Плужник І.В. Нетрадиціні уроки як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності учнів початкової школи

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Плужник Ірина Володимирівна – студентка Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, спеціальність «Початкова освіта», кафедра іноземних мов і методик їх навчання Київського університету імені Бориса Грінченка


У статті узагальнено зміст поняття «нетрадиційні уроки», розглянуто деякі види нетрадиційних уроків англійської мови та обґрунтовано доцільність їх використання як засобу формування іншомовної комунікативної компетентності учнів початкової школи.

Ключові слова: нетрадиційні уроки, ефективний засіб, іншомовна комунікативна компетентність, учні початкової школи.


В статье обобщено содержание понятия «нетрадиционные уроки», рассмотрены некоторые виды нетрадиционных уроков английского языка и обоснована целесообразность их использования как средства формирования иноязычной коммуникативной компетентности учеников начальной школы.

Ключевые слова: нетрадиционные уроки, эффективное средство, иноязычная коммуникативная компетентность, ученики начальной школы.


The article summarizes the content of the concept “non-traditional lessons”, some kinds of non-traditional lessons in English and necessity of their use as a means of foreign language communicative competence formation of primary school pupils are considered.

Key words: non-traditional lessons, effective means, foreign language communicative competence, primary school pupils.

Зміст

Актуальність теми

На сучасному етапі розвитку нашої держави в освіті виникає багато нових проблем. Однією з головних є виховання сучасного українця, що володіє навичками іншомовного комунікативного спілкування для того, щоб у межах власних здібностей та соціального статусу успішно функціонувати у певному суспільстві.

Метою навчання іноземної мови (ІМ) в сучасній загальноосвітній школі є формування комунікативної компетентності, яка включає мовну, мовленнєву, стратегічну і соціокультурну компетенції. Тобто, комунікативна компетентність – це здатність учня розуміти та відтворювати ІМ не тільки на рівні фонологічних, лексико-граматичних і країнознавчих знань та мовленнєвих умінь, а й відповідно до різноманітних цілей та специфіки ситуації спілкування.

Початкова освіта є саме тим етапом, на якому закладаються основи іншомовної комунікативної компетентності учнів. Тому засоби формування цієї компетентності мають бути творчими і в той же час – ефективними. Нам видається, що одним із таких засобів є використання нетрадиційних уроків у практиці навчання ІМ.


Аналіз досліджень

Аналіз та дослідження сучасної науково-методичної літератури засвідчує, що проблемі впровадження, систематичного та доцільного використання нетрадиційних уроків ІМ на середньому та старшому ступенях навчання присвячена досить значна кількість наукових праць, серед яких дослідження В. Андрієвської, Т. Волобуєвої, З. Друзь, Н. Коломієць, О. Ноздрової, В. Павелко, О. Трофимова, О. Антипової, Д. Рум’янцевої та інших учених. Частково ця проблема розглядається у наукових доробках А. Алексюк, Є. Ільїна, В. Онищук та інших. Кожний із науковців викладає свій авторський підхід до вирішення вищезазначеної проблеми, але всі вони єдині в тому, що ця форма навчального процесу є одним з найефективніших засобів формування іншомовної комунікативної компетентності учнів.

Окрім того, на сьогодні педагогами набуто і певний практичний досвід використання нетрадиційних уроків ІМ у початковій школі (Л. Лухтай, О. Митник, Е. Печерська, Т. Пономаренко, О. Савченко, І. Мушак та інші).

Незважаючи на те, що вченими проведено багато досліджень з питань, що стосуються формування іншомовної комунікативної компетентності учнів за допомогою нетрадиційних уроків, ця проблема і досі залишається відкритою для вивчення.


Постановка мети дослідження

Як свідчить власний досвід проходження різних видів практик у загальноосвітніх школах (ЗНЗ), на сьогоднішній день учителі ІМ досить часто застовують нетрадиційні уроки на середньому та старшому ступенях навчання з метою формування іншомовної комунікативної компетентності учнів. У той же час, використання зазначених уроків у початковій школі у процесі навчання ІМ, на наш погляд, недостатнє.

Отже, з огляду на вищесказане, існує необхідність теоретичної розробки і впровадження у практику початкової школи нових підходів до формування у учнів початкової школи іншомовної комунікативної компетентності на основі використання нетрадиційних уроків.

Метою статті є розгляд деяких видів нестандартних уроків як засобу формування іншомовної комунікативної компетентності учнів та обґрунтування доцільності їх використання у початкових класах сучасної ЗНЗ.


Виклад основного матеріалу

У вітчизняній педагогіці є кілька поглядів щодо суті нестандартних уроків. Так, на думку О. Антипової, В. Паламарчук, Д. Рум’янцевої, суть нестандартного уроку полягає в такому структуруванні змісту і форми, яке б викликало насамперед інтерес учнів і сприяло їхньому оптимальному розвитку й вихованню [1, с.65]. Л. Лухтай називає нестандартним уроком той, при поведенні якого учитель не дотримується чітких етапів навчального процесу, методів, традиційних видів роботи [3, с.31]. Е. Печерська бачить головну особливість нестандартного уроку у викладанні певного матеріалу у формі, пов’язаній з численними асоціаціями, різними емоціями, що допомагає створити позитивну мотивацію навчальної діяльності [5, с.62]. О. Митник наголошує, що нестандартний урок народжується завдяки нестандартній педагогічній теорії, вдумливому самоаналізу діяльності учителя, а найголовніше – завдяки відсутності штампів у педагогічній технології [4, с.12]. Отже, нетрадиційний урок – це імпровізоване навчальне заняття, що має нетрадиційну структуру.

Існує значна кількість нестандартних форм проведення уроків, які учителі ІМ використовують у своїй роботі у ЗНЗ. Найпоширенішими серед них є уроки-конференції, уроки-аукціони, уроки-ділові ігри, уроки-змагання, уроки-КВК, уроки-консультації, комп’ютерні уроки, уроки-консиліуми, уроки-твори, уроки-винаходи, уроки-заліки, театралізовані уроки, уроки-семінари, уроки-конкурси, уроки-фантазії, уроки-концерти, уроки-екскурсії тощо. Безперечно, не всі вони доцільні для використання на початковому ступені навчання. Розглянемо деякі з форм нетрадиційних уроків, які можуть стати ефективним засобом формування іншомовної комунікативної компетентності молодших школярів за умови їх методично дозованого та науково-обґрунтованого використання.

Віршовані (римовані) уроки – уроки, що проводяться у віршованій формі з учнями 1-4 класів раз на місяць. Всі етапи таких уроків, всі завдання і пояснення – римовані тексти. Як правило, ці уроки підсумовують вивчені теми, тобто є узагальнюючими, їх структура подібна до структури уроків узагальнення знань. Важливо зазначити, що римовані уроки максимально зосереджують увагу учнів, бо матеріал подається стисло – віршами, і не можна пропустити основне, треба зуміти його чітко виділити й зробити певні висновки. Власні спостереження доводять, що після таких нестандартних уроків учні початкової школи «грають у рими», а деякі, за свідченням батьків, пробують самі складати вірші іноземною мовою.

Інтегровані уроки мають на меті «спресувати» споріднений матеріал кількох предметів (іноземна мова та музика, іноземна мова та географія, іноземна мова та читання тощо). Такі уроки дозволяють глибше опанувати тему, яка вивчається, демонструють зв’язки ІМ з іншими предметами шкільного циклу. Учнів відразу зацікавлює присутність кількох вчителів на уроці. Підготовка інтегрованих уроків передбачає аналіз річного календарного планування, зіставлення матеріалу різних предметів для виділення тем, близьких за змістом або метою використання, визначення завдань уроку, «конструювання» уроку.

Варто наголосити, що методика проведення інтегрованого уроку вимагає від учителів високого професіоналізму та ерудиції. Якщо такі нестандартні уроки відбуваються систематично (тричі на семестр), це значно впливає на розвиток пізнавальних здібностей школярів, формує в них іншомовну комунікативну компетентність.

Уроки-змагання, а саме урок-конкурс, урок-турнір, урок-вікторина, урок-КВК, урок-мозкова атака, доцільно проводити з учнями 1-4 класів три-чотири рази на семестр. Такі уроки передбачають поділ учнів на групи, які змагаються між собою, створення експертної групи, проведення різноманітних конкурсів, оцінювання їх результатів, нарахування певної кількості балів за правильність і повноту відповідей.

Тут же варто зазначити, що для кожного конкретного уроку ця структура деталізується відповідно до змісту використаного матеріалу і особливостей сюжету змагань. За допомогою ігор-змагань на уроках ІМ в початкових класах можна в цікавій та незвичній для учнів формі провести перевірку рівня сформованості у них умінь та навичок, рівень оволодіння учнями мовленнєвих і немовленнєвих форм поведінки носіїв мови, знання про культуру, традиції, історію, географічне положення країни, мова якої вивчається – тобто, рівень сформованості в учнів іншомовної комунікативної компетентності.

Театралізовані уроки (урок-вистава, урок-концерт, кіно-урок, дидактичний театр). Проводять їх у межах діючих програм і передбаченого навчальним планом часу. Такі уроки викликають емоції, збуджують інтерес до навчання, спираючись переважно на образне мислення, фантазію, уяву учнів.

Уроки-драматизації (драматична гра, драматизація розповіді, тіньові п’єси, п’єси з ляльками і маріонетками, усі види непідготовленої драми – діяльність, де неформальна драма створюється самими учасниками гри) cпрямовані на розвиток співробітництва і єдності у навчальній групі. Драматизація є засобом надання навчальному матеріалу і навчальному процесу з ІМ емоційності.

Уроки-мандрівки, а саме урок-екскурсія, урок-марафон, урок-подорож, роблять можливим пересування учнів у просторі та повідомлення учням пізнавальної інформації у захоплюючій формі. Такі нестандартні уроки допомагають учням заочно познайомитись з історією, культурою, традиціями народу, мова якого вивчається. Уроки-мандрівки також покликані формувати в учнів поняття рівноцінності культур, здатності до міжкультурної взаємодії, а також учні можуть продемонструвати мовні знання та мовленнєві навички з ІМ.

Уроки-мандрівки слід проводити з учнями 1-4 класів три-чотири рази на семестр.

Уроки-звіти (урок-аукціон, урок-композиція, урок-концерт, урок-презентація), як правило, проводяться з учнями 1-4 класів наприкінці семестру чи навчального року з метою перевірки рівня сформованості умінь та навичок учнів з однієї або кількох тем. Це і повторення вивченого матеріалу (віршів, пісень, розв’язування нетрадиційних завдань), і розширення світогляду дітей. Такі уроки сприяють розвитку артистизму, мислення, уміння спілкуватися іноземною мовою, виражати своє відношення не тільки словами а й невербально, виховують культуру поведінки.

Уроки-дискусії, а саме урок-діалог, урок-диспут, урок-засідання, урок-круглий стіл, урок-пресконференція, урок-семінар проводяться, як правило, з учнями 4 класу двічі-тричі на семестр після вивчення певної теми, розділу навчальної програми. Мета таких уроків – поглиблення й систематизація мовних знань, розвиток пізнавальних інтересів та іншомовних комунікативних умінь і навичок учнів [2].

Варто зазначити, що ефективність нестандартних уроків як засобу формування іншомовної комунікативної компетентності забезпечується за умов володіння учителем методикою їх проведення, доцільністю використання певного виду нетрадиційних уроків відповідно до теми та розділу навчальної програми та вмілого використання таких уроків у певній системі в поєднанні з традиційними формами роботи.


Висновок

Підсумовуючи розглянутий вище матеріал, можна зробити висновок, що використання нетрадиційних уроків у процесі навчання учнів початкової школи ІМ максимально стимулює пізнавальну самостійність, творчу активність та ініціативність дітей, ефективно впливає на формування їх іншомовної комунікативної компетентності.

Результати нашого дослідження потребують подальших наукових розвідок в аспекті розробки планів-конспектів різних видів нетрадиційних уроків з ІМ для учнів 1-4 класів й їх експериментальної перевірки.


Список використаних джерел

  1. Антипова О., Рум’янцева Д., Паламарчук В. У пошуках нестандартного уроку / О. Антипова, Д. Рум’янцева, В. Паламарчук // Рад. школа. – 1991. – № 1. – С. 65-69.
  2. Казачінер О.С. Сучасні форми та методи навчання англійської мови / О.С. Казачінер. – Харків: Основа, 2010. – 112с.
  3. Лухтай Л.К. Нестандартний урок / Л.К. Лухтай // Початкова школа. – 1992. – № 3-4. – С. 31-32.
  4. Митник О. Нарис нестандартного уроку / О. Митник // Початкова школа. – 1997. – №12. – С. 11-22.
  5. Печерська Е. Уроки різні та незвичайні / Е. Печерська // Рідна школа. – 1995. – № 4. – С. 62-65.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама