Ситник О.І. Електронне навчання як важлива ланка професійного становлення вчителя іноземної мови

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Ситник Ольга Іванівна – викладач кафедри іноземних мов і методик їх навчання кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ.


У статті розглянуто поняття електронного навчання як важливої ланки професійного становлення вчителя іноземної мови, визначені переваги та можливості використання електронного навчання у навчальному процесі, охарактеризовано одну з найпопулярніших систем управління електронним навчанням Moodle.

Ключові слова: електронне навчання, інформаційні та електронні технології, система управління навчанням, модуль, програмне забезпечення, Internet-ресурси.


В статье рассмотрено понятие электронного обучения как важного звена профессионального становления учителя иностранного языка, определены преимущества и возможности использования электронного обучения в учебном процессе, охарактеризована одна из самых популярных систем управления электронным обучением Moodle.

Ключевые слова: электронное обучение, информационные и электронные технологии, система управления обучением, модуль, программное обеспечение, Internet-ресурсы.


The paper considers the concept of e-learning as an important element of professional development of foreign language teachers, finds the advantages and opportunities of e-learning in the learning process, one of the most popular e-learning management system Moodle is characterized.

Key words: e-learning, information and electronic technologies, management system training, module, software, Internet-resources.

Зміст

Постановка проблеми

В реаліях сучасного світу, при стрімкому розвитку інформаційних технологій, все більше привабливими стають нові можливості навчання.

Навчальні заклади світу розробляють і впроваджують програми, що дозволяють використовувати нові методи навчання для здобуття освіти за різними спеціальностями.

Реформування освіти в Україні на нинішньому етапі життя передбачає її перебудову з метою впровадження в освітню практику таких технологій, які б створили максимально сприятливі умови для розвитку і саморозвитку студентів, в результаті яких вони будуть підготовлені до активної, професійної діяльності. Таке складне завдання можна вирішити шляхом використання інноваційних технологій навчання, серед яких чільне місце займає електронне навчання, відкриваючи нові, ще недостатньо досліджені можливості вдосконалення навчально-пізнавальної діяльності. Таким чином застосування електронного навчання у процесі підготовки майбутніх вчителів іноземної мови є актуальним питанням для розгляду.

Виклад основного матеріалу

Основу освітнього процесу при ЕН складає цілеспрямована і контрольована інтенсивна самостійна робота студента, який може навчатися в зручному для себе місці, за індивідуальним розкладом, маючи при собі комплект спеціальних засобів навчання і погоджену можливість контакту з викладачем по телефону, електронною і звичайною поштою, а також очний.

Електронне навчання (англ. E-learning скорочення від Electronic Learning) — навчання за допомогою інформаційних, електронних технологій. Існує визначення, яке дали фахівці ЮНЕСКО: «e-Learning — навчання за допомогою Інтернет і мультимедіа». Зміст навчання постачається через Інтернет та супутникове телебачення. Може бути самостійною формою навчання або під керівництвом вчителя, включає в себе засоби масової інформації у вигляді тексту, зображення, анімацію, потокове відео й аудіо. Цей термін в освіті в основному використовується для позначення аудиторних та самостійних занять з використанням різноманітних комп’ютерних та інтернет-технологій, пристроїв та навчальних програм [3].

З позицій педагогіки як науки можна вважати, що процес електронного навчання відбувається в педагогічній системі. Це цілеспрямований, організований процес взаємодії студентів з викладачами, між собою й із засобами навчання, причому він необмежений з їх розташуванням у просторі і часі. Вся ця конструкція спирається на матеріально-технічну основу [2].

З технологічної точки зору, електронне навчання є закономірним розвитком методів використання інформаційних і телекомунікаційних засобів (засобів нових інформаційних технологій) в системі освіти.

Сучасна технологічна база дозволяє перетворити сукупні знання, які мають в своєму розпорядженні навчальні заклади, у електронний (віртуальний) ресурс, доступний студентам у будь-який час, в будь-якому місці і в будь-якому контексті, що визначається самим студентом.

Перевагами електронного навчання визначаються невисока вартість експлуатації, відсутність географічних і тимчасових обмежень, широкі можливості використання мультимедійних, мобільність, широкий асортимент засобів контролю, легкість оновлення змісту.

Однією з найпопулярніших систем управління ЕН є Moodle, використання якої активно впроваджується в нашому університеті.

Moodle (англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) - модульне об'єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище - вільна система управління навчанням. Система орієнтована насамперед на організацію взаємодії між викладачем та студентами, хоча підходить і для організації традиційних дистанційних курсів, а також підтримки очного навчання [1].

Moodle передбачає широкі можливості з підтримки навчального сайту, користувачів, створених навчальних курсів, метою якої є скорочення впливу адміністратора до мінімуму, проте забезпечення високого рівня безпеки; гнучка і інтуїтивна система роботи з навчальними курсами як для викладачів, так і для студентів. Основні модулі Moodle:

 • Модуль чата.
 • Модуль завдань.
 • Модуль вибору.
 • Модуль форуму.
 • Модуль тестів.
 • Модуль ресурсів.
 • Модуль дослідження.
 • Модуль семінарів [1].

Сама платформа побудована у вигляді звичайного інтернет-сайта, на якому зареєстровані користувачі. Кожен користувач має повноваження для таких ролей: гість, студент, викладач, укладач курсу, модератор. Викладачі створюють навчальні курси, лекції, тести. Студенти записуються на курси, проходять їх, а після закінчення складають іспити з вивченого матеріалу. За всім цим процесом стежать модератори та адміністратори, які не втручаються в сам процес, а лише корегують його.

Застосування системи Moodle у навчальному процесі включає наступні можливості та переваги -

У викладача:

 • Мати у структурованій формі навчально-методичне забезпечення дисципліни.
 • Зручний інструмент по обліку та контролю роботи студентів.
 • Встановлювати потрібні терміни виконання студентами завдань.
 • Програмне забезпечення, європейський стандарт Moodle по організації навчального процесу за модульною системою, що вимагає Болонська декларація.
 • Можливість використання аудіо та відео матеріалів при організації навчального процесу.
 • Бути включеним до Європейського реєстру власників авторських курсів.
 • Широкі можливості по змінам, розширенню, доповненню та корегуванню навчально-методичних матеріалів дисципліни.
 • Тести для проведення контролю знань студентів із застосуванням різних за типом питань.
 • Автоматизовану систему рейтингової оцінки самостійної роботи студентів.
 • Механізм для залучення студентів до формування силами студентів навчально-методичних матеріалів, що розроблені викладачами.
 • Програмне забезпечення, що захищене від несанкціонованого доступу, змін та пошкодження (знищення).
 • Програмне забезпечення для можливості виконання науково-методичних розробок за власним вибором, послідовністю та темпом.

У студентів:

 • Логічно структурований та комплектний навчально-методичний матеріал, що покращує умови для самостійного опанування дисципліни.
 • Засоби самотестування.
 • Засоби виконання завдань та оцінювання незалежно від людського фактору, викладача.
 • Можливість особистої участі та допомоги викладачу по комп’ютерному забезпеченню навчального процесу.
 • Реальну участь у науковій роботі студентів.
 • Модульну організацію навчального процесу, що в кінцевому варіанті дасть можливість обходитися без іспитів.
 • Розширені Internet-ресурси.
 • Можливість дистанційного опанування навчальних матеріалів.
 • Можливість дострокової здачі іспитової сесії.

Висновок

Отже, навчальне середовище Moodle забезпечує перехід на інший рівень надання доступних і якісних освітніх послуг на основі інформаційно-комунікаційного об'єднання студентів і викладачів системи загальної освіти в рамках єдиного соціального співтовариства і вільного уніфікованого мережевого доступу студентів до електронних навчальних матеріалів з різних дисциплін.

Для сучасного етапу розвитку вітчизняної теорії і практики професійної підготовки вчителів іноземної мови властива багатоваріативність, різноманітність підходів, стратегій і технологій навчання, які спрямовані на оновлення системи професійної підготовки вчителя іноземної мови у вищій школі та підвищення рівня професіоналізму випускників. Завдяки застосуванню електронного навчання більше уваги приділяється самостійній діяльності студента, що стимулює його професійне становлення та дає змогу викладачам визначити професійні характеристики студента, індивідуально стимулюючи його інтелектуальний розвиток та професійне вдосконалення.

Список використаних джерел

 1. Голощук Р.О., Довбуш О.О. Використання програмно забезпечення Moodle та Adobe для організації електронного навчання / Р.О. Голощук, О.О. Довбуш // Інформаційні системи та мережі : [збірник наукових праць] / відповідальний редактор В. В. Пасічник. - Львів. : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. - 396 с. : іл. - (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 673). - C. 249-258.
 2. Костікова І.І. Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови засобами інформаційно-комунікаційних технологій / І.І. Костікова. – Харків: Колегіум, 2008. – 355 с.
 3. Могильний Г.А. Застосування освітніх інформаційних ресурсів у навчальному процесі / Г.А. Могильний, В.В. Скачко, О.В. Хміль // Вісн. Луган. нац. пед. ун–ту імені Тараса Шевченка. – 2006. – № 21. – С. 54 – 59.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама