Бондар Л.А. Роль дотекстових та післятекстових вправ у вивченні тексту за фахом

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Бондар Лілія Анатоліївна, кандидат філ.наук, доцент кафедри теорії і практики навчання іноземних мов за професійним спрямуванням, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ Криворізького національного університету.

УДК 378.147

Актуальність статті зумовлена необхідністю вдосконалення лабораторного заняття з іноземної мови у вищій школі. Одним із шляхів вивчення мови – читання текстів за фахом. У статті проаналізовано роль дотекстових та післятекстових вправ, які сприяють розумінню тексту та вивченню певних термінів й подано практичний комплекс завдань. Ключові слова: дотекстові, післятекстові вправи, текст за фахом, методика.


Актуальность статьи обусловлена необходимостью усовершенствования лабораторного занятия по иностранному языку в высшей школе. Одним из путей изучения языка - чтение текстов по специальности. В статье проанализирована роль дотекстовых и послетекстовых упражнений, которые способствуют пониманию текста и изучению определенных терминов, а также представлен практический комплекс заданий.

Ключевые слова: дотекстовые, послетекстовые упражнения, текст по специальности, методика.


Currency of this article is connected with the necessity to improve the instruction of a foreign language lesson in high school. One of the ways of language learning is reading the texts by specialty. The article analyzes the role of pre-reading and post-reading tasks. They influence on comprehension of the text and the study of certain terms. There is a practical set of tasks here.

Keywords: pre-reading and post-reading tasks, the text by specialty, the technique.

Зміст

Постановка проблеми

Відповідно до тематики курсу «Іноземна мова за професійним спрямуванням» на різних факультетах (біологічному, фізико-математичному, історичному, географічному тощо) головною метою заняття з іноземної мови є вдосконалення комунікативних умінь усного та писемного мовлення на основі текстів за фахом для читання. Майбутній педагог повинен уміти спілкуватися іноземною мовою не тільки згідно з тематикою програми вищих навчальних закладів, а також і на ту тематику, яка пов’язана з його майбутньою спеціальністю.

За твердженням К.Ф. Кусько: «Текст за фахом – це передусім засіб становлення та розвитку професійної, точніше мовнопрофесійної майстерності» [2, с. 13]. Текст за фахом допомагає студентам не тільки вивчати іноземну мову, а й розвивати себе, як особистість та як професіонал. При правильній організації навчальної діяльності викладач допомагає збагати студентів науковими термінами та масою інформації, яка розвиває їхнє мислення, наукову здогадку, критичний підхід до вміщеної в текстах інформації. Взагалі, діяльність - найважливіша форма прояви активного відношення людини до навколишньої дійсності. «До діяльності людина стимулюється різними потребами, інтересами, схильностями, почуттями, свідомістю обов’язків, відповідальністю, які виступають у якості мотивів. Діяльність завжди має певну спрямованість» [3, с. 709].

А навчальна діяльність, відповідно, має навчальну спрямованість, яка, на нашу думку, пов’язана з кінцевою метою й способами та методами досягнення її (зокрема, дотекстовими та післятекстовими вправами).

Аналіз останніх досліджень

На думку Л.Ю. Памірської та М.С. Памірського метою дотекстового етапу є формування вмінь смислової та мовної антиципації, яка забезпечує підготовку до сприймання тексту за рахунок активізації фонових завдань та досвіду студентів, а метою післятекстового етапу є вдосконалення монологічного, діалогічного та групового мовлення.

Питання ролі та функцій вправ та завдань до тексту й після тексту піднімали такі вчені, як Берман І.М. Лейчик В.М., Кабанцев Г.Г, Кусько К.Ф., Ляховицкий М.В., Фоломкина С.К. та інші, які дискутували щодо методики інтенсивного вивчення іноземної мови, щодо текстово-синтетичного та текстово-аналітичного етапів, щодо доцільності вибору вправ залежно від структурно-смислових і мовних характеристик текстів.

Мета статті

Метою даної статті є необхідність визначення ролі дотекстових та післятекстових вправ у вивченні тексту за фахом, а також подання певних практичних завдань.

Виклад основного матеріалу

Загальнодидактичною метою заняття з англійської мови, де вивчається текст за фахом є: формування умінь вивчального читання на основі задачного підходу в організації навчання і реалізації принципів професійно-педагогічної спрямованості; гуманізації і гуманітаризації; науковості; свідомості й активності; системності; послідовності й раціональності; доступності; достатнього рівня складності, освітньо-методичною метою є: поглиблення знань студентів в контексті надання нової професійно-спрямованої інформації по темі (удосконалення умінь користуватись опорами в тексті для розуміння незнайомих слів / контекстуального значення відомих слів; умінь розібратися в структурі тексту (встановлення смислових зв’язків між його окремими частинами різних рівнів); умінь розуміти окремі факти тексту; умінь дотриматись послідовності викладу фактів; уміння раціональної організації висловлювання) й, звичайно, закріплення навичок аналізу і зіставлення лексичного матеріалу заняття. Розвивально-виховною метою є: розвиток інтелектуальних і пізнавальних здібностей студентів, розвиток мовних інтересів, розвиток мислення шляхом рішення поставлених завдань на рівні вибору або пошуку відповіді, виховання культури спілкування.

Для досягання загальнодидактичної, освітньо-методичної та розвивально-виховної мети ми пропонуємо комплекс завдань до тексту " Computers make the world smaller and smarter "[4, с. 8-9]

Pre-reading tasks

1. Pronounce the following words and expressions and try to memorise them.

Мета: Розвивати фонетичні уміння.

ability - здатність

tiny - крихітний

device - пристрій

appliance - прилад

equipment - обладнання

to improve - поліпшити

to provide - забезпечити

feature - особливість

previously - попередньо

vital - життєво важливий

creative - творчий

interaction - взаємодія

to prescribe - прописувати

appropriate - відповідний

software - програмне забезпечення

to be incompatible - бути несумісним

to share - розділяти

resource - ресурс, можливість

to be available - бути доступним

significantly - істотно

similarly - аналогічним чином

vast - величезний

database - база даних

to expand - розширяти

connectivity - підключення

to ensure - забезпечувати

responsible - відповідальний

2. Listen, repeat and practise reading the following words with the stress

Мета: Удосконалювати уміння фонетично правильного читання.

a) on the first syllable:

tiny, feature, previously, vital, software, similarly, database, anorak, architecture, channel, backbone, backup, broadcast, central, language, operator.

b) on the second syllable:

ability, device, appliance, equipment, improve, provide, creative, prescribe, appropriate, resource, available, significantly, expand, ensure, responsible.

c) on the third syllable:

interaction, incompatible, connectivity, CD-ROM, cybernetics, decompress, executable, foundation, interactive, isolation, distribution, microprocessor.

3. Listen to the following expressions and choose the right lettered English equivalent to the following numbered Ukrainian words and word-combinations.

Мета:Семантизувати нові лексичні одиниці:

 1. to share information
 2. to сompare answers
 3. to try to predict
 4. to describe
 5. to encourage
 6. an opportunity
 7. to display
 8. the difficulty in selling
 9. through a website
 10. interaction

a) взаємодія

b) відображати

c) через веб - сайт

d) труднощі у продажу

e) можливість

f) заохочувати

g) описувати

h) спробувати передбачити

i) порівняти відповіді

j) поділитися інформацією.


4. І) Repeat after the announcer the following word combinations:

a) be ready to clarify their meanings before reading the text:

Мета: а) удосконалювати уміння аудіювання;

б) закріпити знання лексичних одиниць;

в) стимулювати студента самостійно звернутися до відповідних граматичних розділів і повторити матеріал з граматики англійської мови;

г) удосконалювати уміння перекладу.

 • some types of devices;
 • «computers on a chip»;
 • handheld computers;
 • to be mentioned;
 • the benefits of using computers;
 • security systems;
 • smart devices;
 • smart cards;
 • the advantages of multimedia;
 • expert systems;
 • to be made available to;
 • in remote locations.


b) look through the list given above and try to translate.

ІІ. Work in groups. Share information on how you use computers in your free time. Compare answers with other groups and make a list of uses for your class.

Post-reading tasks

Мета: Перевірити розуміння прочитаного через свідоме розуміння словосполучень у режимі English → Ukrainian; Ukrainian → English.

1.Read the text and

a) translate the following words and words combinations into Ukrainian.

To provide features

smart machines

to be designed

to take over

previously performed

the flow of information

to spend more time

multimedia system

educational and entertainment value

'edutainment'

expert systems software

b) give the English equivalents to the following words and word combinations.

Забезпечувати такі функції, як

переадресація виклику

розумні машини

зберігання важливої інформації

банківські баланси

бути запрограмованим

індивідуальні потреби

обчислювальні пристрої

мати можливість

взаємодія між користувачем і машиною

призначити відповідні медикаменти

2. Arrange the followings in pairs of synonyms.

Мета: Удосконалювати уміння лексичної здогадки, розширювати словниковий запас.

a) Capacity, supply, personal, frequent, research, creatively, beforehand, tiny, equipment, inventory;

b) Investigate, ability, small, utensils, innovatively, record, continual, provide, previously, individual.

3. Arrange the following words into the “adjective + noun” combinations.

Мета: Удосконалювати уміння лексичної здогадки, розширювати словниковий запас.

Adjectives: information, interactive, vast, bank, consumer, responsible, computer, appropriate, drugs, human.

Nouns: way, connectivity, supervision, drugs, professionals, superhighway, databases. Balances, products.

4. Choose the word corresponding to the definition from the ones listed below.

Мета: Перевірити правильність розуміння інформаційного навантаження тексту.

 • a large amount of information stored in computer system
 • a system that allows messages to be sent from one computer to another
 • magnetic disk inside a computer that stores data and programs
 • electrical and mechanical parts of a computer system including the screen, the keyboard and the hard disk
 • the combination of sound, graphics and video to present information on a computer
 • programs that run a computer
 • an international network of computers
 • the effect produced by using computer images to make places or situations look real when they are not
 • program secretly introduced into a computer, which makes copies of itself and often damages other programs
 • a place on the Internet that gives you information about a particular subject or product
 • the system that stores information for computer users around the world

(World Wide Web, web site (site), virus, virtual reality (VR), Internet, software, multimedia, hardware, hard disk, database, E-mail (electronic mail) ).

5. Answer the following comprehension questions.

Мета: Перевірити правильність розуміння інформаційного навантаження тексту.

1. Name some types of devices that use 'computers on a chip'.

2. What uses of handheld computers are mentioned in the text?

3. What are the benefits of using computers with the following items?

a) Security systems

b) Cars

c) Phones

4. What smart devices are mentioned in the text?

5. What are smart cards used for?

6. What are the advantages of multimedia?

7. What can medical expert systems do?

8. How can computers help the disabled?

9. What types of computing systems are made available to people in remote locations using electronic classrooms or boardrooms?

10. What aspects of computing can people power determine? [4, с. 8].


6. For each numbered beginning give the letter of the ending that completes the meaning of the sentence according to the text.

Мета: Удосконалювати уміння обробляти окремі речення зі змістовного тексту.

 1. Tiny 'computers on a chip' are used … .
 2. Ultimately people power must be exercised to ensure that computers … .
 3. Medical diagnosis expert systems, for example, can help … .
 4. Distance learning and videoconferencing are concepts made possible with …
 5. Multimedia systems are known for their educational and entertainment value, which … .
 6. Vast databases of information are currently available to … .

a) … users of the Internet, all of whom can send mail messages to each other.

b) … we call 'edutainment'.

c) … the use of an electronic classroom or boardroom accessible to people in remote locations.

d) … doctors pinpoint a patient's illness, suggest further tests, and prescribe appropriate drugs.

e) … are used not only efficiently but in a socially responsible way.

f) … in medical equipment, home appliances, cars and toys.

Висновки і перспективи подальших розвідок

Запропонована методика була експериментально перевірена на третьому курсі технолого-педагогічного факультету КПІ ДВНЗ КНУ. Отримані результати засвідчили приріст умінь читання текстів з фаху, зріс інтерес до вивчення іноземної мови взагалі. Що, в свою чергу, підтверджує величезну роль дотекстових та післятекстових вправ у вивченні текстів за фахом. У майбутньому будуть розробляться дотекстові та післятекстові вправи до інших текстів за фахом.

Список використаних джерел

 1. Бондар Л.А. Навчальний посібник з англійської мови (за вимогами кредитно-модульної системи) / Л. А. Бондар, Г. С. Коваленко. – Кривий Ріг : КДПУ, 2009. – 54 с.
 2. Кусько К.Ф. Лінгвістика тексту за фахом // Лінгводидактична організація навчального процесу з іноземних мов у вузі. Колективна монографія. – Львів : «Світ», 1996. − С. 13.
 3. Педагогическая энциклопедия. В 4-х т. / [ред. А. И. Каирова и Ф. Н. Петрова]. – М. : «Советская энциклопедия», Т. 1., 1964. – 831 с.
 4. Eric H. Glendinning Oxford English for Information Technology Student`s book / Eric H. Glendinning, John McEwan. – Oxford : University Press, 2011. – 222 p.
 5. Eric H. Glendinning Oxford English for Information Technology Teacher`s book / Eric H. Glendinning, John McEwan. – Oxford : University Press, 2011. – 136 p.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама