Теплюк А.А. Формування особистісної культури студентів педагогічного ВНЗ як складова професійної компетентності

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Теплюк Анна Анатоліївна - викладач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ.


У статті висвітлена необхідність формування особистісної культури студентів, як складової професійної компетентності, яка б відповідала сучасним вимогам. Розкриті компоненти особистісної культури майбутнього педагога, якими виступають базисні цінності – покликання і любов. Подані складові концепції виховання особистісної культури студента. Розкриті принципи, які орієнтують виховання на розвиток особистісної культури студентів педагогічного вузу.

Ключові слова: професійна компетентність, культура особистості, базові цінності, покликання, любов.


В статье освещена необходимость формирования личностной культуры студентов, как составляющей профессиональной компетентности, которая бы отвечала современным требованиям. Раскрыты компоненты личностной культуры будущего педагога, которыми выступают базисные ценности - призвание и любовь. Представленные составляющие концепции воспитания личностной культуры студента. Раскрыты принципы, ориентирующие воспитания на развитие личностной культуры студентов педагогического вуза.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, культура личности, базовые ценности, призвание, любовь.


The article covered the need for a personal culture of students, as a component of professional competence, which would meet modern requirements. Components disclosed personal culture of the future teacher, which are the basic values - calling and love. The presented components of the concept of personal culture of education student. Disclosed to the principles that guide the development of education in the personal culture of students of pedagogical universities.

Key words: professional competence, culture identity, core values, mission, and love.


Зміст

Актуальність теми

XXI століття оголошене ЮНЕСКО „Століттям Освіти”. Знання, інтелект, культура, всебічна освіченість, інтелігентність повинні стати пріоритетними в житті людства. Система освіти є стратегічно важливою сферою людської діяльності, значущість якої неухильно зростає. Базисною інфраструктурою, яка сприяє формуванню всебічно освіченої і культурної особистості є навчальні заклади усіх рівнів, і, перш за все, навчальні заклади, що готують фахівців для роботи у галузі освіти. До таких закладів відноситься Педагогічний інститут, Київського університету імені Бориса Грінченка. Час навчання наших студентів співпадає з періодом найважливішого етапу соціалізації, громадянськості, усвідомленням суспільно-значущих цінностей. Звідси витікає необхідність формування особистісної культури студентів, як складової професійної компетентності, яка б відповідала сучасним вимогам.


Аналіз досліджень

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Останнім часом проблема професійної компетентності педагогічних працівників перебуває в центрі уваги дослідників. Цей факт є визнанням того, що професійна компетентність відіграє провідну роль у педагогічній діяльності.

Дослідник В. Адольф стверджував, що «професійна компетентність – це складне утворення, що вміщує комплекс знань, умінь, властивостей і якостей особистості, що забезпечують варіативність, оптимальність та ефективність побудови навчально-виховного процесу» [1, с. 118]. Пов’язання професійної компетентності з властивостями, якостями, новоутвореннями особистості є характерним для наукових праць Н. Яковлевої, Л. Анциферової, Д. Завалишиної, Є. Рибалко [1, с. 83].

Дослідженню проблеми підготовки майбутніх вихователів у вищих навчальних педагогічних закладах присвячено праці багатьох науковців. Сучасні дослідження, що розкривають окремі аспекти підготовки фахівців дошкільного профілю, висвітлено у наукових працях Н. Денисенко, Н. Лисенко, З. Плохій, Г. Підкурганної та інших. Проблеми структури і змісту психолого-педагогічної та фахової підготовки майбутніх вихователів розглядали Л. Артемова, А. Алексєєва, Г. Бєлєнька, О. Богініч, Ю. Косенко, М. Машовець та інші. Ці дослідження забезпечили можливість розглянути зміст і технологію формування професійної компетентності фахівця в умовах ступеневої освіти [2, с. 9].


Постановка мети дослідження

Метою даної статті є висвітлення деяких аспектів проблеми формування особистісної культури сучасних студентів, як складової професійної компетентності.


Виклад основного матеріалу

Поняттям «культура особистості», як правило, позначається рівень вихованості та освіченості людини, рівень оволодіння нею тією чи іншою сферою знання або діяльності, тобто фіксується якість людини, спосіб її поведінки, ставлення до інших людей, до професійної та інших форм діяльності. Культура особистості, як цілісне утворення визначається глибиною, широтою й мірою освоєння та засвоєння нею національних та загальнолюдських надбань матеріальної і духовної культури, перетворенням їх на свій внутрішній духовний світ та вмінням застосовувати у процесі життєдіяльності та спілкування з іншими людьми. Особистість є і творінням культури, і її творцем. Освоюючи світ культури, людина творить себе як особистість, і саме через своє особистісне начало спромагається збагачувати цей світ культури [3, с. 54].

Основоположними компонентами особистісної культури майбутнього педагога, виступають базисні (фундаментальні) цінності – покликання і любов. Покликання – це смисложиттєве завдання в певному виді діяльності, вирішенню якого людина присвячує своє життя. Це завдання містить цілу життєву програму та пов'язує людину з цінностями добра, істини і краси. Покликання – це екзистенціальна реальність, яка передбачається людиною в переживанні [3, с. 58]. Своєрідність цієї реальності полягає у тому, що переживається як і присутність, так і її відсутність. Покликання формується, при взаємодії двох чинників: 1) специфічної налаштованості людини до пошуку сенсу життя, свого призначення у ньому, яскраво вираженого прагнення бути значущим, потрібним у цьому житті 2) пошукової активності у різних видах діяльності. Оскільки у кожної людини при виконанні свого буттєвого покликання є необхідність входити у глибокий і тісний зв'язок з усіма іншими людьми, то у цьому процесі її особистісна культура виявляється у переживанні та реалізації іншої базової цінності – любові [3, с. 62]. Любов, як цінність людського життя – складне явище, універсальне і точне визначення якому дати важно.

Готуючи конкурентноздатного студента ВНЗ при створенні концепції виховання особистісної культури необхідно особливу увагу приділити формуванню у студентів уміння сприймати природу людини в цілому як позитивну, вчити їх швидкому встановленню глибоких і емоційно-насичених контактів з людьми, формувати сприйняття індивідуальності іншої людини як цінності, розвивати комунікативну культуру. Це стосується з напрямків спілкування: діти, батьки, педагоги.

Окрім цього, необхідно формувати уміння цінувати час, прагнення наповнювати його важливими, значними справами, глибокими особистісними відносинами, рішенням важливих задач, корисних для себе і інших. Таких як: формування особистісних якостей, необхідних для ефективної професійної діяльності; виховання етичних якостей, інтелігентності; формування у студентів громадянської позиції і патріотичної свідомості, правової і політичної культури; розвиток орієнтації на загальнолюдські цінності і високі гуманістичні ідеали культури; формування умінь і навичок управління колективом в різних формах студентського самоврядування; збереження і примноження історико-культурних традицій закладу, спадкоємність у вихованні студентської молоді; зміцнення і вдосконалення фізичного стану, прагнення до здорового способу життя, виховання нетерпимого відношення до наркотиків, пияцтва, антигромадської поведінки [4, с. 57].

Принципами, які орієнтують виховання на розвиток особистісної культури студентів педагогічного вузу, повинні бути: демократизм, що передбачає реалізацію системи виховання, заснованої на взаємодії, на педагогіці співпраці викладача і студента; гуманізм до суб'єктів виховання; пошана до загальнолюдських і вітчизняних цінностей, прав і свобод громадян, коректність, терпимість, дотримання етичних норм; професіоналізм, організованість, відповідальність, дисципліна і самодисципліна, компетентність; оволодіння необхідними знаннями, уміннями і навичками у вибраній спеціальності; раціоналізм, конструктивність, світськість внутрішнього життя закладу, активність (участь в справах закладу, художній самодіяльності, спортивних заходах тощо); патріотизм і громадянськість, виховання поваги, любові до країни, рідної природи, рідного міста, відчуття причетності та відповідальності [4, с. 73].

Вагомий внесок у формування культури особистості студента, можуть зробити саме викладачі вищого навчального закладу шляхом особистого прикладу, взаємоповаги, коректності, почуттям міри у висловлюванні своїх думок при спілкуванні із студентами і колегами, в умінні слухати співрозмовника тощо. Формуючи особистісну культуру студентства слід пам’ятати слова видатного педагог, публіциста, новатора Василя Олександровича Сухомлинського, який заповідав молоді: «Умій відчу¬вати поряд з собою людину, умій розуміти її душу, бачити в її очах склад¬ний духовний світ - радість, горе, біду, нещастя. Думай і відчувай, як твої вчинки можуть відбитися на душевному стані іншої людини. Не причиняй своїми вчинками, своєю поведінкою болю, переживань іншим людям. Умій підтримати того, у кого горе. Пам'ятай, що воно може бути і у тебе. Умій виховати себе так, щоб ти ненавидів хамство, некультурність, неввічливість» [5, с. 128].


Висновок

Таким чином, у даній статті ми розглянули поняття: «професійна компетентність», «особистісна культура». Розкрили компоненти особистісної культури майбутнього педагога та їх значення на сучасному етапі. Висвітлили основні принципи, уміння та якості на яких базується особистісна культура студента ВНЗ.


Список використаних джерел

  1. Адольф В.А. Профессиональная компетентность современного учителя: монографія / Красноярський Гос. університет / В.А. Адольф. – Красноярськ: Кр.ГУ, 1998. – 286 с.
  2. Артемова Л. В., Косенко Ю. М. Модель ступеневої підготовки фахівця дошкільної освіти у вищих навчальних закладах / Л. В. Артемова, Ю. М. Косенко // Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства : матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. до 80-ї річниці НПУ імені М. П. Драгоманова. – Вип. 1. – К., 2000. – С. 84-86.
  3. Винокуров В.И. Универсалии личностной культуры / В.И. Винокуров // Человек в культуре: материалы VIIІ Всероссийской научно-практической конференции, посвящонной Дню славянской письменности та культуры. – Ульяновск: ИПК ПРО, 2000. – 165 с.
  4. Нагорний Б.Г., Яковенко Л.М., Яковенко А.В. Студентство і сучасність / Б.Г. Нагорний, Л.М. Яковенко, А.В. Яковенко – К.: Арістей, 2005. – 164 с.
  5. Сухомлинский В. А. О воспитании / В.А. Сухомлинський – М.: Политиздат, 1973. – 272 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама