Кремень Василь Григорович

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

(Перенаправлено з Кремень В.Г.)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Кремень Василь Григорович – Президент НАПН України

Кремень Василь Григорович - учений у галузі соціогуманітарних наук і державний діяч, Президент Академії педагогічних наук України (з 1997), академік Національної академії наук України (2000) та АПН України (1995), заслужений діяч науки і техніки України (1997), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2005), доктор філософських наук, професор, почесний професор Київського університету імені Бориса Грінченка

Народився 25 липня 1947 року в с. Любитове Кролевецького району на Сумщині.

Зміст

Освіта

Досвід роботи

 • Упродовж 1992–1994 рр. обіймав посаду заступника директора з наукової роботи та завідувача відділу методології соціально-політичного розвитку Національного інституту стратегічних досліджень України.
 • У 90-х роках Василь Григорович працював в Адміністрації Президента України: керував службою з питань гуманітарної політики і був заступником керівника управління внутрішньої політики.
 • 1997 року він став президентом Академії педагогічних наук України.
 • У 1998 р. В.Г. Кремень обраний депутатом Верховної Ради України, там він очолював підкомітет з фахової освіти Комітету з питань науки і освіти.
 • Упродовж 1999–2005 рр. Василь Григорович обіймав посаду міністра освіти і науки України.

Наукова діяльність

У 1976 р. він захистив кандидатську, а в 1991-му — докторську дисертації з філософії.

Практичні кроки, здійснені у науково-освітянській сфері під керівництвом В.Г. Кременя, були концептуально цілісними і логічно продовжували його теоретичні дослідження.

Саме за ініціативи Василя Григоровича в країні відбувався активний процес переходу від авторитарної педагогіки до педагогіки толерантності, освітня система України наблизилася до освітніх систем розвинених європейських країн, втілювалася в життя інноваційна державна політика в галузях освіти і науки.

Загальноосвітня школа перейшла до нового змісту та дванадцятирічного навчання. Запроваджено вивчення іноземної мови з другого класу. Українська мова як державна вивчається всіма учнями. Старша школа перейшла до профільності. Істотно збільшилася кількість студентів вищих навчальних закладів. В основному здійснено комп’ютеризацію загальноосвітніх шкіл. Розпочато виконання програми «Шкільний автобус».

Прийнято програму з виготовлення та постачання до навчальних закладів обладнання нового покоління для вивчення природничоматематичних та технологічних дисциплін.

Розпочато експеримент із впровадження зовнішнього незалежного тестування школярів.

Вища освіта була підготовлена до приєднання до Болонського процесу, що відбулося в травні 2005 року.

Впродовж декількох років підготовлено отримання позики світового банку для розвитку освіти, що розпочалося з 2006 року. Повністю ліквідовано заборгованість із заробітної платні вчителям і науковцям.

Довгострокові ж плани перебудови освіти, їх обґрунтування і напрями практичного здійснення – в книзі В.Г. Кременя «Освіта і наука в Україні: інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати», яка вийшла друком у 2005 р.

Але освітянськими проблемами далеко не вичерпуються інтереси Василя Григоровича, науковця і громадянина.

У 1992 р., одразу після повернення з Москви, він разом з колегами започатковує низку досліджень соціально-політичного аналізу розвитку незалежної України, що здійснювалися кілька років щоквартально і щорічно, даючи розгорнутий детальний аналіз ситуації в країні, на основі якого велися певні розробки стратегії розвитку держави. Ці дослідження були дуже потрібними і своєчасними на той період, а напрацьована методологічна база залишається актуальною і нині.

Велику увагу приділяв В.Г. Кремень-філософ і цілісному політичному аналізу основних етапів української історії, за результатами яких вийшло кілька монографій, які є найбільш вдалою спробою в цій галузі. У книзі «Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду)» висловлюються думки щодо переосмислення історичного досвіду українського народу на шляху самоствердження себе в державі-нації, пропонується конструктивна дискусія про шляхи подальшого розвитку України як однієї з найбільших європейських держав.

У монографії «Україна: шлях до себе. Проблеми суспільної трансформації» розглянуто проблему суспільної трансформації нашої країни за доби незалежності у контексті багатовікового історичного досвіду, виокремлено два стратегічних завдання – побудову правової соціальної держави та розвиток громадянського суспільства.

У колі інтересів ученого і філософія як наука. У 2005 р. вийшов підручник (у співавторстві з В. В. Ільїним) «Філософія: Мислителі. Ідеї. Концепції». Чи не вперше у підручнику з філософії подано ґрунтовний і всебічний аналіз фундаментальних проблем світової філософської думки, зміст основних філософських ідей, теорій, поглядів, які дістали загальне визнання та практичне підтвердження, розкрито їхній генезис у процесі духовної еволюції культури.

Загалом В.Г. Кремень — автор близько 370 наукових праць з проблем філософії, соціально-політичного розвитку суспільства та педагогіки.

Головний редактор науково-теоретичного та інформаційного журналу АПН України "Педагогіка і психологія", голова редакційної колегії науково-практичного журналу "Директор школи, ліцею, гімназії", член редколегій: теоретичного та науково-методичного часопису "Вища освіта України", науково-практичного журналу "Гуманітарні науки", соціально-гуманітарного наукового журналу "Людина і Політика", науково-педагогічного журналу "Рідна школа", наукового часопису "Філософія освіти".

Нагороди

За визначні здобутки ученого нагороджено:

 • орденом «За заслуги» ІІ і ІІІ ступенів,
 • Почесною грамотою Верховної Ради,
 • орденом Нестора-літописця.
 • Заслужений діяч науки і техніки України (1997).

Основні публікації з проблем освіти, педагогіки і психології

(За даними Українського реферативного журналу "Джерело")

 1. Болонський процес в Україні: Наук.-метод. зб. Вип. 45, ч. 1 / Ред.: В.Г. Кремень; Наук.-метод. центр вищ. освіти. — К., 2005. — 192 с. — укp.
 2. Болонський процес в Україні: Наук.-метод. зб. Вип. 46, ч. 2 / Ред.: В.Г. Кремень; Наук.-метод. центр вищ. освіти. — К., 2005. — 200 с. — укp.
 3. Кремень В.Г. Вища освіта в соціокультурних змінах сучасності / В.Г. Кремень // Вища освіта України. — 2007. — N 3. — С. 9-13. — укp.
 4. Кремень В.Г. Для чого навчання, що не формує особистість? Про функції сучасної освіти в контексті цивілізаційних змін / В.Г. Кремень // Дир. шк., ліцею, гімназії. — 2007. — N 3. — С. 34-41. — укp.
 5. Другий Український педагогічний конгрес: зб. матеріалів конгр. / Ред.: В.Г. Кремень; АПН України, Львів. т-во "Рід. шк.", Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л.: ТзОВ Камула, 2006. — 600 с. — ISBN 966-8343-76-Х. — укp.
 6. Енциклопедія освіти / Ред.: В.Г. Кремень. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 1040 с. — ISBN 978-966-667-281-3. — укp.
 7. Кремень В.Г. Людина і освіта у вимірах економічної цивілізації / В.Г. Кремень // Постметодика. — 2007. — N 1. — С. 2-5. — укp.
 8. Кремень В.Г. Людиноцентризм в освіті: сучасний напрям розвитку духовності нації / В.Г. Кремень // Педагогіка і психологія. — 2006. — N 2. — С. 17-30. — укp.
 9. Кремень В.Г. Модернізація освіти - важливий чинник соціального, економічного і політичного розвитку України / В.Г. Кремень // Вісн. НАН України. — 2001. — N 3. — С. 22-25. — укp.
 10. Неперервна професійна освіта: філософія, педагогічні парадигми, прогноз: Моногр. / В.П. Андрущенко, І.А. Зязюн, В.Г. Кремень, С.Д. Максименко, Н.Г. Ничкало, С.О. Сисоєва, Я.В. Цехмістер, О.В. Чалий; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К.: Наук. думка, 2003. — 852 с. — Бібліогр.: 344 назв. — ISBN 966-7587-00-2. — укp.
 11. Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні - інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати / В.Г. Кремень. — К.: Грамота, 2005. — 447 с. — ISBN 966-8066-83-9. — укp.
 12. Кремень В.Г. Освіта й інтелект: роздуми про інтелігенцію / В.Г. Кремень // Педагогіка і психологія проф. освіти. — 2008. — N 1. — С. 7-16. — укp.
 13. Кремень В.Г. Освітня діяльність і інтелект: проблеми формування національної інтелігенції / В.Г. Кремень // Теорія і практика упр. соц. системами: філос., психологія, педагогіка, соціол. — 2008. — N 2. — С. 3-11. — укp.
 14. Особливості соціальної молодіжної політики в Україні та ФРН на сучасному етапі: Наук. зб. / У.Д. Бройх-Опперт, Ц. Вільдт, Г.У. Гаєвські, Ю. Грійс, М.Ф. Головатий, І.В. Жабровець, Г.І. Калінічева, А.І. Кудряченко, О.М. Кулик, В.Г. Кремень; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — К., 2004. — 332 с. — ISBN 966-608-412-0. — укp.
 15. Кремень В.Г. Педагогічна наука: час методологічної рефлексії / В.Г. Кремень // Педагогіка і психологія. — 1998. — N 2. — С. 9-15. — укp.
 16. Кремень В.Г. Про діяльність АПН України у 2002 - 2007 рр. / В.Г. Кремень // Педагогіка і психологія. — 2008. — N 1. — С. 5-27. — укp.
 17. Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 22 - 24 квіт. 2009 р., Київ - Житомир / Ред.: В.Г. Кремень; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих АПН України, Вища пед. шк. Пол. спілки вчителів, Житомир. держ. ун-т ім. І.Я.Франка, Пол. наук. т-во у м. Житомирі. — К.; Житомир, 2009. — 799 с. — ISBN 978-966-1547-31-4. — укp.
 18. Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. Вип. 32 / Ред.: В.Г. Кремень; Наук.-метод. центр вищ. освіти. — К., 2003. — 192 с. — укp.
 19. Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. Вип. 37 / Ред.: В.Г. Кремень; Наук.-метод. центр вищ. освіти. — К., 2004. — 194 с. — укp.
 20. Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. Вип. 39 / Ред.: В.Г. Кремень; Наук.-метод. центр вищ. освіти. — К., 2004. — 287 с. — укp.
 21. Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. Вип. 40 / Ред.: В.Г. Кремень; Наук.-метод. центр вищ. освіти. — К., 2004. — 161 с. — укp.
 22. Психологія професійної діяльності офіцера: Підруч. для військ. вузів / В.Г. Кремень, Б.М. Олексієнко, С.Д. Максименко, О.Д. Сафін, М.В. Костицький. — Хмельниц.: Вид-во Акад. ПВУ, 1999. — 487 с. — (Б-ка військ. педагога). — укp.
 23. Психолого-педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методол. семінару Акад. пед. наук України, 12 листоп. 1998 р. / Ред.: В.Г. Кремень; АПН України. Ін-т соц. та політ. психології. — К.: Гнозис, 1998. — 604 с. — ISBN 966-95339-8-8. — укp.
 24. Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992 - 2002: Зб. наук. пр. до 10-річчя АПН України. Ч. 1 / Ред.: В.Г. Кремень; Акад. пед. наук України. — Х.: ОВС, 2002. — 640 с. — ISBN 966-7858-23-5. — укp.
 25. Розвиток педагогічної і психологічної наук в Україні 1992 - 2002: Зб. наук. пр. до 10-річчя АПН України. Ч. 2 / Ред.: В.Г. Кремень; Акад. пед. наук України. — Х.: ОВС, 2002. — 416 с. — ISBN 966-7858-24-3. — укp.
 26. Кремень В.Г. Система освіти в Україні: сучасні тенденції і перспективи / В.Г. Кремень // Соціокультурні чинники розвитку інтелектуального потенціалу українського суспільства і молодь: Наук. пр. та матеріали конф. — К., 2001. — Вип. 1. — С. 5-17. — укp.
 27. Кремень В.Г. Трансформації особистості в освітньому просторі сучасної цивілізації / В.Г. Кремень // Проф.-техн. освіта. — 2009. — N 1. — С. 3-6. — Бібліогр.: 5 назв. — укp.
 28. Кремень В.Г. Трансформація особистості в освітньому просторі сучасної цивілізації / В.Г. Кремень // Педагогіка і психологія. — 2008. — N 2. — С. 5-14. — укp.
 29. Феномен інновації: освіта, суспільство, культура: монографія / В.Г. Кремень, В.В. Ільїн, С.В. Пролеєв, О.К. Микал, В.О. Рябенко, О.О. Шморгун; Ін-т обдар. дитини АПН України. — К.: Пед. думка, 2008. — 471 с. — ISBN 978-966-644-0*95-5. — укp.
 30. Кремень В.Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору: монографія / В.Г. Кремень; АПН України. — К.: Пед. думка, 2009. — 520 с. — Бібліогр.: с. 504-511. — ISBN 978-966-644-141-9. — укp
 31. Формування духовно-моральних цінностей та професійного становлення молоді в сучасних соціокультурних умовах: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19 - 21 жовт., 2005 р., Вінниця / Ред.: В.Г. Кремень; Наук.-метод. центр вищ. освіти. — К.; Вінниця, 2005. — 134 с. — (Пробл. освіти: Наук.-метод. зб.; Спец. вип. 2, ч. 2). — укp.
 32. Формування духовно-моральних цінностей та професійного становлення молоді в сучасних соціокультурних умовах: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 19 - 21 жовт., 2005 р., Вінниця / Ред.: В.Г. Кремень; Наук.-метод. центр вищ. освіти. — К.; Вінниця, 2005. — 362 с. — (Пробл. освіти: Наук.-метод. зб.; Спец. вип. 2, ч. 1). — укp.
 33. Кремень В.Г. Формування професійної траєкторії учня починається зі школи / В.Г. Кремень // Дир. шк., ліцею, гімназії. — 2007. — N 6. — С. 19-23. — укp.
 34. Кремень В.Г. Шляхи розвитку сучасної філософії інженерної освіти / В.Г. Кремень, С. Пазинич, О. Пономарьов // Вища освіта України. — 2006. — N 1. — С. 7-12. — Бібліогр.: 10 назв. — укp.
 35. Кремень В.Г. Якісна освіта в контексті загально цивілізаційних змін / В.Г. Кремень // Педагогіка і психологія. — 2007. — N 2. — С. 5-17. — укp.
 36. Кремень В.Г. Якісна освіта: сучасні вимоги / В.Г. Кремень // Педагогіка і психологія. — 2006. — N 4. — С. 5-7. — укp.

Примітка

Використана інформації із сайту Національної бібліотеки України імені В. І. ВернадськогоОсобисті інструменти
Ми в мережі
Реклама