Петренко Ірина Володимирівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Петренко Ірина Володимирівна

Петренко Ірина Володимирівна – старший науковий співробітник Лабораторії психології спілкування, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, кандидат психологічних наук (2011), м. Київ

Досвід роботи

 • Проведення наукових досліджень: розробка і реалізація програм психологічних досліджень у площині врегулювання соціальних конфліктів у різних сегментах суспільної практики (виконання наукових тем в ІСПП НАПН України (2014 рік по даний час), Інституті психології ім. Г. С. Костюка НАПН України (1992-2014рр.), Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України (1993-1994рр.);
 • Викладання дисциплін психологічного профілю; розробка навчальних програм, спецкурсів;
 • Проведення майстер-класів, тренінгів, практичних семінарів з питань запобігання і врегулювання соціальних конфронтацій;
 • Консультування.

Наукова діяльність

У 2011 р. захищено дисертацію за темою «Особливості саморегуляції довільної активності у школярів з різною навчальною успішністю»

Коло наукових інтересів: регулятивна сфера особистості, саморегуляція, особистісна ефективність, психологічні механізми розгортання соціального діалогу.

Основні публікації

 1. Petrenko I. V. Features of functioning social dialogue in an educational space // Наукові студії із соціальної та політичної психології : зб. статей / НАПН України, Ін-т соціальної та політичної психології ; [редакційна рада: М.М. Слюсаревський (голова), В.Г. Кремень, С.Д. Максименко та ін.] – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 37 (40). – с.211-218.
 2. Петренко І.В. Особливості конструювання соціально-психологічних технологій у просторі освіти // Науковий вісник Херсонського державного університету. Збірник наукових праць. Серія «Психологічні науки». Вип. 3. – Т. 2. – Херсон: «Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 186-190.
 3. Петренко І.В. Психологічні комунікативні технології розв’язання соціальних конфліктів в освітньому просторі // International scientific-practical conference: «Personality, family and society: issue of pedagogy, psychology, politology and sociology» : Conference Proceedings, June 16-17, 2017, Shumen : Konstantin Preslavsky University of Shumen, Faculty of Education, 2017. – P. 189-192.
 4. Петренко І.В. Специфіка комунікативно-технологічного врегулювання соціальних конфліктів в освітньому середовищі / І.В. Петренко// Науковий вісник Херсонського державного університету. Збірник наукових праць. Серія «Психологічні науки». Вип. 5. – Херсон: «Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 199-205.
 5. Петренко І.В. Комунікативно-технологічні засоби врегулювання соціальних конфліктів у просторі освіти / І.В. Петренко // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2018. – Том. ХІ: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Випуск 18. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. – C. 270-286.
 6. Петренко І.В. Психологічні механізми розгортання соціального діалогу в освітньому просторі / І.В. Петренко // Актуальні проблеми психології: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія: зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України/ за ред. С.Д. Максименка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2014. – Т.V. – Вип. 14. – С. 170-176.
 7. Петренко І.В. Становлення особистості школярів з різними навчальними досягненнями в онтогенетичному просторі : монографія / Г.О. Балл, М.Т. Дригус, Н.І. Мусіяка, І.В. Петренко, І.В. Яворська-Вєтрова // за ред. М.Т. Дригус. – Кіровоград: Імекс – ЛТД, 2013. – 154 с.
 8. Петренко І.В. Вивчення регулятивної сфери особистості у площині «свободи вибору» / І. В. Петренко // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. : С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – Вип. 6. – С. 167–175.
 9. Петренко І.В. Конструктивні й деструктивні тенденції у становленні регулятивної сфери школярів / І.В. Петренко // Dny vĕdy – 2012: Materiály VIІІ Mezinárodní vědecko-praktická konference. – Díl 61. Psychologie a sociologie. – Praha: Publishing House "Education and Science" s.r.o, 2012. – S. 60-68.
 10. Петренко І.В. Регулятивно-поведінковий підхід до вивчення особистісної ефективності учнів / І.В. Петренко // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – К.: Видавництво «Фенікс», 2013. – Т. ХІІ. Психологія творчості. – Випуск 17. – С. 267–277.
 11. Петренко І.В. Застосування технології SWOT-аналізу для вивчення особливостей діалогічної взаємодії у шкільному середовищі /І.В. Петренко// Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – Т.VI. – Психологія обдарованості. – Випуск 11. – С. 223-229, (0,6. д.а., планова).
 12. Петренко І.В. Дослідження процесу діалогічної партиціпації у просторі освіти /І.В. Петренко// Актуальні проблеми психології: Психофізіологія. Психологія праці. Експериментальна психологія: зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України/ за ред. С.Д. Максименка. – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2015. – Т.V. – Вип. 15. – С. 183–190. – 0,5, (планова).
 13. Петренко І.В. Технологія SWOT та її використання у процесі становлення соціального діалогу в освітньому середовищі /І.В. Петренко// Tendencies of modern science: Materials of XІ International research and practice conference (May 30 – June 7, 2015, Sheffield, England). – Sheffield: Science and education LTD, 2015. – P. 51–54. – 0,4, (планова).
 14. Petrenko I. SWOT technology and its use in the organization of social dialogue in an educational environment /Iryna Petrenko// Prospects of world science – 2015: Materials of XІ International research and practice conference (July 30 – August 7, 2015, Sheffield, England). – Sheffield: Science and education LTD, 2015. – P. 42–45. – 0,4, (планова).


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама