Основні друковані праці Подоляк Людмила Григорівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Тут представлені основні друковані праці кандидата педагогічних наук, доцента Подоляк Людмили Григорівни.

Бібліографія представлена в хронологічному порядку.

Зміст

1959

Влияние труда в учебных мастерских на формирование самооценки у учащихся 5–7 классов / Л.Г. Подоляк // Вопросы психологи. – 1959. – № 6. – С. 13–24.

Вплив праці в навчальних майстернях на формування самооцінки в учнів V– VІІ класів / Л.Г. Подоляк // Наукові записки Науково-дослідного ін-ту психології УРСР. –Т. 11 : Питання психології. – К., 1959. – С. 239–242.

Влияние труда в учебных мастерских на формирование самооценки у учащихся V–VІІ классов / Л.Г. Подоляк // Сборник тезисов докладов на І съезде общества психологов. – Вып. 1. – М. : АПН, 1959. – 0,2 печ. л.


1960

Влияние труда в учебных мастерских на формирование самооценки у учащихся V–VІІ классов : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Подоляк Людмила Григорьевна; Киевский гос. пед. ин-т. – К., 1960. – 19 с.

Влияние труда в учебных мастерских на формирование самооценки у учащихся V–VІІ классов : дис. ... канд. пед. наук / Подоляк Людмила Григорьевна ; Киевский гос. пед. ин-т. – К., 1960. – 176 с.

Вплив праці в навчальних майстернях на формування самооцінки в учнів V– VІІ класів / Л.Г. Подоляк // Наукові записки Науково-дослідного ін-ту психології. –Т. 14 : Питання психології виховання. –К. : Рад. школа, І960. – С. 125–160.

Про деякі умови впливу праці на формування самооцінки в учнів 5–7 класів / Л.Г. Подоляк //Рад. школа. – 1960. –№ 2. – С. 32–36.

Влияние труда в учебных мастерских на формирование личности школьника / Л.Г. Подоляк // «Вопросы психологии» : материалы закавказской конференции психологов. – Ереван, 1960. – 0,2 печ. л.

Вплив праці в навчальних майстернях на формування особистості школяра / Л.Г. Подоляк // Питання психології навчання і виховання. – К., 1960. – 0,2 друк. арк.

Науково-практична конференція з проблеми психологічної підготовки до праці / Л.Г. Подоляк // Рад. школа. – 1960. – №5. –0,1 друк. арк.


1961

Нарада з питань психології трудового виховання та навчання (Москва. Січень–лютий 1961 р.) / Л.Г. Подоляк // Рад. школа. – 1961. –№5. – С. 94–95.

Об оценке труда школьников в учебных мастерских / Л.Г. Подоляк // Тезисы докл. на совещ. Моск. отд. о-ва психологов по вопросам психологии трудового воспитания и обучения, январь 1961 г. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1961. – С. 49–52.

Об оценке труда школьников в учебных мастерских / Л.Г. Подоляк // Вопросы психологии трудового воспитания и обучения. – М., 1961. – 0,2 печ. л.

Об оценке труда школьников в учебных мастерских / Л.Г. Подоляк //Школа и производство. – 1961. – № 9. – С. 39–42.


1963

Об учете индивидуальных особенностей учащихся / Л.Г. Подоляк // Школа и производство. – 1963. – № 6. – С. 42–44.

Воспитательное значение оценки труда учащихся в школьных мастерских / Л.Г. Подоляк // Тезисы докладов на ІІ съезде психологов. – М. : АПН, 1963. – Вып. 2. – 0,1 печ. л.


1964

Особливості формування самоконтролю у трудових діях в учнів 5–8 классов / Л.Г. Подоляк // Збірник Наукової республіканської конференції. – К. : Рад. школа, 1964. – 0,1 друк. арк.


1965

Психология личности и перевоспитание заключенных / Л.Г. Подоляк. – К. : МООП УССР,1965. –21 с.

Республиканская конференция по психологии в Киеве (декабрь 1964) /Л.Баслак, Л.Г. Подоляк // Сов. педагогика. – 1965. – № 6. – С. 156–167.

Будьте уважні : дитина майструє / Л.Г. Подоляк // Сільські вісті. – 1965. − 1 квітня. Праця, коли вона важка / Л.Г. Подоляк // Сільські вісті. – 1965. − 17 червня.


1966

Об особенностях формирования самоконтроля в трудовых действиях у учащихся 5–8 классов / Л.Г. Подоляк // Вопросы психологии. – 1966. –№ 1. – С. 80–86.

Развитие самооценки у подростков в условиях учебно-трудовой деятельности / Л.Г. Подоляк // XVIII Международный психологический конгресс. – Т. 3. Проблемы психологического развития и социальной психологии : тезисы. – М., 1966. – С. 184–185.

Самоконтроль учнів у процесі трудового навчання / Л.Г. Подоляк //Рад. школа. –1966. – №9. – С. 15–19.


1970

Психологія ігрової діяльності дітей дошкільного віку / Л.Г. Подоляк // Дошкільна педагогічна психологія. – К. : КДПІ, 1970. – С. 19–30.


1973

Особливості самооцінки першокласників / Л.Г. Подоляк // Початкова школа. – 1973. –№3. – С. 11–15.


1974

Психологія. Загальна та дошкільна : тематика курсових робіт та метод. вказівки до їх виконання для студентів-заочн. пед. ін.-тів. Спец. „Педагогіка і психологія” (дошкільна) / Л.Г. Подоляк. – К. : Вища школа, 1974. – 37 с.


1977

К вопросу о мотивах самооценки школьников / Л.Г. Подоляк // Воспитание, обучение и психологичсекое развитие : тезисы докл. к V Всесоюз. съезду психологов СССР, 27 июня – 2 июля 1977 г. – Ч.І. – М., 1977. – С. 62–63.

Мотивація самооцінки у дітей / Л.Г. Подоляк // Проблеми дальшого розвитку педагогічних і психологічних наук у світлі рішень XXV з’їзду КПРС : тези респ. наук. конф. – Ч.3. – К., 1977. – С.25–26.


1978

Технічні засоби навчання і активізація розумової діяльності / Л.Г. Подоляк // Тези наради-семінару викладачів пед. ін.-тів на тему „ Удосконалення навч.-виховного процесу в пед. вузі шляхом застосування техн. засобів навчання”. – К., 1978. – 43–44.

Мотивы самооценки в учебной деятельности младших школьников / Л.Г. Подоляк // Психологические проблемы процесса обучения младших школьников : тезисы докл. Всесоюз. конф. – М., 1978. – С. 120–121.


1980

Загальна, вікова і педагогічна психологія : практикум / Д.Ф. Ніколенко, Л.Г. Подоляк та ін. – К. : Вища школа, 1980. – 206 с.

Особистість, її структура і прояви / Л.Г. Подоляк // Загальна, вікова і педагогічна психологія : практикум. – К. : Вища школа, 1980. – С.25-35.

Міжособові стосунки в колективі учнів / Л.Г. Подоляк // Загальна, вікова і педагогічна психологія : практикум. – К. : Вища школа, 1980. – С. 35-41.

Психологія навчання / Л.Г. Подоляк // Загальна, вікова і педагогічна психологія : практикум. – К. : Вища школа, 1980. – С. 168-179.

Психологія виховання / Л.Г. Подоляк // Загальна, вікова і педагогічна психологія : практикум. – К. : Вища школа, 1980. – С. 179-190.

Самооценка в профессиональном самоопределении студентов педвуза / Л.Г. Подоляк // Проблемы подготовки учительских кадров в свете требований постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем совершенствовании обучения, воспитания учащихся общеобразовательных школ и подготовки их к труду» : тезисы докл. респ. науч.-метод. конференции, Даугавпилс, 23-24 окт. 1980 г. – Рига : Латв. гос. ун-т, 1980. – С. 33-35.

Оценка студентами собственных профессионально-педагогических качеств / Л.Г. Подоляк // Проблемы формирования личности в коллективной деятельности и общения в свете постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической, политико-воспитательной работы» : тез. докл. респ. конф., 22-24 сент, 1980 г. – Гродно, 1980. – Ч. І. – С.87-88.


1982

Инструктивно-методические материалы по организации общественно-педагогической практики студентов педагогического факультета / В.В. Гурская, А.П. Канищенко, А.И. Капская, Н.А. Кириченко, В.П. Мацулевич, А.Д. Мишина, Л.Г. Подоляк, Н.И. Ремезюк, К.В. Щербакова. – К. : КГПИ, 1982. – 54 с.


1983

Профессиональное самовоспитание как компонент социальной активности студентов / Л.Г. Подоляк // Тезисы межвузовского координационного совещания по научно-исследовательской целевой програмне «Формирование соціально активной личности в условиях развитого социализма», Москва, 13-15 дек. 1983 г. – М. : МАПИ, 1983. – С. 193-195.

Самооценка младшего школьника в общественной активности / Л.Г. Подоляк // Воспитание, обучение и психическое развитие : тез. науч. сообщ. сов. психологов к VІ Всесоюз. съезду Общества психологов СССР. – М., 1983. – Ч.2. – С. 266-267.


1984

Розвиток самосвідомості і самооцінки молодших школярів / Л.Г. Подоляк // Особливості психічного розвитку учнів підготовчих і І-ІІІ класів загальноосвітньої школи : зб. наук. праць. –К. : КДПІ, 1984. – С.91–97.


1985

Наступність у навчально-виховній роботі дитячого садка і школи. – К. : Рад. шк., 1985. – 143 с.

Фізіолого-психологічні основи наступності / І.С. Кучеров, Т.М. Лисянська, Г.І. Ляшенко, К.Г. Міхновська, Д.Ф. Ніколенко, Н.І. Підгорна, Л.Г. Подоляк, О.В. Скрипченко, М.А. Третяк // Наступність у навчально-виховній роботі дитячого садка і школи. – К. : Рад. шк., 1985. – С. 22-63.

Дослідна робота учнів у навчальному процесі педагогічного училища : психолого-педагогічний цикл : метод. лист МО УРСР / В.І. Бондар, Л.Г. Подоляк. – К., 1985. – 18 с.

Формирование самооценки в игровой деятельности / Л.Г. Подоляк // Наступність в вихованні і навчанні дітей. – К., 1985.– 0,5 др.арк.


1986

Нравственная самооценка как условие формирования социальной активности младших школьников / Л.Г. Подоляк // Психолого-педагогические механизмы формирования качеств социально активной личности у детей дошкольного и младшего школьного возраста : межвуз. сб. нач. тр. – М. : МАПИ, 1986. – С. 88-92.

Методические материалы по подготовке к республиканскому туру Всесоюзной олимпиады 1985/1986 учебного года «Студент и научно-технический прогресс», посвят. XXVІІ съезду по разделу «Психология» / П.И. Орлик, [Л.Н. Проколиенко], Л.Г. Подоляк. – К. : КГПИ, 1986. – 13 с.


1987

Дошкільна педагогічна психологія / За ред. Д.Ф. Ніколенка. – К. : Вища шк., 1987. – 182 с.

Психологія ігрової діяльності дітей дошкільного віку / Л.Г. Подоляк // Дошкільна педагогічна психологія / За ред. Д.Ф. Ніколенка. – К. : Вища шк., 1987. – 25–37.

Организация и проведение семинарских занятий по курсу возрастной и педагогической психологии : метод. рекомендации / Н.А. Побірченко, Л.Г. Подоляк, Е.А. Евстафьевна. – К. : КГПИ, 1987. – 17 с.


1988

Системность педагогических знаний – основа подготовки воспитателя дошкольных учреждений / Л.Г. Подоляк, Н.А. Побірченко // Творческое наследие А.С. Макаренко и совершенствование підготовки педагогических кадров : тез. докл. и выст. на Все союз. науч.-практ. конф. – Полтава, 1988. – С.264–265.

Вплив педагогічного спілкування на емоційний клімат учнівського колективу / Г.Г. Папернюк, Л.Г. Подоляк // Початкова шк. – 1988. – №2. – С. 52-55.

Формирование психологической готовности будущих учителей к воспитательной работе в школе / Л.Г. Подоляк // Методические рекомендации Министерство просвещения УССР. –К., 1988. – 1 п.л.


1989

Методические материалы по подготовке к третьему (заключительному) туру Всесоюзной олимпиады 1989/1990 учебного года по психологи «Студент и научно-технический прогресс» / П.И. Орлик, А.В. Шевченко, Л.Г. Подоляк. – К. : КГПИ, 1989. – 12 с.

Знати кожного вихованця / Н.А. Побірченко, Л.Г. Подоляк // Рад. шк. – 1989. – №3. – С. 41.

Знати кожного вихованця / Н.А. Побірченко, Л.Г. Подоляк // Рад. шк. – 1989. –№4. – С. 45-48.

Знати кожного вихованця / Н.А. Побірченко, Л.Г. Подоляк // Рад. шк. – 1989. –№5. – С. 24-26.

Знати кожного вихованця / Н.А. Побірченко, Л.Г. Подоляк // Рад. шк. – 1989. –№6. – С. 37.

Знати кожного вихованця / Н.А. Побірченко, Л.Г. Подоляк // Рад. шк. – 1989. –№9. – С. 48-50.

Емоційно-оцінювальний компонент педагогічного спілкування як засіб забезпечення психологічного клімату і колективі молодших школярів / Г.Г. Папернюк, Л.Г. Подоляк // Психологія. – К., 1989. –Вип. 33. – С. 85-92.

Індивідуальні завдання із курсів загальної, вікової, педагогічної та експериментальної психології : метод. рекомендації / О.В. Скрипченко, М.В. Левченко, Л.Г. Подоляк, Л.О. Скрипченко. – К.: КДПІ, 1989. – Ч. 1. – 44 с.

Індивідуальні завдання із курсів загальної, вікової, педагогічної та експериментальної психології : метод. рекомендації / О.В. Скрипченко, М.В. Левченко, Л.Г. Подоляк, Л.О. Скрипченко. – К. : КДПІ, 1989. – Ч. 2. – 50 с.


1991

Психолого-педагогічний практикум у системі підготовки майбутнього вчителя / Н.А. Побірченко, Л.Г. Подоляк // Науково-педагогічні проблеми підготовки вчителя у вузі : матеріали міжвузів. наук.-практич. конф., присвяченої 70-річчю КДПІ ім. О.М. Горького (31 жовт. – 1 лист. 1990 р.) / М-во народ. освіти УРСР, Київський держ. пед. ін-т ім. О.М. Горького ; укл.: П. В. Дмитренко, А. В. Шевченко, К. С. Симонова ; відп. ред. М.І. Шкіль. – К. : КДПІ, 1991. – С. 70-72


1992

Підготовка студентів до діагностичних досліджень дітей і школярів / Л.Г. Подоляк // Наукові записки : матеріали звітно-наукової конференції викладачів КДПУ ім. М.П. Драгоманова за 1991 р. – К.,1992. – С.107–108.


1999

Світ емоцій старшого дошкільника / Л.Г. Подоляк // Психологія : зб.наук. праць НПУ ім. М.П. Драгоманова. Вип.4 (7). – К.,1999. – С.200–205.


2000

Гуманістичний підхід: теорія і практика / С.Є. Кулачківська, Л.Г. Подоляк // Дошкільне виховання. – 2000. –№ 10. – С.3–4.

Сучасні психологічні вимоги до дитячого садка / С.Є. Кулачківська, Л.Г. Подоляк // Дошкільне виховання. – 2000. – N1. – С.18–19.

Пеппі, Карлсон, ми і діти : (Про швед. письменницю Астрід Ліндгрен) / В. Чепурко, Л.Г. Подоляк // Дошкільне виховання. – 2000. – N1. – С.20–21.

Розвиток емоцій у дошкільників як фактор гуманізації виховної роботи / Л.Г. Подоляк // Розвиток ідей Г.С. Костюка в сучасних психологічних дослідженнях / За ред. – С.Д. Максименко. – Київ, 2000. – Ч.2. – . 129–135.


2001

Емоції як фактор морального становлення особистості дошкільника / Л.Г. Подоляк // Актуальні проблеми психології. – Т.4. – К.: НОРА-ПРІНТ. – 2001. – С.139–141.

Навіщо дошкільняті перехідний вік : (Адаптація першокласників до навчання) / С.Є. Кулачківська, Л.Г. Подоляк// Дошкільне виховання. – 2001. – N5. – С.6–7.

Шестирічна дитина: яка вона? / Л.Г. Подоляк, І. Карабаєва // Початкова освіта. – 2001. – N18,19. – С.4.

Уява продуктивна, репродуктивна та емоційна / Л.Г. Подоляк, І. Карабаєва // Початкова освіта. – 2001. – N20. – С.6–7.

Усиновлення дитини : думка психолога (бесіда 1) / Л.Г. Подоляк // Шкільний світ. – 2001. – №16.

Дитина в родині (бесіда 2) / Л.Г. Подоляк //Шкільний світ. – 2001. – №19.

Дитина в родині (бесіда 3) / Л.Г. Подоляк // Шкільний світ. – 2001. – №23. Коли таємниця усиновлення стає відомою (бесіда 4) / Л.Г. Подоляк // Шкільний світ. – 2001. – №24.

Проблеми дітей очима батьків / Л.Г. Подоляк // Початкова освіта. – 2001. – № 42.

Проблеми дітей очима батьків / Л.Г. Подоляк // Початкова освіта. – 2001. – № 44.

Стати творцями, а не жертвами змін / Л.Г. Подоляк // Початкова освіта. – 2001. – №10.

Справжня освіта неможлива без прагнення стати людиною / Л.Г. Подоляк // Дитячий садок. – 2001. – №12.

На які психологічні особливості розвитку дитини траба спиратись: Абетка вихователя / С.Є. Кулачківська, Л.Г. Подоляк, Т.О. Піроженко [та ін.] // Журнал для батьків. – 2001. – №3-4. – С.16–19.


2002

Перечитуючи класиків педагогіки / Л.Г. Подоляк // Початкова освіта. – 2002. – № 3.

Перечитуючи класиків педагогіки / Л.Г. Подоляк // Початкова освіта. – 2002. – № 7.

Перечитуючи класиків педагогіки / Л.Г. Подоляк // Початкова освіта. – 2002. – № 11.

Гуманізація освіти / Л.Г. Подоляк // Психолог. – 2002. – № 4.

Гуманізація освіти / Л.Г. Подоляк // Психолог. – 2002. – № 5.

Гуманізація освіти / Л.Г. Подоляк // Психолог. – 2002. – № 9.


2003

Основи побудови гуманних стосунків з учнями / Л.Г. Подоляк // Психолог на педраді / Упоряд. О. Главник. – К. : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. – С. 6–24.

Методи вивчення психічного розвитку дитини-дошкільника : метод. посіб. для педагогів, практ. психологів, студ. серед. і вищ. пед. закладів / авт. кол.: С.Є. Кулачківська (наук. ред.), Л.Г. Подоляк [та ін.] ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ : Світич, 2003. – 40 с.

2004

Конспекти з вікової та педагогічної психології. Психологія раннього юнацтва / Л.Г. Подоляк // Психологічна газета. – 2004. – № 18. – С. 28–31.

Умови психічного розвитку дитини / Л.Г. Подоляк // Психологічна газета. – 2004. – № 8. – С. 3–8.

Психологу-початківцю. Предмет, завдання, принципи та методи вікової психології / Л.Г. Подоляк // Психологічна газета. – 2004. – № 8 (8), квітень.

Психологу-початківцю. Психологія розвитку / Л.Г. Подоляк // Психологічна газета. – 2004. –№8. – С. 4–17.


2005

Психологія вищої школи : типова навчальна програма і зміст самостійної роботи : методичні рекомендації для магістрантів і аспірантів / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко ; М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ : НПУ, 2005. – 44 с.


2006

Психологічна підготовка майбутнього викладача як передумова гуманізації і демократизації вищої освіти / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко // Освіта і управління. – 2006. – Том 9, N3/4. – С. 99–107.

Основи вікової психології : навч. посіб. / Л.Г. Подоляк. – К. : Главник, 2006. – 112 с. – (Серія «Психологічний інструментарій»).

Основи педагогічної психології (психологія виховання) : навч. посіб. / Л.Г. Подоляк, О.П. Главник. – К. : Главник, 2006. – 112с. – (Серія «Психологічний інструментарій»).

Психологія вищої школи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – К. : ТОВ "Філ-студія", 2006. – 320 с. – [Гриф МОН України].


2007

Психологія вищої школи: навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – К. : КСУ, 2007. – 45 c.


2008

Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи : практикум : навч. посібник / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – К. : Каравела, 2008. – 336 с. – [Гриф МОН України].

Л.Г. Подоляк Психологія вищої школи: підруч. для студ. ВНЗ. – Вид. 2-ге, доп. і перераб. / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – К. : Каравела, 2008. – 351 с. – [Гриф МОН України].

Вимоги і методичні рекомендації щодо написання і захисту магістерської роботи з психології [Електронний ресурс] / Укл.: Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – Режим доступу : http://www.kmpu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=category&id=245&Itemid=933&lang=uk


2009

Практикум з педагогічної психології / О.П. Главник, Л.Г. Подоляк. – К. : Марич, 2009. – 80 с. – (Серія «Психологічний інструментарій»).

2010

Психолого-педагогічна підготовка викладачів як передумова підвищення якості вищої освіти / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко//Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова: Історико-педагогічні студії. – Випуск 5. -Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в руслі Болонського реформування : матеріали І Всеукраїнських Морозівських педагогічних читань (12 лютого 2010 р., НПУ імені М.П.Драгоманова). – К.: НПУ, 2010. – С. 136-140.

2011

Л.Г. Подоляк Психологія вищої школи: Підручник. – 3-є вид., випр. і доп./ Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. - К.: Каравела, 2011. – 360 с.

2014

Л.Г. Подоляк Психологія вищої школи: Підручник. – 4-є вид./ Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. - К.: Каравела, 2014. – 360 с.Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама