Соломаха Анжеліка Вікторівна

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

(Перенаправлено з Соломаха А.В.)
Перейти до: навігація, пошук
Фото: Соломаха Анжеліка Вікторівна

Соломаха Анжеліка Вікторівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчанняПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка

Зміст

Освіта

Досвід роботи

09.1995-05.1996 – вчитель німецької мови середньої школи № 97 з поглибленим вивченням іноземних мов, м. Київ.

09.1996-03.2001 – вчитель німецької мови гімназії «Троєщина», м. Київ.

03.2001-08.2011 – доцент кафедри французької та німецької мови НПУ ім. М.Драгоманова.

09.2001-05.2003 – (за сумісництвом) викладач німецької мови кафедри теорії та практики перекладу МАУП.

09.2004-02.2006 – (за сумісництвом) викладач німецької мови кафедри теорії та практики перекладу МАУП.

З 09.2011 – доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання, Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка.

Наукова діяльність

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Етнореалії у сучасній німецькій мові (на матеріалі лексичних та фразеологічних одиниць)» зі спеціальності: 10.02.04.- «германські мови (німецька)».

Коло наукових інтересів: мовні картини світу німецького та українського етносів, теорія і методика формування лінгвокраїнознавчої компетентності студентів педагогічних вищих навчальних закладів.

Викладає дисципліни

 • Психолого-педагогічні основи викладання німецької мови в початковій школі,
 • Методика викладання німецької мови,
 • Практичний курс німецької мови,
 • Країнознавство Німеччини,
 • Теоретичні основи німецької мови.

Має досвід викладання «Практичної фонетики», «Практичної граматики», «Типології німецької та української мов».

Основні публікації

 1. Соломаха А.В. Етнореалії на позначення особливостей економічного життя німецького етносу / А.В. Соломаха // Науковий часопис НПУ ім. М.Драгоманова. Серія № 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – Випуск 3: [зб. наук. праць] / ред. А. В. Корольової. – К.: Вид-во НПУ ім. Драгоманова, 2009. – С. 150 – 154.
 2. Соломаха А.В. Особливості вивчення мовних одиниць з компонентом етнореалією (на матеріалі лексичних та фразеологічних одиниць німецької мови). / А.В. Соломаха // Наукові записки: зб. наук. статей НПУ ім. М.Драгоманова; укл. Л.Л. Макаренко. – Випуск LXXXVII (87). – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – C. 165 – 171.
 3. Соломаха А.В. Praktische Phonetik der deutschen Sprache. – К., 2010. – 34 с.
 4. Соломаха А.В. Практикум з курсу «Типологія німецької та української мов». – К., 2010. – 30 с.
 5. Соломаха А.В. Врахування когнітивного аспекту мовних явищ у процесі філологічної підготовки майбутніх вчителів іноземної мови / А.В. Соломаха // матеріали Міжнар. наук.-практ. конфер. [«Сучасні стратегії університетської освіти:якісний вимір»], (м. Київ, 28 березня 2012р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київського університету імені Бориса Грінченка та ін. ; за заг ред. В. О. Огнев’юка ; [редкол.: В.О. Огнев’юк, В.П. Андрущенко, Л.Л. Хоружа, О.М. Олексюк, О.В. Уваркіна, Н.М. Віннікова]. – К. : Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2012. – С. 449 – 457.
 6. Соломаха А.В. Доцільність поглибленого вивчення особливостей культури, звичаїв та традицій німецького народу в курсі «Країнознавство Німеччини» студентами-магістрами (спеціальність 7.01010201 – початкова освіта) / А.В. Соломаха // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал : [гол. ред. М. Вачевський]. – № 2 (85) лютий. – 2012. – С. 72 – 75.
 7. Соломаха А.В. Актуальність впровадження комунікативно-ігрових форм навчання іноземним мовам у початковій школі / А.В. Соломаха // Наукові записки : [зб. наук. ст.] / Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, НПУ ім. М.Драгоманова; укл. Л.Л. Макаренко. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – Випуск XCIX (99). – С. 193 – 198. – (Серія педагогічні та історичні науки).
 8. Соломаха А.В. Етнореалії з компонентом назв зброї як фрагмент мовної картини світу (на матеріалі лексичних та фразеологічних одиниць німецької мови) / А.В. Соломаха // materialy VIII mezinárodni vĕdecko – praktická conference, [«Efektivní nástroje moderních věd - 2012»] – Díl 22. Pedagogika: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – Stran. 94 – 104.
 9. Соломаха А.В. Теоретичні засади формування лінгвокультурних компетентності у майбутніх вчителів іноземних мов / А. В. Соломаха // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія : Педагогіка, психологія і соціологія. Випуск 11 (202) – Донецьк : ДВНЗ „Дон НТУ”, 2012. – С. 142 – 146.
 10. Соломаха А.В. Використання безеквівалентної лексики та національно-маркованих неологізмів як засобу формування лінгвокраїнознавчої компетенції студентів (на матеріалі німецької мови) / Анжеліка Соломаха // Імідж сучасного педагога. – 2012. –№ 9 (128). – С. 55-58.
 11. Соломаха А.В. Навчання іноземної мови у початковій школі / А.В. Соломаха // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Міжкафедрального методологічного семінару "Сучасні освітні стратегії формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи" (22 листопада, 2012 р., м. Київ) / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 10. – К., 2012. – Режим доступу до збірника: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_10. – Заголовок з крану.
 12. Соломаха А.В. Деякі аспекти професійної компетентності викладача іноземних мов у ВНЗ / А.В. Соломаха // Міжнар. наук.-практ. конфер. [«Управленські компетенції викладача вищої школи - 2013»], (м. Київ, 14-15 березня 2013 року). – С. 107-109.
 13. Соломаха А.В. Національно-марковані мовні одиниці як відображення когнітивної бази німецького народу / А.В. Соломаха // Міжнар. наук.-практ. конфер. [«Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспети - 2013»], (м. Київ, 29 березня 2013 року). – С. 88-92.
 14. Соломаха А.В. Методика навчання іноземних мов у початковій школі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./О. В. Котенко, А. В. Соломаха [та ін.].-К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013.- 356 с.
 15. Соломаха А.В. Концепт «вторинна мовна особистість» в теорії та методиці навчання іноземних мов / А.В. Соломаха // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 13. – К., 2013. – Режим доступу. – http://www.psyh.kiev.ua. – Заголовок з крану.
 16. Соломаха А.В. Тенденції розвитку дистанційного навчання в ВНЗ України / Междунар. науч.-практ. конфер. [«Актуальні питання педагогіки та психології - 2013»], (Львів, 8-9 листопада 2013 года). – С. 83-87.
 17. Соломаха А.В. Когнітивний підхід до навчання іноземних мову ВНЗ України / 10 Междунар. науч.-практ. інтернет- конфер. [«Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив» - 2013»], (Київ, 18-20 листопада 2013 года.
 18. Соломаха А.В. Мультимедійна дошка як засіб навчання на уроках іноземної мови: досвід Німеччини та Австрії / А.В. Соломаха // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. - Зб.статей: Ялта: РВВ КГУ, 2014. - Вип. 42.- Ч.1. - с.207-214.
 19. Соломаха А.В. Когнітивний підхід до навчання іноземних мов у ВНЗ України / А. В. Соломаха // Матеріали міжнар. науч.-практ. інтернет- конфер.«Науковий потенціал 2014», (Київ, 25-27 березня 2014р.) [Електронний ресурс]. - Режим доступу http://int-konf.org/konf032014/742-kandflol-nauk-solomaha-a-v-kogntivniy-pdhd-do-navchannya-nozemnih-mov-u-vnz-ukrayini.html

Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама