Рикова В.Ю. Превентивне виховання підлітків в умовах Школи повного року навчання

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Рикова Вікторія, магістр соціальної педагогіки Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ


Зміст

Актуальність теми дослідження

Сьогодні перед соціально-педагогічною наукою та практикою активно постає завдання превентивного виховання підлітків. Для реалізації цього завдання у 2007 році у м. Києві був започаткований проект «Школа повного року навчання», метою якого є задоволення освітніх і дозвіллєвих потреб учнівського колективу. Підлітковий вік — період інтенсивного становлення почуттів і волі, спрямованості, готовності жити і діяти так, як живуть і діють дорослі. Зростає його активність, відбувається ціннісна переорієнтація під впливом прагнення бути дорослим. У цей кризовий період, період пошуку орієнтирів та формування життєвих цінностей завданням сім’ї та школи є формування позитивних соціальних установок, профілактика негативних явищ в учнівському середовищі. Одним із напрямів превентивного виховання підлітків є організація їх змістовного дозвілля. Водночас, забезпечення зайнятості учнів у позаурочний час є одним із пріоритетних завдань Школи повного року навчання [3, c. 7].

Стан дослідження проблеми

Школа повного року навчання базується на освітній філософії, має відкритий характер, забезпечує надання освітніх, дозвіллєвих, оздоровчих, психологічних та інших видів послуг як учням, так і іншим членам місцевої громади. Вона сприяє вільному обміну ідеями, є повноправним суб’єктом участі у прийнятті рішень стосовно окремих питань місцевої громади.

В основу розробки моделі громадсько-активної Школи повного року навчання покладені ідеї демократизації та гуманізації освіти, адаптації школи до нових соціокультурних потреб, сприйняття її як додаткового ресурсу для розвитку шкільної громади, пошуку ефективних способів розкриття творчого потенціалу дітей, їхніх сімей тощо [3, с. 53].

«Школа повного року навчання» як інноваційна модель відкритої соціально-педагогічної системи функціонує у межах трьох взаємообумовлених компонентів: «Школа повного дня», «Школа без вихідних», «Літня розвивально-оздоровча школа» [3, с. 57].

Школа повного року навчання ставить такі завдання превентивного виховання у дозвіллєвій діяльності:

 • забезпечення всебічного розвитку підлітків, їхнього особистісного зростання;
 • формування суспільно-громадського досвіду особистості;
 • розвиток, стимулювання та реалізація духовного й творчого потенціалу підлітків;
 • створення системи пошуку, розвитку й підтримки юних талантів, обдарувань;
 • залучення до особистісно-значущих соціокультурних цінностей;
 • задоволення потреб у професійному самовизначенні;
 • забезпечення соціально-педагогічного захисту дітей та організація їхнього дозвілля;
 • розвиток психофізичних ресурсів, зміцнення здоров’я, підтримка високої працездатності;
 • виховання вольових якостей, формування активної життєвої позиції, здорового способу життя засобами фізичної культури, спорту та просвітницької роботи.

Зміст дозвіллєвої діяльності у преветивному вихованні визначається її завданнями і спрямований на формування ціннісних ставлень до держави і суспільства, до себе та свого фізичного «Я», до праці, природи і мистецтва; на залучення підлітків до національної культури і духовності, на формування в них світоглядних позицій, ідей, поглядів, переконань на основі цінностей вітчизняної і світової культури [1, с. 37].

Система превентивного виховання в превентивній педагогіці побудована з урахуванням принципів комплексності, системності, інтегративності, мобільності, наступності, конкретності, реалістичності та етичності [2].

Аналіз результатів дослідження

Даючи оцінку превентивному вихованню підлітків в умовах Школи повного року навчання на базі СШ №23 Деснянського району в м. Києві ми визначили за необхідне провести опитування підлітків, батьків та педагогів у формі анкетування.

Аналіз емпіричного матеріалу дав можливість отримати такі кількісні та якісні результати.

Рис 1 Стаття Рикової В.jpg

Як видно з діаграми (рис 1.) переважна більшість опитаних учнів 6-8 класів вважають, що здоровий спосіб життя це, перш за все, заняття спортом (хлопці – 65%, дівчата – 52%) та не вживання шкідливої їжі, тютюну та наркотиків (хлопці – 60%, дівчата – 56%). Менше половини вважають все вище перелічене показниками здорового способу життя (хлопці – 40%, дівчата – 32%). І лише 8% дівчат окремо виділило систематичне відвідування лікаря як показник здорового способу життя.

Рис 2 Стаття Рикової В.jpg

Учні 9-10 класів (рис. 2.) дещо по-іншому розуміють здоровий спосіб життя. Для хлопців найвищим показником стало не вживання шкідливої їжі, тютюну та наркотиків – 60%, тоді як лише 40% дівчат приділили цьому належну увагу. Для дівчат здоровий спосіб життя – це весь комплекс запропонованих видів діяльності – 60%, для хлопців комплексність поряд із зайняттям спорту – по 50%; але лише для 30% дівчат займатись спортом означає вести здоровий спосіб життя; 10% хлопців виділили окремо систематичне відвідування лікаря як показник здорового способу життя.

При порівнянні розуміння здорового способу життя учнями 6-8 класів та 9-10 класів бачимо, що з віком зменшується важливість заняття спортом як компоненту здорового способу життя, але й набувається розуміння багатогранної природи здоров’я людини.

Крім вказаних показників здорового способу життя, учні виділили такі:

 • вживання овочів та фруктів щодня;
 • достатня кількість сну;
 • загартовування.
Рис 3 Стаття Рикової В Р.jpg

За даними опитування (рис. 3.) менше половини учнів 6-8 класів мають шкідливі звички (45% хлопців та 28% дівчат), тоді як цей показник в учнів 9-10 класів понад 50% (40% хлопців та 60% дівчат. Як і у випадку із дотриманням норм здорового способу життя фіксується невтішна тенденція про збільшення кількості дівчат, що мають згубні звички. У випадку із наявністю шкідливих звичок аж на 32% зросла ця кількість, тоді як хлопці знизили цей показник на 5%.

Серед шкідливих звичок учні виокремлюють:

 • тютюнопаління;
 • вживання алкоголю;
 • нераціональне харчування;
 • звичку гризти нігті.

Поряд із думкою підлітків, для нашого дослідження важлива була оцінка батьків окремих аспектів роботи Школи повного року навчання.

Таблиця 1

Результати опитування про охоплення дітей гуртковою роботою

Гуртки, які відвідують діти Гуртки, які хотіли б відвідувати діти, на думку батьків
* баскетбол, * айкідо,
* боротьба, * плавання,
* танці, * баскетбол,
* вокал, * туризм,
* гітара, * танці,
* бісероплетіння * театральний,
* комп’ютерний,
* шахи,
* дизайн

Дані табл. 1 показують нам, що гуртки, наявні у школі, могли б задовольнити потреби дітей, адже організацію бажаних видів діяльності вже розпочато. Така ситуація показує нам, що класні керівники мають перспективу для залучення підлітків у позанавчальну діяльність.

Рис 4 Стаття Рикової В.jpg

Дані рис. 4. засвідчують нам, що до 1 години без нагляду дорослих перебуває 7, 68% підлітків, 2-3 години – 42,40%, 4-5 годин – 15,36%, 6-8 годин – 15,36%, понад 8 годин – 7,68%, складно відповісти – 11,52%. Невтішним є показник, що понад 23% дітей перебувають без нагляду дорослих від 6 до 8 годин на добу. Це означає, що учні не залучені до позаурочної діяльності у школі, і такі учні можуть легко піддатися негативному впливу референтної групи, тому їм потрібно більше приділити уваги класному керівнику та соціальному педагогу.

Рис 5 Стаття Рикової В.jpg

Найбільш поширеними у підлітковому середовищі формами поведінки, що відхиляється від норми (рис. 5.), на думку батьків, є:.

 • паління (65,28%);
 • негативне ставлення до навчання (46,08%);
 • грубість, лихослів’я (38,40%);
 • порушення правил поведінки у школі (38,40%);
 • непідкорення, критика дорослих (30,72%);
 • застосування наркотиків (26,88%).

Для нашого дослідження важливою є позиція педагогів у превентивному вихованні підлітків, вивчення форм та методів, які вони використовують. Класні керівники виступають суб’єктами превентивного виховання, адже вони проводять планові бесіди виховного характеру протягом навчального року, на класних годинах обговорюють поведінку учнівського колективу та окремих учнів зокрема, координують екскурсії, походи для окремого класу тощо. Саме тому успіх превентивного виховання багато в чому залежить від знань, умінь і навичок педагога.

Таблиця 2

Відповіді респондентів на питання про запрошення спеціалістів з окремих напрямків превентивного виховання на класні години

Клас Представники правоохоронних органів Медичні працівники Соціальний педагог Практичний психолог
4 12, 5 % - 12,50% 12,50%
5 - - 12,50% 12,50%
6 - 12,50% 12,50% 12,50%
7 - - 12,50% 12,50%
8 - - 12,50% 12,50%
9 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%
10 - - 12,50% -
11 12,50% - - -
Всього 37, 5 % 25% 87,50% 75%

Показовим є факт (табл. 2) активного залучення представників психологічної служби (87,5% - соціального педагога та 75% - психолога) до виховного процесу у класних колективах. Представників правоохоронних органів (37,5%) та медичних працівників (25%) включають до взаємодії з учнями набагато рідше. Це може бути пов’язано із складністю налагодити взаємозв’язок із правоохоронною службою. У графі «інше» педагоги вказували батьків, оскільки для учнів авторитетною є думка та досвід батьків.

Нами була розроблена програма превентивного виховання підлітків у Школі повного року навчання. Програма включає в себе роботу з учнями, педагогами та батьками для підвищення рівня ефективності превентивного виховання у тих проблемних питаннях, які ми виявили під час проведення дослідження.


Програма превентивного виховання підлітків у Школі повного року навчання

Мета: підвищити ефективність превентивного виховання у Школі повного року навчання.

Завдання:

 1. Сприяти формуванню здорового способу життя та профілактиці негативних явищ в учнів підліткового віку.
 2. Забезпечити умови для самореалізації підлітків у поза навчальний час.
 3. Сприяти формуванню у батьків переконання щодо важливості сімейних форм дозвілля у превентивному вихованні підлітків.
Табл 1 Стаття Рикової В.jpg
Табл 2 Стаття Рикової В.jpg

Список використаної літератури

 1. Габора Л. Роль дозвіллєвої діяльності у профілактиці дитячої бездоглядності / Л. Габора // Рідна школа. – 2009. - №10. – с.37.
 2. Оржеховська В.М. Превентивна педагогіка : навч. посіб. / В.М. Оржеховська, О.І. Пилипенко. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2007. – 287 с.
 3. Школа повного року навчання: теорія і практика: наук.-метод. посіб. / [ О.В. Безпалько, О.М. Гриневич, О.Б. Жильцов та ін.]; за заг. ред В.О. Огнев’юка, Л.Л. Хоружої. – К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2008. – 176с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама