Бех Іван Дмитрович

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук
Фото: Бех Іван Дмитрович

Бех Іван Дмитрович – дійсний член АПН України, доктор психологічних наук, професор, директор Інституту проблем виховання АПН України, Заслужений діяч науки і техніки України.

Народився Іван Дмитрович Бех 9 жовтня 1940 року в с. Олексіївці Поліського району Київської області.

Зміст

Освіта

У 1964 р. закінчив факультет дефектології, педагогіки та методики початкової освіти Київського педагогічного інституту імені О. М. Горького.

Досвід роботи

Наукова діяльність

 • У 1992 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 на тему: «Психологические основы нравственного развития личности».
 • У 1995 р. отримав звання професора.
 • 2002 р. – присвоєно звання Заслуженого діяча науки і техніки України.

Відомий в Україні та за її межами вчений у галузі методології розвитку особистості, теорії і технології виховання. Ним створено теорію особистісно-орієнтованого виховання, оригінальну концепцію правиловідповідної суб'єкт-суб'єктної взаємодії та концепцію вчинку.

Учений здійснив продуктивний синтез теорії культурно-історичного розвитку вищих психічних функцій, гуманістичної психології, теорії почуттів і на цій основі створив особистісно-розвивальний підхід, що забезпечує сходження особистості до духовно-моральної культури людство.

Автор понад 460 наукових праць. Має 10 індивідуальних монографій, співавтор 9 монографій, автор 17 брошур.

Бех І.Д. підготував 10 докторів і більше 30 кандидатів наук.

Під науковим керівництвам і консультуванням І.Д. Беха розгорнута науково-орієнтована освітня практика. На експериментальних майданчиках всеукраїнського рівня ведеться апробування інноваційних навчально-виховних моделей та відповідних розвивальних технологій, що дозволяє якісно удосконалювати сучасний повчально-виховний процес.

Нагороди

Бех І.Д. нагороджений :

 • нагрудним знаком „Відмінник народної освіти” (1986),
 • Почесною грамотою Міністерства у справах сім’ї, дітей та молоді (2004),
 • Почесною Грамотою МОН України (2005),
 • Почесною грамотою верховної Ради України (2005),
 • Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2007),
 • нагрудним знаком МОН України "Василь Сухомлинський” (2007).

Основні публікації:

 1. Бех І.Д. Психологічні джерела виховної майстерності: навч. посібник. — К. : Академвидав, 2009. – 248с. – (Серія "Альма-матер"). — Бібліогр.: с. 244-246. — ISBN 978-966-8226-79-3.
 2. Андрущенко В.П., Бех І.Д., Волощук І.С., Глузман О.В., Гузій Н.В., Дем’яненко Н.М.. Педагогіка вищої школи: підручник / АПН України; Інститут вищої освіти / В.Г. Кремень (ред.). – К. : Педагогічна думка, 2009. – 256с. – Бібліогр.: с. 244-255. – ISBN 978-966-644-109-9.
 3. Бех І.Д. Виховання особистості: підруч. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Либідь, 2008. — 848с. : іл. — ISBN 978-966-06-0490-2.
 4. Дем'янюк Т.Д., Бех І.Д., Байрамова М.Г., Мельничук Л.С. Духовно-моральне виховання особистості: інноваційний підхід: навчально-метод. посібник / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. Науково-дослідна лабораторія інноваційних виховних технологій ; Навчально-методичний центр відділу освіти Березнівської райдержадміністрації. — К. : Волинські обереги, 2007. — 316c. — ISBN 978-966-416-064-0.
 5. Бех І.Д. Виховання особистості: Сходження до духовності. – К. : Либідь, 2006. — 272с. – На обкл., корінці: 3. – Бібліогр.: с. 265-268. – ISBN 966-06-0452-1.
 6. Іван Дмитрович Бех: Біобібліогр. покажчик / АПН України; Державна науково- педагогічна бібліотека України ім. В.О.Сухомлинського / Т.Ф. Букшина (наук.ред.), Л.О. Пономаренко (упоряд.), Л.І. Ніколюк (упоряд.). — К.; Житомир : Вид-во ЖДУ, 2005. — 87с. — (Серія "Академіки АПН України"; Вип.7).
 7. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн.. – К. : Либідь, 2003. - Кн. 1 : Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. – К. : Либідь, 2003 – 280с. – ISBN 966-06-0296-0 .
 8. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн.. – К. : Либідь, 2003. - Кн. 2 : Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади. — К. : Либідь, 2003. – 344с. – ISBN 966-06-0296-0 .
 9. Бех І.Д. Від волі до особистості. – К. : Україна-Віта, 1995. – 202с. – ISBN 5-7707-1026-6*
 10. Алексюк А.М., Бех І.Д., Демків Т.Ф., Єрмаков І.Г., Завадський І.О. Перспективні освітні технології: Науково-метод. посібник / Г.С. Сазоненко (заг.ред.). – К. : Гопак, 2000. – 560с. – (Сучасна освіта України).
 11. Бабак О.В., Бех І.Д., Василевська Т.Е., Ващенко К.О., Вільчинська І.Ю. Виховання національно свідомого, патріотично зорієнтованого молодого покоління, створення умов для його розвитку як чинник забезпечення національних інтересів України: Аналіт.-інформ. матеріали / Державний комітет України у справах сім'ї та молоді ; Державний ін-т проблем сім'ї та молоді / В.І. Довженко (голова ред.кол.) — К., 2003. — 191с. : рис., табл. — ISBN 966-7902-36-6.
 12. Бех И.Д. Психологические основы нравственного развития личности: Дис...д-ра психол. наук: 19.00.07 / НИИ психологии Украины. — К., 1992. — 320л. — Бібліогр.: л.:288-320
 13. Бех И.Д. Нравственность личности: стратегия становления. — Ровно : РИО управления по печати, 1991. — 146с. — ISBN 5-7707-0803-4.

Примітка

Інформація взята з порталу who-is-who.com.uaОсобисті інструменти
Ми в мережі
Реклама