Чайковська С.В. Адаптація перспективних ідей С. Русової щодо виховання дітей дошкільного віку...

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Чайковська Світлана Володимирівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Дошкільна освіта», кафедра дошкільної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ


Адаптація перспективних ідей С. Русової щодо виховання дітей дошкільного віку в освітньому процесі дошкільних навчальних закладів

Анотація. У статті, за результатами вивчення теоретичних джерел, висвітлено перспективні ідеї С. Русової щодо виховання дітей дошкільного віку. Розкрито шляхи їх адаптації в освітній процес сучасних дошкільних навчальних закладів України.

Ключові слова: теорія і практика дошкільного виховання, виховання дітей дошкільного віку, ціннісний концепт, особистісно орієнтоване виховання, дитиноцентризм.

Аннотация. В статье, по результатам изучения теоретических источников, освещены перспективные идеи С. Русовой по воспитанию детей дошкольного возраста. Раскрыты пути их адаптации в образовательный процесс современных дошкольных образовательных учреждений Украины.

Ключевые слова: теория и практика дошкольного образования, воспитание детей дошкольного возраста, ценностный концепт, личностно ориентированное воспитание.

Abstract. The article, according to the study of theoretical sources, highlights promising ideas S. Rusova on education of children of preschool age. Reveals ways to adapt to the educational process of modern pre-schools Ukraine.

Keywords: theory and practice of preschool education, education of children of preschool age, value concept, personality oriented education, dytynotsentryzm.

Зміст

Постановка проблеми.

Суспільні виклики ХХІ століття зумовлюють оновлення дошкільної освіти, що в свою чергу актуалізує зміни до змісту, форм, методів навчання і виховання дітей дошкільного віку. Розвиток дошкільної освіти не можливий без урахування прогресивного досвіду педагогів минулого, адаптації їхніх перспективних ідей у практику сучасних дошкільних навчальних закладів. У цьому контексті значний інтерес становить вивчення прогресивних ідей Софії Федорівни Русової щодо виховання дітей дошкільного віку.

Аналіз досліджень.

Аналіз джерел із проблеми дослідження дав можливість з’ясувати, що просвітницька та педагогічна діяльність С. Русової стала предметом пошуків українських науковців. Так, внесок педагога у розвиток педагогічної думки висвітлено у розвідках Н. Антонець [1], Н. Дічек [2], І. Зайченка [3], Г. Іванюк [4], В. Кузя [5], О. Сухомлинської [19]. Проблеми виховання дітей дошкільного віку у теоретико-практичній діяльності С. Русової були визначальними у дослідженнях Л. Лохвицької [6], С. Попиченко [10], Г. Поротнікової [11], О. Проскури [12], О. Пшеврацької [13], В. Сергєєвої [16], А. Січкар [18], Т. Філімонової [20]. У публікаціях зазначених науковців розкриваються різні підходи до реалізації прогресивних ідей педагога в практику роботи дошкільних навчальних закладів. Однак проблема виховання дітей дошкільного віку на ціннісній домінанті потребує ретельного вивчення, оскільки дитиноцентризм й особистісно орієнтований підхід, на яких ґрунтується сучасна дошкільна освіта, є суголосними й ідеям, що втілювала в життя С. Русова.

Постановка мети дослідження.

Висвітлити перспективні ідеї С. Русової щодо виховання дітей дошкільного віку на ціннісній домінанті та окреслити можливі шляхи адаптації ідей педагога в практику сучасних дошкільних навчальних закладів.

Виклад основного матеріалу.

Вивчення історико-педагогічних, теоретичних джерел, праць, що висвітлюють діяльність педагога в кінці ХІХ – у 20-тих рр. ХХ століття, дає можливість з’ясувати, що діяльність педагога мала як теоретичний, так і практичний характер. Свої погляди на організацію дошкільного виховання на особистісних, дитиноцентричних, ціннісних позиціях педагог виклала у таких працях, як «Дошкільне виховання» [14], «Теорія і практика дошкільного виховання» [15]. Як теоретик, Софія Федорівна обґрунтувала принципи, мету, завдання, зміст, форми, методи дошкільного виховання, розробила організаційно-педагогічні вимоги до роботи українських дитячих садків. На переконання педагога, робота в дитячих садках повинна спиратися на ціннісні засади з урахуванням вікових особливостей, індивідуальних здібностей кожної дитини, її потреб та інтересів, діяльнісного підходу [14]. Визначальними у роботі дитячих садків були принципи гуманізму, демократизму, народності, історизму, природовідповідності, зв’язку навчання з життям. Важливим фактором у розвитку дитини є середовище. Софія Федорівна розробила методичні рекомендації для вихователів щодо створення розвивального середовища в дитячому садку. Педагог уважала, що для індивідуального розвитку дитини її необхідно залучати до різних видів діяльності. Не втрачають актуальності погляди С. Русової на організацію ігрової, трудової діяльності в дитячому садку, використання природи для розвитку дитини дошкільного віку, практичних видів діяльності, реалізації принципу наступності в змісті навчання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Як практик, С. Русова (разом із сестрою Марією Ліндфорс) у м. Києві 1871 року відкрила перший дитячий садок, працювала вихователем у дитячих садках Чернігова, Херсону, Полтави, викладачем педагогіки у Фребелівському інституті. У період українського державотворення (1917-1919) очолювала департамент дошкільної та позашкільної освіти, що було створено при Міністерстві народної освіти Української народної республіки. Дитячий садок, відкритий сестрами Ліндфорс, був пройнятий національним духом. У роботі з дітьми використовувалися народні ігри, казки, легенди, пісні тощо. Софія Федорівна, працюючи вихователькою, практично втілювала ідею національного виховання дітей дошкільного віку. Вважала, що основне завдання українського дитячого садка полягало у формуванні дитини, якій притаманні були б загальнолюдські якості: чесність, чуйність, працьовитість, патріотизм, повага до історії, культури, звичаїв свого народу тощо. Значущими для нашого дослідження видаються висновки, положення, ідеї й думки С. Русової про мету, завдання, зміст, шляхи й методи морального виховання людини. За переконанням педагога, воно може бути ефективним лише, коли матиме цілеспрямований характер, здійснюватиметься планомірно, починаючи з наймолодшого віку дитини, та ґрунтуватиметься на національній основі. Головними завданнями морального виховання Софія Федорівна вважала розвиток у дітей високих моральних почуттів, вироблення моральних навичок і моральної поведінки, формування моральної свідомості, стійких моральних переконань. Ці положення знаходимо й в Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні (2012), що орієнтує педагогів на врахування цілісного та ціннісного підходу до виховання особистості. З-поміж засад нового Базового компонента дошкільної освіти України визначено визнання самоцінності дошкільного дитинства, його особливої ролі в розвитку особистості, збереження дитячої субкультури, повагу до дитини, врахування індивідуального особистого досвіду дошкільника. Проводячи паралелі, можемо констатувати, що завдання дошкільної освіти, в тій чи іншій мірі, проголошувалися С. Ф. Русовою ще на початку ХХ століття. У табл. 1 подано порівняльний аналіз завдань дошкільної освіти та підходів до її організації в теоретико-практичній спадщині педагога. Таблиця 1 Порівняльний аналіз завдань дошкільної освіти Завдання дошкільного виховання (за С. Ф. Русовою) Завдання дошкільної освіти на сучасному етапі Виховання дітей відповідно до принципу природовідповідності Створити належні умови для реалізації дитиною свого природного потенціалу (фізичного, психологічного, соціального) Створення умов для морального, фізичного розвитку, задоволення допитливості дітей, пошукової діяльності Забезпечувати гармонійний та різнобічний розвиток дошкільника, формувати в нього ціннісне ставлення до Природи, Культури, Людей, Самого Себе


Забезпечення розвитку дитини відповідно до досягнень у галузі психології та педагогіки Виробляти оптимістичну гіпотезу розвитку кожної конкретної дитини, визначити «зону її найближчого розвитку» Організація змістовного життя дитини в дитячому садку Оснащувати дошкільника навичками практичного життя, навчати пристосовуватися до нових умов, виробляти гнучкість поведінки, виховувати творче ставлення до дійсності, вправляти в умінні проявляти волю; враховувати особистий досвід дошкільника, історію його життя, вікові та індивідуальні особливості Вивчення практики дошкільних навчальних закладів в Україні дає підстави стверджувати, що на сучасному етапі їх колективи опосередковано чи безпосередньо втілюють у власній роботі ідеї С. Русової. Так, наприклад, у дошкільному навчальному закладі № 409 та школі-дитячому садку І ступеня імені «Софії Русової» м. Києва створено культурно-просвітницький центр С. Русової. Пріоритетними у роботі вихователів є врахування індивідуальності кожної дитини, її унікальності та неповторності, залучення батьків до організації освітнього процесу, ознайомлення дітей із національними звичаями та традиціями через проведення свят та розваг, екскурсій, музейної педагогіки тощо. Реалізуючи завдання з морального виховання, педагоги керуються настановами, розробленими С. Русовою, а саме: неперервність у реалізації завдань морального виховання, створення позитивної моральної атмосфери в дошкільному навчальному закладі, цілісність у відборі виховних засобів і впливів на дитину щодо формування моральної культури. Досвід роботи школи-дитячого садка І ступеня імені «Софії Русової» презентовано у низці публікацій: «Музей у дошкільному навчальному закладі: з досвіду роботи ШДС ім. С. Русової» [9; 17], «Маленький українець: педагогічні ідеї С. Русової» [7], «Метод проектів за ідеями Софії Русової» [8]. Однак, не дивлячись на те, що педагогами-практиками напрацьовано значний досвід щодо реалізації ідей С. Русової в роботі з дітьми дошкільного віку, не всі вихователі проявляють достатній рівень готовності критично осмислювати напрацювання педагогічної думки, адаптовувати та реалізовувати в роботі перспективні ідеї педагогів минулого. Такий висновок можна зробити на підставі відповідей вихователів, які були отриманні в процесі опитування. Так, понад 70% респондентів не змогли достатньо повно охарактеризувати внесок Софії Русової у розробку змісту, форм і методів морального виховання дітей дошкільного віку. Однією з форм підвищення фахового рівня вихователів із досліджуваної проблеми може бути участь у роботі постійно діючого семінару-практикуму. Метою його функціонування є ознайомлення вихователів із перспективними ідеями С. Русової щодо морального виховання дітей дошкільного віку, формування уміння співставляти, порівнювати, виокремлювати перспективні ідеї, мислити педагогічними категоріями. Пропонуємо проект роботи такого семінару. Засідання семінару-практикуму проводиться один раз у квартал. Для участі в роботі семінару можуть запрошуватися педагоги закладу-організатора, педагоги-практики інших дошкільних навчальних закладів, що втілюють ідеї С. Русової у практичній діяльності, науковці, представники Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського та ін. Орієнтовну тематику засідань постійно діючого семінару-практикуму подано у табл. 2. Таблиця 2 Орієнтовна тематика засідань постійно діючого семінару-практикуму щодо впровадження в практику роботи дошкільного навчального закладу ідей морального виховання Софії Русової № з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний 1 Опрацювання теоретичних джерел із проблеми «Педагогічна спадщина Софії Русової» Вересень Вихователь-методист, вихователі ДНЗ 2 Організація в методичному кабінеті тематичної виставки «С. Русова про формування чеснот маленької дитини» Жовтень Вихователь-методист 3 Розробка методичних рекомендацій (пам’яток) для вихователів щодо впровадження ідей морального виховання С. Русової Протягом року Вихователь-методист 4 Підбір дидактичних ігор, художньої літератури для реалізації завдань із морального виховання Протягом року Вихователь-методист 5 Конкурс на кращу дидактичну розробку Грудень Вихователь-методист, вихователі ДНЗ 6 Консультація із теми «Софія Русова про формування духовного світу дитини» Січень Вихователь-методист 7 Круглий стіл із теми «Краса вчинків» (за теоретико-практичною спадщиною С. Русової) Лютий Вихователь-методист 8 Батьківські збори з теми «Дитиноцентрична педагогіка С. Русової» Березень Вихователь-методист, вихователі ДНЗ 9 Проведення народознавчих свят та розваг Потягом року Вихователь-методист, вихователі ДНЗ 10 Творчі зустрічі вихователів з обміну досвідом Січень-травень Вихователь-методист, вихователі ДНЗ 11 Узагальнення та презентація досвіду роботи вихователів Травень Вихователь-методист, вихователі ДНЗ Висновок. Отже, вивчення перспективних ідей С. Русової та впровадження їх у практику дошкільних навчальних закладів сприятимуть реалізації завдань дошкільної освіти, зокрема, організації освітнього процесу з урахуванням ціннісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, індивідуального підходів, суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Критичне осмислення теорії та практики дошкільної освіти дасть можливість вихователям виробити власну траєкторію професійного зростання.

Список використаних джерел

 • Антонець Н.Б. Русова Софія Федорівна / Н.Б. Антонець // Українська педагогіка в персоналіях: У 2 кн. Кн.2 Навч. посібник / За ред. О.В. Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005. – С. 136-145.
 • Дічек Н. П. С. Ф. Русова і зарубіжна педагогіка / Н. П. Дичек // С. Русова – видатний педагог, державний, громадський діяч : матеріали Всеукр. пед. читань / М-во освіти України, АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя, Чернігів. обл. ін-т підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти ; відп. ред. Є. І. Коваленко. – Чернігів, 1996. – Кн. 1. – С. 16–19.
 • Зайченко І.В. До питання про історіографію дослідження творчої спадщини С. Ф. Русової [Електронний ресурс] / І. В. Зайченко // Педагогічний дискурс. – 2013. – Вип. 15. – С. 257-261.
 • Іванюк Г.І. Ідеї громадянського виховання в педагогічній спадщині Софії Русової / Г.І. Іванюк // Ідея національної школи у педагогічній спадщині Софії Русової та Степана Сірополка: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Івано-Франківськ, 1996. – С. 59-60.
 • Кузь В. Софія Русова: сторінки життя і творчості у контексті сьогодення / Володими Кузь // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.udpu.org.ua/library_files/istoruk_ped_almanax/2012/2012_2_8.pdf. – Назва з екрана.
 • Лохвицька Л. В. Софія Русова про організацію середовища для дітей дошкільного віку / Л. В. Лохвицька // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – № 8. – С. 150-152.
 • Маленький українець: педагогічні ідеї С. Русової : [матеріали педагогів шк.-дит. садка № 584 ім. С. Русової м. Києва] / упоряд.: Л. Синекоп, Н. Ковальчук. – К.: Шкіл. світ, 2010. – 126 с.
 • Метод проектів за ідеями Софії Русової / упоряд. Л. Синекоп. – К. : Шкіл. світ, 2012. – 128 с.
 • Музей у дошкільному навчальному закладі : з досвіду роботи ШДС ім. С. Русової / упоряд. Л. Синекоп. – К.: Шкіл. світ, 2011. - 128 с.
 • Попиченко С. С. С. Ф. Русова і теорія дошкільного виховання в Україні на початку ХХ століття / С. С. Попиченко // Проблеми дошкільного виховання у педагогічній спадщині С. Русової : матеріали Всеукр. пед. читань, присвяч. 140-річчю з дня народж. С. Ф. Русової / М-во освіти України, АПН України, Ін-т педагогіки АПН України, Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя, Чернігів. обл. ін-т підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти, відп. ред. Є. І. Коваленко. – Чернігів, 1996. – Кн. 2. – С. 31–35
 • Поротнікова Г.С. Погляди С.Ф. Русової на вимоги до особистості вихователя та його підготовки / Г.С. Поротнікова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.psyh.kiev.ua/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93.%D0%A1._%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8_%D0%A1.%D0%A4._%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%B4%D0%BE_%D0. – Назва з екрана.
 • Проскура О. Бібліографія праць Софії Русової / О. Проскура // Русова С. Вибрані педагогічні твори. – К.: Освіта, 1996. – С.301-303.
 • Пшеврацька О. В. Психолого-педагогічні засади організації суспільного дошкільного виховання в працях С.Ф.Русової: дис... канд. пед. наук: 13.00.08 / Пшеврацька Олена Володимирівна. – Київський міжрегіональний ін-т удосконалення учителів ім. Бориса Грінченка. – К., 2002. – 190 арк.
 • Русова С.Ф. Дошкільне виховання / Софія Федорівна Русова – Катеринослав : Укр. вид-во, 1918. – 162 с
 • Русова С.Ф. Теорія і практика дошкільного виховання./ Софія Федорівна Русова. – Прага : Укр. Громад. Вид. фонд «Сіяч», 1924. – 125 с
 • Сергєєва В. Ф. Проблеми дошкільного виховання в педагогічній спадщині Софії Русової : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 77 / Сергєєва Валентина Федорівна ; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 1997. – 17 с.
 • Синекоп Л. Софіїн день: 155 років від дня народження Софії Русової. Чи гідно ми пошановуємо це ім'я? / Л. Синекоп // Дзеркало тижня. – 2011. – 1 жовт. (№ 35). – С. 11.
 • Січкар А. Д. Ціннісний концепт виховання дітей дошкільного віку в педагогічній спадщині С. Русової та К. Маєвської / А. Д. Січкар // Проблемы современного педагогического образования. Сер. : Педагогика и психология. – Сб. статей. – Ялта : РИО ГПА, – 2015. – Вып. 47. – Ч. 5. – С. 193–198.
 • Сухомлинська О.В. Софія Русова в контексті розвитку педагогічної думки / О.В. Сухомлинська // С. Русова – видатний педагог, державний, громадський діяч України. – Чернігів, 1996. – С. 1–7.
 • Філімонова, Т. В. С. Русова в історії розвитку вітчизняного дошкільного виховання / Т. В. Філімонова // Вісн. Чернігів. держ. пед. ун-ту. Сер.: Пед. науки / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – Вип. 39. – С. 168–169.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама