Приходько Ю.О., Юрченко В.І. Психологічний словник-довідник (навчальний посібник)

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Версія від 16:43, 15 грудня 2011; Snak (Обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Обкладинка навчального посібника "Психологічний словник-довідник"

У посібнику Приходько Юлія Олексіївна,Юрченко Віктор Іванович Психологічний словник-довідник: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2012. – 328 с. розкриваються основні поняття загальної, вікової, педагогічної і соціальної психології, представлено імена найвідоміших зарубіжних і українських психологів.

Навчальне видання адресується студентам, які лише розпочинають опановувати спеціальності «Психологія», «Практична психологія», а також майбутнім учителям та всім тим, хто цікавиться психологічною наукою.


ISBN 978-966-2229-24-0

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-4652 від 07.06.2011 р.)

Рецензенти:

Боришевський Мирослав Йосипович, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії психології особистості імені П.Р. Чамати Інституту психології імені Г.С. Костюка;

Чернобровкін Володимир Миколайович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.


З питань придбання посібника можна звернутися за адресою: yrvi@ukr.net

© Приходько Ю.О., Юрченко В.І. 2012
© Видавництво "Каравела", 2012

Зміст навчального посібника

ПЕРЕДМОВА

СЛОВНИК ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ

ІМЕНА В ПСИХОЛОГІЇ:

 • Абраменко Віктор Іванович
 • Айзенк Ганс Юрген
 • Ананьєв Борис Герасимович
 • Анастазі Анна
 • Біне Альфред
 • Блонський Павло Петрович
 • Божович Лідія Іллівна
 • Виготський Лев Семенович
 • Войтко Віталій Іванович
 • Гальперін Петро Якович
 • Гезелл Арнольд Люціус
 • Давидов Василь Васильович
 • Ельконін Даніїл Борисович
 • Запорожець Олександр Володимирович
 • Зінченко Петро Іванович
 • Коломінський Наум Львович
 • Косма Тетяна Василівна
 • Котирло Віра Кіндратівна
 • Левченко Михайло Володимирович
 • Леонтьєв Олексій Миколайович
 • Лісіна Майя Іванівна
 • Люблінська Ганна Олександрівна
 • Піаже Жан
 • Роджерс Карл Ренсом
 • Роменець Володимир Андрійович
 • Рубінштейн Сергій Леонідович
 • Синиця Іван Омелянович
 • Фройд Зігмунд

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Додаток. ПОЛОЖЕННЯ про психологічну службу системи освіти України

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК


Передмова

Підвищення рівня психологічної культури всіх суб’єктів педагогічного процесу (як викладачів, так і студентів) є важливою передумовою покращення якості вищої освіти шляхом запровадження особистісно-орієнтованих технологій навчання, створення умов для особистісного зростання і професійного становлення майбутніх фахівців. У зв’язку з цим можна навести слова В.О. Сухомлинського: «Психологія мене цікавить більше, ніж педагогіка; власне, без психології нема і педагогіки. Якщо педагогіку порівняти з майстернею, то психологія – це інструменти в майстерні; нема інструментів або вони нікуди не годяться – від майстерні залишаться самі стіни. Дуже часто так у школах і буває».

Відомо, що знання стають дієвими тоді, коли набувають для людини особистої цінності. У психологічній літературі виділяється чотири типи ставлень студентів до психологічного знання:

 1. формальне навчальне,
 2. позитивне аморфне,
 3. позитивне пізнавальне,
 4. ціннісно-смислове.

Важливо, щоб у студентів було сформоване позитивне ціннісно-смислове ставлення до психології, оскільки формальне, безособове ставлення утруднює процес опанування і застосування майбутнім психологом і педагогом психологічних знань у практичній професійній діяльності.

Студенти з ціннісно-смисловим ставленням до психологічної науки виявляють інтерес до додаткової психологічної інформації, особистісні і професійні смисли вивчення психології пов’язують із самопізнанням, самовдосконаленням. Вони мають повні, узагальнені, глибокі, системні, усвідомлені знання предметно-специфічного характеру, а також знання про способи дії з ними. Для таких студентів притаманні міцність, гнучкість, оперативність опанованих знань із психології. У них формується культура професійного мислення, що передбачає володіння професійною термінологією, засвоєння понятійного апарату науки, глибоку ерудицію, начитаність у галузі свого наукового предмета. Досягнути цього можна завдяки розвивальному навчанню, яке може забезпечувати три магістральні взаємопов’язані напрями збагачення знань студентів:

 1. концептуальний напрям – знання теорії;
 2. понятійний напрям – засвоєння понятійного апарату з кожної дисципліни, яка вивчається;
 3. фактологічний напрям – знання фактів, уміння їх аналізувати та інтерпретувати.

Цей навчальний посібник-довідник зорієнтований переважно на понятійний напрям збагачення знань студентів. Знання понять, чітке визначення їх змісту, уміння аналізувати і співвідносити різні тлумачення термінів, знаходити пояснення суперечливим думкам – це основа засвоєння знань у будь-які галузі, в тому числі і в галузі психолого-педагогічної освіти. Саме тому такі знання мають бути сформовані у студентів ще на початкових курсах їх навчання. Теоретичні професійні знання повинні включатися в їх реальну навчальну діяльність. Це можливо за умови, коли наукові поняття стають знаряддями досягнення цілей і способом розв’язання прийнятих ними професійних завдань. Отже, озброєння майбутнього фахівця понятійними формами знань повинно стати способом досягнення мети професійної підготовки.

Словник-довідник містить більше 1500 статей, у яких розкриваються основні поняття із загальної, вікової, педагогічної і соціальної психології та зміст найбільш досліджуваних психологічних явищ, відомих психологічних теорій тощо. В ньому подаються короткі відомості з біографій та наукових здобутків найбільш відомих вітчизняних і зарубіжних вчених-психологів. Особлива увага приділена українським вченим, науково-педагогічна діяльність і психологічні дослідження яких збагатили психологічну науку, сприяли формуванню української наукової психологічної школи.

Через складність свого предмета дослідження, в психологічній науці є різні тлумачення наукових понять і різні підходи до їхнього застосування, тому мають місце застереження, в якому саме значенні застосовано певне поняття (наприклад, поняття «виховання» застосовують у вузькому і широкому розумінні) або в якому напрямі психології це розглядається.

Для зручності користування словником-довідником у тексті словника курсивом виділені слова і словосполучення (при першій їх появі у даній статті), які є заголовками інших словникових статей довідника.

Укладачі цього навчального посібника сподіваються, що матеріали, внесені до нього, прислужаться широкому загалу тих, кого цікавить психологія, а особливо студентам, які лише розпочинають опановувати психологічні знання - майбутнім психологам і педагогам.


З питань придбання посібника можна звернутися за адресою: yrvi@ukr.netОсобисті інструменти
Ми в мережі
Реклама