Бойко С.О. Діалектика англійської мови в Америці

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Бойко Станіслав Олександрович – студент Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


Розглянуто основні діалекти англійської мови в Америці. Проаналізовано особливості у вимові носіїв центрального, південного і східного діалекту англійської мови в Америці та здійснено аналіз останніх джерел та публікацій з досліджуваної теми.

Ключові слова: діалект, центральний діалект англійської мови в Америці, південний діалект англійської мови в Америці, східний діалект англійської мови в Америці, територіальні відмінності у вимові, особливості діалектів англійської мови в Америці.


Рассмотрены основные диалекты английского языка в Америке. Проанализированы особенности в произношении носителей центрального, южного и восточного диалекта английского языка в Америке и осуществлен анализ последних источников и публикаций по исследуемой теме.

Ключевые слова: диалект, центральный диалект английского языка в Америке,, южный диалект английского языка в Америке,, восточный диалект английского языка в Америке, территориальные различия в произношении, особенности диалектов английского языка в Америке.


The main dialects of English in America are considered in the article. The differences in pronunciation of the speakers of the central, southern and eastern dialects of English in America is represented. The analysis of the latest sources and publications on the topic is done as well.

Key words: dialect, the central dialect of English in America, the southern dialect of English in America, the eastern dialect of English in America, territorial differences in pronunciation, specialties of the dialects of English in America.

Зміст

Актуальність теми

Формування мов світу – історично тривалий, складний для розуміння і осягнення багатоступеневий процес, що суттєво залежить від загальних світових та геополітичних процесів. Мова як основний засіб вираження думок людей (а також їх настроїв та переживань) покликана якнайкраще підходити для цього. Загальновідомі різновиди англійської мови (British English, American English) також формувались довготривало і зараз включають в себе певні діалекти, які, в свою чергу, розподілені територіально. [1, 3, 4]. Англійська мова, вимовні особливості в різних регіонах США зазнали деяких змін.


Аналіз досліджень

Вагомий внесок в розвиток питання, що розглядається було здійснено відомими російськими лінгвістами ХХ ст. (В. Д. Аракін, А.І. Смирницький, Ю. П. Костюченко, Т. А. Расторгуєва, Б. А. Ільїш). Вони сфокусували увагу на дослідженні загальної природи англійської мови та її історії [3, 5, 6, 7, 8, 10, 11].

У центрі уваги сучасних науковців знаходиться питання дослідження різновидів діалектизмів англійської мови в США. Однією з останніх публікацій стосовно цього питання є публікація «Особливості американського варіанта англійської мови: історичне тло» Л. Т. Миклаш [9, c. 298].


Постановка мети дослідження

Факт існування діалектів англійської мови в Америці не підлягає запереченню, і він є в достатній мірі дослідженим [1, 12]. Актуальним є питання ознайомлення студентів педагогічних спеціальностей з основними діалектами англійської мови в Америці і колоніях, а також подання основних особливостей вимови носіїв того чи іншого діалекту. Питання підготовки молодих спеціалістів до викладання англійської мови в навчальних закладах вимагає їх загальної освіченості. Діалектика англійської мови в Америці може входити до кола професійних інтересів.

У нашому науково-педагогічному дослідженні ми намагатимемось у загальній формі окреслити основні діалекти англійської мови в Америці та подати їх у короткій формі задля ознайомлення студентів педагогічних спеціальностей та підвищення рівня їх загальної обізнаності стосовно історії розвитку англійської мови, факту існування специфічних різновидів англійської мови в Америці та колоніях, а також навести приклади особливостей вимови носіїв вищеозначених діалектів


Виклад основного матеріалу

Діалект визначають як різновид мови, що вживається як засіб порозуміння особами, пов'язаними між собою територією, фаховою або соціальною спільністю [5, c. 180]. Діалекти своєю загальною системою утворюють діалектику певної мови. Нами розглянуто діалектику англійської мови в Америці та колоніях.

Діалект формується безпосередньо під впливом певного характеру діяльності людей, що проживають на певній території. Територія США є значною, і її освоєння історично відбувалося зі сходу на захід. Зважаючи на ці процеси, лінгвістами виділяються три основні діалекти англійської мови в США. Визначення цих діалектів пояснюються наявністю певних відмінностей у звуковому оформленні мови мовцями, що проживають на різних ділянках території США. Цими діалектами, насамперед є такі (див. табл.1).

Таблиця 1. Діалекти англійської мови в США
Східний (New England) Територія так званої «Нової Англії», штати Нью-Гемпшір, Вермонт, Массачузетз, Род-Айленд, Коннектікут.
Південний (Southern) Штати Меріленд, Віргінія, Пн. та Пд. Кароліна, Георгія, Флоріда, Алабама, Тенессі, Кентуккі, Луїзіана, Арканзас, частково Міссурі і Техас
Центральний (General American) Решта штатів

Варто зазначити, що у відсотковому відношенні територія діалектів розподілена таким чином: Східний та Південний – ј частина всієї території США, Центральний – більше ѕ. Центральним діалектом англійської мови в Америці також користуються більша частина населення США [11, c. 353].

Східний діалект є найближчим до стандартного, класичного англійського варіанту англійської мови. Він формувався в XVII-XVIII ст. на основі вимови емігрантів, що прибули з півдня Англії, Лондона та сусідніх графств. Вимова r перед приголосними та в кінці слова відсутня, a перед f, s, th, n закритому складі вимовляється як [а:]. О перед p, t, k в закритому складі вимовляється як [ɒ]. U перед t, d, n у відкритому складі вимовляється як [u:]. У словах типу home о вимовляєтсья як [ʌ]. Присутнє явище «linking-“R”» - фраза idea of it читатиметься як [aıˊdıǝ͜ rǝv͜ ıt].

Південний діалект поширений у штатах, що заселювались емігрантами з центральної частини Англії. Вимова r перед приголосними та в кінці слів також відсутня, a перед f, s, th, n закритому складі виимовляється як [ж]. О перед p, t, k в закритому складі вимовляється як [a]. U перед t, d, n у відкритому складі вимовляється як [ju:]. Дифтонги [au] як [ʌu] або [жu], прості голосні дифтонгізуються – yes вимовляється як [jɛıs] / [ˊjɛıjǝs], g вимовляється як [ɡj] на початку слова, в словах типу ear замість [ıǝ] вимовляється [ɛǝ]. Кінцеві проривні приголосні у сполученнях st, ft, nd, pt ослаблюються: last – [lɑ:s].

Центральний діалект англійської мови в Америці є загальновідомим під назвою «Американський варіант англійської мови». Це типовий, стандартний варіант вимови в США. Тут наявна вимова r перед приголосними та в кінці слова, a перед f, s, th, n закритому складі виимовляється як [ǽ]. О перед p, t, k в закритому складі вимовляється як [a]. U перед t, d, n у відкритому складі вимовляється як [u:] або як [ju:], можливі обидва варіанти. Сполучення wa вимовляється подовжено [wa]: - water – [ˊwatǝr], також часто зустрічається носова артикуляція голосних (напр. в слові “twang”).

Загалом відмінності у вимові носіїв різних діалектів англійської мови є малопомітними, але вони існують [11, c.354].


Висновок

Підготовка педагогічних кадрів, що здійснюватимуть навчання молодших школярів англійської мови неможлива без успішно сформованої теоретичної бази знань. Ця теоретична база і містить знання про особливості англійської мови як інтернаціонального засобу спілкування. Питання свідомого розуміння цих особливостей, а також вмінь розпізнати фонетичні особливості допоможе молодим вчителям діагностувати помилки у вимові звуків та звукосполучень учнями під час навчально-виховного процесу та формувати в учнів основи для здійснення комунікації у формі традиційного, загальноприйнятного Британського варіанту англійської мови (British English).

Подальше розуміння учнями характеру їх вимови в середній та старшій школі сформує остаточний варіант англійської мови, який вони (учні) практикуватимуть свідомо і поступово вдосконалюватимуть. Перспективи ознайомлення майбутніх учителів іноземної мови з особливостями англійської мови та її дослідження допоможуть підвищити рівень їх професійної компетенції.


Список використаних джерел

 1. Аракин В.Д. История английского языка: Учебное пособие / .Д. Аракин. – М.: Высшая школа, 1998. – 158 с.
 2. Аракин В.Д. Очерки по истории английского языка. -М.: Высшая школа, 1955. - 326 с.
 3. Бабенко А.П., Христенко Е.В. Американский вариант английского языка. – Харьков: Рубикон, 1991. – 256 с.
 4. Ильиш Б.А. История английского языка. – М. : Просвещение, 1972. – 352 с.
 5. Ильиш Б. А. Современный английский язык. -М.: Высшая школа, 1948. - 405 с.
 6. Костюченко Ю.П. Історія англійської мови. - К.: Радянська школа, 1963. – т.2. 427 с.
 7. Миклаш Л. Т. Особливості американського варіанта англійської мови: історичне тло // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.6. – 308 с.
 8. Расторгуева Т.А. История английского языка. - М.: Астрель - ACT, 2002. 350 с.
 9. Смирницкий А.И. История английского языка (средний и новый период). Курс лекций. – М.: Высшая школа, 1965.
 10. Швейцер А.Д. Американский вариант литературного английского языка: пути формирования и современный статус / А.Д. Швейцер // Вопросы языкознания. – 1998. – №6. – С. 3-17.
 11. Швейцер А.Д. Очерк современного английского языка в США / А.Д. Швейцер. – М.: Высшая школа, 2001. – 215 с.
 12. J. L. Dillard. A History of American English. – Harlow: Longman, 1992. – 257p.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама