Яценко Ж.В. Використання мультимедійних технологій у навчанні англійській мови у дошкільному освітньому закладі

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Яценко Жанна Володимирівна – студентка Інституту розвитку дитини Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, напрям підготовки «Дошкільна освіта».

Стаття присвячена дослідженню місця і ролі мультимедійних технологій на уроках англійської мови в дошкільному навчальному закладі. Визначено потенційні можливості використання мультимедійних технологій у формуванні навчально-пізнавальної активності дошкільників. Автор доводить, що мультимедійні технології забезпечують комплексний підхід до процесу навчання іноземній мови в дошкільних установах.

Ключові слова: мультимедіа, мультимедійні технології, мультимедійні ресурси, інтерактивність, діти дошкільного віку.


Статья посвящена исследованию места и роли мультимедийных технологий на уроках английского языка в дошкольном образовательном заведении. Определены потенциальные возможности использования мультимедийных технологий в формировании учебно-познавательной активности дошкольников. Автор доказывает, что мультимедийные технологии обеспечивают комплексный подход к процессу обучения иностранному языку в дошкольных учреждениях.

Ключевые слова: мультимедия, мультимедийные технологии, мультимедийные ресурсы, интерактивность, дети дошкольного возраста


The article is devoted to research of the place and role of multimedia technologies in English learning at preschool. Their typology and functions in the studying process are analyzed. Potential possibilities of the usage of multimedia technologies in forming of educational and cognitive activity of preschoolers are determined. The author proves that multimedia technologies provide the complex approach to the process of learning foreign language at preschool.


Key words: multimedia, multimedia technologies, multimedia resources, interactivity, preschoolers.


Зміст

Постановка проблеми

У сучасному українському суспільстві з кожним роком зростає розуміння необхідності високого рівня володіння іноземними мовами, зокрема англійською. Це, безумовно, актуалізує потребу вивчення іноземних мов. Що повною мірою стосується і дошкільного віку.


Діяльність дошкільних навчальних закладів здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства» та інших нормативно-правових актів. Освітня лінія «Іноземна мова» входить до варіативної частини Базового компоненту дошкільної освіти в Україні. Зазначимо, що іноземна мова в освіті дошкільників розглядається як засіб гармонійного розвитку, всебічного виховання, особистісного становлення і соціалізації дитини дошкільного віку.


Одним із способів розвитку пізнавальної активності дошкільників у вивченні іноземної (англійської) мови є використання мультимедійних технологій, які дають змогу підвищити активність і привернути увагу маленьких учнів до навчання. Використання мультимедійних технологій на уроках англійської мови у дошкільних навчальних закладах сприяє формуванню навичок і вмінь іншомовної комунікації, створенню атмосфери співробітництва і взаємодії на заняттях. Використання мультимедійних ресурсів дозволяє учителю створити умови для цікавого і ненав’язливого навчання дітей англійській мові.


Аналіз досліджень

Дослідження проблеми навчання іноземній мові, зокрема англійській, дітей дошкільного віку ведеться багатьма науковцями і розкриває різні її аспекти. У вітчизняній і зарубіжній теорії і практиці добре відомі роботи М. Біболетової, Н.Бобровської, Н. Бонк, Т.Жирової, І.Кошманової, І. Рахманова, В. Федієнко, І. Шишкової та ін. Сьогодні широко досліджуються проблемам впровадження й ефективного застосування мультимедійних технологій в освіті, зокрема у своїх дослідженнях ці питання розглядали В. Агеєв, В. Безпалько, Б. Гершунський, А. Єршов, П.Жданович, Г.Кєдрович, К. Колін, С. Свириденко, Т. Сергєєва. Педагогічні і методичні аспекти використання мультимедійних технологій у навчанні англійської мови висвітлено у наукових працях (Ю.Галон, В. Ляудіс, О.Суховірський, О. Шиман та інші).


І хоча дослідження проблеми вивчення іноземної мови (англійської) дітьми дошкільного віку, ведуться багатьма науковцями і розкривають різні її аспекти, однак питання ефективного використання мультимедійних технологій на уроках англійської мови у дошкільних освітніх закладах потребують подальшого дослідження і розробки. Цим і обумовлений вибір теми нашого дослідження.


Постановка мети дослідження

Мета статті – виявити особливості використання мультимедійних технологій на уроках англійської мови у дошкільному освітньому закладі, обґрунтувати доцільність і результативність використання їх освітнього потенціалу.


Виклад основного матеріалу

Навчання англійській мові дітей дошкільного віку має свої особливості, які обумовлені психофізіологічним розвитком дітей даного віку.


Слід зазначити, що на цьому етапі розвитку дитини провідною діяльністю виступає гра, під час якої дошкільники опановують інші види діяльності, виникають важливі новоутворення у психічній та особистісній сферах, відбувається інтенсивний інтелектуальний розвиток дитини, формується готовність до навчання у школі.


Найважливішою особливістю дошкільного віку є нова система психічних функцій, в центрі якої стає пам’ять (Л.С.Виготський).


Пам’ять дошкільника є центральною психічною функцією, яка визначає всі інші процеси:


Мислення: міркувати - згадувати, тобто спиратися на свій попередній досвід або змінювати його. Мислення перестає бути наочно-дійовим – дитина може встановлювати прості причинно-наслідкові взаємозв’язки між подіями та явищами, стає наочно-образним, починає розвиватися словесне мислення.


Сприймання: засвоєння сенсорних еталонів стає довільною, самостійною дією, втрачає афективний характер.


Уява: одне з найважливіших утворень дошкільного віку, має багато спільного з пам’яттю – в обох випадках дитина діє в плані образів та уявлень. Пам’ять також можна розглядати як "відтворюючу уяву".


Пам’ять: у молодших дошкільників – мимовільна. Смислова пам’ять розвивається разом з механічною.


Мовлення: в основному завершується тривалий і складний процес опанування мовленням.


Важливим новоутворенням цього періоду є довільна поведінка.


Швидка стомлюваність дошкільнят пов'язана і з особливостями розвитку серцево-судинної системи. Що стосується розвитку центральної нервової системи, то тут слід зазначити, що у дітей дошкільного віку процеси збудження переважають над процесами гальмування. Дошкільнята рухливі і непосидючі, у них швидкі й імпульсивні рухи, нестійка увага. Оптимальний варіант для дошкільника – короткочасні навантаження з перервами. Важливо під час навчання задіювати всі органи чуттів.


Саме тому заняття з англійської мови для дітей дошкільного віку мають проводитися у формі гри, яка б удосконалювала різні види сприймання, уваги та пам’яті, стимулювала розумові операції і підтримувала рухому активність. Усім цим вимогам відповідають мультимедійні засоби навчання.


Дамо визначення поняттю мультимедіа.


Мультимедіа (лат. Multum + Mеdіum) – комбінування різних форм представлення інформації на одному носієві, наприклад текстової, звукової і графічної, або, останнім часом все частіше, – анімації і відео. Це сполучення звукових, текстових і цифрових сигналів, а також нерухомих і рухомих образів. Мультимедіа вміщує образну та текстову інформацію, фільми та таблиці [3, с.102].


Словосполучення «мультимедіа в освіті» стало активно використовуватися в світових наукових колах наприкінці 1990-х рр. У рамках міжнародних конференцій з’явилися секції з такою назвою. В Україні, з причин матеріально-технічного характеру, активне обговорення в педагогічній та науковій пресі проблем і досягнень у використанні мультимедійних технологій розпочалося тільки у 1999–2000 роках.


Як зазначає ряд дослідників цієї проблеми, «мультимедіа у навчанні сприяє появі не тільки нового насиченого поля спілкування, передавання інформації, але і поля зародження нових розумінь, нових точок перетину, нових проблем і розв’язків, які отримали нове місце у сучасній культурі порівняно з традиційними та відомими засобами передавання інформації та засобами навчання. Безсумнівними є такі переваги мультимедійних технологій як засобів навчання: можливість поєднання логічного й образного способів опанування інформації; активізація освітнього процесу за рахунок посилення наочності; інтерактивна взаємодія, спілкування в інформаційно-освітньому просторі». [2, с. 27].


Арсенал мультимедія-технологій включає анімаційну графіку, презентації, відеофільми, мультфільми, інтерактивні дошки, аудіозаписи, використання віддаленого доступу і зовнішніх ресурсів, роботу з базами даних тощо. Усі ці технічні засоби розглядаються як особливий засіб стимулювання творчої активності дітей. Вони цікаві та доступні, а закладені в них ігрові завдання містять не тільки навчальний матеріал, способи та засоби для його вирішення, а ще й мотив та мету, які стимулюють дитину.


Сьогодні вже науково обґрунтовано ефективність використання мультимедійних технологій у навчанні дітей дошкільного віку. Дослідженнями доведено, що мультимедійні технології сприяють урізноманітненню способів оперування об’єктами вивчення, а також унаочнюють навчальну інформацію, що підпорядковується завданню оптимізації процесу формування іншомовних комунікативних знань і розвитку творчих можливостей дошкільників.


Виділяють наступні ознаки мультимедійних технологій, що роблять їх використання на уроках англійської мови у дошкільних освітніх закладах результативним, а саме:

• інформаційна насиченість: можливість об’єднання інформації, представленої у різних формах (текст, звук, графіка, відео, анімація);

•урізноманітнення форм навчальних завдань;

•інтерактивний режим роботи з інформацією: забезпечення зворотного зв’язку, широкі можливості діалогізації навчального процесу;

•коригування темпу й об'єму навчального матеріалу;

•реальність дійсності, що зображується: показ явищ у розвитку та динаміці;

•виразність, емоційна насиченість, багатство зображувальних прийомів; •широке застосування ігрових прийомів [1].


Такі характеристики мультимедіа, безсумнівно, забезпечують індивідуалізацію процесу навчання англійської мови дітей дошкільного віку, широке використання ігрових прийомів і наочності стимулює активізацію навчальної роботи дітей, а також посилюють позитивну мотивацію навчання.


Використання мультимедійних технологій дозволяє керувати процесом вивчення іноземної мови. Мультимедіа наслідує реальне комунікативне середовище, яке відзначається природністю. Дитина в умовах комунікативної ситуації бере участь у спілкуванні за допомогою діалогу з персонажами комп'ютерного курсу як у письмовій, так і в усній формі. Комплексний вплив на різні органи чуття і діяльність дошкільника суттєво підвищує ефективність навчального процесу, який забезпечує формування стійкої мотивації, посилення цікавості до навчання, різноманітності інформації, використання єдиної системи різних вправ, функцій, гіпертекстових і гіпермедіа способів обробки інформації, жвавості навчальної роботи. Комплексний підхід у вивченні іноземної мови має особливе значення для формування і розвитку комунікативної діяльності. У середовищі мультимедійних технологій відтворюються реальні комунікативні ситуації, у яких дошкільник самостійно вирішує свої власні мовні завдання, що сприяють формуванню його іншомовної комунікативної компетенції.


Мультимедіа розширює дидактико-психологічні можливості навчального процесу. Важливими чинниками при вивченні іноземної мови є оволодіння знаннями і вироблення умінь, доведених до рівня автоматизму. Це може бути досягнуто лише шляхом багаторазового повторення. При цьому впровадження мультимедіа технологій у навчання іноземним мовам дозволяє розширити спектр можливостей тренування.


Висновок

Отже, мультимедійні технології мають ряд позитивних моментів, що сприяють навчанню дітей дошкільного віку іноземній мові. Основними з них є такі: комплексний підхід; підвищення якісного рівня використання наочності; урізноманітнення подачі навчального матеріалу; емоційна насиченість; підвищення продуктивності заняття; установлення міжпредметних зв’язків; імітація комунікативного середовища. Багатство і різноманітність подачі нової інформації зацікавлює дошкільника і сприяє легкому засвоєнню нових слів і вимови. За допомогою аудіовізуального сприйняття нових знань дитина запам’ятовує та відтворює нескладні мовленнєві зразки, цілісно опановуючи мову як засіб спілкування. Мультимедійні технології забезпечують індивідуалізацію процесу навчання іноземній мові як складової всебічного гармонійного розвитку дитини дошкільного віку.


Список використаних джерел

  1. Молянинова О. Г. Мультимедиа в образовании (теоретическиеосновы и методика использования): монография / О. Г. Молянинова. - Красноярск: Издательство: КрасГУ, 2009. - 300 с.
  2. Мультимедійні системи як засоби інтерактивного навчання: посібник/ ав.: Жалдак М. І., Шут М. І., Жук Ю. О., Дементієвська Н. П., Пінчук О. П., Соколюк О. М., Соколов П. К. / За редакцією: Жука Ю. О. – К.: Педагогічна думка, 2012. – 112 с. - C. 27.
  3. Stеwаrt С. Mеdіа: NеwWаysаndMеаnіngs (sесоndеdіtіоn) / С. Stеwаrt, А. Kоwаltzkе // JАСАRАNDА. Mіltоn. Quееnslаnd. Аustrаlіа. – 1997. – Р. 102.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама