчають англійські слова.


Сучасна методика вивчення англійської мови описує величезну кількість різноманітних ігор. Ми дамо приклад тих, які не один раз використовувалися на практиці. Унікальний метод розвитку мовлення дитини та дрібної моторики є пальчикові ігри та вправи в їх єдності та взаємозв'язку. Вивчення текстів із залученням таких гімнастичних ігор для пальчиків стимулює до розвитку мови, мислення, уваги та уяви, виховує емоційну виразність та швидкість реакції, що є дуже значимим для дітей дошкільного віку. Наприклад, для вивчення слів mother, father тощо можна використати наступну вправу. Взяти фото із зображенням сім’ї.

This is our mother

This is our father

This is our brother tall

This is our sister

This is our baby

How we love them all !


Розглянемо лексичні ігри. Невеличкі вірші українською мовою, які мають закінчення англійськими словами. Добре те, що таких слів є дуже багато і їх може скласти навіть сам вихователь. На тему FOOD можна застосовувати наступний вірш:

Смакота, very good

Їжу називаєм food.

Для Шарика, для друга

Припас я цукор, sugar.

Не сумуй і посміхнись,

Сир ми називаєм cheese.


Як бачимо, під час використання методів ейдетики застосовуються нестандартні прийоми, які вчать дитину фантазувати, викликають у неї лише позитивні емоції, а також вчать бачити ейдосами (образами) та творчо мислити. Саме завдяки цим прийомам дитина краще вчиться, її пам'ять і концентрація уваги зростають, а працездатність підвищується.


Висновок

Отже, ейдетика дає безліч методів для навчання, які направлені на образне мислення дошкільника. Ейдетика робить дитину більш гармонійною, оскільки розвиває обидві півкулі головного мозку. Крім цього, запровадження методів і прийомів ейдетики позитивно впливає на розвивальний аспект навчання, що у свою чергу веде до успішного засвоєння дітьми знань, умінь та навичок, дає можливість їм комфортно та психологічно легко здобувати нові знання й одержувати задоволення від реалізації своїх здібностей. Застосування прийомів ейдетики передбачає розвиток творчого мислення, пам'яті та уяви, вміння швидко і точно відтворити отриману інформацію, що ми успішно використали для вивчення англійської мови. Так, методи ейдетики – фонетичні асоціації, автобіографічні асоціації та образне мислення – дозволяють дітям дошкільного віку під час занять демонструвати високий рівень концентрації уваги та відповідно досягати непоганих успіхів у вивченні англійської мови. У перспективі плануємо диференціювати методи ейдетики по вікових групах.


Список використаних джерел

  1. Артихович В.В. Сходинки творчого мислення / В.В. Артихович // К.: Інститут економіки і права «Крок», 2003. – 250 с.
  2. Богайчук Р.В. Практика ейдетики в початковій школі: посібник для вчителя / Р.В. Богайчук // Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2013. – 48 с.
  3. Крапівіна О. Запам’ятати з опорою на образ // О. Крапівіна // Початкова школа, 2003. – №7. – С. 14-17
  4. Леонтьев А.Н. Развитие высших форм запоминания / А.Н. Леонтьев // Психология памяти, 1979. – 387 с.
  5. Матюгин И.Ю. Как развить внимание и пам’ять вашого ребенка. Книга для детей и их родителей / И.Ю. Матюгин // М.: Рипол класик, 2010. – 112 с.
  6. Навчання дошкільнят англійській мові [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://prolisok.it-we.net/navchannya-doshkilnyat-anglijskij-movi 10 октября 2011
  7. Пащенко О. Ейдетика – що це? / О.Пащенко // Дошкільне виховання, 2008. – №11 – с. 16-17.
  8. Харланд С. Гиперактивный или сверходаренный? Как помочь нестандартным детям / С. Харланд // М.: Эксмо, 2001. – 128 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама