Кафедра психології НПУ ім. М.П. Драгоманова

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Кафедра психології є однією із найстаріших кафедр університету, що має витоки з Київського інституту соціального виховання. Створено її у 1930р. Першим завідувачем кафедри був кандидат психологічних наук, професор, дійсний член АПН СРСР Г.С.Костюк (1899-1982). З 1952 року завідувачем кафедри працював кандидат психологічних наук, професор Д.Ф.Ніколенко (1899-1993). Він автор понад 200 науково-методичних праць з проблем формування умінь і навичок під час оволодіння різними видами діяльності; психологічних основ підготовки вчителя; профорієнтації та профвідбору. З 1980 року кафедру психології очолив доктор психологічних наук, професор О.В.Скрипченко (1921). Він автор понад 200 наукових і науково-методичних робіт з комплексного вивчення розвитку складових інтелекту; теоретичного обґрунтування і практичної реалізації потенційних можливостей психічного розвитку дитини. З 1991 року кафедрою керував кандидат психологічних наук. професор М.В.Левченко (1994-1995). Він автор понад 80 наукових і науково-методичних праць з психологічної і педагогічної адаптації студентів до навчання і умов життя у вузі, проблем профорієнтації та профвідбору. У 1991 році кафедру психології було розділено на дві: психології (завідувач – професор М.В.Левченко) та психології і педагогіки педагогічного факультету (завідувач – професор Н.В.Чепелєва). З 1995 року кафедру психології очолює кандидат психологічних наук, професор Л.В.Долинська, автор понад 200 наукових та науково-методичних праць з проблем розвитку самосвідомості особистості, спілкування, особистісно-професійного зростання майбутнього вчителя, активних методів навчання. Під її керівництвом підготовлено понад 30 кандидатських дисертацій з проблем особистісного зростання майбутнього вчителя, психології удосконалення освітнього процесу, комунікативної компетентності особистості та ін. За цей період материнська кафедра психології відпочкувала ще кілька кафедр, які функціонують в інших інститутах.


Сьогодні завідувач кафедри психології - Любов Василівна Долинська, кандидат психологічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України. На кафедрі працює 25 викладачів (10 штатних і 15 сумісників). Серед них кандидати психологічних наук професори Т.М. Лисянська та Л.М.Зінченко, кандидати психологічних наук, доценти Н.В. Андріяшина, Л.П. Матяш-Заяц, О.Б.Мельничук, О.О.Мізерна, С.В.Строяновська, кандидати психологічних наук, старші викладачі О.В.Темрук та С.А.Козачук, старший викладач Н.В. Співак, викладач Н.В.Свинарчук. Навчальна робота кафедри з підготовки вчительських та психологічних кадрів будується відповідно до навчальних планів Інституту філософської освіти і науки, Інституту української філології та вечірнього факультету, які обслуговує кафедра. Майже всі члени кафедри працюють над науковою проблемою соціально-психологічних основ підготовки майбутнього вчителя в Україні. За сумісництвом на кафедрі працюють Максименко С.Д. – дісний член АПН України, доктор психологічних наук, професор; Чепелєва Н.В. – член-кореспондент АПН України, доктор психологічниї наук, професор; Смульсон М.Л. – доктор психологіних наук, професор; Іванчук М.Г. – доктор психологічних наук, професор; Говорун Т.В. – доктор психологічних наук, професор та інші. У роботі кафедри нсихології можна виділити кілька взаємозв'язаних аспектів: 1) науковий (вивчає закономірності психічного розвитку Так, колективом кафедри розроблені підручник, практикум і хрестоматія із загальної психології з грифом МОН України, навчальний посібник „Вікова і педагогічна психологія”, практикум „Педагогічна психологія” та ін. За редакцією О.В. Скрипченка, Л.В. Долинської, Т.М. Лисянської виданий навчальний посібник “Питання і проблемні ситуації з психології та педагогіки”, а авторами О.В. Скрипченко, Т.М. Лисянською, Л.О. Скрипченко видано навчальний посібник “Психолого-педагогічний аналіз уроку” з грифом Міністерства освіти і науки України. При кафедрі психології є аспірантура і докторантура. Провідні науковці кафедри керують роботою аспірантів і докторів. Професор Долинська Л.В. є вченим секретарем спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій, вченим секретарем ексертної ради з психології ВАК України. Велика увага приділяється професійному зростанню членів кафедри, переважна кількість яких мають вчені ступені. Члени кафедри керують науковою роботою студентів, які беруть участь у Всеукраїнських наукових олімпіадах, різноманітних конкурсах на кращу студентську наукову роботу. Періодично кафедра психології організовує і проводить Всеукраїнські науково-практичні конференції, круглі столи, семінари, на кафедрі видається збірник наукових праць “Науковий часопис”, затверджений ВАК України. Кафедра підтримує широкі наукові зв”язки з АПН України з інститутом психології Г.С. Костюка АПН України (проводяться спільні науково-практичні конференції, підготовка докторів і аспірантів, здійснюються спільні наукові дослідження); з інститутом проблем виховання АПН України та інститутом педагогіки та психології професійної освіти (підготовка наукових кадрів, спільні наукові дослідження).Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама