Чернобровкін Володимир Миколайович

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

(Перенаправлено з Чернобровкин В.Н.)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Чернобровкін Володимир Миколайович

Чернобровкін Володимир Миколайович – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедрою психології, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.


Освіта

У 1986 р. закінчив Київський державний педагогічний інститут імені О.М. Горького, педагогічний факультет, спеціальність „Педагогіка і психологія”, кваліфікація „Викладач-дослідник з педагогіки і психології”.


Наукова діяльність

В 1992 р. в НДІ психології АПН України захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.


В 2007 р. в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова захистив докторську дисертацію на тему: „Психологія прийняття рішень у педагогічній діяльності” за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.


Має більше 90 наукових публікацій, серед них 2 монографії, 4 навчально-методичних посібників (співавтор).


Під керівництвом В. М. Чернобровкіна захищено 4 кандидатських дисертації.


З 2008 р. – професор кафедри психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.


Основні публікації:

 1. Чернобровкін В.М. Психологія прийняття педагогічних рішень / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Луганськ : Альма-матер, 2006. – 416с. – Бібліогр.: с. 366-395. – ISBN 966-617-139-2.
 2. Чернобровкин В.Н., Чернобровкина В.А. Диагностика фрустрационных реакций педагогов. – К.: НПЦ Перспектива, 2000. – 73 с.
 3. Педагогічна практика в початкових класах: Посібник для студентів та методистів факультетів підготовки вчителів початкових класів/ За ред.В.К. Сарієнка. – Слов’янськ: СДПІ, 2001. – 102 с.
 4. Чернобровкин В.Н., Чернобровкина В.А.Методические рекомендации к курсу “Социальная психология” для студентов педагогических институтов. – Славянск: СГПИ, 1994. – 57 с.
 5. Чернобровкин В.Н., Чернобровкина В.А.Дипломные работы по психологии в педагогическом вузе: Метод. пособие. – Славянск: СГПИ, 1997. –17 с.
 6. Сабадуха В.А., Чернобровкин В.Н., Гречаный А.Ф. Психологическая антропология: Программа курса для учащихся старших классов. – Луганск: Глобус, 2006. – 32 с.
 7. Чернобровкін В.М. Вплив установки вчителя на процес прийняття педагогічних рішень // Психологія: Зб. наук. пр. НПУ імені М.П. Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2000. – Вип. 1(8). –С. 252 – 255.
 8. Чернобровкін В.М. Причинна і цільова детермінація процесу прийняття педагогічних рішень // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К., 2001. – Т. 3. – Ч. 1. – С. 194 – 199.
 9. Чернобровкін В.М. Прийняття педагогічних рішень в контексті поведінкової активності вчителя // Психологія: Зб. наук. пр. НПУ імені М.П. Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2001. – Вип. 12. – С. 348 – 354.
 10. Чернобровкін В.М. Психологічна наука і психологічна практика в контексті реформування освіти // Освіта Донбасу. – 2002. – № 3. – С. 51–55.
 11. Чернобровкін В.М. Методологічні аспекти проблеми прийняття рішень у педагогічній діяльності // Теоретичні і прикладні проблеми психології та педагогіки: Зб. наук. пр. – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту імені Володимира Даля, 2002. – № 3. – С. 244 – 248.
 12. Чернобровкин В.Н. Постановка проблемы в процессе принятия педагогических решений // Теоретичні і прикладні проблеми психології та педагогіки: Зб. наук. пр. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. Володимира Даля, 2002. – № 2. – С. 247 – 254.
 13. Чернобровкін В.М. Критерії та аргументація зіставлення альтернатив у процесі прийняття педагогічних рішень // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К., 2003. – Т. V. – Ч. 1. – С. 282 – 286.
 14. Чернобровкін В.М. Структура процессу прийняття рішень у педагогічній діяльності // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К., 2003. – Т. V. – Ч. 6. – С. 303 – 308.
 15. Чернобровкін В.М. Психологічні особливості проблемних ситуацій педагогічної діяльності // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К., 2003. – Т. V. – Ч. 7. – С. 321 – 328.
 16. Чернобровкін В.М. Социализация и индивидуация как основные линии становления личности // Теоретичні та прикладні проблеми психології. Зб. наук. пр. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. Володимира Даля, 2003. – № 1 (5). – С. 141 – 146.
 17. Чернобровкін В.М. Детермінанти процесу прийняття педагогічних рішень на рівні поведінкової активності вчителя // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К., 2004. – Т. VI . – Вип. 2. – С. 341 – 345.
 18. Чернобровкін В.М. Методичний інструментарій дослідження процесу прийняття рішень у педагогічній діяльності // Теоретичні і прикладні проблеми психології: Зб. наук. пр. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. Володимира Даля, 2004. – № 2 (7). – С.165 – 172.
 19. Чернобровкін В.М. Інтрапсихічні чинники процесу прийняття педагогічних рішень у поведінковій активності вчителя // Наука і освіта. – 2004. – № 8 – 9. – С. 150 – 154.
 20. Чернобровкін В.М. Теоретичні засади рефлексивно-цільового тренінгу прийняття педагогічних рішень // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. – Сер. № 12. Психологія. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – № 6 (30). – Ч. 2. – С. 253 – 260.
 21. Чернобровкін В.М. Поведінка і діяльність вчителя у педагогічному процесі: співвідношення понять // Наук. зап. Ін-ту психології імені Г.С. Костюка АПН України / За ред. академіка С.Д. Максименка. – К.: Главник, 2005. – Вип. 26. – Т. 4. – С. 281 – 285.
 22. Чернобровкін В.М. Вплив напружених педагогічних ситуацій на психічну активність вчителя // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2006. – № 2. – С. 30 – 37.
 23. Чернобровкін В.М. Цілепокладання у педагогічній діяльності // Актуальні проблеми психології: Психологічна теорія і технологія навчання / За ред. С.Д. Максименка, М.Л. Смульсон. – К.: Міленіум, 2006. – Т. 8. – Вип. 2. – С. 57 – 69.
 24. Чернобровкін В.М. Проблематизація і визначення мети у процесі рішення вчителем проблемної педагогічної ситуації // Наук. зап. Ін-ту психології імені Г.С. Костюка АПН України / За ред. акад. С.Д. Максименка. – К.: Міленіум, 2007. – Вип. 33. – С. 458 – 468.
 25. Чернобровкін В.М. Розвиток у педагогів умінь прийняття ефективних педагогічних рішень на засадах суб’єктно-діяльнісного підходу // Соціальна психологія. – 2007. - №4 (24). – С. 115-123.
 26. Чернобровкін В.М., Чернобровкина В.А. Порівняльний аналіз засобів ефективного і неефективного педагогічного спілкування // Психологія: Зб. наук. пр. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 1999. – Вип. 4(7). – С. 50 – 55.
 27. Чернобровкин В.Н., Сергеева И.В. Сравнительный анализ проявлений тревожности у студентов педвузов и учителей // Наука і освіта. – 2000. – № 1 – 2. – С. 117 – 118.
 28. Чернобровкін В.М., Хаєт Л.Г., Остополець І.Ю. Фрустрованість в контексті індивідуально-типологічних властивостей особистості вчителя // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К., 2000. – Т. 2. – Ч. 6. – С. 238 – 242.
 29. Чернобровкин В.Н., Чернобровкина В.А. Методика диагностики фрустрационных реакций педагогов // Практична психологія та соціальна робота. – 2001. – № 1. – С. 5 – 26; № 2. – С. 17 – 25.
 30. Чернобровкин В.Н., Чернобровкина В.А., Хает Л.Г. Профессионально ориентированный ассоциативно-рисуночный тест фрустрационных реакций // Практична психологія та соціальна робота. – 2001. – № 4. – С. 51 – 54.
 31. Чернобровкін В.М., Чернобровкина В.А. Вчитель як особистість і суб’єкт педагогічної діяльності // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Максименка. – К., 2006. – Т. VIII. – Вип. 6. – С. 341 – 349.
 32. Психологічна антропологія: Програма курсу для учнів старших класів / В. Сабадуха, В. Чернобровкін, О. Гречаний // Психолог. - 2007. - №5 . - С. 6-17.
 33. Чернобровкін В.М. Тренінг розвитку в педагогів умінь прийняття ефективних педагогічних рішень / В. М. Чернобровкін // Обдарована дитина. - 2007. - N 7. - С. 39-45. - Бібліогр. в кінці ст.
 34. Чернобровкін В.М. До питання прийняття ефективних рішень на засадах суб'єктно-діяльнісного підходу / В. Чернобровкін // Соціальна психологія : Український науково-практичний журнал. - 2007. - N 4. - . 115-123
 35. Чернобровкін В.М. Дослідження прийняття педагогічних рішень як діяльнісного процесу / В. М. Чернобровкін // Практична психологія та соціальна робота. - 2009. - N 2. - С. 37-48; - N 3. - С. 25-43.
 36. Чернобровкін В.М. Розвиток особистісної свободи як цільовий вектор діяльності психолога у сфері психологічної допомоги / Чернобровкіна Віра Андріївна, Чернобровкін Володимир Миколайович // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12, Психологічні науки : научное издание / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : НПУ, 2009. - Вип. 26 (50), Ч. 1 : До 175-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова. - С. 142-148.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама