Дмитрук О.П. Використання smart-дошки на уроках англійської мови в початковій школі

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Дмитрук Олена Петрівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті розглянуто основні питання щодо використання Smart-дошки на заняттях з англійської мови в початковій школі. Визначено особливості застосування Smart-дошки під час вивчення англійської мови учнями початкової школи.

Ключові слова: персональний комп’ютер, Smart-дошка, мережа Інтернет, вчитель початкової школи, учні початкової школи.


В статье рассмотрены основные вопросы использования Smart-досок на занятиях английского языка в начальной школе. Указаны особенности применения Smart-доски при изучении английского языка учащимися начальной школы.

Ключевые слова: персональный компьютер, Smart-доска, сеть Интернет, учитель начальной школы, ученики начальной школы.


The article deals with the main issues concerning the use of Smart Board for English lessons in primary school. Some peculiarities of the use of Smart Board in primary school are mantioned.

Key words: personal computer, Smart Board, Internet, the teacher of primary school, primary school pupils.


Зміст

Постановка проблеми

У сучасному світі неможливо уявити своє життя без комп’ютерних технологій, які є невід’ємною частиною не тільки повсякденного буття, а й освітнього процесу.


На сьогоднішній день кожен школяр уміло оперує сучасними комп’ютерними технологіями, які становлять більший інтерес, аніж звичайні підручники та посібники. Перед сучасним учителем постає ряд дуже важливих завдань, які необхідно вирішити, щоб зробити навчальний процес цікавим, творчим та задовольнити всі потреби сучасного школяра. У зв’язку з цим відбуваються істотні зміни у процесі викладання всіх предметів у початковій школі, зокрема, це відзначилося на сучасному підході до навчання англійської мови із застосуванням сучасних інформаційних технологій. Персональні комп’ютери, Smart-дошка, мережа Інтернет стають необхідними засобами вивчення іноземних мов і є важливими атрибутами для вчителя на уроках англійської мови в початковій школі. Це пояснюється тим, що при вивченні англійської мови учні початкової школи здатні запам’ятати двадцять відсотків відео-інформації і тридцять відсотків аудіо-інформації. Якщо ж поєднати те, що вони бачать, чують і роблять одночасно, то продуктивність запам’ятовування становить вісімдесят відсотків інформації. Крім того, використання Smart-технологій у процесі навчання англійської мови дозволяє більш широко і повноцінно розкрити творчий потенціал кожного учня. Таким чином, стає зрозумілою актуальність використання Smart-дошки в освітньому процесі на сучасному етапі, зокрема, у процесі навчання англійської мови в початковій школі.


Аналіз досліджень

Застосування інформаційних технологій є досить актуальною проблемою, що досліджується при вивченні іноземних мов. Є. Ісаєв та інші досліджували особливості технології Інтернет-освіти;

Г. Бонч-Бруєвич, Є. Галишникова та інші розкривали особливості використання Smart-дошки в процесі навчання. Питання щодо планування уроків із застосуванням інтерактивної дошки розглядала Н. Решетнікова та ін.


Постановка мети дослідження

Ми погоджуємося із дослідженнями науковців стосовно розгляду означеного питання, проте недостатня увага приділена проблемі використання Smart-дошки на уроках англійської мови, саме в початковій школі.


Мета статті визначити специфічні особливості використання Smart-дошки на уроках англійської мови в початковій школі.


Виклад основного матеріалу

Сьогодні поступово в наших школах з’являються сучасні технічні засоби навчання, зокрема, Smart-дошки. Перед учителями постає питання з’ясувати їхні переваги, які проблеми можна вирішити за допомогою цього навчального засобу, як використати його раціонально, щоб покращити процес навчання в початковій школі.


Smart-дошка – це зручний сенсорний екран, під’єднаний до комп’ютера. Зображення на дошку передає мультимедійний проектор, з’єднаний із комп’ютером. Управління програмним забезпеченням загального і спеціального призначення, яке зберігається в пам’яті комп’ютера, здійснюється дотиком до дошки. Спеціальне навчальне програмне забезпечення дошки, пакет «Колекція» (Gallery), містить велику кількість готових графічних образів, відеороликів, розподілених за темами шкільного курсу, які дозволяють учителю створювати потрібні слайди [3, c. 34].


Smart-дошка дозволяє вчителю працювати з мультимедійною наочністю, тобто відображенням об’єктів різними способами: за допомогою графіки, фото, відео, анімації та звуку. Учитель використовує все, що учень початкової школи здатний сприймати за допомогою зору та слуху.


У початковій школі вчитель може використовувати Smart-дошку для демонстрації відеофільмів і презентацій Power Point. Демонстрація презентацій на Smart-дошці дозволяє:

  1. розширити знання учнів початкової школи про країну, мова якої вивчається, що сприяє формуванню країнознавчої та мовної компетенцій;
  2. формувати в учнів початкових класів мовні навички спілкування шляхом поєднання тексту та звукового супроводу;

3звуковим та візуальним супроводом сприяти подоланню труднощів у процесі прослуховування мовленнєвих повідомлень та формувати навички аудіювання.


Демонстрація презентацій Power Point дає вчителю багато переваг. По-перше, зміст та порядок подачі матеріалу визначає сам вчитель. Сторінки-слайди швидко перегортаються вперед та назад, що дозволяє вчителю повернутися до вивченого матеріалу в разі потреби. По-друге, вчитель може керувати процесом сприйняття матеріалу, змінювати швидкість показу слайдів, видаляти, вставляти, копіювати, скасовувати дії. По-третє, функція «Підсвічування» дозволяє виділити окремі частини зображення та сфокусувати увагу на них. Наприклад, на перших етапах формування мовленнєвих навичок під час уявної екскурсії по Лондону, можна виділити циферблат годинника Біг Бена, та спитати учнів «Котра година?» під час вивчення теми «Годинник». По-четверте, можливість змінювати звуковий супровід (учні слухають диктора або вчителя) під час перегляду презентації дозволяє краще формувати навички розуміння усної іноземної мови. Адже, в умовах школи, учні звикають до вимови свого вчителя і їм важко адаптуватися до сприйняття мови іншого.


Навчальні матеріали можливо використовувати як під час повідомлення нового матеріалу, так і повторення вивченого. Презентації можуть мати різний зміст, як краєзнавчий, так і за темою, що вивчається [3, c. 34].


Під час підготовки презентацій, учитель може скористатися можливостями Інтернету. Підключення Smart-дошки до світової мережі дозволяє використовувати на уроці on-line курси освітніх сайтів або провести віртуальну екскурсію з англомовним гідом у будь-яке місто країни, мова якої вивчається.


У самостійно створених сюжетах під час уроку англійської мови учитель, легким дотиком до поверхні дошки, може змінювати зображення (його розмір, колір), спонукаючи учнів до усного мовлення.


В умовах обмеженого доступу до комп’ютерного класу навчальний комплекс з персонального комп’ютера, Smart-дошки та мультимедійного проектора дозволить все це реалізувати у звичайному класі, так як на сьогоднішній день у продажу з’явилося багато дисків із різними курсами вивчення іноземних мов, (Журнал «Posnayko» з диском «Алік» для початкової школи, «Дракоша и занимательный английский», «Английский в три приема»). Проте на жаль, існує мало справжніх педагогічних програмних засобів (ППЗ).


Найбільша кількість навчальних програм Smart-дошки призначена для вивчення англійської мови. «Колекція» містить як граматичні конструкції, так і відео файли з вправами на знання граматики англійської мови. З готових малюнків «Колекції» можна формувати потрібні вчителю тематичні картинки.


Програмне забезпечення Smart-дошки дозволяє дуже легко і швидко створювати динамічні, різнокольорові слова, які вільно рухаються по екрану та стають на потрібне місце. Наприклад, під час вивчення дієслів англійської мови, вчитель на Smart Board розміщує таблицю з двома колонками. Перша колонка називається Regular verbs, а друга – Irregular verbs. Під таблицею записані слова, відповідно до цієї теми. Завдання учня полягає в тому, щоб розподілити дієслова в колонки. У результаті отримуємо цікаву «живу» граматику. Це зумовлюється тим, що в учнів початкових класів ще не розвинуте абстрактне мислення, а коли школярі бачать на екрані барвисті малюнки, схеми, анімовані образи, вони краще сприймають і засвоюють новий граматичний матеріал.


Під час вивчення нових лексичних одиниць у початковій школі неперевершеним є використання анімації, яка дозволяє швидко розкрити значення іншомовних слів. Наприклад, коли під час введення речень «It is sunny. It is warm» фрази не лише записані літерами, а й показані на екрані [3, c. 36].


Змістовність тематичних картинок можна «оживити» мультиплікацією, яку легко знайти в мережі Інтернет на освітніх сайтах.


Можливості програмного забезпечення Smart-дошки дозволяють створювати різні цікаві завдання на пошук і підстановку правильних відповідей, на розподіл слів та понять за різними ознаками і т.п.


Найбільш цікавими є використання «схованок», тобто закриття правильних відповідей різними фігурами, які пересуваються або закриття одного зображенням іншим. «Схованки» підказують правильну відповідь, або перевіряють правильність виконання вправ. Динамічні зображення легко пересуваються по поверхні дошки і дозволяють швидко виконати вправи на закріплення та зберегти час уроку. Вважаємо за необхідне наголосити на тому, що яскрава картинка на екрані – лише спосіб подання матеріалу. Головне на уроці англійської мови – це живе спілкування вчителя і учня, постійний обмін інформацією між ними та здатність до іншомовної комунікації між усіма учасниками освітнього процесу.


Висновок

Отже, використання Smart-технологій на заняттях з англійської мови в початковій школі є однією з вимог сучасного освітнього процесу в умовах інформаційного суспільства. Зокрема раціональне використання Smart-дошки наповнює урок англійської мови в початковій школі багатьма цікавинками, створює радісний настрій на уроці, сприяє формуванню мовних, мовленнєвих та країнознавчої компетенцій та підвищує ефективність навчального процесу.

Процес навчання в початковій школі має розвиватися і є доцільним розробити серію вправ для занять англійської мови, саме для роботи зі Smart-дошкою.


Список використаних джерел

  1. Галишникова Е. Использование интерактивной Smart-доски в процессе обучения / Е. Галишникова // Учитель. – 2007. - № 4. – С. 8-10
  2. Кулагин В. П. Информационные технологии в сфере образования /

В. П. Кулагин. – М. : Янус-К. 2004. – 248 с.

  1. Кулікова В. Використання дощок Smart Board на уроках іноземної мови / В. Кулікова // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2008. - № 8. – С. 34-37.
  2. Решетнікова Н. Планування уроків із застосуванням інтерактивної дошки / Н. Решетнікова // Англійська мова в початковій школі. – 2012. - № 10. – С. 24-25.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама