Ковальова В.В. Сучасні педагогічні технології навчання іноземної мови у початковій школі

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Ковальова Вікторія Василівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті визначено підходи до навчання іноземної мови у початковій школі, охарактеризовано інтерактивні методи як засоби реалізації сучасних педагогічних технологій навчання. Розкрито сутність понять «підхід», «технологія» та «інтерактивне навчання».

Ключові слова: підхід, сучасні педагогічні технології, інтерактивні методи.


В статье определены подходы к обучению иностранному языку в начальной школе, охарактеризованы интерактивные методы как средства реализации современных педагогических технологий обучения. Раскрыта сущность понятий «подход», «технология» и «интерактивное обучение».

Ключевые слова: подход, современные педагогические технологии, интерактивные методы.


Approaches towards teaching a foreign language at primary school have been determined in the article, interactive techniques as means of modern pedagogical technologies of training have been characterized. The essence of “approach”, “technology” and “interactive training” has been revealed.

Key words: approach, modern pedagogical technologies, interactive techniques.


Зміст

Постановка проблеми

Стан сучасної освіти й тенденції її розвитку потребують нових підходів до розвитку освітнього середовища. Сьогодні в центрі уваги – учень, його особа, неповторний внутрішній світ. Тому основна мета сучасного вчителя – вибрати методи і форми організації навчальної діяльності учнів, які оптимально відповідають поставленій меті.


Аналіз досліджень

Вагомий внесок у розвиток інтерактивного навчання було зроблено великою низкою педагогів (В.Ф. Одоєвський, Н.А. Добролюбов, Н.Г. Чернишевський, К.Д. Ушинський, В.П. Вахтьоров та ін.). Докладнішу розробку елементів інтерактивного навчання можна знайти у творчості вчителів-новаторів 1970 – 1980-х рр. (Ш.А. Амонашвілі, В.Ф. Шаталова, Є.М. Ільїна, С.М. Лисенкова та ін.). Слід зазначити, що питання «Сучасних педагогічних технологій навчання іноземної мови (ІМ) у початковій школі» все ще залишається недостатньо вивченим.


Постановка мети дослідження

Мета статті – охарактеризувати сучасні педагогічні технології навчання ІМ у початковій школі.


Виклад основного матеріалу

Успіх навчання ІМ в значній мірі залежить від обраного підходу до нього. Термін «підхід» означає загальну вихідну концептуальну позицію, яка є вирішальною у розгляді й визначенні інших підпорядкованих концептуальних положень, іншими словами «підхід» означає стратегію навчання [2].


Останнім часом широкого застосування у навчанні ІМ набули такі підходи [2]: Біхевіористський підхід визначає оволодіння ІМ як сформованість респонсивних реакцій на іншомовні стимули.


Інтуїтивно-свідомий підхід передбачає оволодіння ІМ у моделях в інтенсивному режимі з наступним усвідомленням їх значення.


Свідомий пізнавальний підхід спрямовує діяльність учня на засвоєння правил використання лексико-граматичних моделей, на основі яких здійснюється свідоме конструювання висловлювань.


Комунікативно-діяльнісний підхід передбачає органічне поєднання свідомих та підсвідомих компонентів у процесі навчання ІМ, тобто засвоєння правил оперування іншомовними моделями відбувається одночасно з оволодінням їхньою комунікативно-мовленнєвою функцією.


Усі вище зазначені підходи є ефективними для застосування на уроках ІМ у початкових класах. За допомогою правильно підібраних підходів учитель зможе донести до учнів навчальний матеріал.


Найголовнішим завданням педагога на кожному уроці ІМ є активізація пізнавальної діяльності. Тому щоразу, обдумуючи урок, учитель має спочатку розв'язати принципове завдання, а саме, як найдоцільніше організувати передачу нового матеріалу – повідомлення, евристична бесіда, відкриття, розв'язання проблеми, самостійна робота тощо.


Сучасні зміни у суспільстві спонукають учителів ІМ формувати нове покоління за допомогою інноваційних технологій як творчу особистість, здатну ефективно застосовувати набутий досвід (вивчений матеріал) у життєвих ситуаціях. Слово «технологія» – грецького походження й означає «знання про майстерність» [3]. Ми розуміємо сучасні педагогічні технології як сукупність форм, методів і засобів навчання, виховання і управління, об'єднаних єдиною метою, добір операційних дій педагога з учнем, у результаті яких суттєво покращується мотивація учнів до навчального процесу [3].


Сучасні педагогічні технології навчання можуть бути реалізовані через інтерактивне навчання. Інтерактивне навчання – це, насамперед, діалогове навчання, під час якого здійснюється взаємодія вчителя та учня. До інтерактивних методів навчання належать такі [1; 4]: метод проектів, асоціативний кущ, мікрофон, робота в парах, робота в групах, мозковий штурм, мозаїка, технологія співпраці, модульне навчання.


Розглянемо вищезазначені методи докладніше. Так, метод проектів формує в учнів комунікативні навички, культуру спілкування, уміння коротко і доступно формулювати думки, толерантно ставитися до думки партнерів по спілкуванню, розвивати уміння добувати інформацію з різних джерел, обробляти її за допомогою сучасних комп'ютерних технологій. Він створює мовне середовище, що сприяє виникненню природної потреби у спілкуванні ІМ.


Проектна форма роботи є однією з актуальних технологій, що дозволяють учневі застосувати накопичення знань з предмету. Учні розширюють свій кругозір, кордони володіння мовою, отримуючи досвід від практичного його використання, вчаться розуміти тексти ІМ. Вони працюють з довідковою літературою, словниками, комп'ютером, що створює можливість прямого контакту з іншомовними автентичними текстами. Це не може бути досягнуто шляхом вивчення мови лише за допомогою підручника.


Робота над проектом – процес творчий. Учень самостійно або під керівництвом вчителя займається пошуком вирішення певної проблеми. Для цього потрібне не лише знання мови, але й володіння великим обсягом наочних знань, творчими, комунікативними й інтелектуальними вміннями. В курсі ІМ метод проектів може використовуватися в рамках програмного матеріалу практично з будь-якої теми. Робота над проектами розвиває уяву, фантазію, творче мислення, самостійність та інші особові якості [4].


Розглянемо наступний метод інтерактивного навчання «Асоціативний кущ». Серед інтерактивних методів навчання вчителі початкових класів віддають перевагу методу побудови «асоціативного куща». На початку роботи вчитель визначає одним словом тему, над якою проводитиметься робота, а учні згадують, що виникає в пам'яті стосовно цього слова. Спочатку висловлюються найстійкіші асоціації, потім - другорядні. Учитель фіксує відповіді у вигляді своєрідного «куща», який поступово «розростається». Цей метод універсальний, адже може використовуватися під час вивчення будь-якої навчальної дисципліни і на всіх етапах уроку [1].


Наступним методом є «Мікрофон», технологія якого надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи власну думку чи позицію. Правила проведення такі:

 • говорити має тільки той, у кого є «символічний» мікрофон;
 • подані відповіді не коментуються і не оцінюються;
 • коли хтось висловлюється, решта не має права перебивати, щось говорити, вигукувати з місця [1].


Перевага надається методу роботи в парах. Його можна використовувати для досягнення будь-якої дидактичної мети: засвоєння, закріплення, перевірки знань тощо. За умов парної роботи всі діти в класі отримують можливість висловитись. Робота в парах дає учням час подумати, обмінятись ідеями з партнером і лише потім озвучувати свої думки перед класом. Вона сприяє розвитку навичок спілкування, вміння висловлюватись, критичного мислення, вміння переконувати й вести дискусію. Під час роботи в парах можна швидко виконати вправи, які за інших умов потребують значної витрати часу. Серед них можна назвати такі:

 • обговорити текст, завдання;
 • взяти інтерв'ю і визначити ставлення партнера до будь-якої навчальної діяльності;
 • зробити аналіз чи редагування письмової роботи партнера;
 • проаналізувати разом проблему, вправу;
 • протестувати її й оцінити партнера;
 • дати відповіді на запитання вчителя;
 • порівняти записи, що зроблені в класі.


Розглянемо метод роботи в групах. Вона надає всім учасникам можливість діяти, практикувати навички співробітництва, міжособистісного спілкування (зокрема, відпрацювання прийомів активного слухання, прийняття спільного рішення, узгодження різних поглядів). Роботу в групах слід використовувати тоді, коли необхідно розв'язати проблему, з якою важко впоратись індивідуально, та коли одним із очікуваних результатів є набуття навичок роботи в команді.


Під час створення груп рекомендується об'єднувати в одній групі учасників із різними рівнями підготовки та досвіду з питання, що розглядається, оскільки в різнорідних групах стимулюється творче мислення, інтенсивний обмін ідеями, проблема може бути розглянута з різних боків.


Методична література містить сформульовані на основі досвіду інтерактивного навчання загальні правила роботи в групах [1]:

 • кожний учасник за бажанням має можливість висловитися;
 • усі учасники групи поважають цінності та погляди кожного, навіть якщо не згодні з ними;
 • відбувається обговорення ідей, а не людей, що їх висловили;
 • усі конфлікти, що виникають, розв'язуються мирним шляхом із урахуванням інтересів учасників і правил роботи;
 • усі учасники прагнуть створити відкриту, ділову, дружню атмосферу;
 • після завершення групової роботи, її результати мають бути презентовані іншим групам.


Наступний інтерактивний метод «Мозковий штурм» є відмінним методом для використання досвіду учнів із метою розв'язання проблем та розробки ідей. Є, однак, дуже специфічні правила й основні принципи для «мозкового штурму», яких потрібно дотримуватись. «Мозковий штурм» найкраще спрацьовує у групах, що складають 5-7 осіб [1].


Розглянемо метод «Мозаїка». Учням пропонується самостійно опрацювати матеріал (кожному різний) і законспектувати його за певний час. Після цього діти по черзі ознайомлюють свою групу з конспектом, а члени групи повинні за ним занотувати ті самі нотатки. Наприкінці спілкування в усіх членів групи повинна бути заповнена таблиця [1].


До сучасних технологій навчання належить і технологія співпраці. Основна ідея полягає в створенні умов для активної спільної діяльності учнів в різних навчальних ситуаціях. Діти об'єднуються в групи по 3-4 учня, їм дається одне завдання, при цьому обумовлюється роль кожного. Кожен учень відповідає не лише за результат своєї роботи, але і за результат усієї групи. Тому учні з низьким рівнем знань прагнуть з’ясувати у сильних те, що їм незрозуміло, а останні прагнуть, щоб перші досконально розібралися у завданні. І від цього виграє весь клас, тому що спільно ліквідовуються прогалини [4].


Застосування інтерактивних технологій у навчальному процесі значно урізноманітнює процес сприйняття, осмислення та переробки інформації. Також значно розширюється і мотиваційна основа навчальної діяльності, діти краще усвідомлюють та запам’ятовують матеріал. На нашу думку, всі вищезазначені інтерактивні технології є ефективними для застосування у початковій школі на уроках ІМ. Вони мотивують, активізують та зосереджують увагу учнів на потрібному матеріалові. Правильно підібрані технології навчання гарантують половину успіху.


Висновок

Сучасні педагогічні технології навчання ІМ відіграють важливу роль у сучасній освіті. Вони збільшують свідомість учнів і вирівнюють можливості засвоєння ними нового матеріалу.


Також значно підвищується особистісна роль учителя: він є лідером, організатором. Професіоналізм педагога і входження його в інноваційний режим роботи неможливі без творчого самовизначення, в якому провідну роль відіграє його налаштованість на самовдосконалення, самоосвіту, саморозвиток, що є необхідною умовою забезпечення нової якості освіти.


Список використаних джерел

 1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології / І.М. Дичківська – К. : Академвидав, 2004. – 218 c.
 2. Реферат на тему: «Поняття "система навчання" та її зміст» // Ukrreferat.com: найбільша колекція україномовних рефератів – Режим доступу: http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=41875. – 5.02.2013.
 3. Технологічний підхід в освіті. – Режим доступу: http://gimnasium1.hmarka.net/documents/tech.doc. – 15.02.2013.
 4. Яковлєва Т.В. Використання інноваційних технологій при вивчанні англійської мови // Освіта.ua. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/21519/. – 10.02.2013.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама