Рой Т.М. Особливості діагностування творчих здібностей учнів початкової школи

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Версія від 15:30, 13 лютого 2013; V.yurchenko (Обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Рой Тетяна Миколаївна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка

У статті розглядається діагностування творчих здібностей учнів початкової школи; визначаються особливості застосування діагностичних методик у процесі розвитку творчих здібностей.

Ключові слова: діагностування, діагностичні методики, творчі здібності, розвиток творчих здібностей, учні початкової школи.


В статье рассматривается диагностирование творческих способностей учащихся начальной школы; определяются особенности применения диагностических методик в процессе развития творческих способностей.

Ключевые слова: диагностирование, диагностические методики, творческие способности, развитие творческих способностей, ученики начальной школы.


The article reveals the diagnostics creativity of primary school pupils,determines features of the application of diagnostic methods in the development of creative abilities.

Keywords: diagnostics, diagnostic methods, creativity, creativity abilities of primary school pupils.

Зміст

Актуальність теми

Одним із найважливіших завдань педагогічної науки на сучасному етапі є вирішення проблеми формування і розвитку творчої особистості, адже наявність у людей творчого способу мислення давно перетворилася у соціальну необхідність. Нові умови і перспективи розвитку суспільства, загальні тенденції науково-технічного й економічного прогресу висувають все нові й нові вимоги до підготовки підростаючого покоління, що стане в майбутньому запорукою успішного існування людської спільноти.

Аналіз наукових досліджень

Феномен творчості завжди привертав увагу дослідників як найважливіший компонент соціальної культури. З моменту зародження та становлення шкільної практики навчання особлива увага завжди приділялася вихованню особистості, що зможе творчо ставитися до праці, самостійно знаходити вирішення назрілих проблем. Питанню розвитку творчих здібностей учнів початкової школи придіяли увагу чимало зарубіжних і вітчизняних науковців. Дослідженням розвитку творчих якостей школярів присвячено праці Л. Виготського, С. Глухова, В. Давидова, Д. Ельконіна та інших; розвитку їх творчої активності – Л. Байранова, Г. Нікуліна, О. Савченко; їх творчі і спеціальні здібності вивчали Н. Винокурова, В. Крутецький, П. Підкасистий, Н. Лейтес та інші; проблемам застосування діагностування у педагогічному процесі присвячені праці зарубіжних дослідників, зокрема Г. Вітцлака, Д. Зеєбах, К. Інгекамп, Г. Клауса, Я. Коломінського, О.Кочетова, І. Мар’єнко, Е. Стоунса та інших. В Україні ці проблеми досліджують науковці В.І. Бондар, І. Булах, В. Галузинський, С. Гончаренко, В. Козаков, Ю. Мальований, С.М. Мартиненко, О.М. Мельник, І. Підласий, І. Распопов, М. Ржецький, Н. Розенберг та інші.

Мета статті

Розкрити особливості застосування діагностичних методик у процесі розвитку творчих здібностей учнів початкової школи.

Виклад основного матеріалу

Нами було проведено аналіз сучасної літератури з проблем діагностування та розвитку творчих здібностей учнів початкової школи та виокремлено методики, які застосовуються у початковій школі. На думку С.М. Мартиненко, “професійна діяльність вчителя початкової школи полягає не лише в передачі знань, формуванні вмінь і навичок, а ґрунтується на засадах педагогічної діагностики, яка дає змогу шляхом вивчення особистості учня забезпечити оптимальні умови для навчання і виховання, врахування індивідуальних потреб, турботу про психічне і фізичне здоров’я вихованців” [4, c.11].

З’ясовано, що на початку ХХ століття Л. Виготським було створено й обґрунтовано теорію психічного розвитку особистості. Вчений засвідчив, що між процесами навчання і розвитку існує складний взаємозв’язок, що змінюється з віком учня, довів, що процеси розвитку не збігаються з процесами навчання, навчання обумовлює розвиток. Щодо проблеми розвитку творчих здібностей учнів, процес навчання здійснюється в зоні найближчого розвитку, у процесі якого школярі спочатку вирішують відповідні завдання під керівництвом дорослих. З плином часу, в міру розвитку творчих здібностей, ці завдання будуть виконуватися учнями цілком самостійно. Організація творчої діяльності учнів у зоні найближчого розвитку, є важливою умовою розвитку їх творчих здібностей. Саме творча діяльність людини робить її особистістю [1, 117 – 126].

Усі вияви обдарованості є значущими і потрібними для повноти життя як особистості, так і суспільства. У початковій школі розвиток здібностей дітей, їх творче ставлення до виконання різних завдань визначено як передумову всебічного розвитку і виховання, творчого самовираження дитячої особистості. Творчих людей вирізняє особливе вміння бачити і чути те, чого не помічають інші, тонше відчувати, яскравіше висловлюватися, саме тому “треба змалку пробуджувати у дітей різними засобами невід’ємні якості творчої людини: бачити незвичайне у звичайному” [5, c. 194–195].

Щоб діагностувати і систематично формувати творчу особистість у процесі навчання, необхідно знати її властивості, творчі риси її характеру. Зокрема, О. Кульчицька виділяє такі властивості творчої особистості, а саме: “виникнення спрямованого інтересу до певної галузі знань ще в дитячі роки; зосередження на творчій роботі, спрямованість на обраний напрям діяльності; висока працездатність; підпорядкованість творчості духовній мотивації; стійкість, непоступливість у творчості, навіть упертість; захоплення роботою” [3, c. 27].

С.О. Сисоєва підкреслює, що “для формування творчої особистості, необхідно розвивати такі здібності: проблемне бачення; здатність до висування гіпотез, оригінальних ідей; здатність до винахідництва; здатність до дослідницької діяльності; вміння аналізувати, інтегрувати та синтезувати інформацію; розвинене уявлення, фантазію; здатність до виявлення протиріч; здатність до подолання інерції мислення; здатність до виділення основного; здатність до всебічного опису явищ, процесів; здатність пояснювати, доводити, обґрунтовувати; здатність робити висновки; вміння переносити знання та досвід у нові ситуації; вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, скриті взаємодії; здатність до самоуправління; здатність до міжособистісного спілкування; здатність долати конфліктні ситуації” [6, с.110 – 118]. Вчена для визначення розвитку творчих здібностей виділяє три рівні: високий, середній, низький. Під високим рівнем вона розуміє постійний прояв показників, що характеризують розвиток творчих здібностей у діяльності учня, середній рівень – коли якості проявляються у половині ситуацій, за якими спостерігали; низький рівень – відсутність чи мінімальний прояв показників; визначення рівнів розвитку креативності здійснюється експертами за її методикою.[6, 115]

О.Я. Савченко виокремила такі критерії творчості, як: вміння переносити знання в нову ситуацію; гнучкість мислення; розвинена уява; вміння створювати нові образи; вміння знаходити багатоваріантність розв’язків [5, 197] .

Аналізовані нами методики діагностики творчих здібностей учнів початкової школи спрямовані передусім на виявлення певних якостей та спеціальних здібностей особистості. Для діагностування гнучкості мислення доцільно застосовувати методику, за якою учням пропонується побудувати одне речення із заданої кількості слів. Отримані результати свідчитимуть про те, чи не є учень у полоні стереотипів мовних структур. Для діагностування допитливості, складності, уяви та схильності до ризику можна використовувати адаптовану методику особистісної креативності Є. Тунік[2].

З метою виявлення швидкості процесів уяви, незвичайності та оригінальності образів, багатства та глибини фантазії варто використовувати методику “Вербальної фантазії”, яка дає змогу вчителю зробити висновки про творчі якості особистості шляхом бесіди з учнем. У процесі дослідження виявлено, що існуючі у практиці діагностичні методики визначення у дітей здібностей до творчої діяльності передбачають виконання ними певних завдань, що допомагає виявляти творчі здібності. Пропонуємо серію завдань на встановлення кмітливості (складання фігур із певної кількості паличок; перекладання паличок для видозміни; складання квадрата з певних частин) або розв’язування завдань, спрямованих на розвиток уяви – пропонування придумати неіснуючі предмети з кола, придумати предмети для використання у побуті з частини пилососа.

Для розвитку творчих здібностей учнів початкової школи варто використовувати завдання, які сприятимуть активізації творчого мислення, а саме: виділення протилежних властивостей, пошук аналогій, асоціювання понять, ставлення запитань, переформулювання, генерування ідей. Діагностичну методику “Виділення протилежних властивостей” доцільно проводити у формі гри, яка полягає у знайденні позитивних і негативних ознак наведених явищ (зима, літо, осінь, весна; пити ліки, робити зарядку, вмиватися).

Розвитку здатності ставити запитання допоможе гра “Що в кулаці?”, яка має на меті з’ясувати, що знаходиться в руці. Завдання “Переформулювання” розвиває фантазію учня, тому що полягає у вигадуванні ним різних способів застосування одного і того ж предмету [7, 58 – 65].

Висновок

Таким чином, учитель початкової школи за допомогою зазначених діагностичних методик має змогу завчасно виявити творчі якості особистості та сприяти розвитку творчих здібностей учнів молодшого шкільного віку.

Список використаних джерел

  1. Виготський Л. С. Детская психология :Собр.соч. в 6 т.–Т.4/Л.С.Виготський.–М.: Просвещение, 1984. – С. 117 – 126.
  2. Загальна психологія: посібн. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/posibnuku/160/25.pdf – Заголовок з екрану.
  3. Кульчицька О.І. Складові біографії творця / О. І. Кульчицька // Обдарована дитина – 1998. – № 3. – С.27 – 32.
  4. Мартиненко С.М. Основи діагностичної діяльності вчителя початкової школи: навчально-методичний посібник / С.М. Мартиненко. – К. : Сім кольорів, 2010. – 262 с.
  5. Савченко О.Я. Виховний потенціал освіти: посібник для вчителів і методистів початкового навчання / О.Я. Савченко. – 2-ге вид., доповн., переробл. – К. : Богданова А. М., 2009. – 226 с.
  6. Сисоєва С. О. Творчий розвиток учнів у контексті особистісно-орієнтованого навчання / С.О. Сисоєва // Гуманітарні науки. – 2001. – № 1. – С.110 – 118.
  7. Обдаровані діти : Діагностика та супровід / [упоряд. Т. Червонна] – К. : Шк. світ, 2008. – 126 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама