Сидоренко А.М. Використання методу проектів на уроках англійської мови в початковій школі

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Сидоренко Анастасія Михайлівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті визначено специфіку використання методу проектів на уроках англійської мови в початковій школі. Розглянуто важливість використання методу проектів на уроках англійської мови в початковій школі. Уточнено умови його ефективності під час навчання англійської мови в початковій школі.

Ключові слова: метод проектів, початкова школа, молодші школярі, урок англійської мови


В статье определена специфика использования метода проектов на уроках английского языка в начальной школе. Рассмотрены важность использования метода проектов на уроках английского языка в начальной школе. Уточнены условия его эффективности при обучении английскому языку в начальной школе.

Ключевые слова: метод проектов, начальная школа, младшие школьники, урок английского языка


The article defines the specifics of the project method at English lessons in a primary school. The importance of use of the project method at English lessons is considered. The conditions for its performance during the teaching of English in primary school are specified.

Key words: project method, primary school, junior pupils, English lessons.


Зміст

Постановка проблеми

Сучасний етап розвитку освіти в Україні потребує все більше нових методів навчання саме для його ж ефективності. Серед інших актуальним є метод проектів. Він формує в учнів комунікативні навички, культуру спілкування, уміння коротко і доступно формулювати думки, терпимо ставитись до думки партнерів по спілкуванню, розвивати уміння добувати інформацію з різних джерел, обробляти її за допомогою сучасних комп’ютерних технологій, створює мовне середовище, яке сприяє виникненню природної потреби в спілкуванні іноземною мовою. [6; 1]


Проектна форма роботи є однією з актуальних технологій, що дозволяють учневі застосувати накопичення знань з предмету. Учні розширюють свій кругозір, кордони володіння мовою, отримуючи досвід від практичного його використання, вчаться слухати англійську мову і чути, розуміти один одного при захисті проектів. Школярі працюють з довідковою літературою, словниками, комп’ютером, тим самим створюється можливість прямого контакту з автентичною мовою, чого не дає вивчення мови лише за допомогою підручника на уроці в класі [6; 1].


Тому, досить актуальним нині є ознайомлення вчителів та студентів педагогічних закладів навчання з методом проектів для того, щоб вони використовували метод проектів для формування загальнонавчальних, лінгвістичних та соціокультурних компетенцій на уроках англійської мови в початковій школі.


Аналіз досліджень

Метод проектів виник у 20-ті роки минулого століття в США. У своїй педагогічній діяльності та експериментальній діяльності Джон Дью називав вищезазначений метод «методом проблем» і розвивав його у межах гуманістичного напряму у філософії та освіті. На сучасному етапі розвитку освіти проектна методика детально досліджується як закордонними: L. Fried-Booth, T. Hutchinson, M. Knoll, так і вітчизняними авторами: І.Л. Бим, І.А. Зимній, Е.С. Полат, І. Чечель, Н.Ф. Коряковцевой, О.М Моісеєвой, Т.Е Сахаровой та ін. [5; 1]


Постановка мети дослідження

У працях учених висвітлено проблему використання методу проектів в навчальних закладах на уроках англійської мови, але мало хто з науковців досліджував проблему використання методу проектів саме в початковій школі на уроках англійської мови.


Метою статті є розглянути специфіку використання методу проектів на уроках англійської мови в учнів початкової школи і уточнити умови його ефективності під час навчання англійської мови.


Виклад основного матеріалу

У Державному стандарті початкової загальної освіти зазначено, що для досягнення мети вивчення іноземної мови у початковій школі необхідно виконувати цілу низку завдань. Ефективне виконання цих завдань можливе за допомогою методу проектів.


На сьогодні науковці не мають єдиної точки зору, щодо визначення поняття “метод проектів”.


Метод проектів є однією з інноваційних педагогічних технологій. Він вимагає від учнів застосування нових знань, спираючись на засвоєний раніше матеріал; виробляє вміння діяти і приймати рішення самостійно чи в складі команди та розв'язувати конфлікти; шукати, компонувати і застосовувати нову інформацію з різноманітних джерел, використовуючи інформаційно-комп'ютерні технології для виконання конкретних завдань; розвиває критичне мислення і прагнення до творчості та саморозвитку; формує бажання і здатність самостійно вчитися. [6]


Метою навчального проектування в початковій школі є створення вчителем таких умов під час освітнього процесу, за яких його результатом є індивідуальний досвід проектної діяльності молодшого школяра. Технологія навчального проекту стимулює самостійну пізнавальну діяльність учнів і здійснюється за схемою: все, що я пізнаю, я знаю, для чого мені потрібно і де я можу ці знання застосувати. [2; 31]


Метод проектів – це педагогічна технологія, яка містить сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за своєю суттю. Це спільна, навчально-пізнавальна, творча або ігрова діяльність учнів, яка має мету, узгоджені методи, засоби діяльності, спрямована на досягнення результату з розв'язання певної проблеми [3].


При організації занять з англійської мови в початковій школі вчителі можуть застосовувати такі види проектів:

 1. Інформаційні – спрямовані на навчання цілеспрямованого збирання інформації, її аналізу та використання.
 2. Дослідницькі – вимагають чіткого визначення загальної проблеми дослідження, його головної мети, конкретних задач та методів їх розв'язання.
 3. Ігрові – передбачають виконання ігрових ролей у моделях/ситуаціях, що об’єднуються загальною ідеєю.
 4. Творчі – діяльність учасників спрямована на те, щоб створити оригінальне есе або вірш, придумати казку або оповідання, малюнок, колаж тощо.
 5. Практичні (практично-орієнтовані) – кінцевим продуктом таких проектів може бути газета, Web-сторінка, оформлений стенд, суспільна акція тощо. [4; 21-23]


Зазвичай на уроках у початковій школі більшість учителів використовують творчі та ігрові проекти: «Одягни ляльку» - учні переодягають ляльку і говорять про її одяг, «Генеалогічне дерево», «Вітальні листівки», «Моя родина», «Мій улюбленець».


Проект може тривати впродовж короткого періоду або бути тривалим – впродовж кількох тижнів. Може застосовуватись індивідуально і в групах. Проекти виконуються поетапно і проходять чотири основні етапи: а) підготовка; б) планування; в) основна робота за проектом; г) підведення підсумків [4; 24].


На заняттях з англійської мови метод проектів може використовуватись у рамках програмного матеріалу практично з будь-якої теми, оскільки підбір тематики проводиться з урахуванням практичної значущості для учнів початкових класів на уроках англійської мови.


Практична робота над проектом починається на стадії «Закріплення матеріалу» і «Повторення» і стає гармонійною частиною єдиного процесу навчання [7].


Дослідивши метод проектів, наведемо приклади проектних завдань: 1. «Книга погоди» («A Weather Book»). Діти виготовляють картки, де схематично зображують різні види погоди, складають ці картки в конверти, які наклеюють на спеціальні зошити або блокноти – «книги погоди». Під час уроку усно з’ясовується, яка погода надворі за допомогою карток (учні розкладають відповідні картки на парті, а вчитель – на дошці) і фіксується опис погоди в «книгах». 2. Проект «Навчаємось вчитися» («Learning to Learn») з практичними ідеями та порадами щодо роботи над мовою (вивчення слів, правил, робота зі словниками та посібниками, читання оригінальної літератури, підготовка до іспитів тощо). Результати такої роботи оформлюються у вигляді яскравих пам’яток. 3. Проектні роботи, які стосуються тем «Я, моя родина, мої друзі», «Учень та його оточення», «Зовнішність»:

 • розповідь про себе з опорою (для учнів початкового та середнього етапу навчання), де опора виготовляється у вигляді шестикутників, складених у своєрідну «квітку», де на кожній «пелюстці» учень має розкрити певне питання (своє ім’я, вік, місце проживання, школа, шкільні друзі, домашні тваринки, уподобання тощо);
 • «Родинні дерева».

4. Рекламні постери (планування вечірки, реклама гуртків або клубів за інтересами, рекламні постери до фільмів тощо). 5. Різні види проектних робіт до теми «Їжа та продукти» («Здорова їжа», «Сплануй обід», «Мій улюблений рецепт» тощо) [8].


Робота з проектними завданнями сприяє систематизації та поглибленню знань учнів з англійської мови також поглиблює знання про культуру та традиції англомовних країн, розвиває їхні творчі здібності, вміння працювати в групах [3;30]. Отже, метод проектів активно сприяє розвитку як лінгвістичної, так і соціокультурної компетенції.


Висновок

З певністю, можна стверджувати те, що як саме з перших уроків вчитель зацікавить учнів до вивчення англійської мови і сприятиме всебічному розвитку дитини, такий і буде його кінцевий результат. І якщо він не викличе інтерес в учня з перших днів, то ця дитина, назавжди залишиться глухою, байдужою до вивчення іноземної мови; буде жити без радощів пізнання і відкриття чогось нового і невідомого під час уроків англійської мови.


Для грамотного використання методу проектів необхідна значна підготовка, яка здійснюється, безперечно, у цілісній системі навчання; причому зовсім не обов'язково, щоб вона передувала роботі учнів над проектом. Така підготовча робота повинна вестись постійно, систематично і паралельно з роботою над проектами.


Продовжувати розробки уроків з використанням методу проектів саме на уроках англійської мови в початковій школі. Використовуючи метод проектів, передбачається створення проектних завдань вчителями для навчання написання слів з теми, запам’ятовування їхнього написання, навчання читати тексти, вибирати з них невідомі слова, демонструвати зібраний творчий матеріал з англійської мови молодшими школярами.


Список використаних джерел

 1. Бухаркіна М. Теорія та практика навчання англійської мови / М. Бухаркіна. – К., 2009. – 57с.
 2. Дубровська Л.О., Дубровький В.Л., Ковнер В.В. Сучасні педагогічні технології: [методичні матеріали до семінарських занять для студентів заочної форми навчання] / Л.О. Дубровська, В.Л. Дубровський, В.В. Ковнер. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2011. – 79 с.
 3. Ірина Олійник. Використання методу проектів на уроках англійської мови / Ірина Олійник // Профтехосвіта. – 2012. №10 (46), с.29-33
 4. Цимбал О.М., Тягло О.В., Цимбал П.В. Проектна технологія, критичне мислення і громадянська освіта в процесі вивчення англійської мови / О.М. Цимбал, О.В. Тягло, П.В. Цимбал. Початкова школа – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 109 с. – (Б-ка журн. Англійська мова та література»; Вип. 4 (64)).
 5. Аверченко, Модель організації проектної роботи з теми “Man and Nature” / Авраменко. - 1985. - Режим доступу: http://knowledge.allbest.ru.
 6. Яковлєва Т.В. Використання інноваційних технологій при вивченні англійської мови / Т.В. Яковлєва. - Режим доступу: http://osvita.ua.
 7. Нагач М.В. Застосування методу проектів у вивченні іноземних мов / М.В. Нагач. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal//Soc_Gum/Vchdpu/ped/2012_101/Nagach.pdf.
 8. Глазкова Н.О. Проектна технологія на уроках англійської мови / Н.О. Глазкова. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pfto/2010_6/files/PD610_18.pdf.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама