Головатенко Т.Ю. Використання англійського фольклору в інтерактивному навчанні іноземної мови молодших школярів

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Головатенко Тетяна Юріївна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, напрям підготовки «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті розкрито роль англійського фольклору як дидактичного матеріалу для уроків іноземної мови; визначено можливі шляхи впровадження англійського фольклору та інтерактивних технологій у навчанні іноземної мови молодших школярів з метою формування соціокультурної компетенції; визначено основні засади використання фольклору та інтерактивних технологій, що сприяють підвищенню мотивації учнів до вивчення іноземної мови.

Ключові слова: англійський фольклор, інтерактивні технології, соціокультурна компетенція, малі жанри фольклору, молодші школярі, мотивація.


В статье кратко рассмотрена роль английского фольклора как дидактического материала для уроков иностранного языка; определены возможные пути внедрения английского фольклора и интерактивных технологий в обучение иностранному языку младших школьников с целью формирования социокультурной компетенции; определены фундаментальные основы использования фольклора и интерактивных технологий, которые способствуют повышению мотивации учащихся к изучению иностранного языка.

Ключевые слова: английский фольклор, интерактивные технологии, социокультурная компетенция, малые жанры фольклора, младшие школьники, мотивация.


The article explores the role of English folklore as a didactic material; defines possible ways of inculcation English folklore and interactive technologies in teaching English and the sociocultural competence formation; defines the main principles of English folklore and interactive technologies using to motivate pupils.

Key words: English folklore, interactive technologies, sociocultural competence, light genres of folklore, primary school students, motivation.


Зміст

Постановка проблеми

На сучасному етапі розвитку методики навчання англійської мови важливо використовувати передовий досвід вітчизняних та зарубіжних учителів і методистів. Усе більшу увагу педагогів завойовує впровадження інтерактивних технологій у навчання іноземної мови (ІМ).


Відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти, ухваленого Постановою Кабінету Міністрів від 20 квітня 2011 року № 462 [5], значну роль у навчанні учнів початкової школи ІМ відведено формуванню соціокультурної компетенції та особистісно-зорієнтованому підходу. Отож, поєднуючи вимоги прогресу та науки, постає проблема поєднання інтерактивних технологій зі знаннями про Англію. Одним із можливих варіантів такого поєднання є, на наш погляд, інтерактивне навчання з використанням англійського фольклору.


Аналіз досліджень

Наша стаття має два головні стрижні – фольклор та інтерактивні технології. Проблемам впровадження інтерактивних технологій в теорію та практику навчання молодших школярів присвятили свої роботи як вітчизняні, так і зарубіжні дослідники (К.О. Балаханов, М.В. Кларин, О. І. Пометун, C. Read та ін.).


Окремим аспектам використання фольклорного матеріалу в навчальному процесі з ІМ присвячено роботи О.В. Ткачик, С.В. Волкової, К.В. Балабухи.


При цьому, аналіз наукових джерел дозволяє стверджувати, що питання використання англійського фольклору з метою формування соціокультурної компетенції учнів початкової школи висвітлено недостатньо.


Наша стаття опирається на дослідження, проведені C. Read – «Інтерактивне навчання на матеріалі римівок та пісень» [2, с. 182-211]; С. Ю. Ніколаєвої – «Соціокультурна компетенція, її складові та роль у навчанні іноземної мови» [4, с. 30].


Постановка мети дослідження

Як засвідчив аналіз методичної та науково-педагогічної літератури, питання використання англійського фольклору в інтерактивному навчанні ІМ не набуло широкого обговорення. Це стає на перешкоді ефективному залученню учнів початкової школи до соціокультурного середовища уроку ІМ.


Зокрема, маловивченими є організаційні та методичні аспекти використання та поєднання фольклору та інтерактивних технологій. Приділяється недостатньо уваги формуванню соціокультурної компетенції молодших школярів на основі автентичного фонетичного та літературного матеріалу.


Метою статті є дослідження інтерактивного навчання іноземної мови молодших школярів і можливих шляхів упровадження малих жанрів англійського фольклору в навчальний процес з іноземної мови у початковій школі з метою формування соціокультурної компетенції суб’єктів навчання.


Виклад основного матеріалу

У процесі вивчення ІМ у старшій школі, важливу роль відіграє соціокультурна компетенція. Тому, в початковій школі вчитель ІМ має закласти міцну основу для подальшого її формування. Цього вимагає і принцип наступності в навчанні учнів.


Соціокультурна компетенція (СКК) – це «знання культурних особливостей носіїв мови, їхніх звичок, традицій, норм поведінки й етикету та вміння розуміти комунікативну поведінку носіїв ІМ й адекватно використовувати набуті знання у процесі спілкування, залишаючись при цьому носієм іншої культури» [4, с. 30].


За С. Ніколаєвою, СКК складається з країнознавчої та лінгвокраїнознавчої компетенцій, де країнознавча компетенція – це знання про культуру країни, мова якої вивчається (знання історії, географії, особливостей побуту, традицій та звичаїв країни), а лінгвокраїнознавча компетенція передбачає сформованість в учнів цілісної системи уявлень про національно-культурні особливості країни, що дозволяє асоціювати з мовною одиницею ту саму інформацію, що й носій мови, і досягати у такій спосіб повноцінної комунікації [6, с. 43].


Для формування СКК вчитель може використовувати англійський фольклор. При цьому, відібраний учителем матеріал має аналізуватися двояко: з урахуванням лінгвістичного та змістового (культурного, історичного, звичаєвого) аспектів.


Фольклорний матеріал, з метою ефективного використання, має, на наш погляд, обмежуватися малими жанрами: прислів’ями та приказками, скоромовками, віршами та піснями Матінки Гуски. Цей матеріал відображає історію, звичаї та культуру англійців у достатній мірі для учнів початкової школи.


Для ефективної роботи з фольклорним матеріалом, пропонуємо вчителю початкової школи застосувати інтерактивні технології.


Під інтерактивними технологіями ми розуміємо таку форму організації навчального процесу, яка забезпечить постійну, активну та одночасну взаємодію за схемою «учень-учень» та «учень-учитель».


Ця технологія навчання ґрунтується на дослідженні Національного тренінґового центру (штат Меріленд, США), що отримало назву «Піраміда навчання». Середньостатистичні дані демонструють, що найменших результатів можна досягти за умов пасивного навчання (лекція – 5%, читання – 10%), а найбільших – інтерактивного (дискусійні групи – 50%, практика через дію –75%, навчання інших або застосування знань одразу – 90%) [3].


Отож, ми з’ясували ключові поняття та наблизилися до основної проблеми: «Як поєднати інтерактивну технологію та фольклор у навчанні іноземної мови молодших школярів?»


У процесі навчання фонетичного матеріалу, вчитель опирається на порівняння з рідною мовою (фонеми близького ряду), імітацію (інтонація) та аналіз артикуляції (фонеми подібного та далекого ряду). На наш погляд, ефективним є використання скоромовок для відпрацювання фонетичних умінь. При цьому, молодших учнів варто ознайомити з інтонаційними знаками, що значно полегшить засвоєння автентичної інтонації. Для презентації певного звуку, вчитель може обрати відповідну скоромовку та коротку розповідь про Англію на тему цієї скоромовки. Для автоматизації вимови вчитель може використати рецептивну вправу «Мозковий штурм», де учням буде запропоновано прослухати ряд слів та записати, скільки разів вони почули певний звук. Для подальшої автоматизації звуку можна використати репродуктивну вправу «Мікрофон», у якій учням пропонується скласти речення, вживши якомога більше слів із певним звуком, а отримавши мікрофон – назвати. З метою повторення фонетичного матеріалу можна використати фонетичну таблицю та інтерактивні вправи, запропоновані Nicola Meldrum у статті “Young learners and the phonemic chart”.


У процесі навчання учнів аудіюванню, вчитель може використати вправи для вибіркового, загального та комбінованого сприймання.


Для вибіркового сприйняття на рівні фрази пропонуємо вчителю обрати вправу «Робота в парах», що пропонує учням прослухати римівку та назвати прийменники, які вони почули. Після цього вчитель може запропонувати учням розповідь про історію, що криється за цією римівкою. Для сприймання на рівні понадфразового розуміння радимо обрати вправу «Загальне коло», що пропонує учням прослухати римівку, обговорити між собою та сказати, що могло стати поштовхом до її створення. Опісля, вчитель розповість про реальні події, що стояли за цією римівкою. Для сприймання на рівні тексту радимо обрати вправу «Мозковий штурм», завдання якої пропонує учням прослухати вірш чи його частину (на вибір вчителя) та на основі його аналізу сказати, що відбуватиметься далі. Після цього, радимо вчителю використати розповідь про реальну подію в історії Англії, пов’язану з віршем.


У процесі навчання молодших учнів читанню, дидактичним матеріалом на уроці пропонуємо вчителю обирати 1-2 зразки фольклору з Nursery Rhymes [1], де вказана їхня історія та походження. При цьому, вчитель може відпрацювати вимову учнів, ознайомити з історією Англії та працювати над формуванням соціокультурної компетенції молодших школярів.


Ми радимо вчителю не забувати про використання римівок та пісень під час фізкультхвилинок. Це забезпечить не лише фізичну активність учнів, а й поповнить їхні знання історичними відомостями.


Таким чином, орієнтація вчителя на використання інтерактивних технологій та англійського фольклору залишає значний простір для педагогічної творчості вчителя початкової школи.


Висновок

Отже, результати проведеного нами дослідження та власний досвід використання фольклорного матеріалу в поєднанні з інтерактивними технологіями під час виробничої практики у початкових класах загальноосвітньої школи, дають нам підстави вважати, що запропоновані вище принципи та технології організації навчання учнів підвищують мотивацію школярів до вивчення ІМ; вони є важливим чинником у формуванні СКК учня. Як засвідчила практика, використання інтерактивних технологій та фольклорного матеріалу забезпечить високу щільність та ефективність уроку ІМ у початковій школі.


Формування СКК є важливим завданням у навчанні молодших школярів. Її сформованість дає можливість учням не лише поглиблювати знання з ІМ, а й ефективно взаємодіяти на комунікативному рівні.


У процесі відбору фольклорного матеріалу, вчитель має ретельно підготувати план-конспект уроку, з врахуванням фольклорної складової та інтерактивних завдань. Особливу увагу вчитель має приділити системності роботи з фольклорним матеріалом. Це сприятиме свідомому підходу учнів до вивчення англійського фольклору.


Перспективи подальших розвідок ми вбачаємо в дослідженні проблем класифікації фольклору за місцем у навчальному процесі та у дослідженні використання комп’ютерних технологій у навчанні учнів англійського фольклору.


Список використаних джерел

  1. Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков: Справочник / И. Л. Колесникова, А. О. Долгина. – СПб.: Рус.-Балт. информ. Центр «Блиц», 2001. – 224 с.
  2. Державний стандарт початкової загальної освіти. Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua//often-requested/state-standards/
  3. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах / [Ніколаєва С. Ю., Бігіч О. Б., Бражник Н. О. та ін.] – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.
  4. Carol Read. 500 Activities for the Primary Classroom / Read Carol. – Thailand: Macmillan, 2007. – 320 p.
  5. L. Veremchuk. Interactive learning / L. Veremchuk // English. – 2012. – №6(582). – Pp. 18 – 19.
  6. Nursery Rhymes, Lyrics, Origins and History. Режим доступу: http://www.rhymes.org.uk/index.htm


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама