Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи. Практикум

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Обкладинка практикуму "Психологія вищої школи"


У навчальному посібнику Подоляк Л.Г. ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ: Практикум: навч. посіб. /Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. – К.: Каравела, 2008. – 336 c. міститься навчальна програма з дисципліни «Психологія вищої школи», плани семінарських занять і завдання для лабораторних робіт, зміст самостійної роботи і методичні рекомендації до неї, а також контрольні питання для заліку (іспиту), орієнтовна тематика рефератів, список основної і додаткової рекомендованої літератури.

Розраховано на магістрантів, аспірантів і молодих викладачів.

ISBN 966-8019-00-8

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист №1.4/18-Г-914 від 13.06.2007 р.)


Рецензенти:

Чепелєва Наталія Василівна, член-кореспондент АПН України, доктор психологічних наук, професор;

Булах Ірина Сергіївна, доктор психологічних наук, професор;

Приходько Юлія Олексіївна, доктор психологічних наук, професор.

© Подоляк Л.Г., Юрченко В.І., 2008
© Видавництво "Каравела", 2008


Зміст

Зміст навчального посібника

ПЕРЕДМОВА

Навчальна програма з дисципліни «Психологія вищої школи»

Модуль І. ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ: СТУДЕНТСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

Тема 1. Психологія вищої школи, її предмет і завдання

Тема 2. Методологія і методи психології вищої школи

Тема 3. Загальна психологічна характеристика студентського віку

Тема 4. Професійне становлення особистості студента як майбутнього фахівця з вищою освітою

Тема 5. Психологія студентської групи

Модуль ІІ. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ У ВИЩІЙ ШКОЛІ І НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ

Тема 6. Психологічні засади управління навчальним процесом у ВНЗ

Тема 7. Психологічний аналіз учіння студентів

Модуль ІІІ. ПСИХОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА ЯК МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ

Тема 8. Психологія виховання студентської молоді

Тема 9. Психологія педагогічної комунікативної взаємодії викладача з студентами

Тема 10. Психологічний аналіз конфліктів у педагогічній взаємодії, шляхи їх запобігання та вирішення

Тема 11. Психологія особистості та діяльності викладача вищої школи

Орієнтовна тематика рефератів з психології вищої школи

Контрольні питання з курсу «Психологія вищої школи»

Покажчик методик для самопізнання і дослідження студентів

Покажчик психогімнастичних вправ

КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

ДОДАТКИ

 1. Ефективні і раціональні прийоми самостійної роботи з науковою літературою
 2. Конспектування першоджерел
 3. Формулювання тез наукової роботи
 4. Складання анотації наукової праці
 5. Вимоги і методичні рекомендації щодо написання реферату
 6. Як підготувати доповідь?
 7. Як виступати перед аудиторією?
 8. Іспити без стресу (корисні поради досвідченого студента)
 9. Вимоги і методичні рекомендації щодо написання і захисту магістерської роботи

Методика самовиховання і саморозвитку студента

 1. Як навчитися формулювати свої цілі і фіксувати це у своїй свідомості?
 2. Як планувати свою діяльність?
 3. Як виховувати волю?
 4. Як розвивати розум?
 5. Як розв’язувати розумові задачі?
 6. Правили ефективного запам’ятовування
 7. Як керувати своїми емоціями?
 8. Як удосконалювати свої здібності?

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛПередмова

Найсвятіша справа – пам’ятати, кому ти зобов’язаний (Латинське прислів’я).
Пам’яті наших Батьків і Вчителів присвячується.


Гуманізація освіти потребує від викладача вищої школи психологічної зверненості як до особистості студента, так і до себе, що підвищує вимоги до психологічного забезпечення навчально-виховного процесу. Саме тому при підготовці магістрантів до науково-педагогічної діяльності у ВНЗ виникає потреба як у підвищенні їхніх теоретичних психологічних знань, так і в практичному оволодінні методами самопізнання і самовдосконалення, які допоможуть їм у професійному зростанні. Запропонований навчально-методичний посібник «Психологія вищої школи: Практикум», на наш погляд, може сприяти комплексному вирішенню цієї проблеми. Він є логічним продовженням попереднього нашого Навчальний посібник Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. ПСИХОЛОГІЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ. – К.: ТОВ «Філстудія», 2006.

У посібнику до кожної теми визначено зміст самостійної роботи слухачів, яка спрямована на поглиблення теоретичних знань, розвиток професійного мислення, набування умінь опрацювання наукової літератури. Зважаючи на процеси реформування вищої освіти в Україні і велику кількість публікацій, для опрацювання пропонується література 2000-2007 років видання. Передбачається, що вивчення фундаментальних першоджерел з теоретичних питань психічного розвитку людини, навчання і виховання відбувалося в курсі «Вікової і педагогічної психології» у студентські роки.

Великий за обсягом перелік основної і додаткової літератури пояснюється тим, що ми намагалися допомогти магістрантам реалізувати їхнє право на вибір змісту самостійної навчальної роботи з урахуванням своїх пізнавальних, професійних і наукових інтересів, а також доступності джерел інформації. До кожного семінарського заняття потрібно обов’язково опрацювати (скласти конспект або тези) не менше, ніж 2-3 джерел основної літератури. Практика засвідчує, що таким чином слухачами групи охоплюється більшість основної літератури, що викликає під час семінарського заняття елементи наукової дискусії, а всі його учасники інформаційно збагачуються, краще орієнтуються в науковій проблемі.

Додаткова література розрахована на поглиблене вивчення теми зацікавлених слухачів і не вимагає обов’язкового письмового опрацювання. Автори сподіваються, що вся рекомендована література пригодиться магістрантам під час написання магістерської роботи з психології вищої школи, а аспірантам допоможе скласти бібліографію досліджуваної наукової проблеми.

Майбутнім викладачам вищої школи пропонуються завдання на розвиток рефлексивних процесів, аналіз і оцінку власної навчально-професійної діяльності, визначення професійних рис своєї особистості тощо. Слід також зазначити, що ми розмістили для обговорення такі психолого-педагогічні ситуації, які запропоновані на заняттях нашими магістрантами, що були їхніми учасниками або спостерігачами.

Підібрано та адаптовано конкретні методики на самопізнання і вивчення студентів, які були описані в численних джерелах, що робило їх малодоступними для системного використання під час аудиторних занять. Ці методики пропонуються застосувати з навчальною метою, щоб зробити їх доступними для майбутнього використання викладачем у роботі зі студентами. Передбачається, що частину завдань лабораторної роботи слухачі виконуватимуть самостійно вдома.

У навчальному посібнику подано короткий психологічний словник, у якому аналізуються як основні поняття психології вищої школи, так і ті, що траплялися в інших курсах психології. Автори впевнені, що вони набувають нового теоретико-практичний аспекту для майбутнього викладача ВНЗ при оволодінні ним науково-педагогічною діяльністю.

У додатку молодому викладачеві пропонуються рекомендації щодо успішного виконання важливих функцій педагогічної діяльності, які розкривають деякі «таємниці хорошого викладання». Викладач-початківець знайде в посібнику поради для студентів, наприклад, «Як слухати лекцію?», «Як конспектувати літературу?», «Як написати реферат?» та ін. Для магістрантів корисним будуть також «Вимоги і методичні рекомендації щодо написання і захисту магістерської роботи».

Наприкінці вивчення курсу молодий викладач може запропонувати студентам анонімну анкету для оцінки своєї роботи. Це має важливе значення для подальшої корекції власної педагогічної діяльності і вироблення індивідуального професійного стилю, для професійно-педагогічного самовдосконалення.

Сподіваємося, що курс «Психологія вищої школи», поданий у системі теоретичних і практичних занять, допоможе молодому викладачеві засвоїти не лише що і як треба робити, але й чому так треба робити.

Автори.

Адреса автора

Юрченко В.І. yrvi@ukr.net

Де можна придбати навчальний посібник?

Практикум "Психологія вищої школи" можна придати в магазині психологічної книги "Сова" (м. Київ, книжковий ринок "Петрівка", 4 ряд 8 місце, 10 ряд 9 місце, Т-ряд 10-11місце)Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама