Вісник психології і педагогіки. Збірник наук. праць. - Випуск 18

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут людини. – Випуск 18. – К., 2016-2017. – Режим доступу до збірника : http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._праць._-_Випуск_18

Титул 18.jpg


Рекомедовано до видання Вченою радою
Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка
(Протокол № __ від _________ ________р.)

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Безпалько Ольга Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка (головний редактор);

Юрченко Віктор Іванович, кандидат психологічних наук, доцент (відповідальний секретар);

Паламар Світлана Павлівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи, доцент кафедри педагогіки та психологіїПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Бєлєнька Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Веретенко Тетяна Григорівна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедрою соціальної педагогіки та корекційної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;

Гріньова Ольга Михайлівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки та психологіїПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Іванюк Ганна Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психологіїПедагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Котенко Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;

Побірченко Неля Антонівна, доктор психологічних наук, Провідний науковий співробітник НДЛ освітології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Сєргєєнкова Оксана Павлівна, доктор психологічних наук, доцент, завідувач кафедрою загальної, вікової та педагогічної психології Київського університету імені Бориса Грінченка;

Чернобровкін Володимир Миколайович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедрою психології та педагогіки Національного університету "Києво-Могилянська академія".


© Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка, 2017
© http://www.psyh.kiev.ua, 2017


Запрошуємо Вас презентувати науковій Інтернет-спільноті свої пошукові доробки
Вимоги до оформлення статті


ЗМІСТ

Андрієвська В. В. Особливості педагогічного дискурсу в умовах інформаційного суспільства

Андрієвська В. В. Самосвідомість як чинник розвитку психологічної культури педагога

Білолипецький Д. А. Педагогічні умови виховання самостійності у дітей старшого дошкільного віку в процесі виконання трудових доручень

Бойко С. Т.Медіакомпетентність психолога в умовах інформаційного суспільства

Волинець К.І., Літвін В.О. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до застосування наочності на уроках математики

Зуєва Л.Є. Психолого-педагогічний супровід особистісно - професійного самовдосконалення судді як основний організаційно-методичний концепт підготовки професійних суддів у системі суддівської освіти України

Жерновникова О.А. Методологічні підходи як підґрунтя дидактичної підготовки майбутніх учителів математики до проектування навчальної діяльності старшокласників

Козігора М.А. Процес формування інтелектуальних вмінь і навичок у молодших школярів

Коломієць С. А. Теоретичні основи ігрових технологій при викладанні англійської мови студентам економічних спеціальностей

Кузів Н.І. Формування пізнавальних інтересів дітей старшого дошкільного віку в навчально-ігровому середовищі

Лапушенко І. Формування екологічної культури у дітей старшого дошкільного віку в спеціально організованих умовах (досліди)

Ляшова І.Ф. Психoлoгo-педaгoгічні oсoбливoсті фoрмувaння твoрчoгo пoтенціaлу мaйбутньoгo вихoвaтеля

Омері І., Міщенко А., Шолох Д., Шолох К. Особливості мотивації навчання дітей дошкільного віку

Панова С.О. Викладання змістової лінії «Евристичне навчання математики» під час фахової підготовки майбутніх учителів математики

Поліщук О. Коворкінг для ініціативного студента педагогічного профілю міф чи потреба часу?

Сензерліхт М.В. Методичні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки майбутніх вихователів

Сігова А. Формування громадянськості та духовності молодших школярів

Столярчук О.А. Інтелігентність як провідна риса професіоналізму особистості сучасного викладача ВНЗ

Франчук Т.Й. Регіони як суб’єкти формування цілісного освітньо-наукового простору держави

Уніченко С. С. Виховання почуття гумору у дітей дошкільного віку як науково-педагогічна проблема

Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама