Гарбуз М.В. Формування навичок діалогічного мовлення учнів початкової школи на заняттях з англійської мови

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Гарбуз Марія Віталіївна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті розглянуто процес формування навичок діалогічного мовлення учнів початкової школи на заняттях з англійської мови та запропоновані оптимальні умови їх формування. Запропонований алгоритм та наведені зразки вправ для формування навичок діалогічного мовлення учнів початкової школи на заняттях з англійської мови.

Ключові слова: діалогічне мовлення, учні початкової школи, заняття з англійської мови, комунікативна ситуація, компетенція.


В статье рассмотрен процесс формирования навыков диалогической речи учащихся начальной школы на занятиях по английскому языку и предложены оптимальные условия их формирования. Представлен алгоритм и приведены образцы упражнений на формирование навыков диалогической речи учащихся начальной школы на занятиях по английскому языку.

Ключевые слова: диалогическая речь, ученики начальной школы, занятия по английскому языку, коммуникативная ситуация, компетенция.


Optimal conditions for formation of primary school pupils’ skills of the dialogue speech are described in the article. The algorithm and sample exercises for formation of primary school pupils’ skills of the dialogue speech are suggested.

Key words: dialogue speech, primary school pupils, English classes, communicative situation, competence.


Зміст

Постановка проблеми

Сучасні тенденції у розвитку мовної освіти на початку ХХІ століття передбачають вивчення англійської мови у початковій школі, орієнтуючись на комунікативний підхід.


Актуальність проблеми формування навичок діалогічного мовлення учнів початкової школи на заняттях з англійської мови викликана рядом чинників. По-перше, відповідно до вимог нового Державного стандарту, метою вивчення англійської мови є формування в учнів комунікативної компетентності з урахуванням комунікативних умінь, сформованих на основі мовних знань і навичок [2]. По-друге, застосування комунікативного підходу при навчанні англійської мови спрямовує роботу вчителя на формування в учнів навичок саме діалогічного мовлення, оскільки діалог – це і є комунікація. По-третє, первинне формування навичок діалогічного мовлення на заняттях з англійської мови відбувається вже у початковій школі.


Аналіз досліджень

Аналіз літератури засвідчив, що розглядувана нами проблема є багатоплановою і зовсім не новою. Її розробкою займалися і продовжують займатися багато науковців. Як показав досвід вчителів та методистів, таких як Н.К.Скляренко, Т.І.Олійник та О.В.Борзова [1], діалогічне мовлення є одним з найефективніших засобів створення мотиву для вивчення англійської мови, для іншомовного спілкування учнів початкової школи. Н.П.Грачова та Ф.С.Ісхакова [3] розробили рекомендації щодо поетапності навчання діалогічного мовлення учнів початкової школи на заняттях з англійської мови. Питаннями ситуативності мовлення й створенням навчальних комунікативних ситуацій займалося багато вчених, зокрема Є.П.Шубін, Й.М.Берман, В.А.Бухбіндер, Г.В.Бойкова, В.Л.Скалкін [6], Г.А.Рубінштейн, Є.І.Пассов [5], А.Хорнбі.


Постановка мети дослідження

Проаналізувавши літературу з досліджуваного питання, ми дійшли висновку, що у працях вчених висвітлено проблему формування навичок діалогічного мовлення учнів початкової школи на заняттях з англійської мови, але ґрунтовно не розкрита ця проблема з урахуванням вимог нового Державного стандарту початкової загальної освіти.


Метою статті є розглянути процес формування навичок діалогічного мовлення учнів початкової школи на заняттях з англійської мови та запропонувати оптимальні умови їх формування.


Виклад основного матеріалу

У Державному стандарті початкової загальної освіти зазначено, що для досягнення мети вивчення іноземної мови у початковій школі необхідно виконувати цілу низку завдань, одним з яких є участь у діалогічному спілкуванні (вміння вести етикетний діалог і діалог-розпитування під час повсякденного спілкування) [2].


Діалогічне мовлення - це процес взаємодії двох або більше учасників спілкування. Тому в межах мовленнєвого акту кожен з учасників по черзі виступає і слухачем, і мовцем. Характерною ознакою діалогічного мовлення є його зверненість до співрозмовника. Спілкування, як правило, проходить у безпосередньому контакті учасників, які добре обізнані з умовами, в яких відбувається комунікація. Під час діалогу ми, як правило, бачимо свого співрозмовника, а тому звертаємо увагу на невербальні засоби спілкування (міміку, жести, контакт очей), які він використовує. За допомогою цих засобів стає зрозумілим певна незавершеність висловлювань, що є також характерною рисою діалогічного мовлення. Використовуючи невербальні засоби спілкування, мовець виражає свої бажання, сумніви, жаль, припущення тощо. Отже, їх не можна ігнорувати при навчанні англійської мови учнів початкової школи.


Однією з найважливіших психологічних особливостей діалогічного мовлення є його ситуативність. Ситуативним діалогічне мовлення є тому, що часто його зміст можна зрозуміти лише з урахуванням тієї ситуації, в якій воно здійснюється. Мовленнєва дія не може існувати без ситуації спілкування, тому вчитель на занятті з англійської мови повинен створити ситуацію спілкування. Слід зазначити, що в процесі навчання учнів початкової школи англійської мови нас цікавлять не будь-які ситуації дійсності, а лише ті, що спонукають до мовлення. Такі ситуації називають мовленнєвими або комунікативними. Комунікативна ситуація – це ситуація мовного спілкування двох і більше людей [5]. Вона завжди містить у собі стимул до мовлення. За визначенням В.Л.Скалкіна, "комунікативно-мовленнєва ситуація – це динамічна система взаємодіючих факторів, які залучають людину до мовленнєвого спілкування і визначають її поведінку в межах одного акту спілкування" [6].


Одним із шляхів створення комунікативної ситуації є рольові ігри, які сприяють реалізації міжособистісного спілкування учнів початкової школи на занятті з англійської мови. Рольова гра допомагає учням спланувати особисту мовленнєву поведінку і передбачити поведінку співрозмовника. Вона передбачає елемент перевтілення учня у представника певної соціальної групи, професії тощо. Через це рольові ігри часто сприймаються молодшими школярами як реальна дійсність: учні дістають у них можливості для самовираження, яке здійснюється у межах цих ролей. Кінцевою метою рольової гри на заняттях з англійської мови є відпрацювання комунікативних навичок та умінь. Це сприяє формуванню мовленнєвої та соціокультурної компетенцій. Учасники рольової гри не тільки роблять повідомлення з певної теми, але й невимушено вступають у бесіду, намагаються підтримати її, цікавляться думкою інших, обговорюють різні точки зору, кожен прагне висловити свою думку [3], і таким чином розмова стає невимушеною, що власне і є реалізацією комунікативного підходу до навчання англійської мови. Адже створена умовна ситуація, в якій відбувається невимушене спілкування з обігруванням соціальних ролей, тобто моделюються реальні умови комунікації.


Найбільш типовими комунікативними завданнями є: розпитати, попросити, запропонувати, повідомити, описати, розповісти, пояснити, оцінити, заперечити, обґрунтувати. Для цього учні початкової школи на заняттях з англійської мови повинні оволодіти різними функціональними типами діалогів. Основними з них є: діалог-розпитування та діалог-обмін враженнями. Діалог-розпитування може бути одностороннім або двостороннім. У першому випадку ініціатива запитувати інформацію належить лише одному учню, у другому – кожному з них. Двосторонній діалог-розпитування розвиває ініціативність обох учнів, характерну для природного спілкування. Наступним за складністю є діалог-обмін враженнями (думками), метою якого є виклад власного бачення певного предмета, події, явища, коли молодші школярі висловлюють свою думку, наводять аргументи для доказу, погоджуються з точкою зору співрозмовника або спростовують її. При цьому ініціатива ведення бесіди є двосторонньою [6].


Учні початкової школи оволодівають наведеними вище типами діалогів на заняттях з англійської мови на основі складної системи мовленнєвих навичок і вмінь. Це обумовлено лінгвістичними і психологічними особливостями діалогічного мовлення. На заняттях з англійської мови у молодших школярів необхідно розвивати вміння ініціативно розпочинати діалог, реагувати на репліки співрозмовника та спонукати його до продовження розмови [4]. Це є однією з умов формування мовленнєвої компетенції. Навички і вміння діалогічного мовлення формуються поетапно в процесі виконання учнями початкової школи системи вправ. В навчанні діалогічного мовлення на заняттях з англійської мови можна виділити три етапи:

 1. засвоєння учнями початкової школи діалогічних єдностей (діалогічна єдність – сукупність реплік, що характеризується структурною, інтонаційною та змістовою завершеністю);
 2. засвоєння мікродіалогів (мікродіалог розглядають як засіб вираження основних комунікативних завдань учасників спілкування);
 3. самостійне складання учнями початкової школи власних діалогів англійською мовою (власне діалог (розгорнутий діалог) складається з двох-трьох мікродіалогів). [6]


Наведемо типи завдань та приклади вправ до алгоритму формування навичок діалогічного мовлення учнів початкової школи на заняттях з англійської мови. За зразок оберемо складання діалогу-розпитування.


Підготовчий етап. Вправа 1. Читання звичайного тексту та діалогу. За особливостями діалогу впізнати його.


Вправа 2. Подані репліки діалогу-розпитування. Одна з реплік-відповідей не відповідає запитанню. Потрібно знайти цю репліку.

 • What is your name?
 • My name is Natalia.
 • Have you got a sister?
 • They are grey.


Вправа 3. Подається діалог-розпитування із пропущеними репліками-відповідями. Ці відповіді подано у довідці. Потрібно поставити їх у діалог за змістом.


Вправа 4. Записаний діалог, у якому репліки переплутані місцями. Потрібно відновити послідовність.

 • Hello! How are you?
 • I am fine! Do you like flowers?
 • Yes, I have.
 • Have you any flowers in your room?
 • Yes, I like flowers very much.


Основний етап. Вправа 5. У діалозі незавершеними є репліки-запитання. Учні повинні завершити їх, користуючись репліками-відповідями.

 • Hello! What’s your ___?
 • My name is Paul.
 • Where are ________?
 • I am from Canada.
 • Do you have any _____?
 • Yes, I have cat Cactus.
 • It’s nice to meet you!
 • See you soon!


Вправа 6. У цій вправі учням пропонуються репліки-кліше, на які потрібно дати відповідь. Учні працюють попарно.

 • Hello! What is your name?
 • ________________
 • How old are you?
 • ________________
 • Do you live in London?
 • ________________
 • Where do you live?
 • ________________
 • It’s nice to meet you! Good bye!


Вправа 7. Складання власного діалогу на задану тему. За допомогою поданих вище вправ в учнів початкової школи на заняттях з англійської мови формуються вміння реагувати на репліки співрозмовника та невимушено вести діалог. У 3-4 класах вчитель на заняттях з англійської мови пропонує різноманітну тематику складання діалогів, які загалом повинні сформувати в учнів початкової школи країнознавчу та соціокультурну компетенції.


Висновок

Метою навчання англійської мови є оволодіння учнями початкової школи мовою як засобом спілкування. Для того, щоб була активною взаємодія та співпраця вчителя з учнем початкової школи, а також відбувався розвиток інтересу учня до вивчення англійської мови, важливо заохочувати учнів до активних мовленнєвих дій у комунікативних ситуаціях, тобто створювати на заняттях з англійської мови ситуації для діалогічного мовлення, для свідомого використання учнями початкової школи англійської мови у повсякденному житті.


Подальшого вивчення і уточнення потребують шляхи оптимізації оволодіння англійською мовою з урахуванням вимог нового Державного стандарту, який передбачає комунікативний підхід до вивчення англійської мови, починаючи з початкової школи, а також нові умови для формування навичок діалогічного мовлення учнів початкової школи на заняттях з англійської мови, враховуючи стрімкий розвиток технічних засобів навчання.


Список використаних джерел

 1. Борзова Е.В. Диалогическая речь как цель и средство обучения английского языка / Е.В.Борзова // Иностранные языки в школе. – 1985. – №2.
 2. Державний стандарт початкової загальної освіти [Електронний ресурс] / Постанова Кабінету Міністрів від 20 квітня 2011 року № 462. - Режим доступу - http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/17911/. – Заголовок з екрану.
 3. Исхакова Ф. С. Обучение правильной неподготовленной диалогической речи / Ф. С. Исхакова // Иностранные языки в школе. – 1976г. – № 4. – С.54-57.
 4. Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах / С.Ю.Ніколаєва та інші. – К.: Ленвіт, 1999.
 5. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иностранному говорению / Е.И.Пассов. – М.: Просвещение, 1991. – 223с.
 6. Скалкин В.Л. Обучение диалогической речи (на материале английской речи): пос.[для учит.] / В.Л.Скалкин. – К., Рад. школа. – 1989.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама