Котенко О.В. Формування професійно значущих якостей майбутнього вчителя іноземної мови

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Котенко Ольга Володимирівна – завідувач кафедри іноземних мов і методик їх навчання кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, м. Київ.


У статті визначені та обґрунтовані професійно значущі якості майбутнього вчителя іноземної мови. Уточнено сутність педагогічної майстерності сучасного вчителя іноземної мови з урахуванням суспільних трансформацій.

Ключові слова: майбутній вчитель іноземної мови, професійно значущі якості, педагогічний вищий навчальний заклад, професійна компетентність вчителя іноземної мови.


В статье определены и обоснованы профессионально значимые качества будущего учителя иностранного языка. Уточнена суть педагогического мастерства современного учителя иностранного языка с учетом общественных трансформаций.

Ключевые слова: будущий учитель иностранного языка, профессионально значимые качества, педагогическое высшее учебное заведение, профессиональная компетентность учителя иностранного языка.


The article focuses on the problem of forming the professional significant qualities of future foreign language teacher. They are defined and grounded. It is made more précised the point of the modern foreign language teacher’s pedagogical skills to the social transformation.

Key words: future foreign language teacher, professional significant qualities, Higher pedagogical educational establishment, foreign language teacher’s competence.

Зміст

Актуальність теми

Зміна парадигми системи вищої освіти в Україні, що передбачає перехід від усталеного розуміння її провідної функції як процесу та результату засвоєння стандарту освіти у вигляді знань, умінь, навичок, компетенцій, компетентностей до розгляду освіти як безперервного процесу розвитку та становлення особистості майбутнього вчителя, вимагає сьогодні від науковців знаходження шляхів формування засобами навчальних дисциплін пізнавальних потреб та здатностей студентів, удосконалення їх мотиваційної та емоційно - вольової сфер, розвитку соціально та професійно важливих якостей майбутніх освітян.

Проблема підготовки вчителя, формування його професійно значущих якостей є актуальною упродовж десятиріч. На початку XX-го століття вчитель позиціонувався як організатор освітньої справи, пізніше, в період домінування комуністичних ідей характеризувався як такий, що здійснює навчання та виховання в дусі панівної ідеології. Сьогодні функції вчителя значно ширші, вони виходять за рамки лише досконалого рівня володіння в предметній галузі, оскільки мова йде про вчителя як координатора процесу навчання, в основі якого знаходиться не учень, як об’єкт педагогічного впливу, а навчальний предмет з усією палітрою можливостей впливати на розвиток особистості учня своїм змістом.

Таким чином, досліджуючи проблему професійно значущих якостей майбутнього вчителя іноземної мови, формування яких має розпочинатись у стінах вищого навчального закладу (ВНЗ) ми з’ясували, що термін «якості особистості» означає змістові ознаки особистості як форми існування психіки людини, котра є цілісністю, здатною до саморозвитку, самовизначення, свідомої предметної діяльності і саморегуляції та наділеною власним унікальним і неповторним внутрішнім світом [2, 1019]. У подальшому розглядатимемо проблему професійно значущих якостей майбутнього вчителя іноземних мов з цих позицій.

Традиційно, професійно значущі якості будь-якого вчителя розглядаються у контексті визначення структурних елементів його професійної компетентності. Ми визначили професійну компетентність вчителя іноземної мови як інтегроване утворення його особистості, яке синтезує в собі необхідні компетентності (практично-методична, психолого-педагогічна, особистісно-мотиваційна) та відповідні компетенції (мовна, мовленнєва, лінгвокраїнознавча, дискурсивна, соціокультурна, комунікативна, здатність до самоосвіти, самопізнання, полікультурність, діалогічність та ін.), взаємовплив яких сприяє ефективній педагогічній взаємодії у процесі професійної діяльності.

Професійне становлення майбутнього вчителя іноземної мови, розвиток його професійної компетентності стає можливим через формування відповідних компетенцій, структурними елементами яких є конкретні професійні та особистісні якості, узгоджені із соціальним запитом суспільства на вивчення іноземних мов, а також глобалізацією та інтеграцією світової спільноти.

Оскільки гартування професійних якостей вчителів відбувається у ВНЗ, багато завдань необхідно вирішувати саме на цьому етапі. Не останню роль у визначенні якості навчання у ВНЗ відіграє рівень особистісного розвитку тих, хто навчається, їх якості.

Мета статті

Таким чином, спираючись на зазначені вище факти, метою статті є визначення професійно значущих якостей в структурі особистості майбутнього вчителя іноземної мови.

Виклад основного матеріалу

З метою диференціації професійних якостей ми умовно розділили їх на рівні, що знаходяться по відношенню один до одного у ієрархічній залежності і суголосні зазначеним вище компетентностям: практично-методичній (до неї відносяться якості першого рівня), психолого-педагогічній (якості другого рівня), особистісно-мотиваційній (якості третього рівня).

До якостей першого рівня відносяться ті, що передбачають наявність методичних знань з іноземної мови, уміння правильно визначати зміст й доцільність навчального матеріалу, принципи, методи, види роботи у процесі оволодіння іноземною мовою, здатність до урахування рівня підготовки учнів до сприйняття іншомовного мовлення, їх психофізіологічні особливості: темперамент, індивідуальний стиль навчання - тобто предметні якості. Безперечно, важливими є практичні якості майбутнього вчителя іноземної мови. До таких можна віднести: сформованість комунікативних умінь, що передбачає практичне володіння іноземною мовою з точки зору нормативності, автентичності, образності, стилістичності, обізнаність у соціокультурних, лінгвокраїнознавчих особливостях країн, мова яких вивчається [1].

Виклад практичних та методичних основ навчання іноземних мов закладаються у межах теоретико - прикладних дисциплін у педагогічних ВНЗ, як от: «Методика викладання іноземних мов», «Теоретичні основи іноземних мов», «Країнознавство», «Практика усного та писемного мовлення» та ін. Таким чином, вважатимемо, що формування якостей першого рівня забезпечується наявністю цих дисциплін.

Предметно-практичні якості майбутнього вчителя іноземної мови першого рівня є підвалиною для формування якостей другого рівня - психолого-педагогічних, оскільки, на наше переконання, жодна з міцно сформованих методичних та практичних якостей не є запорукою ефективності та результативності педагогічної діяльності вчителя іноземної мови у разі відсутності здатностей до передбачення, прогнозування результатів педагогічної діяльності, рефлексивних, регулятивних навичок, саморегуляції, креативності, інноваційного потенціалу, новаторських умінь.

Напрочуд важливими, у контексті сформованості психологічних якостей, є уміння вчителя іноземної мови відповідно до педагогічної ситуації адекватно вирішувати проблеми учнівського колективу в процесі формування іншомовної комунікативної компетентності на засадах диференційованого та індивідуального підходів до навчання. У форматі навчання у ВНЗ формуванням психолого-педагогічних якостей майбутнього вчителя іноземної мови опікується цілий арсенал дисциплін: «Дидактика», «Педагогіка», «Педагогічна майстерність», «Психолого-педагогічні основи викладання іноземної мови» та ін.

Нарешті, дискутуючи про професійно-важливі якості третього рівня, мусимо зазначити, що саме особистісно-мотиваційні якості майбутнього вчителя іноземної мови знаходяться у площині невизначеності з точки зору сформованості у прикладному значенні. Оскільки мова йде про формування засобами навчальних дисциплін світоглядних орієнтирів майбутнього вчителя іноземних мов, його ціннісних парадигм, емоційно-вольової сфери. Зважаючи на специфіку предмета «Іноземна мова» актуальності набувають такі якості майбутнього вчителя іноземної мови, як от: полікультурність, толерантність, діалогічність, дипломатичність, широка культурологічна освіченість та ін.

Окремої уваги слід приділити полікультурності майбутнього вчителя іноземної мови, оскільки глобалізація світового освітнього простору, міжнаціональні та міжетнічні конфлікти, широкий поступ впровадження інноваційних технологій навчання на всіх етапах, наміри нашої держави увійти у європейський освітній простір зумовлюють визначати й узгоджувати зміст навчання у ВНЗ з точки зору формування засобами навчальних дисциплін цієї якості. На нашу думку, саме полікультурність поряд із такими якостями як толерантність, діалогічність, дипломатичність становить основу для розвитку полікультурної компетентності, що є також важливим структурним компонентом професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови.

Ми розуміємо полікультурність як особливий системотворчий компонент в структурі особистості, що передбачає визнання багатоманітності культурного простору та здатність до міжкультурної взаємодії [3]. Ознаками сформованості такої якості є мовний та етнокультурний плюралізм, відкритість особистості до впливу та взаємодії з іншими культурами, зняття бар’єрів ізоляції в контексті глобалізації світового простору.

Висновок

Переконані, що сьогодні сутністю педагогічної майстерності вчителя іноземної мови є особистість педагога, поліцентричність його світоглядної позиції, здатність виявляти творчу ініціативу на підставі реалізації власної системи цінностей, тож і зміст навчання у педагогічному ВНЗ має узгоджуватись із сучасними соціальними запитами через відмову від суто академічної спрямованості та орієнтуватись на розвивальну освітню стратегію, що передбачає всебічний розвиток особистості майбутнього фахівця.

Разом з тим, проведений аналіз змісту навчальних дисциплін деяких педагогічних ВНЗ виявив здебільшого орієнтири лише на формування предметно-практичних та психолого-педагогічних якостей майбутнього вчителя іноземної мови. Тож перспективи подальших досліджень вбачаємо у розробці новітніх методів формування особистісно-мотиваційних якостей майбутнього вчителя іноземних засобами дисциплін, визначених змістом навчання у педагогічних ВНЗ.

Список використаних джерел

  1. Бігич, О. Б. Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземних мов в початковій школі. – К.: Ленвіт, 2006. – С. 11 - 32.
  2. Енциклопедія освіти / АПН України ; голов. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
  3. Котенко, О. В. Розвиток полікультурної компетентності вчителів світової літератури в системі післядипломної освіти [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / О. В. Котенко; Держ. вищ. навч. заклад "Ун-т менеджменту освіти" АПН України. - К., 2011. - 20 с.
  4. Москалева, Н. С. Технология проффесионально-направленного обучения в подготовке учителя иностранного языка. // Иностранные языки в школе. – 2007 – №7. – С. 78-82.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама