Вольнова Леся Миколаївна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

(Перенаправлено з Л.М. Вольнова)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Вольнова Леся Миколаївна

Вольнова Леся Миколаївна - кандидат педагогічних наук, в.о. доцента кафедри галузевої психології та психології управління Інституту соціальної роботи та управління Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова


Основні публікації

  1. Капська А.Й., Безпалько О.В., Вайнола Р.Х., Вакуленко О.В., Вольнова Л.М. Соціальна педагогіка: підручник для студ.вищ. навч. закладів / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. Інститут соціальної роботи та управління / А.Й. Капська (ред.). — 4-те вид., перероб. і доп. — К. : Центр учбової літератури, 2009. — 488с. — Бібліогр.: в кінці розділів. — ISBN 978-966-364-915-8.
  2. Вольнова Л.М. Профілактика девіантної поведінки підлітків [] : навчально-методичний посібник до спецкурсу соціально-педагогічного циклу "Профілактика девіантної поведінки підлітків" для студ спец. "Соціальна педагогіка" / Л.М. Вольнова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. - 224 с. ; 21 см. - (До 175-річчя Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова). - ISBN 978-966-660-527-9
  3. Вольнова Л.М. Рольовий репертуар і рольова компетентність студента-майбутнього соціального педагога // Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах [Текст]: матеріали міжвуз. наук.-прак. конф. (Київ, 21 травня 2010 р.). – К.: Київ.нац. ун-т внутр. справ, 2010. – С.95-97.
  4. Вольнова Л.М. Вплив схильності до конформізму на соціалізацію підлітків / Л.М. Вольнова // Соціалізація особистості. Педагогічні науки : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2008. - Т. 30. - С. 50-60.
  5. Вольнова Л.М.Місце студентської субкультури в соціокультурному просторі міста / Л.М. Вольнова // Соціалізація особистості : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова; Редкол.: А.Й. Капська (відп. ред.) та ін. - Київ, 2008. - Соціалізація особистості. Педагогічні науки, Т. 31. - С. 138-147.
  6. Вольнова Л.М.Самостійна робота з психологічних дисциплін як засіб підвищення якості підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери / Л.М. Вольнова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5, Педагогічні науки : реалії та перспективи : сборник / М-во освіти і науки України, Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - Київ : НПУ, 2008. - Вип. 11. - С. 56-61.
  7. Вольнова Л.М.Психологічні особливості прояву Інтернет-адикції в підлітковому середовищі / Л.М. Вольнова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12, Психологічні науки : научное издание / М-во освіти і науки України, Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К. : НПУ, 2009. - Вип. 25 (49) : До 175-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова. - С. 88-93.
  8. Вольнова Л.М.Психологічна культура фахівців соціальної сфери як орієнтир сучасної професійної підготовки / Л.М. Вольнова // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : Матеріали доповідей звітно-наукової конференції викладачів ун-ту за 2008 р., 5 - 6 лютого 2009 р. / М-во освіти і науки України, Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - Київ, 2009. - С. 45-46.
  9. Вольнова Л.М.Формування психологічної компетентності як складової психологічної культури майбутніх соціальних педагогів / Л.М. Вольнова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11, Соціологія, соціальна робота. Соціальна педагогіка, управління : сборник / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. - Вип. 8 : До 175-річчя Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - С. 66-74.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама