Клименко А.І. Розвиток лідерських якостей підлітків залежно від черговості народження дитини в сім’ї

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Клименко Анастасія Ігорівна, магістрант психології Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ


У статті викладено результати дослідження розвитку лідерських якостей підлітків, охарактеризовані особливості дітей кожного порядку народження. Проаналізовано взаємозв’язок розвитку лідерських якостей та черговості народження, а також надані рекомендації батькам та вчителям шкіл щодо гармонійного розвитку лідерських якостей підлітків відповідно до особливостей черговості народження.

Ключові слова: лідерські якості, лідерство, лідерська позиція, лідер, черговість народження, підлітковий вік.


В статье изложены результаты исследования развития лидерских качеств подростков, охарактеризованные особенности детей каждого порядка рождения. Проанализирована взаимосвязь развития лидерских качеств и очередности рождения, а также предоставленны рекомендации родителям и учителям школ, относительно гармоничного развития лидерских качеств подростков в соответствии с особенностями очерёдности рождения.

Ключевые слова: лидерские качества, лидерство, лидерская позиция, лидер, очередность рождения, подростковый возраст.


The results of research of development of leader qualities of teenagers, described features of children of every order of birth, are expounded in the article. Intercommunication of development of leader qualities and order of birth, and also given recommendations, is analysed to the parents and teachers of schools, in relation to harmonious development of leader qualities of teenagers in accordance with the features of order of birth.

Keywords: leader qualities, leadership, leader position, leader, order of birth, teens.


Зміст

Актуальність

Проблема виховання дітей і підлітків у сучасних умовах постає особливо гостро. Недоліки сімейного виховання породжують труднощі при навчанні в школі, конфлікти з педагогами і, як наслідок цього, соціальну дезадаптацію підлітка [3, с.22].

Ми без зусиль розпізнаємо літературний талант, музичний талант, спортивний талант. Але в такому складному суспільстві як наше на передній план постає талант іншого роду – талант лідерства. З усіх форм таланту здатність вести за собою, примушувати інших людей об'єднуватися навколо себе є найбільш загадковою і найбільш глибокою. У людській історії талант лідерства найсильніше впливав на долі інших людей і на особистий успіх [3, с.22].

Якщо людина, народжена із задатками лідера, не здатна стати лідером, тобто не може досягти відповідних рівнів культури та освіти, навичок, життєвого досвіду, професіоналізму, не може принести жертв, притаманних лідеру, то у такої людини вірогідність захворювання шизофренією, неврозом набагато вище ніж у інших. Саме тому питання розпізнавання лідерських якостей стоїть сьогодні дуже гостро.

Проблемою лідерства займалися такі дослідники як А. Менегетті в його праці «Психологія лідерства», О.О. Папір в роботі «Особливості спілкування і взаємодії дітей-лідерів з однолітками в сюжетно-рольових іграх». Розробкою методик дослідження лідерства і організованості груп підлітків та старшокласників займалися Ю.Л. Лобков, С.В. Саричев, А.С. Чернишов та ін. Питання розвитку лідерських якостей розглядали О. Маковський, Н. Мараховська, І. Миськів та ін. На лідерську обдарованість звернула свою увагу дослідник А. Мітлош. Психологічні особливості мотивації лідерства у підлітків розглядала у своїй дисертації психолог С.В. Походенко.

Згідно статистиці, яка була наведена у довідниках «Хто є хто в Америці» та «Американські чоловіки і жінки у сфері науки», високі та впливові позиції часто займають старші діти. Також їх багато серед людей із науковим ступенем і професорів університетів. Якщо говорити про президентів Америки, то переважна більшість із них – перші діти в сім’ї. Двадцять три із сорока одного президента США (56%) були первістками за природою [9, с.12].

Американськими дослідниками було науково підтверджено вплив кількісного складу та черговості народження на формування індивідуальності дитини. На позицію дитини впливає також і кількість дітей у сім’ї. Позиція єдиної дитини відрізняється від позиції дитини в багатодітній родині, так само як і першої від наймолодшої. Особлива позиція у єдиної дівчинки серед братів та в єдиного хлопця серед сестер.

Черговість народження та його вплив на особистість вивчали американський психолог, доктор психологічних наук Кевін Леман, а також учений-дослідник у галузі наукових технології і соціальних програм Массачусетського інституту технологій Френк Саллоуєй.

Але, на жаль, подібні дослідження практично не проводились в України.

Об’єкт, предмет, мета та гіпотеза дослідження

Об’єкт дослідження: лідерські якості підлітків.

Предмет дослідження: черговість народження дитини в сім’ї як чинник розвитку лідерських якостей підлітків.

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та емпірично перевірити залежність розвитку лідерських якостей підлітків від черговості народження дитини в сім’ї.

Гіпотеза дослідження: Розвиток лідерських якостей підлітків залежить від черговості народження дитини в сім’ї. Перші та єдині діти мають більш розвинені лідерські якості, ніж інші діти.

База дослідження, методи та практична значущість результатів

База дослідження: Для дослідження лідерських якостей нами були обрані особи підліткового віку (11–15 років). Вибірка склала 216 підлітків із таких закладів: Колегіуму «Олімп» (30 осіб), дитячого будинку Чернігівської області (24 осіб), ЗНЗ №57 (37 осіб), спеціалізованої школи французької мови №285 (114 осіб), релігійної організації «Добра звістка» (14 осіб), які взяли участь у дослідженні.

Методи дослідження. У дослідженні були використані тести на виявлення рівня розвитку лідерських якостей у підлітків:

 • Тест-опитувальник “Чи здатний ти бути лідером?” Є. С. Жарикова та С. Л. Крушельницького;
 • Тест “Конструктивний малюнок людини з геометричних фігур”;
 • Тест “Намалюй свій характер”;
 • Тест «Оцінка лідерських якостей» (за Ю.Ф. Пачковським).

Практична значущість результатів дослідження. Результати проведених нами досліджень можуть бути корисними, як для створення оптимальних умов розвитку та формування особистості дитини і підлітка в сім’ї, так і для психологічної консультативної роботи психолога з сім’ями. Це також може знадобиться у педагогічній практиці для реалізації індивідуального підходу у вихованні дітей і підлітків та в роботі менеджера з персоналу з кадрами і відбору претендентів на керівні посади.

Аналіз результатів дослідження

У результаті аналізу джерел було визначено, що лідер – це людина, яка задовольняючи свій власний егоїзм, реалізує суспільний інтерес, той, хто вміє служити, змусити функціонувати, здатний створити гармонію стосунків між усіма, забезпечити найвищий рівень досягнень як на матеріальному, так і на духовному рівні. В якомусь сенсі лідер наділений природною схильністю, вдосконаленою життєвим досвідом. Тобто лідером необхідно не лише народитися, але й стати.

На розвиток лідерських якостей впливає чимало факторів, основним з яких вважається його сім’я. Кожний раз, коли народжується дитина, повністю змінюється внутрішній уклад сім’ї. Те, як батьки поводяться з кожною дитиною, коли вона з’являється в сім’ї, в кінці кінців визначає її долю. Саме тому одним з основних факторів впливу на дитину вважається саме черговість її народження.

Черговість народження – не є точною наукою, вона не говорить, що первістки будуть непорушно вести себе саме так, а середні – інакше. Варіації, такі як час народження дитини чи її стать, надають порядку народження суб’єктивний характер. А додаткові варіації такі, наприклад, як цінності, виховані батьками, які самі мають власний порядок народження, - також відіграють роль. Все це поєднується в одне ціле, створюючи унікальну особистість, якій, можливо, але не обов’язково будуть притаманні певні характеристики, типові для її (його) порядку народження.

У результаті аналізу результатів дослідження було виявлено, що більшість досліджених нами підлітків (70%) мають середні показники рівня розвитку лідерських якостей, 24% - низький, 5 - 14% мають високі і лише 1% схильні до диктату.

Найбільш виражені лідерські якості у первістків, других за порядком народження дітей та єдиних. У третіх та четвертих дітей простежується тенденція до зниження рівня розвитку лідерських якостей (див. табл. 1).

Таб 1 Стаття Клименко А.jpg

Це пояснюється тим, що старші діти (первістки) ще з дитинства мають лише батьків у якості прикладу, вони природнім чином переймають більшість характеристик дорослих. Але так як особистість дитини найбільш інтенсивно формується у віці до 5 років, а первістки в основному вчаться тільки у дорослих – у людей, які роблять все правильно, їм може бути притаманна схильність до диктату, яка була помічена у нашому дослідженні лише серед перших дітей.

Високий розвиток лідерських якостей у єдиних дітей може пояснюватися тим, що йому (чи їй) ніколи не доводилось боротися з братами та сестрами за увагу батьків, своє становище чи блага. Такий устрій допомагає єдиній дитині бути більш упевненою у собі, точніше виражати свої думки і бути вище всього, що відбувається. Така соціальна ситуація на початку розвитку може стати причиною більш виражених лідерських якостей у майбутньому.

Високим рівнем розвитку лідерських якостей найбільше володіють перші та другі діти, проте середній рівень розвитку лідерських якостей частіше трапляється серед єдиних дітей. Такий рівень розвитку лідерських якостей у других дітей може пояснюватися тим, що перша дитина зазвичай задає темп розвитку другій, і, таким чином, друга дитина стимульована перемогти свого старшого суперника. Завдяки таким умовам молодша дитина часто починає розвиватися швидше, вона „мчить вперед” у своєму розвитку так швидко, як тільки може. Через це другі діти виростають конкурентними, честолюбними, зорієнтованими на здобуття переваги й у них також можуть розвинутися лідерські якості.

Проаналізувавши частоту поширення тих чи інших типів особистості, нами було помічено, що практично всі типи особистості з однаковою частотою трапляються серед досліджуваної групи підлітків. Лідери складають лише 14% від загальної кількості досліджуваних і найбільше їх серед перших та єдиних дітей (див. рис. 1).

Рис 1 Стаття Клименко.jpg

Як видно з рис. 1, на вісі ординат позначені процентні ставки наявності того чи іншого типу особистості щодо всіх досліджуваних; на вісі абсцис позначені абревіатури типів особистості, такі як: (ДКХ): тип дослідник, конструктор, художник (лідерських якостей не має); (І): інтуїтивний тип (лідерських якостей не має); (ВЧ): вчений (легко абстрагується від реальності, володіє “концептуальним розумом”, відрізняється здатністю розробляти “на все” свої теорії, зазвичай володіє душевною рівновагою і раціонально продумує свою поведінку); (Т-Н): тривожно-недовірливий (лідерських якостей не має); (ВВ): відповідальний виконавець (володіє багатьма рисами типу “керівник”, проте в ухваленні відповідальних рішень часто присутні коливання, орієнтований на “уміння робити справу”, високий професіоналізм, володіє високим відчуттям відповідальності і вимогливості до себе і інших, високо цінує правоту); (ВК): вербальний керівник; (К): керівник (зазвичай це люди, що мають схильність до керівної і організаторської діяльності, орієнтовані на соціально-значущі норми поведінки, мають високий рівень мовного розвитку; володіють хорошою адаптацією в соціальній сфері, домінування над іншими утримують у певних межах).

Із 216 досліджених нами було виділено 44 підлітка, яким притаманні лідерські якості, це 20% від загальної обсягу. Було виявлено, що більшість лідерів із досліджуваної групи володіють такими якостями особистості: амбавертність (77%), цілеспрямованість (61%), комунікабельність (59%), азартність (73%) та креативність (73%), здатність розташовувати до себе людей присутня приблизно 50:50, володіють переважно амбівалентною самооцінкою, але все ж більше тяжіють до позитивної, дисциплінованість також виражена приблизно у 50% підлітків, що може пояснюватися схильністю більшості лідерів до бунтарства та до захисту власної позиції, інколи наперекір існуючим правилам.

Вираженість лідерських якостей найчастіше трапляється у перших, других та єдиних дітей; найбільше екстравертів у цій вибірці серед третіх і четвертих дітей, інтровертів – серед перших та єдиних; цілеспрямованість найбільш розвинена у єдиних дітей; комунікабельність, як риса характеру частіше зустрічається у перших та єдиних дітей, здатність розташовувати до себе людей – у перших.

Впевненість у собі найбільш притаманна другим дітям, а невпевненість третім та четвертим. Незалежність, як якість особистості найчастіше у цій вибірці буває притаманна першим та єдиним дітям; азартність – третім та четвертим. Креативність, творче мислення розвинене практично в однаковій мірі у всіх досліджених групах.

Наявність тих чи інших якостей особистості практично в однаковій мірі виражені як у підлітків-лідерів, так і у підлітків із невираженими лідерськими якостями. Однак, такі якості як амбаверсія, екстраверсія, цілеспрямованість, комунікабельність, здатність розташовувати до себе людей, впевненість у собі, незалежність та азартність все ж на 1 – 7% більше у підлітків-лідерів, ніж у підлітків із невираженими лідерськими якостями.

Найбільша частка підлітків, яких визнає їх найближче оточення в якості лідерів міститься серед перших дітей (52%). Це може пояснюватися тим, що перші діти завжди прагнуть до влади, вони спрямовані на завоювання лідерської позиції, вміють відстояти власну думку і, зазвичай, що б не робили перші діти – це не залишається непоміченим. Через це першим дітям значно легше та доступніше отримати визнання групи та статус лідера.

Також у результаті нашого дослідження були отримані додаткові дані. Був проаналізований рівень розвитку лідерських якостей у хлопців та дівчат, виявилось, що лідерські якості більше виражені у хлопців, ніж у дівчат, схильність до диктату у цій вибірці присутня лише у хлопців. Проте відмінність є досить незначною. На нашу думку, така тенденція обумовлена перш за все емансипацією жінок та прагненням до ґендерної рівності. Ці дані також підтверджуються статистикою Grant Thornton, згідно якої на Філіпінах 47% керівників – жінки, в Тайланді – 38%, в Польші – 32%, в Росії – 42%. Середній показник по світу складає – 24% жінок-керівників.

Тобто, можна припустити, що хлопці та дівчата практично в однаковій мірі володіють лідерськими якостями і ця характеристика не залежить від ґендеру.

Для статистичної обробки даних був вибраний критерій φ* - кутове перетворення Фішера, який призначений для зіставлення двох вибірок за частотою появи ефекту, що нас цікавить («перші та єдині діти в сім’ї» – «лідери», «не перші чи єдині діти в сім’ї» – «лідери»), а також метод рангової кореляції Спірмена, що дозволяє визначити тісноту (силу) і напрямок кореляційного зв’язку між двома ознаками або двома профілями (ієрархіями) ознак.

Було виявлено, що частка осіб, у яких проявляється досліджуваний ефект («лідер»), у вибірці 1 («перші та єдині діти в сім’ї») не більше, ніж у вибірці 2 («не перші та єдині діти в сім’ї»). Тобто, суттєвої різниці у рівні розвитку лідерських якостей у перших та єдиних дітей по відношенню до інших немає. Кореляція між показником рівня розвитку лідерських якостей та черговістю народження не відрізняється від 0, що означає відсутність чіткої залежності між рівнем розвитку лідерських якостей та черговістю народження дитини в сім’ї.

Це може пояснюватися існуванням варіацій, що дозволяють іншим порядкам народження (другим, третім, четвертим) набувати якостей перших чи єдиних дітей. Тобто стверджувати, що перші діти – лідери, а другі чи треті – ні, ми не можемо.

Згідно якісного аналізу була виявлена певна тенденція до більшого розвитку лідерських якостей у перших та єдиних дітей і в деяких випадках навіть других, однак вона не є закономірною та стабільною. Згідно статистичного аналізу високий рівень розвитку лідерських якостей може бути як у перших та єдиних, так і у інших порядків народження. Отже, гіпотеза не підтвердилась.

Психологічні рекомендації батькам та вчителям

На підставі результатів дослідження нами були розроблені психологічні рекомендації батькам та вчителям шкіл щодо гармонійного розвитку лідерських якостей підлітків відповідно до особливостей порядку народження.

Підлітковий вік є досить суперечливим та визначальним у формуванні особистості, саме в цьому віці починають формуватись та закріплюватись лідерські здібності. У зв’язку з цим, таким важливим є їх гармонійний розвиток.

Для батьків важливо надати своїм дітям можливість зростати, і щоб при цьому перед ними була перспектива – як можна раніше застосувати свої особисті таланти, які б вони не були. Якщо їм це не вдається, вони відвертаються від суспільства і вирішують назавжди залишитися у світі –надцятирічних.

Початок може бути покладений у будь-якій сім’ї, де зрозуміли, що почуття відповідальності необхідне дітям. Секрет полягає в тому, що батьки повинні поставити перед собою таку ціль, для досягнення якої їм саме зовсім трохи не вистачає сил, і звернутися до дітей за допомогою, тому що без них нічого не досягти.

Що ж до конкретних порядків народження, то для гармонійного розвитку лідерських якостей первістків та єдиних дітей важливим є профілактика перфекціонізму, необхідно уникати фраз на кшталт «ти повинен…», це може лише ускладнити і так велику вимогливість до себе підлітка, а також погіршити його самооцінку, що може бути перешкодою на шляху до розвитку лідерства. Тим паче для перших та єдиних дітей «трон» є надзвичайно важливим. Дорослим необхідно більше часу проводити разом із первістками, так як їм значно комфортніше з людьми старшого віку. Це буде сприяти їх відповідальній позиції та гармонійному розвитку. Первістки дуже чутливі до критики, тому не варто спішити виправляти їх, допомагати краще тоді, коли вони про це попросять.

Лідерські якості других за порядком народження дітей зазвичай виховуються на протиставленні себе первістку, на конкуренції з ним. Це може призвести до бунтарства, девіантної поведінки, намагання відзначитися будь що. Тому з боку батьків необхідно в жодному разі не порівнювати дітей між собою, до кожного ставитись по-різному, індивідуально. Корисним можуть бути, наприклад, прогулянки з кожною дитиною окремо, що дасть можливість відчути себе важливою та особливою як першу дитину, так і другу.

Середнім дітям найважче досягти лідерства, так як вони зазвичай постійно відчувають тиск зі сторони і старших, і молодших братів та сестер, що ускладнює процес формування лідерських якостей. Тому допомагаючи середній дитині необхідно дати їй відчути себе особливою, можливо, час від часу купувати їй новий одяг, замість обносок старших дітей, проводити години окремо з нею. Це створить певну недоторкану територію для середньої за віком дитини, що забезпечить їй більш комфортний розвиток.

Молодші діти, зазвичай, мають найменше обов’язків та правил, їм часто багато чого дістається досить легко. Через це така дитина має менше можливості навчитися дорослості. Маючи також занадто багато лідерів, молодша дитина може вступити в змагання в різних напрямах, що «розпорошує» її зусилля та може зумовити почуття неповноцінності. Успіху можна досягнути, якщо дитина знайде «свою нішу», не зайняту іншими членами сім’ї. Тому для молодших – дуже важливим є чітке встановлення правил та допомога їм у знаходженні себе, свого місця в цьому світі. Високий рівень розвитку лідерських якостей для них можливий, однак, для цього їм необхідно буде докласти значно більше зусиль, а ніж, наприклад, первісткам.

Отже, можна сказати, що можливість виховання лідерських якостей є у кожної за порядком народження дитини. Однак, це вимагає великої пильності з боку батьків, учителів у школі та найближчого оточення.

Висновки

Підсумовуючи проведений аналіз, можна сказати, що розуміння порядку народження дитини в сім’ї допомагає покращити її взаємини з друзями, з близькими людьми, зрозуміти, чому люди тримаються за свою роботу, і як можна краще знайти спільну мову з керівництвом чи підлеглими, а також як саме виховувати дітей, залежно від того чи іншого їхнього порядку народження.

У результаті дослідження було виявлено, що переважна більшість перших, других та єдиних дітей мають лідерські якості, однак це не є обов’язковим, інші порядки народження також можуть мати лідерські якості, це може обумовлюватися різними варіаціями. Але в будь-якому разі вміння розпізнавання лідерських якостей та їх гармонійний розвиток сьогодні є вельми актуальною проблемою. Бо якщо людина, яка народжена із задатками лідера, або набула їх в результаті впливу варіацій, не здатна їх реалізувати, тобто не може досягти відповідних рівнів культури та освіти, навиків, життєвого досвіду, професіоналізму, не може принести жертв, притаманних лідеру, має більшу вірогідність захворювання шизофренією чи неврозом.

На сьогоднішній день досить поширеним є стереотип, що саме перші та єдині діти більше за всіх володіють лідерськими якостями. Але в результаті проведеного нами дослідження цей стереотип був подоланий, так як не вдалося підтвердити залежність рівня розвитку лідерських якостей від порядку їх народження. Отже, можливість стати лідером є практично у всіх за порядком народження дітей.

Список використаних джерел

 1. Булах І.С. Психологія особистісного зростання підлітка. — К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2003. — 340с.
 2. Венгер А.Л. На что жалуетесь? Выявление и коррекция неблагоприятных вариантов развития личности детей и подростков. - Москва-Рига: Педагогический Центр «Эксперимент», 2000 – 132с.
 3. Голдберг Э., Грам С. Управляючий мозг: Лобные доли, лидерство и цивилизация / Пер. с англ. Д. Бугакова. - М.: Смысл, 2003. - 335 с.
 4. Думитрашку Т. А. Факторы формирования индивидуальности в многодетной семне: Автореф...дисерт. – М.: 1992
 5. Земская М. Семья и личность. – М.: Прогресс, 1986. – 200 с.
 6. Кови Стивен. Лидерство, основанное на принципах: пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. — 300с.
 7. Копець Л. В. Психологія особистості. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 335с.
 8. Кулаков С.А. На приеме у психолога - подросток: Пособие для практ. психологов / Российский гос. педагогический ун-т им. А.И.Герцена — СПб.: Издательство РГПУ им. А.И.Герцена, 2001. — 350с.
 9. Леман Кевин. Порядок рождения /Пер. с англ. Е. Прищенко. – К.: Брайт Букс, 2007 – 448 с.
 10. Максвелл Д. Поспитай у себя лидера / Пер. с англ. Г.І. Левитан. – Мн.: ООО «Попурри», 2002. – 400 с.
 11. Снайдер Ді. Курс виживання для підлітків – К.: Ровесник, 1989. – 156с.
 12. Минделл А. (пер. с англ.). Лидер как единоборств (введение в психологию демократии). - Ч I.—М.: Институт психологии РАН, 1993 — 88 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама