Максименко Сергій Дмитрович

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Максименко Сергій Дмитрович

Максименко Сергій Дмитрович - доктор психологічних, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Народився 15 грудня 1941 року в с. Запруддя Рокитнянського району Київської області.

Зміст

Освіта

Досвід роботи

 • У 1965 р. – вчитель, заступник директора Дарницького дитячого будинку.
 • У 1975 р. – заступник директора Науково-дослідного інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України.
 • З 1985 р. – завідувач лабораторії психології навчання НДІ психології УРСР.
 • З 1993 р. – завідувач кафедри педагогіки та психології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
 • Водночас з 1997 р. – директор Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України, та з 2000 р. – декан медико-психологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Наукова діяльність

 • Засновник української наукової школи генетичної психології.
 • Автор близько 370 наукових праць, серед яких – 10 підручників із загальної, експериментальної, педагогічної та вікової психології, для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівнів акредитації, автор 12 монографій з методологічних проблем розвивального навчання, проблем психології особистості, методологічної рефлексії проблем розвитку в психології, експериментально-генетичних методів вікової та педагогічної психології.
 • Головний редактор збірника наукових праць "Проблеми сучасної психології", журналу «Практична психологія та соціальна робота» та «Наукових записок Інституту психології ім. Г.С.Костюка».

Нагороди

 • Нагороджений орденом «Знак пошани»,
 • медаллю «За доблесну працю»,
 • Почесними грамотами Міністерства освіти України.

Основні наукові праці

 1. Максименко С.Д., Зайчук В. О., Клименко В. В., Папуча М. В., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С.Д. Максименко (ред.). — 2.вид., перероб. і доп. — Вінниця : Нова Книга, 2004. — 704с.
 2. Максименко С.Д., Зайчук В. О., Клименко В. В., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Підруч. для студ. вищих навч. закл. / С.Д. Максименко (заг.ред.). — К. : Форум, 2000. — 543с.
 3. Максименко С.Д.Психологія в соціальній та педагогічній практиці: Методологія, методи, програми, процедури: Навчальний посібник для вищої школи. — К. : Наукова думка, 1998. — 226с.
 4. Максименко С.Д., Максименко К. С., Папуча М. В.. Психологія особистості: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С.Д. Максименко (ред.). — К. : ТОВ "КММ", 2007. — 296c.
 5. Максименко С.Д., Москаленко В. Ф., Берзінь В. І., Бевз Р. Т., Бичко О. В.. Формування психолого-фізіологічної стійкості, профілактика стресів, розумових, емоційних та інших перевантажень обдарованих дітей і молоді, виховання у них патріотизму й громадянської позиції у процесі навчання та виховання: Навч. посібник / Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця ; Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України / С.Д. Максименко (ред.), В.Ф. Москаленко (ред.). — К. : Купріянова, 2004. — 192с.
 6. Максименко С.Д.Генезис существования личности. — К. : ООО "КММ", 2006. — 240с.#Максименко С.Д.Генетическая психология (методологическая рефлексия проблем развития в психологии). — К. : Ваклер, 2000. — 320с
 7. Максименко С.Д. Генетическая психология: Методологическая рефлексия проблем развития в психологии. — М. : Рефл-бук, 2000. — 319 с
 8. Максименко С.Д. Общая психология. — М. : Рефл-бук, 2004. — 523 с.
 9. Максименко С.Д., Вештеюнас Г. В., Клименко В. В., Соловиенко В. А.. Общая психология: Учебник / Сергей Дмитриевич Максименко (ред.). — М. : Рефл-бук, 1999. — 524с.
 10. Максименко С.Д. Генеза здійснення особистості. — К. : ТОВ "КММ", 2006. — 240с.
 11. Максименко С.Д., Карамушка Людмила Миколаївна, Креденцер Оксана Валеріївна. Економічна психологія: Навчальна програма та комплекс діагностичних методик для підготовки економістів, менеджерів та практичних психологів / Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. Лабораторія організаційної психології ; Українська асоціація організаційних психологів та психологів праці. — К. : Міленіум, 2004. — 36с.
 12. Максименко С.Д., Носенко Елеонора Львівна. Експериментальна психологія (дидактичний тезаурус): Навч. посіб. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2002. — 128с.
 13. Максименко С.Д., Носенко Елеонора Львівна. Експериментальна психологія (дидактичний тезаурус): навч. посібник / Міжрегіональна академія управління персоналом. — 2-ге вид., стер. — К. : МАУП, 2004. — 128с.
 14. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посіб. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2000. — 256с
 15. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. — 2-ге вид., перероб. та доп. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 271 с.
 16. Максименко С.Д.Основи генетичної психології: Навч. посіб. для студ. пед. вузів / Міністерство освіти України. — К. : НПЦ Перспектива, 1998. — 216с
 17. Максименко С.Д.Розвиток психіки в онтогенезі: [В 2 т.] — К. : Форум, 2002. — На тит. арк. назва тому.. Т. 1 : Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології. — К. : Форум, 2002 — 320с.
 18. Максименко С.Д.. Розвиток психіки в онтогенезі: [В 2 т.] — К. : Форум, 2002. Т. 2 : Моделювання психологічних новоутворень: генетичний аспект. — К. : Форум, 2002 — 335с.
 19. Максименко С.Д., Карамушка Л.М., Зайчикова Т.В., Бондарчук О.І., Биковський В.Т. Синдром "професійного вигорання" та професійна кар'єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядипломної освіти / Українська асоціація організаційних психологів та психологів праці; Канадсько-український гендерний фонд / Сергій Дмитрович Максименко (наук.ред.). — К. : Міленіум, 2004. — 264с.
 20. Максименко С.Д., Заброцький М.М. Технологія спілкування: Комунікативна компетентність учителя:сутність і шляхи формування:Посіб.. — К. : Главник, 2005. — 112с.

Використана інформація з сайту сайту Національної бібліотеки України імені В.І. ВернадськогоОсобисті інструменти
Ми в мережі
Реклама