Васюра Н.О. Соціально-правовий захист дітей у загальноосвітніх навчальних закладах

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Васюра Наталія Олександрівна, магістрантка спеціальності «Соціальна педагогіка» Інституту психології та соціальної педагогіки, лаборант відділу виховних технологій Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ

В статті окреслено причини недостатньої реалізації соціально-правового захисту дітей в середніх загальноосвітніх школах. Автором подано результати дослідження реального стану діяльності шкіл з питань соціального-правового захисту учнів.


В статье обозначены причины недостаточной реализации социально-правовой защиты детей в средних общеобразовательных школах. Автором представлены результаты исследования реального состояния деятельности школ по вопросам социально-правовой защиты учащихся.

Зміст

Актуальність

Робота загальноосвітнього навчального закладу в сфері захисту прав дітей є дуже актуальною, адже діти віком від 6 до 17 років більшість свого часу проводять у закладах освіти. Саме тут формуються певні особистісні якості, цінності, життєва позиція, стандарти поведінки.

На сучасному етапі в українських загальноосвітніх навчальних закладах питання прав людини, громадянської освіти недостатньо відображені в шкільній програмі, а отже, потреби дітей знати про свої права, виробляти навички їх практичної реалізації задовольняються не повною мірою.

Проблема соціально-правового захисту особистості у шкільному віці є актуальною й для наукових пошуків. Зокрема, соціально-педагогічний аспект соціально-правового захисту дітей висвітлювали такі науковці, як В. Оржеховська, О. Пилипенко, П. Рабінович, Г. Лактіонова, О. Наливайко, Л. Караман, В. Лапаєва, І. Звєрєва та ін. Деякі актуальні проблеми щодо виявлення соціально-педагогічних умов реалізації прав дитини знайшли своє відображення у педагогічних працях, які стосуються: соціально-правового захисту дитини (З. Галковська, Н. Малярова, М. Несміянова та ін.); сімейно-правової політики (Г. Бевз, А. Капська, П. Синютка та ін.); правового виховання школярів (Л. Кузьменко, В. Оксамистний, М. Фіцула та ін.); історії розвитку прав дітей (В. Боцяновський, Ю. Василькова, Л. Волинець, Р. Доватор та ін.); підготовки спеціалістів у навчальних закладах щодо захисту прав дітей (І. Ковчина, Л. Міщик, В. Кічук).

Аналіз праць з даної тематики дозволив з’ясувати, що додаткової уваги сьогодні потребує проблема соціально-правового захисту учнів у середніх загальноосвітніх школах.

Мета і завдання статті

Мета статті: обґрунтувати необхідність розроблення та впровадження спеціальних програм, застосування різноманітних форм та методів реалізації соціально-правового захисту дітей у ЗНЗ.

Завдання: виявити причини низького рівня реалізації соціально-правового захисту дітей в ЗНЗ; дослідити ставлення сучасних школярів до реалізації заходів з питань прав дітей.

Соціально-правовий захист дітей – це комплекс заходів держави і неурядових організацій щодо законодавчого та соціального закріплення прав дітей, в основі яких лежить пріоритет дитини, гарантія її особистих та соціальних прав, прав у сім’ї та суспільстві.[4]

Завданнями соціально-правового захисту дітей визначають: психолого-педагогічну та юридичну допомогу; консультування дітей та їх батьків; соціально-медична, інформаційно-правова допомога дітям з питань реалізації потреб дитини (культурних, дозвіллєвих, одержання професії, працевлаштування, тощо).[5]

За останні роки в обов’язкову програму виховної та соціально-педагогічної роботи школи міцно вкоренився напрям правової освіти та правового захисту школярів. Але на етапі реалізації такого напряму роботи виникають певні проблеми, серед яких: недосконалість нормативно-правової бази; недостатність науково-методичного та інформаційного забезпечення; не пріоритетність соціально-правового захисту учнів для діяльності педагогічного колективу ЗНЗ;недостатність компетентних з даного питання фахівців.[3]

Для дослідження реального стану роботи шкіл щодо соціально-правового захисту школярів нами було проведено анкетування учнів віком від 14 до 16 років на базі спеціалізованої школи № 113 технологічного та спортивного профілю м. Києва.

На питання, яке виявляло рівень обізнаності дітей щодо проведення заходів з питань прав дітей, більшість опитаних (67%) відповіла позитивно, лише 6% дали негативну відповідь, а 27% не змогли дати однозначної відповіді. Це свідчить про середній рівень поінформованості учнів про заходи з питань прав дітей, що проводяться в їх школі.

На запитання про різноманіття заходів (рис. 1) підлітки дали такі відповіді, як-от: класні години 40% від загальної кількості виборів, бесіди – 25,3%, конференції – 6,6%, вікторини – 9,3%, тематичні тижні та конкурси стіннівок – 5,3%, День захисту дітей – 4%. Такі форми роботи, як брейн-ринг та круглий стіл обрали лише кілька осіб, тому можна зробити висновок, що ці форми роботи у ЗНЗ не проводяться. Також про однотипність заходів свідчать наступні дані: 60% опитаних стверджують, що ті ж самі заходи повторюються із року в рік. Перелік заходів, що проводяться зі школярами, представлено на рис. 1.

Рис Стаття Н Васюри.JPG

Рис 1 . Розподіл відповідей школярів на запитання «Які заходи проводяться в твоїй школі з питань захисту прав дітей» (Назви всі варіанти, що підходять)

Що ж до залучення дітей до кожного заходу, ми визначили наступне: найбільша кількість опитаних (43%) брала участь у класних годинах, 23% – в бесідах; 4,2% – в брейн-рингу та конкурсах стіннівок, 3% – у Дні захисту прав дітей. Показовим є те, що 7% не брали участі, але мають бажання це зробити в майбутньому, що свідчить про зацікавленість підлітків правовою тематикою.

Результати дослідження свідчать про наявність високої мотивації дітей до підвищення власної правової освіченості: 65% опитаних відзначили, що хочуть більше дізнатися про права дітей; 25% не визначилися, щодо цього, а отже їх можна вважати потенційними споживачами правової інформації.

Бажані форми роботи, формах за допомогою яких школярі хотіли б отримувати правові знання, подано у таблиці нижче:

Таблиця 1.


Форми роботи Вибори учнів
Бесіда 25%
Дебати 11,50%
Лекція юриста 23,30%
Тренінг за методикою «рівний-рівному» 8,50%
Тренінг, який проводять дорослі фахівці 25%
Брейн-ринг 6,70%

Висновок

Таким чином, недоліками реалізації соціально-правового захисту дітей у ЗНЗ є: безсистемність заходів – поодинокі акції з великим проміжком часу; одноманітність організаційних форм роботи; недостатня залученість учнів до заходів, що проводяться; залежність кількості та якості проведених заходів від підготовленості до соціально-правового захисту дітей класного керівника тощо.

З огляду на вище перераховані проблеми та високий рівень зацікавленості дітей правовою освітою, очевидним є необхідність розроблення та впровадження спеціальних програм, застосування різноманітних форм та методів реалізації соціально-правового захисту дітей у загальноосвітніх навчальних закладах для підвищення рівня їх ефективності та правової освіти учнів.

Список використаних джерел

  1. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях : навч. посіб. / Ольга Володимирівна Безпалько – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 134 с.
  2. Знаємо та реалізуємо свої права: навч.-метод. посіб. / [ Квітка Я.М., Константінов С.Ф., Ковганич Г.Г., Денисова О.І.]. – К. : Навч. книга, 2002. – 239 с. – (Сприяння просвітницькій роботі «рівний - рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя)
  3. Карпачова Н.І Стан дотримання та захисту прав дитини в Україні: Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. До 20-річчя ратифікації Україною Конвенції ООН про права дитини. – К., 2010. – 230с.
  4. Петрочко Ж.В. Основи соціально-правового захисту особистості навч.посіб./ Жанна Василівна Петрочко . – К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2009. – 320 с.
  5. Соціально-педагогічні основи захисту прав дитини: навчально-методичний посібник/ [М.В. Євсюкова, О.А. Калашик та ін.]/ за заг. ред.. К.Б. Шевченко та О.А. Удалової – К:. ФОП «Чальцев», 2008. – 224 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама