Мартинчук О.В. Підготовка майбутніх педагогів до професійної діяльності в умовах іклюзивної освіти

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Мартинчук Олена Валеріївна - доцент кафедри педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент, м. Київ.


У статті висвітлено особливості підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до впровадження інклюзивних форм навчання в освітню практику, зокрема розкрито компоненти професійно-особистісної готовності майбутнього педагога до роботи в умовах інклюзивної освіти, професійно-ціннісні орієнтації, професійно-особистісні якості, уміння та професійні компетенції, якими має володіти педагог для того, щоб ефективно здійснювати навчання і виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітньому просторі.

Ключові слова: інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми потребами, професійно-особистісна готовність майбутнього вихователя до роботи в умовах інклюзивної освіти.


В статье раскрываются особенности подготовки будущих воспитателей дошкольных образовательных учреждений к внедрению инклюзивных форм обучения в образовательную практику, а именно: описаны компоненты профессионально-личностной готовности будущего педагога к работе в условиях инклюзивного образования, профессионально-ценностные ориентации, профессионально-личностные качества, умения и профессиональные компетенции, которыми должен владеть педагог для того, чтобы эффективно осуществлять обучение и воспитание детей с особенностями психофизического развития в общеобразовательном пространстве.

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с особенными образовательными потребностями, профессионально-личностная готовность будущего воспитателя к работе в условиях инклюзивного образования.


In article features of preparation of future tutors of preschool educational institutions to introduction of inclusive forms of education in educational practice reveal, namely: components of professional and personal readiness of future teacher to work in the conditions of inclusive education, professional and valuable orientations, professional and personal qualities, abilities and professional competences which the teacher effectively to carry out training and education of children with features of psychophysical development in general educational space should own are described.

Key words: inclusive education, children with special educational requirements, professional and personal readiness of future tutor for work in the conditions of inclusive education.


Зміст

Актуальність теми

На сучасному етапі розвитку суспільства в Україні освітні реформи набувають все більше гуманістичної спрямованості. Особливе місце в модернізації системи освіти посідає освіта осіб з особливостями психофізичного розвитку. Одним з пріоритетних напрямів у навчанні дітей з особливими потребами є впровадження інклюзивної освіти, яка вважається основною освітньою інновацією кінця XX століття – початку XXI століття і яка має велику кількість прихильників у всьому світі [1, 3].

В Україні та інших країнах пострадянського простору практика впровадження інклюзивних форм освіти в систему загальноосвітніх навчальних закладів є досить складною, що пов’язано з наявністю бар’єрів загальної освіти, які заважають успішній реалізації інклюзивних процесів. До таких бар’єрів належать:

 • відсутність системного бачення проблеми інклюзії і шляхів її вирішення в різних освітніх структурах;
 • непідготовленість педагогічного корпусу загальної освіти (дидактична, психологічна, особистісна) до участі в інклюзивних процесах;
 • недостатній рівень компетентності в межах цієї проблеми педагогічного корпусу вищих педагогічних навчальних закладів;
 • загальна освіта не має реальних стимулів і не виявляє активного інтересу до проблем інклюзії;
 • пріоритети і цінності сучасної загальноосвітньої школи (успішність здавання ЗНО, кількість випускників, які вступили до вузів) орієнтовані на результат, а не на особистість. Соціальне партнерство, як обов’язковий атрибут інклюзії, підмінений в загальній освіті конкуренцією, де цінуються тільки розумні, красиві і сильні;
 • особливість традиційної слов’янської ментальності з її пріоритетом соціального захисту над освітою і вибудовування в такому ракурсі соціальної політики стосовно осіб з особливостями психофізичного розвитку відводять на другий план державну підтримку реформування освіти під завдання інклюзії (яка, наразі, зводиться практично до будівництва пандусів).

У комплексі проблем, пов’язаних з формуванням професійної компетентності студентів педагогічних ВНЗ, виділяється проблема підготовки майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу, вчителя початкової школи до роботи з дітьми в умовах інклюзивної освіти.


Аналіз досліджень

Інклюзивна освіта, яка інтенсивно входить у практику сучасного загальноосвітнього закладу, ставить перед ним та усім педагогічним корпусом (у тому числі і вищих навчальних закладів) багато складних питань і нових завдань, які потрібно вирішувати як на теоретичному, так і на практичному рівнях. Аналіз зарубіжної та вітчизняної практики впровадження інклюзії в освітній процес дав можливість виокремити праці вчених, які зробили найбільший внесок у розробку теоретико-методичних основ інклюзивної освіти (В. Засенко, Д. Депплер, Т. Дмитрієва, А. Колупаєва, Т. Лорман, Н. Назарова, Н. Семаго, М. Семаго, Д. Харві, Н. Шматко, О. Ярська-Смирнова та ін. ).

Питання готовності майбутнього педагога до роботи з дітьми в умовах інклюзивної освіти досліджувались Н. Назаровою, И. Хафізулліною, Ю. Шумилівскою та ін. На особливу увагу заслуговують слова Н. Назарової, знаного російського вченого-дефектолога, яка зазначила, що наразі «…вітчизняна освітня інтеграція впроваджується без серйозної спеціальної підготовки учителя, психолога масової системи освіти до роботи в умовах інтеграції. Педвузи не володіють сьогодні технологіями підготовки до роботи в умовах інклюзивної освіти ні вчителів масової школи, ні спеціальних педагогів різних спеціальностей» [3, с. 8].


Постановка мети дослідження

Зважаючи на вищезазначені аспекти, вважаємо за потрібне окреслити для дослідження коло питань, пов’язаних з формуванням професійно-особистісної готовності майбутніх педагогів до впровадження інклюзивних форм навчання. Актуальність дослідження проблеми підготовки педагогічних кадрів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти обумовлена соціальним замовленням суспільства на підготовку педагогів, зокрема вихователів дошкільних навчальних закладів, які матимуть певні професійні та особистісні якості, необхідні для такої роботи.

Метою цієї статті є розгляд шляхів подолання бар’єрів в розвитку інклюзивних процесів, одним з яких (достатньо вагомим, на думку багатьох фахівців) є досягнення спеціальної педагогічної, психологічної і методичної компетентності всіх спеціалістів, причетних до керування та реалізації інклюзивних процесів в освіті. Зокрема, в цій статті нами поставлено завдання висвітлити особливості підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи в загальноосвітньому просторі.


Виклад основного матеріалу

Інклюзивна освіта є однією з тих концепцій, яка вимагає зміни усталених уявлень, що формувалися протягом багатьох десятиліть, в усіх учасників системи освіти. Її гуманістична і правозахисна складова має на увазі зміну системи соціальних відношень і ґрунтується на інших цінностях, ніж звична для нас традиційна освіта.

Розгляд освіти через призму інклюзивності означає зміну уявлень про те, що проблемою є дитина, і перехід до розуміння того, що змін потребує сама система освіти. Цілі інклюзивної освіти знаходяться принципово в інакшій системі координат, яка кардинально відрізняється від усталених цілей системи загальної і спеціальної освіти. Варто наголосити на тому аспекті, що інклюзивна освіта не буде побудована швидко, це довгостроковий проект, який передбачає, насамперед, формування професійно-особистісної готовності усіх учасників педагогічного процесу, і зокрема педагогів з дошкільної освіти, до роботи в інклюзивних умовах.

Аналіз літературних джерел і власні наукові розвідки дали можливість визначити такі компоненти професійно-особистісної готовності майбутнього педагога з дошкільної освіти до роботи в умовах інклюзивної освіти:

 • мотиваційний – це сукупність стійких мотивів до роботи в умовах інклюзивної освіти, спрямованість на здійснення ефективного процесу навчання і виховання, визнання кожної дитини суб’єктом навчально-вихованої діяльності, формування внутрішньої готовності до позитивного сприймання дітей з особливостями психофізичного розвитку;
 • когнітивний – система знань і уявлень про проблему інвалідності, особливості психофізичного розвитку осіб з обмеженими можливостями здоров’я і особливості побудови освітнього процесу, в якому беруть участь діти з особливими освітніми потребами;
 • креативний – відображає творчу активність і особистісні якості педагога, які дозволяють створювати нові матеріальні і духовні цінності, а також розвивати творчий потенціал дітей з особливостями психофізичного розвитку, враховуючи їх можливості;
 • діяльнісний – складається із способів і прийомів реалізації професійно-педагогічних знань в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами і передбачає формування у майбутніх педагогів відповідних професійних компетенцій.

Основними умовами становлення професійно-особистісної готовності педагога до роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку є:

 • цілеспрямований розвиток ціннісно-смислової сфери особистості педагога;
 • актуалізація і розвиток якостей, які створюють професійно-особистісну готовність педагога до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами ;
 • орієнтація на особистісну індивідуальність кожного вихованця, забезпечення диференційного та індивідуально-творчого підходу;
 • посилення аксіологічного аспекту в підготовці педагогів до роботи з дітьми, які мають порушення психофізичного розвитку, концентрація їх на морально значущих подіях, включення в активні види навчальної діяльності, що спонукають до моральної рефлексії.

Важливими аспектом у процесі підготовки педагогів до роботи в інклюзивних умовах є формування у них професійно-ціннісних орієнтацій, професійно-особистісних якостей, умінь та професійних компетенцій.

Професійно-ціннісні орієнтації педагога, який працює з дітьми з особливими освітніми потребами:

 • визнання цінності особистості дитини незалежно від її порушення;
 • спрямованість на розвиток особистості в цілому, а не тільки на отримання освітнього результату;
 • усвідомлення своєї відповідальності як носія культури та її транслятора для дітей з особливостями психофізичного розвитку;
 • розуміння творчої сутності педагогічної діяльності з дітьми, що потребує великих духовних та енергетичних затрат тощо.

Професійно-особистісні якості педагога, який працює з дітьми з особливостями психофізичного розвитку: милосердя, емпатія, толерантність, педагогічний оптимізм, високий рівень самоконтролю і саморегуляції.

Професійно-особистісні уміння педагога, який працює з дітьми з особливостями психофізичного розвитку: креативність, творчий підхід до вирішення проблем, завдань педагогічної діяльності; уміння дотримуватися конфіденційності службової інформації та особистісних таємниць вихованця.

Види професійної діяльності і професійні компетенції:

 • дидактична (готовність визначати загальні і конкретні завдання розвитку, навчання і виховання дітей з особливими потребами в загальноосвітньому просторі, здатність враховувати в навчально-виховному процесі психологічні, вікові, індивідуальні особливості вихованців, а також особливості порушення, готовність здійснювати, враховуючи спеціальні дидактичні принципи, керівництво пізнавальною діяльністю дітей, давати адекватну оцінку їх діяльності);
 • виховна (здатність аналізувати і давати психолого-педагогічне трактування поведінки, вчинків, реакцій вихованців, готовність використовувати адекватні віковим, компенсаторним і психологічним можливостям способи, прийоми виховання, залучати їх до культури);
 • комунікативна (встановлення з дитиною довірчих відносин, запобігання і вирішення конфліктних ситуацій, що виникають між вихованцями, встановлення позитивного контакту з батьками);
 • методична (готовність до цілепокладання, проектування, планування, реалізації і діагностики навчального процесу і фахового коректування результатів навчання);
 • трансформаційна (відбір і перетворення навчального, дидактичного і методичного матеріалу).

З метою формування у студентів професійної компетентності у сфері розвитку, навчання і виховання дітей з особливими потребами в навчальні плани напряму підготовки «Дошкільна освіта» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у Київському університеті імені Бориса Грінченка введено навчальні дисципліни «Основи логопедії та дефектології», «Основи корекційної педагогіки», «Основи інклюзивної освіти».

Загальними цілями викладання цих дисциплін є:

 • розкриття методологічних і теоретичних основ дефектології як інтегрованої галузі наукового знання, що поєднує клініко-фізіологічні і психолого-педагогічні напрями досліджень процесів розвитку, навчання та виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку; корекційної педагогіки, зокрема дошкільної, як науки про виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами як в умовах спеціальних освітніх закладів, так і в умовах масових освітніх закладів, реабілітаційних центрів, сім’ї; інклюзивної освіти як основної інноваційної технології кінця XX століття – початку XXI століття;
 • висвітлення науково-теоретичних основ корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з порушеннями та відхиленнями в розвитку;
 • презентація могутнього гуманістичного потенціалу корекційної педагогіки і широкої технологічної оснащеності, що дозволяє вирішувати проблеми, які є непосильними для медицини та загальної педагогіки;
 • розкриття особливостей психолого-педагогічного супроводу дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах дошкільних навчальних закладів загального типу, специфіки надання їм необхідної допомоги;
 • формування у студентів знань, умінь та навичок організації і проведення ефективної корекційно-розвивальної роботи з дітьми в інклюзивних групах дошкільних навчальних закладів.

Отримані знання і вміння надають можливості майбутнім вихователям дошкільних навчальних закладів забезпечувати моніторинг психофізичного і соціального розвитку дітей, враховувати індивідуальні особливості кожної дитини при складанні індивідуальної програми розвитку, навчання і виховання з метою корекції процесів розвитку і соціалізації дитини, у якої в результаті дії різних факторів ці процеси є ушкодженими; ефективно організовувати взаємодію з сім’ями, які виховують дітей з особливими освітніми потребами [2].


Висновок

Аналіз проблеми підготовки майбутніх вихователів до роботи з дітьми з особливим потребами в загальноосвітньому просторі засвідчив потребу у майбутніх наукових розвідках з метою вивчення і уточнення особливостей підготовки вихователів до здійснення ефективного супроводу цих дітей в дошкільних навчальних закладах, формування професійної компетентності педагогів дошкільної освіти у сфері розвитку, навчання і виховання дітей особливостями психофізичного розвитку.


Список використаних джерел

 1. Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: [монографія] / Алла Анатоліївна Колупаєва – К.: «Саміт-Книга», 2009. – 272 с.: іл. – (Серія «Інклюзивна освіта»).
 2. Мартинчук О.В. Основи корекційної педагогіки: [навч.-метод. посібник для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта»] / Олена Валеріївна Мартинчук. – К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 288 с.
 3. Назарова Н.М. Интегрированное (инклюзивное) образование: генезис и проблемы внедрения [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.mgpu.ru – Назва з екрану.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама