Безпалько О.В. Оптимізація підготовки соціальних педагогів у сучасному освітологічному просторі

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Безпалько Ольга Володимирівна, директор Інституту психології та соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, м.Київ


У статті проаналізовано програми та навчальні посібники до курсу «Соціальна педагогіка», подано рекомендації щодо їх вдосконалення відповідно вимог сучасної університетської освіти.

Ключові слова: освітньо-професійна програма, типова програма, робоча програма, навчальний посібник, підручник.


В статье представлен анализ программ и учебных пособий курса «Социальная педагогика», рекомендации по их усовершенствованию в соответствии с требованиями современного университетского образования.

Ключевые слова: образовательно-профессиональная программа, типовая программа, рабочая программа, учебное пособие, учебник.


In the article the analysis of the programs and train aids of course is presented «Social pedagogics», recommendations on their improvement in accordance with the requirements of modern university education.

Key words: educational-professional program, model program, executable code, train aid, textbook.

Зміст

Актуальність проблеми

Орієнтація сучасної вищої освіти на модернізацію навчального процесу здійснюється в умовах нової парадигми, основними характеристиками якої є гуманітаризація, фундаменталізація, інформатизація, особистісна траєкторія розвитку студента. Саме тому постає необхідність суттєвих змін у змісті та способах розгортання професійної підготовки майбутніх фахівців різного профілю, зокрема соціальних педагогів.

В останні роки в Україні було здійснено низку фундаментальних досліджень з проблеми професійної підготовки соціального педагога у сучасному освітологічному просторі. Це, насамперед, докторські дисертації В.А.Поліщук «Теорія і методика професійної підготовки соціальних педагогів в умовах неперервної освіти» (2007), Р.Х. Вайноли «Педагогічні засади особистісного розвитку майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки» (2009), І.М. Ковчиної «Теорія та практика підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-правової діяльності» (2009).

Проте поза увагою науковців залишаються питання змістовно-методичного забезпечення дисциплін циклу професійної-практичної підготовки майбутніх соціальних педагогів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Мета статті

Тому метою статті є розробка рекомендацій щодо оптимізації змістового наповнення курсу «Соціальна педагогіка» з урахуванням вимог сучасної університетської освіти.

Насамперед нами було проаналізовано робочі програми курсу «Соціальна педагогіка» розроблені у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Волинському національному університеті імені Лесі Українки, Тернопільському національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка, Запорізькому національному університеті. Такий вибір був обумовлений тим, що саме в цих університетах є багаторічний досвід підготовки соціальних педагогів.

Результати дослідження

Аналіз робочих програм дав нам підстави для таких висновків:

 1. Відсутність єдиної методології курсу.
 2. Різна кількість кредитів на вивчення курсу, яка коливається в межах від 6 до 8 кредитів.
 3. Різна кількість лекційних та практичних занять.
 4. Дубляж тем, які вивчаються в курсах «Вступ до спеціальності», «Історія соціально-педагогічної роботи», «Соціалізація особистості», «Технології соціально-педагогічної роботи».

Проведений нами аналіз засвідчує, що наразі актуальним стає питання стандартизації не лише навчальних планів підготовки соціальних педагогів, а й базових дисциплін циклу професійно-практичної підготовки, насамперед вищеназваних.

Зважаючи на те, що у 2010 році затверджені зміни до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра соціальної педагогіки в частині розподілу загального навчального часу за циклами підготовки, переліку та обсягу нормативних дисциплін, в якому на вивчення курсу соціальної педагогіки відводиться сім кредитів, доцільно всім вузам, які здійснюють підготовку фахівців такого профілю, дотримуватися цієї норми при розробці нових навчальних планів відповідно останніх вимог.

Закономірно постає завдання розробки типової програми з соціальної педагогіки. Така програма має бути створена робочою групою, у складі відомих науковців у галузі соціальної педагогіки, представників як вищої школи, так і науково-дослідних інститутів та центрів, і рекомендована Міністерством освіти і науки України.

На підставі аналізу наукових праць у царині соціальної педагогіки, навчальних посібників російських та вітчизняних авторів ми вважаємо, що мета курсу «Соціальна педагогіка» полягає у розкритті парадигм соціальної педагогіки, змісту соціально-педагогічної діяльності, особливостей розвитку особистості в соціумі, ролі різних соціальних інститутів у соціальному вихованні особистості.

Відповідно цієї мети, на нашу думку, доцільно наповнити курс «Соціальна педагогіка» такими базовими модулями:

 1. Теоретичні основи соціальної педагогіки.
 2. Соціальне формування особистості.
 3. Характеристика соціально-педагогічної діяльності.
 4. Сім’я як соціокультурне середовище розвитку особистості.
 5. Характеристика дітей і молоді з різними соціально-педагогічними проблемами.
 6. Соціально-педагогічна діяльність соціальних інститутів у системі соціального виховання та соціально-педагогічної підтримки особистості.

Принагідно зауважимо, що нам видається доцільним всі питання, пов’язані зі сферами діяльності соціального педагога, його професійними знаннями та уміннями, функціями діяльності розглядати у курсі «Вступ до спеціальності».

Очевидно, що аналізуючи питання програми курсу «Соціальна педагогіка», не можна залишати поза увагою навчальні посібники та підручники, за якими студент може готуватися до занять.

За останні п’ять років в Україні видано чотири навчальних посібника [1; 2; 3; 4] та два підручники [5;6] із соціальної педагогіки, рекомендовані Міністерством освіти і науки України.

Проведений нами контент-аналіз цих праць дає підстави констатувати, що більшість з них [1; 2; 3; 4] умовно можна схарактеризувати як своєрідний науковий «miх» інформації з соціальної педагогіки, соціальної роботи, соціології, психології, технологій соціально-педагогічної роботи.

Наприклад, в посібнику І.М. Богданової модуль 1 називається «Соціальна робота в Україні», тема 10 «Соціальне значення товариства Червоного Хреста». У посібнику Н.І. Жигайло соціальна робота, соціальна політика, соціальне страхування, соціальне забезпечення визначаються як провідні категорії соціальної педагогіки. У посібнику С.С. Пальчевського є тема «Стратегії соціально-педагогічної роботи у світлі психологічних теорій В. Джемса, Е. Еріксона, К. Роджерса, Г. Олпорта, А. Маслоу, С. Рубінштейна, Г. Костюка, В. Дільтея, Л. Виготського, В. Франкла»; у посібнику Д.І. Пенішкевич – теми «Соціальний аспект феномену старіння», «Жіноцтво і соціум».

Окрім таких «інновацій» мають місце грубі помилки методологічного плану. Так, у посібнику І.М. Богданової є параграф «Нормативно-правова база соціалізації дітей та молоді». Як відомо соціалізація – це процес засвоєння та відтворення соціального досвіду, внаслідок взаємодії індивіда зі стихійними та цілеспрямовано створюваними умовами життя на всіх його вікових етапах. Очевидно, що цей процес не може бути законодавчо унормований.

Не зовсім коректно сформульована тема у посібнику С. Пальчевського «Робота соціального педагога з молодими інвалідами, хворими та обдарованими учнями». Подібні приклади можна продовжувати.

Ми не заперечуємо того, що в навчальному посібнику може мати місце авторська структура, але інформація має подаватися з урахуванням теоретико-методологічних засад певної галузі наукового знання, особливо якщо це стосується навчальної дисципліни у змісті якої, переважно, мають відображатися вже усталені у соціальній педагогіці теоретичні позиції. Принагідно зауважимо, що серед рецензентів посібників [1; 2; 3] немає жодного доктора наук із соціальної педагогіки, що можливо і спричинило вищезазначені недоречності.

Варто зауважити, що змістове наповнення підручників «Соціальна педагогіка: теорія і технології» за редакцією І.Д. Звєрєвої та «Соціальна педагогіка» за редакцією А.Й. Капської найбільше відповідає вище означеним вимогам. Насамперед, це обумовлено тим, що авторський колектив очолюють відомі науковці у царині соціальної педагогіки, які залучили до написання окремих розділів та параграфів докторів та кандидатів наук зі спеціальності 13.00.05 – соціальна педагогіка, більшість з яких має багаторічний досвід викладання соціальної педагогіки та інших дисциплін циклу професійно-практичної підготовки.

Проте, базовою вимогою до підручника, є його відповідність затвердженій Міністерством освіти і науки типовій програмі. Оскільки такої програми немає, то і в цих підручниках є розділи, які доцільно було подати в окремому підручнику «Технології соціально-педагогічної роботи».

Оскільки за ці роки як соціальна педагогіка, так і університетська освіта, пройшли шлях динамічного розвитку, очевидно, що ці підручники, на жаль, вже не повною мірою відповідають сучасним вимогам.

Висновки

Підсумовуючи вищевикладене, можна рекомендувати низку кроків щодо оптимізації змістовно-методичного забезпечення курсу «Соціальна педагогіка»:

 1. Провести обговорення означеної проблеми у фаховому журналі «Соціальна педагогіка».
 2. Створити ініціативну групу у складі провідних науковців, завідувачів кафедр соціальної педагогіки з підготовки типової програми курсу.
 3. Розробити типову програму курсу і подати її на затвердження в Міністерство освіти і науки України.
 4. Підготувати підручник відповідно затвердженої Міністерством освіти і науки типової програми з соціальної педагогіки за участю провідних науковців України у галузі соціальної педагогіки.


Використана література

 1. Богданова І. М. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / Богданова І. М. – К. : Знання, 2008. – 343 с.
 2. Жигайло Н. І. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / Жигайло Н. І. – Львів : Новий світ, 2007. – 256 с.
 3. Пальчевський С. С. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / Степан Сергійович Пальчевський. – К. : Кондор, 2005. – 560 с.
 4. Пенішкевич Д. І., Тимчук Л. І. Соціальна педагогіка : модульна технологія навчального курсу / Д. І. Пенішкевич, Л. І. Тимчук. – Чернівці : [б. н.], 2010. – 496 с.
 5. Соціальна педагогіка: теорія і технології : підручник [для студ. вищ. навч. закладів] / [Т. Ф. Алєксєєнко, Т. П. Басюк, О. В. Безпалько та ін.] ; за ред. І. Д. Звєрєвої. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 316 c.
 6. Соціальна педагогіка : підручник / [Безпалько О. В., Вайнола Р. Х., Вакуленко О. В. та ін.] ; за ред. А. Й. Капської. – 4–е вид. виправ. та доп. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 488 с.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама