Хоружа Людмила Леонідівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

(Перенаправлено з Л.Л. Хоружа)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Хоружа Людмила Леонідівна

Хоружа Людмила Леонідівна - проректор з наукової роботи Київського університету імені Бориса Грінченка, професор кафедри теорії та історії педагогіки, доктор педагогічних наук, професор.

Зміст

Освіта

Досвід роботи

 • Працювала вчителем фізики, старшим викладачем, доцентом, деканом, заступником директора інституту.

Викладає дисципліни

 • „Педагогічна деонтологія”,
 • „Соціологія виховання” та ін.

Наукова діяльність:

 • У 2004 р. – захистила докторську дисертацію на тему : "Теоретичні засади формування етичної компетентності майбутніх учителів початкових класів” (спеціальність 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти)
 • Сфера наукових інтересів : етика професійної поведінки вчителя, модернізація професійно-педагогічної підготовки сучасного педагога.
 • Автор підручників, монографії, близько 50 наукових і науково - методичних публікацій.

Нагороди

 • Знак "Відмінник освіти"

Основні публікації

 1. Моніторинг професійної діяльності вчителя : теорія і практика: метод. посіб. / [ В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, М.В. Сорока та ін.] ; за заг. ред. В.О. Огнев’юка, Л.Л. Хоружої. – К. : КМПУ ім.. Б.Д. Грінченка, 2009. – 60 с. – Бібліогр. : с. 41-43.
 2. Забродська Л.М., Онопрієнко О.В., Цимбалару А.Д., Хоружа Л.Л. Інформаційно-методичне забезпечення проектно-технологічної діяльності вчителя: [навч.-метод. посібник]. — Х. : Видавнтча група "Основа", 2007. — 208с. — (Бібліотека журналу "Управління школою"; Вип.6(54)). — ISBN 978-966-333-5*58-2.
 3. Хрестоматія з етики (з елементами християнської етики): навч. посіб. для учнів 5-6 кл.загальноосвіт. навч. закл. / упоряд.: Хоружа Л.Л., Мовчун А.І. - К.: Сім кольорів, 2008.- 192 с.: іл. - (Київський підручник).
 4. Хоружа Л.Л. Педагогічна деонтологія: навч. - метод, посіб. / Л.Л. Хоружа. - К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2008. - 96. (Гриф МОН України №14/18 - Г- 413 від 26.03.2007 р.)
 5. Школа повного року навчання: теорія і практика: наук.-метод. посіб. заг. ред. В.О. Огнев’юка, Л.Л. Хоружої. - К.: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2008.- 176 с.
 6. Хоружа Л.Л. Характеристика етичних понять /Енциклопедія освіти/ Акад. пед. наук Україна; головний ред. В.Г. Кремень. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - С.268, 269-270.
 7. Мартиненко С.М., Хоружа Л.Л. Лекції із загальної педагогіки: навч. посібник / Київський міський педагогічний ун-т ім. Б.Д.Грінченка. — 5-те вид., стер. — К. : КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2008. — 124с. : табл. — У вих. данних 6-те вид., доп. та перероб.. — Бібліогр.: с. 124.
 8. Хоружа Л.Л. Педагогічна деонтологія: навчально-метод. посібник для студ. вищих навч. закл. / Київський міський педагогічний ун-т ім. Б.Д.Грінченка. — К. : КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2008. — 96с. — Бібліогр.: в кінці розділів.. — ISBN 978-966-7548-45-9.
 9. Мовчун А.І., Хоружа Л.Л. Етика: підручник для 6 кл. загальноосвітн. навч. закладів. — К. : Навчальна книга, 2006. — 240с. — ISBN 966-329-070-6.
 10. Хоружа Л.Л. Етична компетентність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика / АПН України; Інститут педагогіки АПН України. — К., 2003. — 319с. : табл. — Бібліогр.: с. 271-295. — ISBN 966-7084-90-6.
 11. Мартиненко С.М., Хоружа Л.Л. Загальна педагогіка: Навч. посіб. / Міжрегіональна Академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2002. — 176с. : рис. — Бібліогр.: с. 171-172. — ISBN 966-608-172-5.
 12. Програма вивчення дисципліни "Актуальні проблеми соціальної педагогіки" / Міжрегіональна Академія управління персоналом / Н.П. Зубалій (підгот.), Л.Л. Хоружа (підгот.). — К. : МАУП, 2000. — 11 с. : рис.
 13. Хоружа Л.Л. У пошуках нової моделі педагогічної освіти / Л.Л. Хоружа // Вища школа. – 2009. – 11. – С.23-31.
 14. Хоружа Л.Л. Категорія педагогічної відповідальності у педагогічній спадщині Б.Д.Грінченка / «Мрії, вистраждані життям...»: до 145-ї річниці з дна народження Б.Д.Грінченка: кол. монографія (у двох част.): Ч.1 / В.О. Огнев’юк, Н.М. Гупан, Н.П. Дічек та ін. - К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 2009. - С. 127-134.
 15. Хоружа Л.Л., Безпалько О.В. Школа повного року навчання як модель гармонізації навчальної та позаурочної діяльності учнів в умовах соціального середовища // Світ виховання. - 2008. - №4(29).- С. 5-10.
 16. Хоружа Л.Л. Педагогічна етика вчителя та розвиток мислення молодших школярів // Початкова школа. - 2008.- №7. - С.23-24.
 17. Хоружа Л.Л. Герменевтика: педагогічний погляд // Шлях освіти. - 2008. - №2(48). - С.7-11.
 18. Хоружа Л.Л. Кмітливість і дотепність як прояви етичної поведінки молодших школярів // Початкова школа. - 2008.- №1.- С.59-62.
 19. Хоружа Л.Л. Деонтологічні основи педагогічної професії // Роль педагогічної етики у професійній підготовці сучасного вчителя: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції / Редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа та ін. - К.: КМПУ ім. Б.Д.Грінченка, 2008. - С.16-18.

Контакти:

(+38044) 272-15-83 (117)

Примітка:

Використано матеріал із сайту Київського університету імені Бориса Грінченка
Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама