Білоус О.А. Адаптаційні проблеми іноземних студентів інженерного профілю

Матеріал з PSYH.KIEV.UA -- Вісник психології і соціальної педагогіки

Перейти до: навігація, пошук

Білоус Олена Анатоліївна, доцент, к.ф.-м.наук, Сумський державний університет, м. Суми

УДК 378. 124:65

В статті розглядаються проблеми адаптації студентів-іноземців інженерного профілю, що приїжджають на навчання в Україну. Для оптимального проходження цього процесу надаються рекомендації по організації навчання, поради викладачам, що працюють з іноземними студентами, сформульовані вимоги до навчально-методичної літератури.

Ключові слова: проблеми адаптації, іноземні студенти, педагогічна адаптація.

В статье рассматриваются проблемы адаптации студентов-иностранцев, которые приезжают на обучение в Украину. Для оптимального прохождения этого процесса даются рекомендации по организации обучения, советы преподавателям, которые работают с иностранными студентами, сформулированы требования к учебно-методической литературе.

Ключевые слова: проблемы адаптации, иностранные студенты, педагогическая адаптация.

The paper considers the problem of adaptation of foreign students who come to study in Ukraine. For optimal transmission of this process provides recommendations for training, advice to teachers who work with foreign students, formulate the requirements for teaching and methodical literature.

Keywords: problems of adaptation, international students, the educational adaptation.

Багато іноземних громадян приїзджають в Україну, щоб одержати освіту. І, насамперед, у вищих навчальних закладах. Іноземців залучає досить високий рівень освіти і науки в нашій державі, сильні наукові школи у фізиці, математиці, медицині, економіці. У вузах і наукових установах України іноземні громадяни проходять аспірантуру та успішно захищають дисертації.

Зміст

Постановка проблеми

З перших днів присутності в українському вузі студенти знаходяться у незвичному соціокультурному, мовному, національному середовищі, до якого їм необхідно адаптуватися в найкоротший термін. Успішна адаптація сприяє швидкому включенню студентів - іноземців в навчальний процес, підвищує якість та рівень навчання, забезпечує високу мотивованість оволодіння знаннями, вміннями та навичками, що дозволяє значно підвищити якість підготовки фахівців. Тому, першочерговим завданням для студентів-іноземців є адаптація до особливостей та умов вітчизняного освітнього середовища. Безумовно, успішне керування навчально-виховним процесом стає невід’ємною частиною рішення задачі адаптації.

До проблем, що виникають у викладачів при роботі з студентами-іноземцями, можна віднести наступні:

 • недостатнє володіння українською, або російською мовами. Як правило, тільки к завершенню третього курсу студенти набувають значний словарний запас, починають активно використовувати свої знання, спілкуються з викладачем.
 • слабка підготовка по профільним та спеціальним дисциплінам (математика, фізика, креслення, хімія та ін.). Тому відсутність об’єму необхідних знань унеможливлює використання іноземними студентами загальноприйнятих підручників та посібників, довідників, що застосовуються в технічних вузах України.
 • відчутна різниця між формами та методами навчання в українському вузі та відповідними елементами навчання у вищій школі батьківщини студента.
 • відсутні навички самостійної роботи. Частина студентів не може конспектувати лекції, працювати з джерелами інформації, аналізувати інформацію великих об’ємів. Вони не вміють, а іноді і не бажають використовувати бібліотечний фонд університету.

Практичні та лабораторні роботи визивають значні труднощі, так як студенти не звикли, а іноді, і не здатні використовувати необхідні матеріали.

Аналіз останніх досліджень

У психолого-педагогічних дослідженнях проблема професійно-спрямованої адаптації розглядалася в роботах Л.А. Даренської, Г.Г. Кайтукової, Т.І. Каткової, Т.В. Петриченко, С.А. Рунова, І.В. Сорокіної, Л.П. Щепотько та інших. Однак серед них відсутні роботи, присвячені особливостям протікання даного процесу у студентів технічних вузів.

Проблемам адаптації більшість дослідників дають наступну класифікацію [1]: соціокультурна адаптація; соціально-психологічна адаптація; педагогічна адаптація.

Під соціокультурною адаптацією розуміють активний процес взаємодії представника іншої культури та життєвого середовища, процес набуття необхідних для життя трудових навичок та знань, засвоєння студентом основних норм та зразків нової оточуючої дійсності, так зване явище «входження в культуру» [2].

Під соціально-психологічною адаптацією розуміється вступ іноземного студента в систему міжособистих відносин, налагодження взаємовідносин в групі, формування особистої поведінки в ній.

Педагогічний аспект адаптації пов’язаний, в першу чергу, з засвоєнням норм та правил професійної середи, пристосування до характеру, змісту та умов організації навчального процесу, формуванню у студентів навичок самостійної навчальної та наукової роботи.

Аналізуючи та досліджуючи питання адаптації іноземних громадян до умов навчання в Україні, можна сформувати принципи та напрямки дій зі сторони вищого навчального закладу для сприяння успішному проведенню такого процесу.

Виклад основного матеріалу

Починаючи навчання в університеті іноземні студенти стикаються з багатьма проблемами. Багато з них, що не володіють вільно мовою викладання, не вміють відкидати неважливу інформацію та конспектувати зміст основних понять. Для цього іноземець повинен мати високій рівень володіння мовою. Крім того, на лекціях загальнонаукових дисциплін швидкий темп викладання лектора не дає можливість осмислювати слушну мову. Як наслідок, у позанавчальний час вони вимушені самостійно відпрацьовувати незрозумілий матеріал спеціальності по навчальним посібникам. Тому, для розв’язку проблеми розуміння теоретичного та практичного матеріалу необхідно створення викладачами - предметниками окремих навчальних посібників по загальнонауковим предметам для іноземних студентів при активний співпраці з викладачами української або російської мови. З метою поліпшення ситуації у контингенту іншомовних студентів необхідна розробка та випуск ряду методичних посібників, що напрямлені на вивчення основних принципів розв’язку, формування задач по алгоритмізації, програмуванню, будови електронних мереж, розробки технологічних схем, тощо.

Фактично це мовні посібники, які необхідні для розуміння та вивчення відповідної інженерної дисципліни. Можна надати декілька рекомендацій авторам для врахування при створенні методичних розробок, а саме:

 • адаптувати тексти за відповідною спеціальністю, орієнтуючись на рівень володіння мовою викладання іноземних студентів;
 • розробити єдину для всього навчального профілю структуру передтекстовтих та післятекстових вправ та завдань;
 • внести елементи наочності для швидкого засвоєння нових термінів;
 • якісно організувати самостійну роботу студентів. Для чого визначити конкретні та чіткі питання по темам та розділам, які направлені на самостійну роботу студента з підручником, або посібником.
 • доповнити посібники та відповідну методичну літературу словником нових термінів, причому бажано слова надати і по темам, і по алфавіту.

Процес засвоєння матеріалу значно спрощує наявність у студентів ксерокопій лекцій. Наявність лекційних матеріалів дозволяє підготуватися до лекції, повторити нові слова, терміни, лексичні обороти, що підвищує ефективність засвоєння теоретичного матеріалу, спрощує розуміння дисципліни. Допомога та підтримка іноземних студентів перед викладанням нової теми або розділу – це те, до чого необхідно прагнути при організації навчального процесу. Такий підхід є об’єктивною та сучасною вимогою ефективного проведення лекційних курсів.

Ряд дослідників вважають педагогічний аспект головним з усіх напрямків роботи [3, 4], так як він надає впевненість студенту та спрощує інші аспекти адаптації. Успіхи у навчанні мотивують вирішення інших питань та проблем соціального та культурного плану, так як підкріплюють головну мету перебування людини в Україні.

Педагогічна адаптація іноді розглядається як сукупність особливостей, що визначають можливість пристосування студента до незнайомої системи навчання, до засвоєння великого об’єму знань, аналізу наукового матеріалу [5]. Для успішного проведення процесу входження в нову навчальну середу необхідний пошук такого змісту, форми та методів навчально-виховної роботи, за допомогою яких викладачі вузів змогли б попереджати, пом’якшувати та усувати негативні наслідки дезадаптації, прискорювати процес соціально-психологічної та педагогічної адаптації студентів.

Академічна успішність, громадська та наукова активність сприймаються як фактори успішності студентів. З іншої сторони, байдужість, безуспішність, відсутність інтересу до навчального процесу, громадського життя дозволяє говорити про труднощі адаптаційного періоду. Яскравий приклад представляють собою студенти з Нігерії, Конго, Камеруну, які нелегко адаптуються до навчання у вищій школі України. Багато причин можна навести такої ситуації, і головна серед них - погане знання української або російської мови.

Дуже часто студенти-іноземці приїзджають в Україну не тільки отримати диплом бакалавра або магістра, а й набути хороші знання мови. На батьківщині студенту такі знання відкривають широкі перспективи працевлаштування. Причому перевага надається російській мови, так як вона більш поширена світом, ніж українська. В такій ситуації перед студентами виникають труднощі в засвоєнні та вивченні двох слов’янських мов, що дуже близькі одна до одної. Після вивчення російської мови на підготовчому відділені університету, іноді студенти попадають в групи навчання предметів українською мово, що задає багато труднощів. Безумовно, результат навчання залежить в такій ситуації і від студента, і від умов навчання, організації навчального процесу. Автор статті спостерігала багато випадків, коли студенти з центральної Африки після достатньо складного процесу адаптації володіли вільно російською та українською мовами, були успішні у навчанні та активні у громадському житті. Але таки випадки поодинокі. Для значної кількості студентів двомовна ситуація створює непереборні труднощі. Вивчивши одну мову, вони не хочуть вивчати іншу, плутаються в словах, роблять помилки.

Для успішної адаптації іноземних студентів необхідно будувати навчальний процес з врахуванням етнопедагогічних концепцій (при умові навчання в групі студентів однієї етнічної групи), технологій та методик. Слід враховувати фактори, які впливають на систему освіти: географічні, економічні, національні, історичні, культурні та релігійні, ті що є особливими для кожного народу. Безумовно, для врахування всіх елементів необхідна відповідна підготовка викладача, його самоосвіта, відповідні знання. Так кожен етнос має свої методи та підходи в педагогічному процесі, які необхідно враховувати в педагогічному процесі навчання іноземних студентів.

З вищенаведеного можна зробити висновок про необхідність створення ряду умов адаптогенного характеру широкого спектру дії для оптимізації адаптації іноземних студентів до навчального процесу у вищій школі України. Адаптацію слід розглядати як комплексну педагогічну програму, успішність якої визначається багатьма параметрами та критеріями, що дозволяє поліпшити якість навчання іноземних студентів та досягнути найкращі академічні результати з найменшими негативними наслідками.

Для ефективного включення студентів в навчальний процес викладачу необхідно наступне:

 • враховувати вік, релігійну, соціальну та інші приналежності студентів;
 • стимулювати мотиваційну сферу ;
 • надавати самостійність;
 • складати мовні ситуації, що максимально наближені до реальності;
 • піднімати питання по темах, які цікаві даній аудиторії;
 • об’єктивно оцінювати результати самостійних дій студентів з врахуванням їх індивідуальних особливостей;
 • зацікавлювати та формувати пізнавальну потребу у іноземного студента.

При дослідженні проблеми адаптації слід розділяти викладання дисциплін у багатонаціональних групах, де відбувається контакт двох та більше культур, та мононаціональних. Безумовно студенти відчувають себе комфортніше в групі співвітчизників, але таки групи велика рідкість. Такі моменти, як однотипність поведінки, світосприйняття регулюють поведінку студентів в групі, підтримують дисципліну допомагають налагодити та впорядкувати навчальний процес. В той же час, багатонаціональна група теж має свої переваги. Успішне пристосування іноземного студента до нового соціально-культурного життя відбувається завдяки активному спілкуванню з російсько- та українськомовними студентами.

Інженерний профіль навчання в деякому плані значно спрощує процес набуття освіти. Як правило, технічні дисципліни базуються на загальноприйнятих в світовій практиці алгоритмах, схемах, формулах, співвідношеннях. Тому, іноді технічна, фізична, математична частина дисципліни, або розділу для студентів є більш зрозумілою, ніж текстові викладки теоретичного матеріалу. Такий факт значно полегшує прийняття інформації слухачем, робить навчання на рівні розуміння проблеми сприятливим, але потребує достатньої технічної підготовки студента.

Добрий вплив на адаптацію впливає ділове та емоційне входження студента в колектив, насичене громадське життя в студентському середовище, активна участь в загально університетських заходах - таких як підготовка сумісних свят, наукових конференцій, спортивних змагань, музичних фестивалів. Проблема розширення дружніх відносин між студентами повинна стати задачею для викладацького складу будь-якого навчального закладу.

Висновки

Для ефективності процесу адаптації іноземних студентів можна констатувати необхідність створення умов для оптимізації цього процесу. Адаптацію слід розглядати як комплексну програму, успішність якої визначається багатьма параметрами та критеріями, що значно підвищують якість навчання іноземних студентів та дозволяє їм отримати відповідну професійну кваліфікацію.

Список використаних джерел

 1. Блинова Т.А., Новиков А.В., Руднова Н.Н. Особенности преподавания информатики на русском языке как иностранном в информационном обществе для стран со слабым информационным уровнем в области алгоритмизации и программирования. / Профессионально направленное обучение русскому языку иностранных граждан: сб. материалов Международной научно-практической конференции. — М., 2010. Т. 1. С. 38—46.
 2. Довгодько Т. Особливості пропедевтичної підготовки студентів-іноземців та їх психолого-педагогічна адаптація у науковому середовищ вищих навчальних закладів // Реализация традиционных методов и поиск инноваций в процессе підготовки иностранных студентов в современном высшем учебном заведении : материалы международной научно-методической конференции. - Харьков : НТУ "ХП", 2008. - 362
 3. Палка О.В. Підготовка іноземних студентів вищих навчальних закладів технічного профілю України до вивчення професійної лексики Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 /; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2003. — 18 с.
 4. Рибаченко Л.І. Підготовка іноземних студентів у навчальних закладах України. Автореф. дис.канд. пед. наук. – К., 2000.
 5. Сладких И.А. Этнопсихологический аспект адаптации африканских студентов в Украине // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць. - Х. : НТУ "ХП", 2008. - Вип. 18 (22). - С. 259-272.


Особисті інструменти
Ми в мережі
Реклама